Quyết định 02/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định 02/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 02/2009/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH HÀ NAM NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 02/2009/Q -UBND Ph Lý, ngày 07 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH ƠN GIÁ B I THƯ NG NHÀ C A, V T KI N TRÚC VÀ DI CHUY N M M KHI NHÀ NƯ C THU H I T U BAN NHÂN DÂN T NH HÀ NAM Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; Căn c các Thông tư c a B Tài chính: Thông tư s 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 hư ng d n th c hi n Ngh nh s 197/2004/N -CP; Thông tư s 69/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2006 v vi c s a i, b sung Thông tư s 116/2004/TT-BTC v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi nhà nư c thu h i t; Căn c Thông tư s 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 c a B Xây d ng hư ng d n l p và qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Xét ngh c a Giám c S Xây d ng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này ơn giá b i thư ng nhà c a, v t ki n trúc và di chuy n m m khi Nhà nư c thu h i t, trên a bàn t nh Hà Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký; thay th Quy t nh s 05/2008/Q -UBND ngày 18 tháng 02 năm 2008 c a U ban nhân dân t nh. i u 3. Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh, Giám c các S : Tài chính; Tài nguyên và Môi trư ng, Xây d ng, Ch t ch U ban nhân dân các huy n, thành ph và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Tr n Xuân L c
 2. ƠN GIÁ B I THƯ NG NHÀ C A V T KI N TRÚC VÀ DI CHUY N M M KHI NHÀ NƯ C THU H I T (Kèm theo Quy t nh s 02/2009/Q -UBND ngày 07 tháng 01 năm 2009 c a U ban nhân dân t nh Hà Nam) Ph n I QUY NNH CHUNG I. CƠ S TÍNH TOÁN Căn c TCVN 2748-1991 “Phân c p nhà và công trình - Nguyên t c cơ b n”. Căn c Thông tư s 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 c a B Xây d ng hư ng d n l p và qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình. II. GI I THÍCH T NG 1. cao nhà: - i v i nhà mái ch y không có tr n là t m t n n nhà n m t trên c a quá giang, i v i nhà có tr n là t n n nhà n m t trên c a tr n nhà, i v i nhà bán mái là t n n nhà n nh c t quân ho c nh tư ng biên. - i v i nhà mái b ng là t m t n n nhà n m t trên t m sàn mái. - cao c a nhà là tính cho m i t ng (tính t n n nhà n m t trên t m sàn). 2. V t ki n trúc: V t ki n trúc bao g m gi ng khoan, gi ng ào, sân, c u thang, gác xép, tư ng rào, b ch a nư c, c ng, ô văng c a… 3. Di n tích sàn c a 1 t ng: - i v i nhà mái b ng: Là di n tích m t b ng xây d ng c a t ng ó, g m c tư ng xây (ho c ph n tư ng chung thu c v công trình) và di n tích m t b ng c a lô gia, ban công, sê nô, hành lang, h p k thu t, ng khói, tr di n tích ô tr ng c u thang chi m ch . - i v i nhà t m và nhà c p IV: Là di n tích hình chi u b ng c a mái trên m t b ng xây d ng g i là di n tích xây d ng (gi i h n chi u r ng nhô ra c a mái trư c, mái sau so v i m t ngoài c t hiên và tư ng h u t i a là 0,2m). III. PH M VI ÁP D NG
 3. - ơn Giá b i thư ng nhà, công trình, v t ki n trúc, m m này ư c quy nh tr n gói là giá tr th c c a tài s n không kèm theo các h s , các ph phí, các chính sách h tr nào khác. M c giá này áp d ng cho vi c b i thư ng, h tr khi Nhà nư c thu h i t. - i tư ng b i thư ng thi t h i: + T ch c, h gia ình, cá nhân là ch s h u tài s n h p pháp có t b Nhà nư c thu h i. + Ph i có các i u ki n ghi trong i u 8 (kho n 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11); i u 19 Ngh nh 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph . - Nguyên t c b i thư ng tài s n: Căn c i u 18 Ngh nh s 197/2004/N -CP c a Chính ph và m c 1 ph n III Thông tư 116/2004/TT-BTC c a B Tài chính. - Vi c s d ng t ph c v cho các công trình công ích c a làng, xã b ng hình th c huy ng s óng góp c a dân thì không áp d ng giá b i thư ng này. Ph n II QUY NNH C TH I. QUY NNH VÀ HƯ NG D N ÁP D NG TÍNH TOÁN B I THƯ NG NHÀ, CÔNG TRÌNH, V T KI N TRÚC, M M 1. i v i nhà, công trình ph c v sinh ho t c a h gia ình, cá nhân và các t ch c khác: 1.1. i v i nhà , v t ki n trúc, công trình ph c v sinh ho t c a h gia ình, cá nhân: B i thư ng b ng giá tr xây m i c a nhà, công trình có tiêu chuNn k thu t tương ương trong b ng ơn giá này. M cb i +(-) M t kho n ti n b ng t l % trên giá tr = Giá tr xây m i c a nhà thư ng nhà, xây m i c a nhà và v t ki n trúc (n u có). và v t ki n trúc VKT 1.2. i v i nhà, v t ki n trúc xây d ng khác v i quy nh 1.1: M cb i +(-) M t kho n ti n b ng t l % trên giá tr = Giá tr hi n có c a nhà thư ng nhà, hi n có c a nhà và v t ki n trúc (n u có). và v t ki n trúc VKT Ghi chú: - Giá tr xây m i c a nhà và v t ki n trúc = Di n tích xây d ng (sàn) x ơn giá xây d ng m i x H s b i thư ng theo khu v c (áp d ng cho 1.1).
 4. - Giá tr hi n có c a nhà và v t ki n trúc = Di n tích xây d ng (sàn) x ơn giá xây d ng m i x T l % giá tr còn l i c a nhà và v t ki n trúc x H s b i thư ng theo khu v c (áp d ng cho 1.2). - Kho n c ng, tr b ng t l % trên giá tr xây m i ho c hi n có c a nhà, v t ki n trúc là kho n tăng gi m khi áp d ng khung giá nhà và v t ki n trúc có 1 s i m khác lo i nhà ã nêu trong khung giá nh áp d ng. M c tăng, gi m giá t 5¸20%. - Trong quá trình tính toán b i thư ng nh ng công trình có k t c u m thu t, k thu t cao hơn so v i quy nh trong b ng giá thì ư c c ng t 5¸15% so v i m c giá chuNn. - T l % giá tr còn l i c a nhà, v t ki n trúc là m c t i a không l n hơn 100% giá tr xây m i c a nhà, v t ki n trúc có tiêu chuNn k thu t tương ương v i nhà, v t ki n trúc b thi t h i (áp d ng cho 1.2). - Trư ng h p i v i nhà, công trình không còn s d ng ư c thì ch ư c tính b i thư ng v t ki n trúc. 1.3. i v i công trình k t c u h t ng k thu t: M c b i thư ng b ng giá tr xây m i c a công trình có tiêu chuNn k thu t tương ương. Trư ng h p n u công trình không còn s d ng ho c không còn phát huy hi u qu thì không ư c b i thư ng. 2. i v i nhà, công trình b tháo d m t ph n: - Trư ng h p phá d 1 ph n (d c nhà ho c ngang nhà) ph n còn l i v n t n t i và s d ng ư c thì ch tính b i thư ng ph n giá tr nhà, công trình b tháo d và c ng 30% giá tr b i thư ng ph n di n tích ph i phá d chi phí s a ch a, hoàn thi n công trình. Di n tích công trình ph i phá d ư c tính như sau: N u vào 1 ph n gian tính h t c gian, vào 1 ph n hiên tính h t c hiên. - Trư ng h p phá d ngang nhà: N u di n tích phá d ≥50%, ph n còn l i không còn s d ng ư c thì b i thư ng 100%. N u di n tích phá d
 5. - Trư ng h p i v i nhà sau khi phá d
 6. i v i vi c di chuy n m m , m c ti n b i thư ng tính cho chi phí v ào, b c, di chuy n, xây d ng l i và các chi phí h p lý khác có liên quan tr c ti p. Riêng i v i các ngôi m t , m Thành Hoàng làng ngoài ơn giá b i thư ng m m theo quy nh t i B ng ơn giá này, còn ư c b i thư ng các kh i lư ng ki n trúc theo m c k , m thu t tương ng. 6. B i thư ng i v i công trình văn hoá, di tích l ch s , nhà th , ình, chùa, am, mi u: Kh o sát o v hi n tr ng, thi t k và l p d toán kinh phí xây d ng m i công trình có tiêu chuNn k thu t tương ương v i công trình b thi t h i. Sau ó vi c tính toán b i thư ng th c hi n theo các trình t ã quy nh. 7. B i thư ng i v i tài s n, v t ki n trúc xây d ng theo chuyên ngành (H th ng máy móc, dây chuy n s n xu t, lò b t nh ...) ư c th c hi n như sau: - Giá tr hi n có c a công trình ư c tính theo giá xây d ng m i t i th i i m b i thư ng có tiêu chuNn k thu t tương ương v i công trình b phá d di chuy n, giá xây d ng m i là m c giá chuNn do U ban nhân dân t nh ban hành. - H sơ thi t k k thu t và d toán i v i các công trình xây d ng chuyên ngành: Ch u tư cùng v i H i ng GPMB t ch c thNm nh, phê duy t. Trư ng h p Ch u tư và H i ng GPMB không năng l c thNm nh thì ư c phép thuê các t ch c cá nhân tư v n có năng l c thNm tra làm cơ s cho vi c phê duy t (t i th i i m b i thư ng). Sau ó vi c b i thư ng th c hi n theo các trình t ã quy nh (theo kho n 1.1 ho c 1.2). (Riêng i v i h th ng máy móc, dây chuy n s n xu t có th tháo d di chuy n ư c thì ch ư c b i thư ng các chi phí tháo d , v n chuy n, l p t và thi t h i khi tháo d , v n chuy n, l p t). 8. B i thư ng nhà, v t ki n trúc xây d ng trên t vư n, t ao h p pháp: - iv i t vư n, ao ư c coi như là t theo Lu t t ai, m c b i thư ng 100% giá tr . - i v i t vư n, ao không ư c coi như là t theo Lu t t ai, m c b i thư ng 90% giá tr . 9. B i thư ng nhà, v t ki n trúc i v i các h a canh: Các h th c hi n a canh trên di n tích t nông nghi p ư c giao, ho c thuê c a xã ư c th c hi n b i thư ng theo n i dung m c 1.2 c a Quy nh này. Căn c án ư c ư c c p có thNm quy n phê duy t, h p ng kinh t gi a hai bên là cơ s xác nh ph m vi nhà, v t ki n trúc b nh hư ng khi thu h i t: - i v i nhà, v t ki n trúc ph i tháo d trong ph m vi d án ư c phê duy t, b i thư ng 100% giá tr .
 7. - i v i nhà, v t ki n trúc ph i tháo d ngoài m c quy nh c a d án ư c phê duy t (không vư t quá 20%), h tr 60% giá tr . 10. B i thư ng nhà, công trình i v i ngư i ang s d ng nhà thu c s h u Nhà nư c: Ngư i ang s d ng nhà thu c s h u Nhà nư c (nhà thuê ho c nhà do t ch c t qu n) n m trong ph m vi thu h i t ph i phá d , thì ngư i ang thuê nhà không ư c b i thư ng i v i di n tích nhà thu c s h u Nhà nư c và di n tích cơi n i trái phép, nhưng ư c b i thư ng chi phí t c i t o, s a ch a, nâng c p; M c b i thư ng áp d ng theo kho n 1.1 ho c 1.2 (tuỳ theo tính ch t s d ng) thu c m c 1 ph n này. 11. Trư ng h p m c GPMB chi m d ng vào nhà, v t ki n trúc ≤1m: Có th v n d ng cho phép l i không ph i b i thư ng sau khi có ý ki n ch p thu n c a các c p có thNm quy n. 12. i v i nhà có kích thư c móng th c t l n hơn móng nh hình c a lo i nhà tương ng, thì ư c b sung thêm kinh phí b i thư ng v t ki n trúc tăng lên. Kích thư c móng nh hình ư c quy nh như sau: - i v i nhà t m: Chi u r ng áy móng B = 0,33m; chi u r ng nh móng b = 0,22m; chi u cao móng H = 0,7m. - i v i nhà c p IV: Chi u r ng áy móng B = 0,8m; chi u r ng nh móng b = 0,33m; chi u cao móng H = 1,2m. - i v i nhà c p II và III: Chi u r ng áy móng B = 1,2m; chi u r ng nh móng b = 0,33m; chi u cao móng H = 1,5m. - i v i móng nhà có chi u cao móng > 1,5m. Ngoài vi c áp d ng ơn giá b i thư ng theo quy nh; B sung ơn giá tính cho 1m dài móng có chi u sâu móng nhà tính t c t 0.00 tr xu ng như sau: + Móng có chi u sâu - 2m: 160.000,0 /md. + Móng có chi u sâu - 2,5m: 300.000,0 /md. + Móng có chi u sâu - 3m: 510.000,0 /md. + Móng có chi u sâu - 3,5m: 750.000,0 /md. + Móng có chi u sâu - 4m: 1.050.000,0 /md. + Móng có chi u sâu - 4,5m: 1.345.000,0 /md. + Móng có chi u sâu - 5m: 1.700.000,0 /md.
 8. N u chi u sâu móng n m trong kho ng c n trên và c n dư i thì dùng phương pháp n i suy xác nh. 13. Các công trình xây d ng do yêu c u k thu t ph i óng c c BTCT, c c cát, các ho t ng máy móc thi t b có rung ng l n… gi a vùng dân cư, sau khi th c hi n úng quy trình k thu t mà làm n t, nát, hư h ng các công trình ngoài m c GPMB thì gi i quy t b i thư ng hư h ng theo trình t sau: - Căn c Quy chuNn, Tiêu chuNn xây d ng, Ch u tư ch trì ph i h p v i các cơ quan ch c năng xác nh ph m vi nh hư ng do óng c c gây ra. - Ch u tư ph i h p v i H i ng b i thư ng GPMB l p biên b n xác nh nguyên tr ng các công trình c a các h trong ph m vi nh hư ng trư c khi óng c c, sau khi óng c c và l p d toán s a ch a (n u có) theo nh m c d toán, ơn giá hi n hành. - Ngoài vi c b i thư ng s a ch a còn ư c b i thư ng do gi m tu i th công trình. M c b i thư ng do gi m tu i th công trình b ng hi u c a giá tr b i thư ng theo ch t lư ng trư c và sau khi óng c c. 14. ơn giá b i thư ng nhà thông d ng t i m c 2 ph n II ư c quy nh như sau: - Chi u cao ≤3,3m cho nhà có chi u cao t 2,7m ÷ 3,3m; Chi u cao >3,3m cho nhà có chi u cao trên 3,3m ÷ 3,9m. - i v i nhà có chi u cao 3,9m thì ơn giá ư c i u ch nh gi m ho c tăng 10% ơn giá tương ng trong bi u. - i v i nhà có chi u cao ≤2,1m ho c ≥4,5m thì ơn giá ư c i u ch nh gi m ho c tăng 15% ơn giá tương ng trong bi u. 15. i v i các công trình có th tháo d di chuy n n ch m i l p t (nhà khung k t c u thép...): Ch ư c b i thư ng các chi phí tháo d , v n chuy n, l p t và thi t h i khi tháo d , v n chuy n, l p t. Trư ng h p không có v trí di chuy n l p t n nơi m i thì ư c b i thư ng theo thông báo giá liên s Tài chính - Xây d ng t i th i i m l p x (nhân) t l % ch t lư ng giá tr còn l i - (tr ) giá tr thu h i. 16. i v i nhà, công trình n m bên trong m c GPMB nhưng sát m c ≤1,0m và th p hơn m t ư ng, khi xây d ng công trình xong, ư ng cao ngang mái nhà ho c không còn l i vào: Th c hi n h tr chi phí c i t o l i vào nhà và x lý thoát nư c, m c h tr là 2.800.000,0 /1h . 17. H tr di chuy n ng h công tơ i n, ng h nư c, i n tho i c nh, truy n hình cáp ra nơi m i m c h tr 100%, trư ng h p di chuy n t i nơi cũ m c h tr 50% theo thông báo c a cơ quan chuyên ngành t i th i i m l p. 18. i v i nhà, v t ki n trúc, di chuy n m m mà không có trong ơn giá thì H i ng b i thư ng gi i phóng m t b ng căn c vào ơn giá các h ng m c tương ương và i u ki n c th v n d ng ơn giá cho phù h p; Trư ng h p c n thi t ti n hành
 9. kh o sát o v hi n tr ng, xác nh kh i lư ng th c t l p d toán theo quy nh hi n hành làm cơ s xác nh giá tr b i thư ng. II. ƠN GIÁ B I THƯ NG NHÀ, V T KI N TRÚC, M M . 1. ơn giá b i thư ng nhà t m, nhà tranh tre: B ng 1 CHI U CAO NHÀ STT K T C U NHÀ VT Chi u cao ≤2,7m Chi u cao >2,7m - C t, kèo, òn tay tre, mái l p rơm, r , lá mía 1 /m2 xd 192.000 212.000 - Vách n a - C t, kèo, òn tay tre, mái l p rơm, r , lá mía. 2 /m2 xd 202.000 225.000 - Vách rơm t - C t, kèo, òn tay tre, mái rơm, r , lá mía. 3 /m2xd 232.000 254.000 - Vách Toóc-xi - C t g , kèo òn tay tre, mái l p rơm, r , lá mía. 4 /m2 xd 265.000 292.000 - Vách Toóc-xi Kèo tre g , mái l p rơm, r , 5 tư ng g ch x xây nghiêng, /m2 xd 355.000 380.000 không trát. Kèo tre g , mái l p rơm, r , 6 tư ng g ch x xây nghiêng, /m2 xd 450.000 480.000 trát 2 m t. Kèo tre g , mái l p rơm, r , 7 tư ng g ch x xây n m, không /m2 xd 400.000 435.000 trát. Kèo tre g , mái l p rơm, r , 8 tư ng g ch x xây n m, trát 2 /m2 xd 488.000 530.000 m t. - Kèo tre, g , òn tay tre, mái rơm, r , lá mía. 9 /m2 xd 650.000 700.000 - Tư ng xây g ch 110 b tr . 10 - Kèo tre, g , òn tay tre, mái /m2 xd 565.000 600.000
 10. rơm, r , lá mía. - Tư ng xây á 250. - Kèo tre, g , òn tay tre, mái rơm, r , lá mía. 11 /m2 xd 753.000 820.000 - Tư ng xây g ch 220. Ghi chú: - i v i nhà có k t c u tương t như các m c t 1 n 11 mà có mái l p Fibrôximăng thì ư c c ng thêm 20.000 /m2xd. - i v i nhà có k t c u tương t như các m c t 1 n 11 mà có mái l p ngói ho c lá g i thì ư c c ng thêm 30.000 /m2xd. - Chi u cao ≤2,7m tính cho nhà cao t 2,1m n 2,7m. - Chi u cao >2,7m tính cho nhà cao trên 2,7m n 3,3m. - N u nh hơn 2,1m ho c cao >3,3m thì ư c i u ch nh gi m (-) ho c tăng (+) 10% ơn giá b i thư ng tương ng. - i v i nhà không có tư ng bao quanh ho c tư ng bao thi u (k c nhà bán mái) thì giá tr công trình ư c i u ch nh gi m tương ng như sau: + 1 m2 tư ng n a = 15.000,0 + 1 m2 tư ng rơm t = 25.000,0 . + 1 m2 xây g ch x nghiêng = 45.000,0 . + 1 m2 xây g ch x n m = 60.000,0 . + 1 m2 xây g ch 110 = 80.000,0 + 1 m2 xây g ch 220 = 125.000,0 . 2. ơn giá b i thư ng nhà thông d ng: B ng 2 CHI U CAO NHÀ STT K T C U NHÀ VT Chi u cao ≤ 3,3m Chi u cao > 3,3m Nhà c p IV, mái ngói 22v/m2 1 /m2 xd 1.085.000 1.195.000 không có khu ph trong nhà. 2 Nhà c p IV, mái ngói 22v/m2 /m2 xd 1.225.000 1.300.000
 11. có khu ph trong nhà. Nhà c p IV. C t, kèo, xà g , 3 c u phong, ly tô g , mái ngói /m2 xd 1.375.000 1.450.000 22v/m 2 không có khu ph . Nhà c p IV. C t, kèo, xà g , 4 c u phong, ly tô g , mái ngói /m2 xd 1.595.000 1.680.000 22v/m 2 có khu ph trong nhà. Nhà 1 t ng mái b ng c p II, 5 c p III không có khu ph trong /m2 sàn 1.490.000 1.560.000 nhà. Nhà 1 t ng mái b ng c p II, 6 /m2 sàn 1.700.000 1.780.000 c p III có khu ph trong nhà. Nhà 2 t ng c p II, c p III mái 7 /m2 sàn 1.780.000 1.930.000 ngói không có khu ph trong nhà. Nhà 2 t ng c p II, c p III mái 8 /m2 sàn 1.965.000 2.120.000 ngói có khu ph trong nhà. Nhà 2 t ng c p II, c p III k t 9 c u xây g ch, sàn, mái bê tông /m2 sàn 2.185.000 2.360.000 c t thép t i ch . Nhà 2 t ng c p II, c p III k t c u khung ch u l c b ng bê 10 tông c t thép, tư ng bao xây /m2 sàn 2.410.000 2.560.000 g ch, sàn, mái bê tông c t thép t i ch . Nhà 3 t ng c p II k t c u xây 11 /m2 sàn 2.340.000 2.480.000 g ch, sàn panel, mái b ng. Nhà 3 t ng c p II k t c u khung bê tông c t th p, tư ng 12 /m2 sàn 2.510.000 2.670.000 bao xây g ch, sàn, mái bê tông c t thép t i ch . Nhà c p I k t c u khung bê 13 tông c t thép, tư ng bao xây /m2 sàn 2.660.000 2.855.000 g ch, sàn panel, mái b ng. Ghi chú: - M c 1 và m c 2: N u l p rơm, r , lá mía thì ơn giá gi m 30.000 /m2 xd; N u l p Fibrôximăng thì ơn giá gi m 10.000 /m2 xd; - i v i nhà có khu ph là bao g m có khu ph cho m i t ng, ã tính b ph t và b nư c trên mái; riêng m c 2 và m c 4 không tính b nư c trên mái. -T m c8 n m c 13 nhà có khu ph .
 12. - i v i nhà có t ng không có khu ph tr gi m 165.000,0 /m2. - Kh i lư ng k t c u, v t ki n trúc trên mái như dàn leo, chòi thang, gác xép, b nư c ư c tính b sung vào giá tr b i thư ng. 3. ơn giá b i thư ng công trình ph c v giáo d c, công c ng: B ng 3 LO I CÔNG TRÌNH, C I M CÔNG STT ƠN VN ƠN GIÁ TRÌNH A Nhà tr , m u giáo: 1 Nhà khung tre, g , mái lá mía, rơm r , vách /m2 xd 310.000 toóc-xi. 2 Nhà g ch, g , mái lá mía ho c rơm r /m2 xd 750.000 3 Nhà m t t ng xây g ch mái ngói. /m2 xd 1.010.000 4 Nhà m t t ng xây g ch mái b ng /m2 sàn 1.350.000 B Trư ng h c: 1 Nhà xây g ch m t t ng mái ngói /m2 xd 1.100.000 2 Nhà xây g ch m t t ng mái b ng /m2 sàn 1.380.000 3 Nhà xây g ch hai t ng mái b ng /m2 sàn 1.533.000 4 Nhà xây g ch k t h p khung hai t ng /m2 sàn 1.785.000 C Nhà xí t m công c ng, gia ình. 1 Nhà xí ti u thư ng, xây g ch, mái ngói /m2 xd 556.000 2 Nhà xí ti u thư ng, xây g ch, mái b ng /m2 sàn 790.000 3 Nhà xí t ho i xây g ch mái ngói. /m2 xd 987.000 4 Nhà xí t ho i xây g ch mái b ng. /m2 sàn 1.185.000 2 5 Nhà t m xây g ch mái ngói hay Prô-ximăng. /m xd 523.000 6 Nhà t m mái b ng BTCT /m2 sàn 697.000 D Nhà Y t : Nhà 1 t ng c p IV mái ngói /m2 xd 1.100.000 Nhà 1 t ng xây g ch mái b ng /m2 sàn 1.400.000 4. ơn giá b i thư ng nhà khung k t c u thép, nhà kho thông d ng: B ng 4 STT C I M CÔNG TRÌNH VT ƠN GIÁ 1 Nhà khung: C t, vì kèo và xà g thép hình khNu /m2 xd 1.540.000 ≤12m, mái l p tôn, tư ng xây g ch ch , n n bê
 13. tông, chi u cao >6mét. Nhà khung: C t, vì kèo và xà g thép hình khNu 2 ≤15m, mái l p tôn, tư ng xây g ch ch , n n bê /m2 xd 1.715.000 tông, chi u cao >6mét. Nhà khung: C t, vì kèo và xà g thép hình khNu 3 ≤18m, mái l p tôn, tư ng xây g ch ch , n n bê /m2 xd 1.925.000 tông, chi u cao >6mét. Nhà 1 t ng, khNu 12m, cao ≤6m: - Tư ng g ch thu h i mái ngói ho c tôn. /m2 xd 835.000 4 - Tư ng g ch b tr , kèo g mái tôn. /m2 xd 915.000 - Tư ng g ch b tr , kèo thép mái tôn. /m2 xd 975.000 - Tư ng g ch, c t BTCT ho c thép, kèo thép, mái tôn. /m2 xd 1.215.000 5. ơn giá b i thư ng v t ki n trúc: B ng 5 STT V T KI N TRÚC VT ƠN GIÁ 1 Gác xép bê tông c t thép: 1.1 N n lát g ch liên doanh, tr n lăn sơn /m2 415.000 2 1.2 N n lát g ch liên doanh, tr n quét vôi /m 400.000 1.3 N n lát g ch hoa XM, tr n lăn sơn /m2 355.000 1.4 N n lát g ch hoa XM, tr n quét vôi /m2 338.000 2 Gác xép g : 2.1 G nhóm 3, 4 d y 2cm, d m g /m2 360.000 2 2.2 G nhóm 5, 6 d y 2cm, d m g /m 255.000 3 B ph t: 3.1 B ph t xây g ch ch có áy và n p BTCT /m3 855.000 3.2 B ph t xây g ch ch có áy, n p xây g ch ch /m3 780.000 4 C u thang g , thép góc ơn gi n, có 2 c n, tay v n /m 1.135.000 r ng 0,6 ÷ 0,8m 5 C u thang BTCT có l ng c u thang r ng 1,8 ÷ 2,5m /m 2.430.000 6 C u thang BTCT ngàm vào 1 bên tư ng không có /m 1.580.000 l ng c u thang 7 Sân g ch ch , g ch lá nem /m2 50.000
 14. 8 Sân bê tông x , bê tông g ch v , láng v a XM /m2 45.000 9 Gi ng nư c ng BT, g ch cu n Æ70 ÷ 90 cm /md 480.000 10 Gi ng nư c UNICEF có c b l ng l c, b ch a dung tích 3m3, sân 2m2 và bơm tay. + Sâu ≤30m /cái 2.165.000 + Sâu 31 ÷ 50m /cái 2.695.000 + Sâu >50m /cái 3.810.000 + N u không có b l ng l c và b ch a /m 45.000 11 H th ng i n chi u sáng cho nhà: + Nhà c p IV, nhà t m 1% t ng giá tr b i thư ng nhà. + Nhà c p II, c p III i n i 2% t ng giá tr b i thư ng nhà. + Nhà c p II, c p III i chìm 3% t ng giá tr b i thư ng nhà. 12 H th ng nư c sinh ho t cho nhà + Nhà c p IV 1% t ng giá tr b i thư ng nhà. + Nhà c p II, III 3% t ng giá tr b i thư ng nhà. 13 B ch a nư c sinh ho t xây g ch ch : Tính riêng cho áy b , thành b và n p b . + áy b : - áy xây g ch ch t chìm trong t /m2 áy 220.000 2 - áy bê tông t chìm trong t /m áy 255.000 - áy xây g ch ch t n i trên t /m2 áy 180.000 - áy bê tông t trên m t t /m2 áy 222.000 + Thành b : - Thành xây tư ng 65mm /m2 thành 75.000 2 - Thành xây tư ng 110mm /m thành 115.000 - Thành xây tư ng 220mm /m2 thành 180.000 - Thành xây tư ng 330mm /m2 thành 250.000 +N pb : - N p b xây g ch /m2 n p 140.000 2 -N pb bê tông /m n p 232.000
 15. 14 V t ki n trúc tính theo kh i xây g ch ch : + Chi u d y < 220mm /m3 730.000 + Chi u d y ≥220mm /m3 640.000 3 15 V t ki n trúc tính theo kh i xây g ch x /m 375.000 16 V t ki n trúc tính theo kh i xây á /m3 380.000 17 Bê tông t i ch không c t thép /m3 655.000 18 Bê tông t i ch có c t thép /m3 2.050.000 19 Chòi c u thang, mái BTCT, tư ng 220 cao 2,3 ÷ /m2 1.010.000 2,7m 20 Chòi c u thang, mái ngói, tư ng 220 cao 2,3 ÷ 2,7m /m2 850.000 Ghi chú: V t ki n trúc b ng thép (tư ng rào, c ng…) theo thông báo giá liên s Tài chính - Xây d ng th i i m l p x (nhân) t l % ch t lư ng giá tr còn l i - (tr ) giá tr thu h i. 6. ơn giá b i thư ng di chuy n m m : B ng 6 STT LO I M M ƠN VN TÍNH ƠN GIÁ 1 M hung táng /m 1.650.000 2 M cát táng /m 1.170.000 3 M cát táng chưa có ngư i nh n /m 630.000 Ghi chú: 1. Công vi c di chuy n m m bao g m công vi c: Xiên thăm dò, ào b c r a, chi phí mua ti u sành. Các chi phí hương hoa theo t c l , v n chuy n i nơi khác theo quy nh, chôn c t hoàn ch nh. Tính b i thư ng m t l n theo b ng giá. 2. Nh ng ngôi m có xây ư c tính b sung chi phí xây d ng l i theo úng th c tr ng và theo ơn giá v t li u xây d ng bình quân t i chân công trình xây d ng cơ b n a phương t i th i i m b i thư ng. 3. Trư ng h p a phương nơi GPMB không có t b trí m m thì ư c phép mua t v trí theo quy ho ch chung c a a phương, giá t theo giá quy nh. Di n tích b i thư ng i v i m hung táng 4,0m2; M cát táng 2,5m2. H gia ình có nhu c u l n hơn thì t b kinh phí. Ph n III CÁC PH L C KÈM THEO
 16. Ph l c s I H S B I THƯ NG THEO CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG CH T LƯ NG CÒN L I M C GI M CHI H S TÍNH STT C A CÔNG TRÌNH B I PHÍ B I THƯ NG B I THƯ NG THƯ NG (%) 1 T dư i 60% 40 0,60 2 T 61 ÷ 70% 30 0,70 3 T 71 ÷ 80% 20 0,80 4 T 81 ÷ 90% 10 0,90 5 >90% và công trình m i xây 1,00 d ng Ph l c s II H S B I THƯ NG THEO KHU V C GIÁ STT KHU V C XÂY D NG H S KHU V C 1 Khu v c nông thôn 1,00 2 Khu v c th tr n, huy n l 1,05 3 Khu v c giáp ranh th tr n, huy n l 1,00 4 Khu v c n i thành ph Ph Lý 1,15 5 Khu v c giáp ranh n i thành ph Ph Lý 1,10 Ph l c s III PHÂN C P NHÀ 1. Nhà t m: V t li u ch y u tranh tre, lu ng n a, g không ch ng cháy ư c, không thu h i ư c v t li u, xây b ng v t li u r ti n và niên h n s d ng dư i 5 năm. 2. Nhà c p IV: - Ch t lư ng s d ng: th p (b c IV). - Ch t lư ng xây d ng công trình: + Niên h n s d ng
 17. + B c ch u l a b c V. - Móng xây b ng á, g ch ch v a tam h p. - Tư ng xây g ch d y 220 v a tam h p. - N n láng v a xi măng, ho c lát g ch ch , g ch hoa xi măng... - C a g nhóm V. - Mái l p ngói ho c l p Prô-ximăng. - Công trình không ch ng cháy ư c. 3. Nhà c p III - c p II: - Ch t lư ng s d ng: trung bình ho c khá. - Ch t lư ng xây d ng công trình: + Niên h n s d ng 20-100 năm. + B c ch u l a b c IV ho c III. - N n x lý b ng c c tre, g ho c b ng cát. - Móng xây b ng g ch c v a XM, ho c BTCT. - Tư ng xây g ch dày 220mm, v a tam h p. - N n sàn lát g ch men. - C a i, c a s g nhóm III (n u là nhà c p II h th ng c a 2 l p). - Mái ngói ho c mái b ng bê tông c t thép. - Công trình không th cháy nhanh ho c ch ng cháy ư c. 4. Nhà c p I: - Ch t lư ng s d ng: cao (b c I). - Ch t lư ng xây d ng công trình: + Niên h n s d ng trên 100 năm, t 6 t ng tr lên (b c I). + B c ch u l a b c I ho c II. - N n x lý b ng c c BTCT, móng BTCT.
 18. - Nhà khung BTCT ch u l c, tư ng xây g ch dày 220mm. - C a i, c a s g nhóm II trong kính ngoài ch p, có khuôn. - Sàn mái b ng bê tông c t thép, tr n làm b ng v t li u không cháy. - Công trình có h th ng ch ng cháy. - Có l p t thang máy và các thi t b ph c v . Ph l c s IV B NG CH T LƯ NG S D NG C A NGÔI NHÀ : M c hoàn thi n Ch t lư ng M c ti n nghi s M c trang thi t b m t bên trong, s d ng d ng b i n, nư c bên ngoài nhà Cao: Cao: Cao: Có các phòng: Ng , S d ng các lo i - Có y thi t b B cI ăn, ti p khách, b p, v v t li u hoàn thi n i n, nư c, v sinh. sinh riêng bi t và cùng (trát p lát) và trang t ng v i căn h . trí c p cao. - Ch t lư ng thi t b cao c p. Tương i cao: Tương i cao: Tương i cao: Có các phòng ng , Có s d ng m t s - Có y thi t b B c II sinh ho t, b p, v sinh v t li u p trang trí. i n, nư c, v sinh. riêng bi t và cùng t ng v i căn h - Ch t lư ng thi t b : T t. Trung bình: Trung bình: - Phòng ng , phòng - C p i n, c p nư c sinh ho t, b p s d ng t i t ng căn h , t ng riêng và cùng t ng v i phòng. B c III Trung bình căn h . - Ch t lư ng thi t b - Phòng v sinh chung v sinh: Trung bình. cho nhi u căn h và có th khác t ng. M c t i thi u: Th p: M c t i thi u: B c IV - Ch có 1-2 phòng s Ch trát v a, quét - C p i n chi u sáng d ng chung vôi không có p lát. cho các phòng.
 19. - B p, v sinh s d ng - C p nư c ch t i chung cho nhi u căn b p, v sinh t p h . trung. - Ch t lư ng thi t b v sinh: Th p.
Đồng bộ tài khoản