Quyền năng của sự tương tác

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
50
lượt xem
14
download

Quyền năng của sự tương tác

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chúng ta cứ tưởng tượng, một con thuyền căng buồm ra khơi trong cơn bão lớn, lênh đênh giữa đại dương mênh mông, trôi tự do theo gió và sóng, sẽ kết thúc ở đâu? Thuyền chìm tận đáy. Nhưng khi bạn xoay bánh lái, thuận theo thời cuộc, sóng to gió lớn chỉ là chuyện rất nhỏ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyền năng của sự tương tác

  1. Quy n năng c a s tương tác Chúng ta c tư ng tư ng, m t con thuy n căng bu m ra khơi trong cơn bão l n, lênh ênh gi a i dương mênh mông, trôi t do theo gió và sóng, s k t thúc âu? Thuy n chìm t n áy. Nhưng khi b n xoay bánh lái, thu n theo th i cu c, sóng to gió l n ch là chuy n r t nh . N u nh y bén và tinh t , b n s nh n th y nhi u thương hi u ang d n t b vùng bi n ít cá, nhi u á, không ph i tìm ch n dung thân an toàn. Mà ngư c l i, h v n ti p t c chinh ph c i dương v i th y th oàn mang tên Ti p th Tương tác Interactive Marketing. Ph i chăng ã n lúc b n dành ít phút tìm hi u thêm v m t h i trình m i cho con thuy n thương hi u c a mình. c tho i thoái v , i tho i lên ngôi Có l , m t d p tình c nào ó, b n ã t ng nghe m t khúc rao “Hư ng ng phong trào ba di t, trung tâm công ngh hóa màu hân h nh gi i thi u m t lo i s n ph m m i ó là keo dính chu t…” N u ư c trang b thêm ampli Pionneer công su t 300W và chi c Harley 1.000 phân kh i thì ti ng rao lanh l nh ó v n tr nên vô thanh qua tai b n (có th m t b n s li c nh vì chi c Harley). ây
  2. chính là h i chuông c nh báo cho nh ng ai còn tin vào s c m nh marketing truy n th ng, nơi ngư i ti p nh n không th ph n h i hay cho bi t ý ki n v tính hi u qu c a thông i p qu ng cáo. Marketing truy n th ng mang tính tương tác nhóm lên ng n l a tình yêu thương hi u. Tuy nhiên, v i s thu n ti n và thông thoáng c a môi trư ng internet, khách hàng s n sàng nh p cu c và th a s c nói lên suy nghĩ c a h , m t cách thành th t dù t t hay x u. “Pond’s 7 ngày tìm l i tình yêu” có th xem là d n ch ng thành công cho cách ti p c n m i, i tho i v i ngư i tiêu dùng. Trên truy n hình, Pond’s không v v làn da b ng nh ng h a h n cao xa, mà dư i nhi u thư c phim ơn gi n, m c m c, giàu c m xúc. M i t p phim là m t câu chuy n r t i n nh, r t i mà b n d dàng b t g p. Pond’s nói chuy n v i khán gi nh nhàng, tinh t , ch không ph i phát như m t cái loa phóng thanh c c i, ư c h t ng b i ti ng g m thét c a chi c Harley. Song song ó, m t microsite cũng ư c t o ra, giúp ngư i xem d dàng theo dõi và tương tác nhi u hơn v i Pond’s b ng cách ph n k t c a m i t p phim. Như b n bi t, cái gì cũng có gi i h n: m t lon cá, m t h p s a, m t v thu c. Khi b n tìm th y m t thông i p áng chia s , ngư i tiêu dùng s n ph m ón nh n. M t thương hi u huy n tho i có th ư c t y chay trong ch p m t. Nhưng m t thương hi u m i
  3. tinh, khéo léo i tho i v i ngư i tiêu dùng, thì không c n thi t n các chi n d ch marketing bom t n t n t i lâu dài. S c m nh c a ý tư ng l n M t b c th y trong ngành truy n thông qu ng cáo ã t ng ví von, s tàn phá c a m t ý tư ng l n gi ng h t bom h t nhân, t c b n chưa c n b m nút kh i ng nhưng i phương cũng ph i phòng. Ý tư ng l n có th ra i t nh ng cu c h p mang tính chi n lư c. Ý tư ng l n cũng có th xu t hi n t m t kho nh kh c lóe sáng c a c m h ng sáng t o. Nhưng t i sao ph i là ý tư ng l n mà không ph i là ý tư ng trung bình, hay be bé? ơn gi n, vì ch ý tư ng l n m i tơ d t nên v i l a m m m i, d dàng qu n ch t ngư i tiêu dùng v i thương hi u. Trong th i i có quá nhi u s l a ch n, các nhãn hàng b t u xây d ng m i quan h dài lâu v i ngư i tiêu dùng thay vì ki u mua t bán o n. Nhìn vào chi n d ch “Close Up chúc b n t tin tìm ki m tình yêu” s cho chúng ta th y bao nhiêu bài h c v cách tri n khai th c hi n m t ý tư ng. gieo m m t tin vào gi i tr , Close Up ã g p không ít sóng gió khi t cư c hình nh nhãn hi u vào chàng sinh viên nhút nhát mang bí danh Lê Tr ng Nam. Câu chuy n “tìm em” c a Nam như nhát ki m v ch ôi sơn hà, t o nên hai lu ng dư lu n trái d u. M t bên tin vào i u kỳ di u c a tình yêu. Và bên kia c a c u v ng,
  4. ám ông huýt sáo ph n i, quy t tâm “ i tìm Nam” h i cho ra l . Trong trò chơi này, ai là mèo ai là chu t không còn m y ý nghĩa. Cơ b n là chúng ta th y ư c s khác bi t gi a m t ý tư ng tào lao và m t ý tư ng táo b o. Không m t ngành công nghi p nào mà vai trò c a ý tư ng l i mang tính s ng còn, quy t nh ns thành b i c a con ngư i, m t thương hi u, m t t ch c như truy n thông qu ng cáo. V trư ng h p Close Up xin b n t mình phán xét. Ngày nay, b n ng mơ ngư i tiêu dùng ch ng i ó và ch xem o n phim 30 giây ư c quay tuy t p, ho c xé v i m u qu ng cáo ư c in b n màu trên t p chí, r i ch y ù ra c a hàng yêu c u cho tôi xem s n ph m này, bán cho tôi s n ph m kia. Hai mươi năm trư c, i u ó có th . Nhưng hôm nay, và c hai mươi năm sau n a, thì khó có th . M i th u thay i theo th i gian. B n, trong vai trò m t marketer, ph i bi t khu y ng nh p s ng i thư ng c a ngư i tiêu dùng b ng nh ng tr i nghi m tươi m i, không theo thông l , không theo khuôn m u, không theo l i mòn. Trong m t àn ng a v n hàng tri u con,làm sao chú sư t Alex tìm ra ngư i b n thân yêu Marty c a nó? Vâng, 999.999 con ng a v n u tr ng s c en, duy nh t con Marty là en s c tr ng. Ch c n thay i góc nhìn chút xíu, b n s nh n ra bao u thú v , khơi ngu n cho m t ý tư ng l n. Ni m vui tương tác
  5. Cu c s ng c a chúng ta ư c bao ph trong vô vàn các m i tương giao: b n bè, ng nghi p, ng hương, ng h i, ng thuy n. M i cá nhân khi tham gia vào m t nhóm nào ó u mong mu n ư c hòa ng v i t p th . Ni m vui tương tác chính là h nh phúc ơn gi n trong m t th gi i mà quan h gi a con ngư i v i con ngư i ang ngày càng xa cách. B t ư c m ch suy nghĩ này, Nokia không ng i y mà “há mi ng ch sung”, i công chúng iên lên vì tính năng c áo, thi t k sáng t o, hay d ch v hoàn h o. Nokia ang ti n hành m t bư c trong m i quan h v i khách hàng, d a trên khái ni m i n tho i di ng không ơn thu n ch là công c giao ti p, mà còn là ngư i b n tâm giao v i con ngư i. Làm vi c, vui chơi, gi i trí. 24/24. Th t khó mà tư ng tư ng cu c s ng c a chúng ta s ra sao n u thi u v ng bóng dáng c a cáo alô. “Là trư ng phòng phát tri n kinh doanh y tài năng c a m t công ty a qu c gia, Công có r t nhi u cơ h i thăng ti n. Th nhưng anh ph i i m t v i hai tình hu ng c c kỳ nan gi i trong công vi c và cu c s ng c a mình. Công s p tuy t v ng vì không tìm ư c l i ra. Anh ph i làm sao ây?” N u b n nghĩ ây là trò chơi trúng thư ng c a Nokia cũng úng. Khác v i các b c cha chú, tìm vui nơi non xanh cá c nh, ngư i tiêu dùng tr hôm nay luôn săn lung nh ng thú vui m i nh m th a mãn khác bi t. Hình nh nh ng cô bé c u bé m t tay ôm sách, m t tay
  6. ôm i ng ch p nh líu chíu ã tr nên g n gũi, không còn xa l như phim khoa h c vi n tư ng. “M email. M quan h . M t m nhìn “ là chi c c u n i g n k t nhóm ngư i nhìn xa trông r ng v i nhau. Nhà ti p th nh y bén luôn i trư c th i i, “ i gu c trong b ng” khách hàng tương lai. M t khi ã th u hi u nhu c u và tâm tư c a khách hàng, cơ h i cho b n g y d ng m i quan h tương tác v i h không bao gi khép l i. M t vài c nh báo Không ai dám tuyên b mình là anh hùng b t kh chi n b i, m c dù chưa h thua trong b t kỳ cu c chi n marketing kh c li t nào. Ngay c Thành Cát Tư Hãn, trên con ư ng i n vinh quang, cũng không g p ít tr c tr . Như m t v h c gi marketing áng kính c a th gi i ã t ng phát bi u, “Tôi ã i sâu vào t ng ng c ngách c a marketing trong su t 50 năm qua. n hôm nay, tôi có th t kh ng nh là mình chư bi t gì v nó c !”. ó không h n là câu nói ùa trong lúc cao h ng, không có lý do. Th gi i marketing bao la hơn vũ tr , luôn n ch a nh ng i u l lung. Ni m vui tương tác luôn song hành cùng ngư i b n ic a nó, n i lo tương tàn. Ch m t ý tư ng mang tính cách m ng, gió s i chi u, giúp b n b t phá ngo n m c. Tuy nhiên, ch m t bư c s y chân, s là m t th m h a r t khó gi i quy t. SunSilk tung ta
  7. chi n d ch t ng l c “S ng là không ch i” chưa k p t n hư ng qu ng t ã n m ph i trái ng t th gi i m ng. Nh ng câu chuy n không p ng sau h u trư ng c a cô ca sĩ,di n viên, siêu m u, is ư c khai thác t i a, làm nh hư ng không nh n k t qu c a chương trình. Trư g h p th hai “Close Up chúc b n t tin tìm ki m tình yêu” cũng không n m ngoài quy lu t nghi t ngã c a k nguyên s , nơi s c m nh n m trong tay c ng ng. Tình yêu ôi l a hay tình yêu thương hi u chưa bao gi i âm ch i n y l c trong m t t m v b c. S chân thành, ni m tin và c m xúc rung ng th c s gi cho tình yêu luôn r c cháy. N u b n ch d a vào l i n b n thông tin i xa, thì s có lúc, l i n ód i ngư c tr l i. Internet ã thay i cách chúng ta giao ti p và tương tác v i nhau. Nó là kênh truy n thông nh y c m cao, òi h i chuyên môn, kinh nghi m, s sáng t o, óc chi n lư c cũng như s hi u bi t th u áo các y u t tâm lý và hành vi c a khách hàng. B n ph i b n lĩnh và khéo léo d n d t, thay vì b cu n theo nh ng ý ki n trái chi u c a hàng tri u ngư i ang iên cu ng click chu t. Hình tư ng ngư i binh sĩ ch y b m t quãng ư ng dài 42km báo tin th ng tr n ã tr thành huy n tho i. Phương th c chuy n giao ngư i ưa tin m i 40km ã xu t hi n nhà nư c Mông C cách ây g n 800 năm. Vào th i i m hi n t i, năm 2009, ch v i m t cú click chu t,
  8. b n có th làm ư c nhi u hơn th , th m chí châm ngòi cho m t cu c chi n. Thông i p không thay i nhưng cách th c chuy n t i ã i chi u theo hư ng gió. Và n u b n v n thích c m giác cư i ng a, th s c phiêu b ng gi a th o nguyên mênh mông tương tác v i khách hàng, hãy yêu s l a ch n c a b n. Tương tác qua internet không còn là s thích t phát c a m t nhóm ngư i, mà là quy lu t t t y u c a cu c s ng hi n i. Có i u, b n ph i luôn s n sàng i m t v i nh ng v t ng i có th x y n. Hy v ng r ng b n k p xoay bánh lái, ưa con thuy n thương hi u ra ra kh i t ng băng, c p b h nh phúc.
Đồng bộ tài khoản