Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

Chia sẻ: huemanvdoc

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, ngoài việc thiết lập các quan hệ pháp luật với cơ quan quản lý Nhà nước và với các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế khác, doanh nghiệp còn có các quan hệ pháp luật trong nội bộ doanh nghiệp, trong đó có các quan hệ pháp luật hình thành trong quá trình doanh nghiệp thuê mướn, sử dụng lao động. Quan hệ giữa doanh nghiệp với người lao động là đối tượng điều chỉnh của luật lao động, một bộ phận hợp thành của pháp luật kinh tế và kinh doanh....

Nội dung Text: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, ngoài việc thiết lập các quan hệ pháp luật
với cơ quan quản lý Nhà nước và với các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế khác,
doanh nghiệp còn có các quan hệ pháp luật trong nội bộ doanh nghiệp, trong đó có các
quan hệ pháp luật hình thành trong quá trình doanh nghiệp thuê mướn, sử dụng lao
động. Quan hệ giữa doanh nghiệp với người lao động là đối tượng điều chỉnh của luật
lao động, một bộ phận hợp thành của pháp luật kinh tế và kinh doanh.
Luật lao động nước ta hiện nay đã được pháp điển hoá thành Bộ luật lao động
do quốc hội thông qua ngày 23 tháng 06 năm 1994, có hiệu lực kể từ ngày 1.1.1995,
bao gồm 17 chương, 198 điều luật. Bộ luật lao động cùng với các nghị định quy định
chi tiết thi hành luật và một số văn bản quy phạm pháp luật khác đã hình thành hệ
thống pháp luật lao động.
Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa giữa người lao động và người sử dụng
lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên
trong quan hệ lao động (Điều 26 Bộ luật lao động)
Khái niệm trên cho thấy hợp đồng lao động là sự thoả thuận , nghĩa là sự thể
hiện ý chí tự nguyện của mỗi bên-người lao động và người sử dụnglao động. Nội dung
của sự thoả thuận đó là việc làm, sự trả công, điều kiện lao động và các quyền và nghĩa
vụ khác liên quan đến hoạt động lao động do hai bên thoả thuận. Như vậy, việc tuyển
dụng lao động vào doanh nghiệp hiện nay không còn thực hiện dưới hình thức quyết
định hành chính, không còn việc tuyển vào biên chế như trong nền kinh tế kế hoạch
hoá tập trung mà được thực hiện dưới hình thức hoạt động trực tiếp giữa người lao
động và người sử dụng lao động. Hợp đồng lao động là hình thức pháp lý phù hợp của
việc tuyển dụng lao động trong nền kinh tế thị trường theo quan điểm coi sức lao động
là một loại hàng hoá nhưng là loại hàng hoá đặc biệt.
1-Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động
Người sử dụng lao động là tổ chức phải có tư cách pháp nhân. Đối với những cá
nhân hoặc tổ chức không có tư cách pháp nhân thì phải đủ điều kiện thuê mướn, sử
dụng lao động theo quy định của pháp luật (như khả năng trả công lao động, bảo đảm
nơi làm việc an toàn, về sinh…)1
Người sử dụng lao động khi ký kết một hợp đồng lao động đối với người lao
động gồm có những quyền và nghĩa vụ sau đây:
Nghĩa vụ của người sử dụng lao động:
Người sử dụng lao động phải thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam
kết trong hợp đồng lao động để người lao động làm việc đạt hiệu quả. Bảo đảm việc
làm cho người lao động theo hợp đồng đã ký.
Thanh toán đầy đủ, dứt điểm các chế độ quyền lợi của người lao động đã cam
kết trong hợp đồng lao động như.
-Chế độ tiền lương
-Chế độ tiền thưởng.
-Phụ cấp
-Trang bị bảo hộ lao động
-Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng
-Bảo hiểm xã hội
-Các chế độ phúc lợi xã hội khác..v..v.
Quyền hạn của người sử dụng lao động
Người sử dụng lao động có quyền điều chuyển tạm thời người lao động, tạm
ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng và áp dụng các biện pháp kỷ luật
theo quy định của pháp luật lao động.
Người sử dụng lao động và người lao động đều có nghĩa vụ thực hiện đúng
những nội dung đã cam kết trong hợp đồng lao động. Trong quá trình lao động người
sử dụng lao động không được đòi hỏi người lao động làm những vệc không ghi trong
hợp đồng, không được bắt buộc người lao động làm việc trong điều kiện không đảm
bảo an toàn lao động và vệ sinh lao động.
Trong trường hợp sáp nhập, phân chia thành doanh nghiệp hoặc chuyển quyền
sở hữu, quyền quả lý và quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp thì người sử dụng lao
động kế tiếp phải tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động cho đến khi hai bên thoả thuận
sửa đổi, chấm dứt hợp đồng hoặc giao kết hợp đồng mới.
Trường hợp người sử dụng lao động gặp các sự cố đột xuất theo quy định của
pháp luật (điều 71 Nghi định số 198/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ), người sử

2
dụng lao động có quyền tạm thời chuyền người lao động làm công việc khác trái với
nghề là không quá 60 ngày trong 1 năm.
Người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 3 ngày
và phải thông báo rõ thời hạn
Phải sắp xếp công việc phù hợp với giới tính và sức khoẻ của người lao động.
Người lao động được trả lợng theo công việc mới, nếu tiền lương của công việc
mới thấp hơn lương cũ thì giữ nguyên mức tiền lương cũ trong vòng 30 ngày, tiền
lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 70% tiền lương cũ nhưng không được thấp
hơn mức lương tối thiểu.
Về mức tiền lương:
Người sử dụng lao động phải đảm bảo tiền lương như sau
-Tiền lương phải được trả trực tiếp, đầy đủ và tại nơi làm việc.
-Trong trường hợp người sử dụng lao động kháu trừ tiền lương của người lao
động theo quy định phaps luật thì người lao động phải được biết rõ các khoản khấu trừ,
người sử dụng lao động phải thảo luận với ban chấp hành công đoàn cơ sở, mức khấu
trừ không quá 30% tiền lương hàng tháng.
-Người sử dụng lao động không được áp dụng việc xử phạt bằng hình thức cúp
lương của người lao động.
Chế độ tiền thưởng
Người sử dụng lao động phải trích từ lợi nhuận hàng năm để thưởng cho cho
những người lao động đã làm việc cho doanh nghiệp từ một năm trở lên theo quy định
của Chính phủ.
3-Trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng
Chấm dứt hợp đồng lao động là chấm dứt việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ
mà các bên đã cam kết trong hợp đồng và cũng có nghĩa là chấm dứt quan hệ lao động.
Hợp đồng lao động chấm dứt trong trường hợp sau đây:
-Hết hạn hợp đồng
-Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng
-Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng3
-Người lao động bị kết án tù giam hoặc bị cấm làm công việc cũ theo quyết định
của toà án.
Người lao chết hoặc mất tích theo tuyên bố của toà án.
Người lao động và người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp
đồng lao động trong các trường hợp do pháp luật quy định tại điều (Điều 37, 38 Bộ
luật lao động).
-Người lao động vi phạm những điều luật đã ghi trong hợp đồng.
-Người lao động phạm tội và đang bị pháp luật xét xử.
-Người lao động bị bắt giam hoặc bị cấm làm những công việc cũ theo quyết
định của toà án.
Trong những trường hợp sau đây, người sử dụng lao động không được đơn
phương chấm dứt hợp đồng lao động:
-Người lao động đang nghỉ về việc riêng và các trường hợp nghỉ khác được
người sử dụng cho phép.
-Người lao động đang ốm đau hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang
điều trị điều dưỡng trừ trường hợp quy định tại điểm c và điển d khoán 1 điều 38 Bộ
luật lao động
-Người lao động là nữ trong trường hợp kết hôn, đang có thai, nghỉ thai sản nuôi
con dưới 12 tháng tuổi.
Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao đồng trái pháp luật thì phải
nhận người lao động trở lại làm việc và phải phải bồi thường một khoản tiền lương
tương ứng với khoản tiền lương trong những ngày người lao động không được làm
việc.
Trên đây là một số những vấn đề chung về quyền và nghĩa vụ của người sử
dụng lao động được quy định trong bộ luật lao động ban hành ngày 01/01/1995,
vànhững trường hợp mà người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng
cũng như những trường hợp mà người lao động không được phép đơn phương chấm
dứt hợp đồng.
4-Liên hệ với tình hình ở một doanh nghiệp4
Trong bài viết này tôi xin đưa ra hai ví dụ trong thực tiễn mà tôi đã gặp về việc
người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trường hợp thứ nhất người
sử dụng lao động đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng những quy
định của Bộ luật lao động, trường hợp thứ hai là người sử dụng lao động đơn phương
chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định luật lao động
Trường hợp người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng
-Công ty TNHH Y là một doanh nghiệp của Nhật bản liên doanh với việt nam.
Chị Nguyễn Thị X là nhân viên của phòng kế toán đã ký một hợp đồng lao động với
công ty với thời hạn là 1 năm (từ ngày 1/1/2000 đến ngày 31/12/2000).
Ngày 12/6/2000 hết giờ làm việc, sau khi rời văn phòng qua cổng cơ quan, chị
X bị hệ thống kiểm tra của cơ quan phát hiện có mang theo người một đĩa mềm vi tính,
bảo vệ cơ quan giữa lại và phát hiện bên trong đĩa mềm là hững thông tin về tài chính
của công ty Y, và một tờ đơn xin việc của chi X gửi cho một công ty khác.
Chị X đã không thực hiện đúng những cam kết đã được ghi trong hợp đồng, đã
vi phạm điều luật công ty, để lộ bí mật tài chính của công ty. Nên mặc dù còn 6 tháng
nữa mới hết hạn hợp đồng nhưng công ty Y đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với chị
X và buộc chị X phải thôi việc tại công ty.
Trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng không
đúng với quy định của pháp luật.
-Chi K làm kế toán cho công ty Z cũng là mộtdoanh nghiệp liên doanh với Việt
nam. Ngày 1/1/2001 chí ký một hợp đồng lao động với công ty Z thời hạn 1 năm
(1/1/2001 đến 31/12/2001).
Tháng 6/2001 Chị K nghỉ sinh con. Nhưng trong thời gian chị K nghỉ đẻ, do vị
trí của chị K bị trống cho nên công ty TNHH Z đã tuyển bổ sung một nhân viên khác
thay thế vị trí của chị K và làm công việc kế toán bán hàng mà trước đây chị K vẫn
làm. Khi chị K hết hạn nghỉ đẻ và quay trở lại công ty thì chị đã không được bố trí một
công việc nào, vì mọi việc trong phòng kế toán dã được sắp xếp ổn thoả. Công ty Z lấy
lý do là do chị K nghỉ đẻ, vị trí kế toán bán hàng bị khuyết nên công ty phải tuyển bổ
sung, với nhiều lý do quanh co khác mà cuối cùng hợp đồng giữa chi K và công ty Z5
phải chấm dứt. Trong trường hợp này công ty Z đã làm trái những quy định mà pháp
luật đưa ra.
6
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản