Quyết định 02/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
62
lượt xem
4
download

Quyết định 02/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 02/2005/QĐ-BGTVT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Đường sông Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 02/2005/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2005/Q -BGTVT Hà N i, ngày 04 tháng 1 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 02/2005/Q -BGTVT NGÀY 04 THÁNG 01 NĂM 2005 QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C C A THANH TRA C C Ư NG SÔNG VI T NAM B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Thanh tra s 22/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 136/2004/N -CP ngày 16 tháng 6 năm 2004 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Thanh tra giao thông v n t i; Theo ngh c a C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam và Chánh Thanh tra B Giao thông v n t i, QUY T NNH: i u 1. V trí, ch c năng Thanh tra C c ư ng sông Vi t Nam (sau ây g i là Thanh tra C c ư ng sông) là cơ quan thu c h th ng t ch c thanh tra giao thông v n t i, th c hi n ch c năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a C c ư ng sông Vi t Nam. Thanh tra C c ư ng sông ch u s qu n lý, ch o tr c ti p c a C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam (sau ây g i là C c trư ng) và s ch o v công tác, t ch c ho t ng nghi p v thanh tra c a Thanh tra B Giao thông v n t i. Thanh tra C c ư ng sông có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c, ư c s d ng con d u c a C c ư ng sông Vi t Nam khi Chánh Thanh tra C c th a l nh C c trư ng ký văn b n. Thanh tra C c ư ng sông có tên giao d ch vi t b ng ti ng Anh là Viet Nam Inland Waterways Administration Inspectorate, vi t t t là IWAI. i u 2. Nhi m v , quy n h n c a Thanh tra C c ư ng sông 1. Tham gia xây d ng các d th o văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i ư ng thu n i a; ch trì ho c tham gia xây d ng các d th o văn b n quy ph m
  2. pháp lu t có liên quan n t ch c và ho t ng c a Thanh tra ư ng thu n i a theo phân công c a C c trư ng. 2. Thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v ư c giao i v i cơ quan, t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý tr c ti p c a C c trư ng. 3. Thanh tra i v i t ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài trong vi c th c hi n pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p v : a) Tiêu chuNn k thu t c a công trình thu c k t c u h t ng giao thông ư ng th y n i a, bao g m ư ng thu n i a; c ng, b n thu n i a, kè, p giao thông và các công trình ph tr khác; b) Trách nhi m b o v công trình thu c k t c u h t ng giao thông ư ng th y n i a; c. Tiêu chuNn, quy trình ki m nh c a cơ s ki m nh ch t lư ng, an toàn k thu t phương ti n thu n i a; tiêu chuNn k thu t an toàn và b o v môi trư ng c a phương ti n, thi t b giao thông v n t i ư ng thu n i a theo phân c p; d) m b o an toàn giao thông khi thi công công trình, khai thác khoáng s n và các ho t ng khác trên ư ng th y n i a ang khai thác; ) i u ki n, tiêu chuNn i v i thuy n viên, ngư i lái phương ti n th y n i a và ngư i v n hành phương ti n, thi t b chuyên dùng trong giao thông v n t i ư ng th y n i a; e) ào t o, sát h ch, thi, c p b ng, ch ng ch chuyên môn cho thuy n viên, ngư i lái phương ti n th y n i a; g) Ho t ng v n t i và d ch v h tr v n t i ư ng th y n i a theo phân c p. 4. Phát hi n, l p biên b n, có bi n pháp ngăn ch n, quy t nh theo thNm quy n ho c ki n ngh c p có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t. 5. Ki n ngh ho c trình cơ quan có thNm quy n ki n ngh hoàn thi n chính sách, pháp lu t v qu n lý chuyên ngành giao thông v n t i ư ng thu n i a; ki n ngh c p có thNm quy n ình ch vi c thi hành ho c hu b nh ng quy nh trái pháp lu t ư c phát hi n qua công tác thanh tra. 6. Giúp Chánh Thanh tra B Giao thông v n t i hư ng d n nghi p v thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i ư ng th y n i a cho Thanh tra S Giao thông v n t i (ho c S Giao thông công chính). 7. Giúp C c trư ng t ch c ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo; công tác phòng ng a và ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí theo quy nh c a pháp lu t.
  3. 8. Ph i h p v i Thanh tra C c khác thu c B Giao thông v n t i, Thanh tra các B , ngành, chính quy n a phương và các cơ quan liên quan trong quá trình thanh tra, ki m tra v các lĩnh v c liên quan n giao thông v n t i ư ng th y n i a; v i cơ quan b o v pháp lu t trong vi c phòng ng a, ngăn ch n, u tranh ch ng các hành vi vi ph m pháp lu t trong ph m vi nhi m v , quy n h n ư c giao. 9. T ng h p, báo cáo k t qu công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí thu c ph m vi trách nhi m c a C c ư ng sông Vi t Nam. 10. Qu n lý biên ch , tài s n, kinh phí ho t ng c a Thanh tra C c theo quy nh. 11. Th c hi n nhi m v , quy n h n khác c a pháp lu t và C c trư ng, Chánh Thanh tra B giao. i u 3. Nhi m v , quy n h n c a Chánh Thanh tra C c 1. Lãnh o, ch o công tác thanh tra, ki m tra trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a C c ư ng sông Vi t Nam; tr c ti p qu n lý, i u hành cơ quan Thanh tra C c ư ng sông th c hi n nhi m v , quy n h n theo Quy t nh này và các quy nh khác c a pháp lu t. 2. Xây d ng chương trình, k ho ch thanh tra trình C c trư ng phê duy t và t ch c th c hi n. 3. Trình C c trư ng quy t nh thanh tra theo thNm quy n. 4. Quy t nh thanh tra và thành l p oàn thanh tra th c hi n quy t nh thanh tra ho c phân công thanh tra viên th c hi n nhi m v thanh tra. 5. Ki n ngh C c trư ng xem xét trách nhi m, x lý ngư i có hành vi vi ph m thu c quy n qu n lý c a C c trư ng; ph i h p v i ngư i ng u cơ quan, t ch c trong vi c xem xét trách nhi m, x lý ngư i có hành vi vi ph m thu c quy n qu n lý c a cơ quan, t ch c ó. 6. Ki n ngh C c trư ng ình ch vi c thi hành, s a i, bãi b nh ng quy t nh trái pháp lu t c a các cơ quan, t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý c a C c trư ng; trư ng h p ki n ngh ó không ư c ch p thu n thì báo cáo Chánh Thanh tra B Giao thông v n t i. 7. Quy t nh ình ch ho c ki n ngh ngư i có thNm quy n ình ch hành vi trái pháp lu t chuyên ngành i v i cơ quan, t ch c, cá nhân khi có căn c xác nh hành vi ó gây thi t h i n l i ích nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a công dân ho c gây tr ng i cho quá trình thanh tra. 8. Ki n ngh C c trư ng ho c yêu c u t ch c, cá nhân liên quan ưa ra các bi n pháp c n thi t nh m b o m các i u ki n an toàn giao thông v n t i ư ng thu n i a. 9. Căn c báo cáo k t qu thanh tra c a oàn thanh tra k t lu n v n i dung thanh tra i v i trư ng h p Chánh Thanh tra C c ra quy t nh thanh tra.
  4. 10. X ph t vi ph m hành chính theo thNm quy n ho c trình Chánh Thanh tra B Giao thông v n t i quy t nh x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính. 11. Th c hi n nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. T ch c và biên ch 1. T ch c giúp vi c c a Chánh Thanh tra C c có Ban Thanh tra ư ng sông phía Nam, tr s t t i thành ph H Chí Minh và các i Thanh tra ho t ng theo khu v c. Ban Thanh tra ư ng sông do B trư ng B Giao thông v n t i thành l p, t ch c l i, gi i th theo ngh c a C c trư ng và Chánh Thanh tra B . i Thanh tra do C c trư ng thành l p, t ch c l i, gi i th . C c trư ng quy nh nhi m v c th , ph m vi ho t ng c a Ban Thanh tra và i Thanh tra cho phù h p v i nhi m v ư c giao và quy nh c a pháp lu t. Ban Thanh tra, i Thanh tra có tr s và con d u ho t ng nghi p v . Ban Thanh tra và i Thanh tra xa tr s c a Thanh tra C c ư c m tài kho n nh n ti n chi cho ho t ng thư ng xuyên c a Ban và i Thanh tra. 2. Thanh tra C c có Chánh thanh tra, các Phó Chánh thanh tra, Trư ng Ban, Phó trư ng Ban, i trư ng, i phó, Thanh tra viên và chuyên viên, cán s , nhân viên. Chánh Thanh tra C c do C c trư ng b nhi m, mi n nhi m sau khi có s th ng nh t c a Chánh Thanh tra B b ng văn b n. Phó Chánh Thanh tra C c, Trư ng Ban, Phó trư ng Ban do C c trư ng b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Chánh Thanh tra C c. i trư ng, i phó do Chánh Thanh tra C c b nhi m, mi n nhi m. Thanh tra viên ư c b nhi m, mi n nhi m theo quy nh c a B trư ng B Giao thông v n t i. 3. Biên ch c a Thanh tra C c thu c biên ch hành chính c a C c ư ng sông Vi t Nam do B trư ng B Giao thông v n t i giao hàng năm. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo, các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u b bãi b . 2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B , C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Th trư ng cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. ào ình Bình ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản