Quyết định số 147/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
30
lượt xem
1
download

Quyết định số 147/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 147/2004/QĐ-UB về ban hành Quy trình hình thành quỹ đất để đấu giá tạo nguồn thu Ngân sách thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ CHí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 147/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 147/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY TRÌNH HÌNH THÀNH QU T U GIÁ T O NGU N THU NGÂN SÁCH THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Lu t t ai ban hành ngày 14 tháng 7 năm 1993 ; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ban hành ngày 02 tháng 12 năm 1998 và ngày 29 tháng 6 năm 2001 ; Căn c Ngh nh s 66/2001/N -CP ngày 08 tháng 9 năm 2001 c a Chính ph v vi c s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 v vi c thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i Công văn s 2887/TNMT- KTQ ngày 17 tháng 5 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo quy t nh này Quy trình hình thành qu t u giá t o ngu n thu Ngân sách thành ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c S Tài chính, Giám c S Xây d ng, Giám c S K ho ch và u tư, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, Giám c Trung tâm Khai thác qu t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.- Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 PH - B Tài nguyên-Môi trư ng - C c Ki m tra VB-B Tư pháp KT. CH TNCH - TT/TU, TT.H ND/TP, TT/UB PHÓ CH TNCH - VPH -UB : các PVP - Các T NCTH - Lưu ( T/VH) Nguy n Văn ua
  2. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** QUY TRÌNH HÌNH THÀNH QU T U GIÁ T O NGU N THU NGÂN SÁCH THÀNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 147 /2004/Q -UB ngày 31 tháng 5 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ). 1.- Các ngu n t o qu t ưa ra u giá quy n s d ng t t i thành ph : Các khu t c n ư c x lý ho c thu h i, ưa ra u giá quy n s d ng t, nh m t o ngu n l c u tư cho thành ph thu c ph m vi i u ch nh c a quy trình này, bao g m : 1.1. t c a các d án u tư ư c quy nh ph i thu h i t i Ch th s 20/2003/CT- UB ngày 13 tháng 8 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v x lý vi c s d ng t các d án u tư không tri n khai ho c ch m tri n khai th c hi n trên a bàn thành ph . 1.2. t ã có quy t nh giao, nhưng ch u tư d án t xác nh không còn năng l c ti p t c u tư ho c m c ích u tư ã thay i (do thay i quy ho ch ho c do nguyên nhân khác) và ch u tư không còn nhu c u ho c không có năng l c u tư ti p theo m c ích u tư m i. 1.3. t sau khi ã có quy ho ch, k ho ch ư c duy t và ã ư c công b nhưng chưa có d án u tư (Kho n 1, i u 41 Lu t t ai năm 2003) ; t n m trong khu v c công trình giao thông ho c h t ng k thu t Nhà nư c thu h i ưa ra u giá quy n s d ng t hoàn cho ngân sách. 1.4. t c a ngư i s d ng h p pháp, hi n ho c chuy n như ng quy n s d ng t cho thành ph qu n lý, s d ng (không ưa ra u giá các khu t ư c quy ho ch công trình công c ng ho c công ích). 1.5. t do cơ quan, t ch c Nhà nư c tr c ti p qu n lý nhưng không thu c qu t 5% công ích c a a phương và chưa ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy t nh vi c b trí s d ng ho c b trí s d ng sai m c ích, sai thNm quy n. 1.6. t thu c các trư ng h p ph i thu h i theo i u 38 Lu t t ai 2003 thu c khu v c ô th ho c ã ư c quy ho ch phát tri n ô th . 1.7- Các khu t có quy t nh x lý thu h i c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n sau thanh tra, ki m tra ho c Quy t nh c a Tòa án nhân dân các c p và quy t nh
  3. c a y ban nhân dân thành ph chuy n thành t thu c di n Nhà nư c tr c ti p qu n lý, ư c quy ho ch phù h p yêu c u u giá quy n s d ng t. Riêng các khu t dư dôi là i tư ng x lý, s p x p l i nhà t thu c s h u Nhà nư c trên a bàn thành ph H Chí Minh và t nhà xu ng thu c s h u nhà nư c trong khu v c ô nhi m có tên trong danh sách ban hành kèm theo quy t nh di d i c a y ban nhân dân thành ph s ư c ưa ra u gía quy n s d ng t theo các văn b n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n nh m tri n khai th c hi n Quy t nh s 80/2001/Q -TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph . 2.- Cơ quan, ơn v và t ch c có trách nhi m ngh x lý vi c thu h i t: 2.1. y ban nhân dân qu n-huy n ch u trách nhi m chính trong vi c thư ng xuyên t ch c ki m tra, phát hi n và xu t x lý i v i các sai ph m v qu n lý, s d ng t c a các t ch c và cá nhân trên a bàn, xu t thu h i ưa ra u giá. 2.2. S Tài nguyên và Môi trư ng căn c vào ch c năng, nhi m v qu n lý Nhà nư c v t ai ch trì ph i h p v i các S -ngành và ơn v có liên quan ki m tra k t qu rà soát c a các qu n-huy n và thông qua công tác chuyên môn phát hi n các trư ng h p c n xu t y ban nhân dân thành ph xem xét x lý theo quy nh. 2.3. Trung tâm Khai thác qu t thu c S Tài nguyên và Môi trư ng ư c thành l p theo Quy t nh s 110/2003/Q -UB ngày 03 tháng 7 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh. 2.4. Ch u tư d án ã ư c giao t nhưng không còn nhu c u ho c không có kh năng ti p t c tri n khai d án. 2.5. Các cơ quan, t ch c Nhà nư c có s d ng t. Các cơ quan, t ch c và ơn v nêu trên ph i gi i trình trư c y ban nhân dân thành ph trong trư ng h p có d u hi u ã phát hi n nhưng không l p th t c báo cáo xu t x lý i v i các khu t do mình tr c ti p theo dõi, qu n lý vi c s d ng. 3.- Th m quy n thu h i t: 3.1. y ban nhân dân thành ph quy t nh thu h i t i v i các t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài. t thu c khu v c ô th ho c khu v c có quy ho ch phát tri n ô th ư c duy t. 3.2. y ban nhân dân qu n-huy n quy t nh thu h i t i v i h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài thu c i tư ng ư c mua nhà g n li n v i quy n s d ng t Vi t Nam. 4.- Phân công trách nhi m c a các ngành, các c p : 4.1. T công tác liên ngành (Th c hi n quy trình hình thành qũy t u giá) :
  4. Do Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng ký quy t nh thành l p, thành ph n g m : 01 Phó Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng làm T trư ng và thành viên là cán b có thNm quy n và thông th o chuyên môn, nghi p v c a các S : Tài chính, K ho ch và u tư, Giao thông Công chánh, Quy ho ch - Ki n trúc, Xây d ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Trung tâm Khai thác qu t và i di n c a y ban nhân dân qu n-huy n nơi có khu t ư c thu h i. T Thư ng tr c liên S thNm tra, xác nh các v n có liên quan n khu t do các cơ quan, ơn v và t ch c nêu t i i m 2 Ph n I c a Quy trình này ki n ngh S Tài nguyên và Môi trư ng làm căn c hoàn ch nh h sơ trình y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh vi c thu h i t. Giao S Tài nguyên và Môi trư ng xây d ng và ban hành quy ch ho t ng T Công tác liên ngành ngay sau khi có quy t nh thành l p. 4.2. S Tài nguyên và Môi trư ng : - Ch trì ph i h p v i các S , ngành và ơn v có liên quan thông qua T Công tác liên ngành ôn c, ki m tra vi c rà soát c a y ban nhân dân các qu n-huy n i v i các d án trên a bàn ã ư c quy nh t i Ch th s 20/2003/CT-UB ngày 13 tháng 8 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph . - Xây d ng và hư ng d n quy trình, th t c qu n lý qu t sau khi thu h i, bao g m c qu t có ngu n g c t công hoán i theo t l quy nh trong các d án ư c giao t và 10% qu t quy nh t i Ch th 07/2003/CT-UB ngày 23 tháng 4 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v nhà cho i tư ng có thu nh p th p. - Ch o công tác o v , l p b n , xác nh v trí, hi n tr ng và di n tích các khu t ; Hoàn ch nh h sơ sau khi có ý ki n c a T Công tác liên ngành và các căn c chuyên môn, pháp lý khác c a các khu t d ki n thu h i trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. - Ki m tra và xu t y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh i v i nh ng khu t do Trung tâm Khai thác qu t i u tra, kh o sát, thu th p và báo cáo. - Trung tâm Khai thác qu t ngoài ch c năng nhi m v ã ư c quy nh t i Quy ch t ch c và ho t ng ban hành kèm theo Quy t nh s 110/2003/Q -UB ngày 03 tháng 7 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph và i m 2 c a Quy trình này còn ư c giao làm u m i t ng h p, chuy n các yêu c u n các S -ngành, ơn v và y ban nhân dân qu n-huy n xác minh; Giúp S Tài nguyên và Môi trư ng hoàn ch nh h sơ trình y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh vi c thu h i các khu t theo quy nh. 4.3. S Quy ho ch - Ki n trúc : - Ki m tra ho c i u ch nh quy ho ch (n u có). - Có ý ki n v m t quy ho ch theo các ch tiêu cơ b n i v i khu t như : ch c năng s d ng, m t xây d ng, t ng cao, h s s d ng và thông s v h t ng k thu t v.v…theo yêu c u u giá quy n s d ng t.
  5. - Chuy n giao cho Trung tâm Khai thác qu t h sơ các khu t ã ư c phê duy t quy ho ch nhưng chưa có d án u tư Trung tâm xúc ti n các th t c t o qu t ho c l p các phương án thông qua các S -ngành và ơn v có liên quan trình y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh vi c s d ng (m i g i u tư ho c ưa ra u giá quy n s d ng t). 4.4. S Tài chính : Gi i quy t t m ng kinh phí tri n khai o c, l p b n , xác nh ranh, c m m c gi i và các v n khác có liên quan n tài chính c a khu t. 4.5. S Xây d ng : Căn c ch c năng, nhi m v c a mình giúp cơ quan có ch c năng làm rõ các v n chuyên môn có liên quan n khu t khi có yêu c u. 4.6. S Giao thông Công chánh : Cung c p các thông tin, thông s chính xác (kèm theo b n ch d n) các v n có liên quan v h t ng k thu t c a khu t như : các công trình công c ng, h th ng c p, thoát nư c, kênh, r ch…., kh năng k t n i v h t ng k thu t v i h th ng chính và khu v c xung quanh i v i khu t ư c ngh thu h i. 4.7. S K ho ch và u tư : - Phúc áp các v n có liên quan v u tư c a d án ã ư c S K ho ch và u tư phê duy t ho c y ban nhân dân thành ph phê duy t. - Ch trì ph i h p v i y ban nhân dân các qu n-huy n, các S -ngành liên quan ki m tra và xu t thu h i gi y phép u tư i v i các d án liên doanh b ng v n nư c ngoài ho c doanh nghi p s d ng 100% v n nư c ngoài chưa tri n khai ho c ch m tri n khai theo quy nh. 4.8. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn : Căn c vào quy ho ch giao thông th y, quy ho ch tiêu thoát nư c, quy ho ch th y l i, các d án có liên quan và i u ki n tiêu thoát nư c c a khu v c cung c p các thông tin, thông s có liên quan n vi c thu h p, m r ng, ch nh tuy n, n n dòng ch y c a sông, kênh, r ch m b o vi c cung ng, tiêu thoát nư c trên các công trình nông nghi p, th y l i, lâm nghi p, diêm nghi p, nuôi tr ng th y h i s n và phát tri n nông thôn có liên quan n khu t ư c ngh thu h i (n u có). 4.9. y ban nhân dân qu n-huy n : - Ch trì rà soát vi c ch p hành c a các ch u tư trong quá trình tri n khai d án ã ư c giao t (ho c ang trong quá trình th a thu n a i m) trên a bàn theo quy nh t i Ch th s 20/2003/CT-UB ngày 13 tháng 8 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph và các văn b n quy ph m pháp lu t khác v t ai, k p th i thông báo cho T Công tác liên ngành như ã quy nh t i i m 4.1 c a Quy trình này.
  6. - Ch o các Phòng ch c năng, các ơn v tr c thu c và y ban nhân dân phư ng-xã ph i h p và cung c p các thông tin, h sơ, tài li u c n thi t ph c v cho yêu c u công tác ki m tra, rà soát theo chuyên môn c a các S -ngành ho c Trung tâm Khai thác qu t theo quy nh c a quy trình này. - Xây d ng và ban hành quy trình thu h i ưa ra u giá quy n s d ng t t o ngu n thu cho ngân sách i v i các khu t thu c thNm quy n thu h i c a qu n-huy n. 5. Quy nh v th i gian phúc áp : Trung tâm Khai thác qu t là ơn v ư c giao làm u m i căn c vào quy nh trong quy trình này, ý ki n c a T Công tác liên ngành ho c theo ch c năng, nhi m v quy nh t i Quy ch t ch c và ho t ng ban hành kèm theo Quy t nh s 110/2003/Q -UB ngày 03 tháng 7 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph có trách nhi m g i yêu c u (theo m u ban hành kèm theo quy trình này ng th i ính kèm b n v trí hi n tr ng c a khu t do ơn v có ch c năng th c hi n) n các S - ngành, ơn v và y ban nhân dân qu n- huy n có liên quan ch m nh t là 03 ngày làm vi c ngay sau ngày h p c a T Công tác liên ngành ho c ngay sau ngày Trung tâm k t thúc vi c rà soát t i th c a (theo biên b n làm vi c v i chính quy n a phương, nơi có khu t c n xem xét). Các S -ngành, ơn v có liên quan và y ban nhân dân các qu n-huy n g i văn b n phúc áp ch m nh t là 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n c a Trung tâm Khai thác qu t chuy n n. Riêng S Quy ho ch- Ki n trúc phúc áp trong vòng 5 ngày i v i các khu t xét th y không thay i quy ho ch ho c ã có quy ho ch chi ti t theo t l 1/500 ; Th i gian phúc áp c a S Giao thông Công chánh ư c quy nh kèm theo Quy t nh s 319/2003/Q -UB ngày 26 tháng 12 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph và Quy t nh s 265/Q -GT ngày 09 tháng 2 năm 2004 c a Giám c S Giao thông Công chánh v vi c ban hành danh m c sông, kênh, r ch có ch c năng giao thông th y và tiêu thoát nư c thu c a bàn thành ph . Quá th i h n nêu trên, các k t qu phúc áp c n nêu rõ lý do y ban nhân dân thành ph xem xét x lý. 6.- Trình t xét duy t và tri n khai quy t nh thu h i t: 6.1. Trình t xét duy t : 6.1.1. S Tài nguyên và Môi trư ng : - Hoàn ch nh h sơ ( ng th i kèm theo d th o quy t nh c a y ban nhân dân thành ph v vi c thu h i khu t bao g m các n i dung xác nh như: Căn c pháp lý, lý do thu h i ; Di n tích, hi n tr ng v trí ; Tên c a ch u tư ư c giao t ho c t ch c, ơn v ang qu n lý s d ng khu t ; M c ích c a vi c thu h i ; Tên c a cơ quan ho c ơn v ư c giao ti p nh n khu t sau khi thu h i và trách nhi m trong vi c x lý các t n t i c a vi c thu h i i v i ch u tư cũ và các bên có liên quan ; Th i gian và ti n th c hi n, v..v…), ch m nh t là 15 ngày làm vi c k t khi nh n k t qu phúc áp c a các S , -ngành, qu n-huy n và ơn v có liên quan.
  7. - ăng ký v i Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph x p l ch thông qua t ng h sơ trư c Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph (tr nh ng khu t c th ư c Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph phân công Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh). 6.1.2. Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph : - X p l ch trong vòng 07 ngày (k t khi nh n ư c b n ăng ký c a S Tài nguyên và Môi trư ng) Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph h p xem xét quy t nh. - Ch nh s a (n u có) và trình Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ký ban hành quy t nh thu h i t trong vòng 03 ngày k t khi Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph ch p thu n thông qua h sơ khu t do S Tài nguyên và Môi trư ng báo cáo. 6.2. Trình t tri n khai quy t nh c a y ban nhân dân thành ph v vi c thu h i t: 6.2.1. S Tài nguyên và Môi trư ng : - Ch trì công b quy t nh c a y ban nhân dân thành ph v vi c thu h i t cho các cơ quan, t ch c, ơn v và các i tư ng có liên quan nh ng nơi này ti n hành tri n khai các công vi c mà quy t nh ã phân công sau 05 ngày k t khi nh n u c quy t nh. - Theo dõi, t ng h p và h ng tháng báo cáo tình hình ch p hành th c hi n quy t nh thu h i t ã công b . 6.2.2. y ban nhân dân qu n-huy n : Ch u trách nhi m qu n lý trên th c a toàn b di n tích khu t ã có quy t nh thu h i ; Không x y ra tình tr ng l n, chi m ho c thay i hi n tr ng k t khi ã hoàn thành công tác gi i phóng m t b ng cho n khi bàn giao l i ch u tư trúng u giá quy n s d ng t.- Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản