Quyết định 01/2003/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
67
lượt xem
2
download

Quyết định 01/2003/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 01/2003/QĐ-BTS về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 01/2003/QĐ-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2003/Q -BTS Hà N i, ngày 13 tháng 2 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B THU S N S 01/2003/Q -BTS NGÀY 13 THÁNG 02 NĂM 2003 V VI C CÔNG B DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T Ã H T HI U L C B TRƯ NG B THU S N Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12/11/1996; Căn c Ngh nh 50/CP ngày 21/6/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thu s n; Căn c Quy t nh s 770/Q -BTS ngày 3/10/2002 v vi c thành l p Ban rà soát, h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t ngành Th y s n; Xét ngh c a V trư ng V Pháp ch - Trư ng ban rà soát và h th ng hoá văn b n Quy ph m pháp lu t Ngành th y s n, QUY T NNH: i u 1. Công b Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t do B Thu s n ban hành ã h t hi u l c, g m 22 văn b n (danh m c kèm theo). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B ; Th trư ng các V , C c, Thanh tra B , các ơn v tr c thu c B Th y s n và Giám c các S Thu s n, S Nông nghi p và phát tri n nông thôn (có qu n lý th y s n) ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T Quang Ng c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản