Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
32
lượt xem
4
download

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Đà Nẵng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH À N NG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 03/2009/Q -UBND à N ng, ngày 18 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V NNH M C XÂY D NG VÀ PHÂN B D TOÁN KINH PHÍ I V I CÁC TÀI, D ÁN KHOA H C VÀ CÔNG NGH CÓ S D NG NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C C A THÀNH PH À N NG Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH À N NG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Thông tư liên t ch s 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07 tháng 5 năm 2007 c a Liên B Tài chính, B Khoa h c và Công ngh hư ng d n nh m c xây d ng và phân b d toán kinh phí i v i các tài, d án khoa h c và công ngh có s d ng ngân sách Nhà nư c; Theo ngh c a Giám c S Khoa h c và Công ngh t i Công văn s 517/SKHCN- VP ngày 08 tháng 9 năm 2008 và ư c s th ng nh t ý ki n c a Thư ng tr c H ND thành ph à N ng t i Công văn s 2352/TT-H ND ngày 09 tháng 01 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v nh m c xây d ng và phân b d toán kinh phí i v i các tài, d án khoa h c và công ngh có s d ng ngân sách nhà nư c c a thành ph à N ng. i u 2. Giám c S Khoa h c và Công ngh ch u trách nhi m ch trì, ph i h p v i các s , ban, ngành, y ban nhân dân các qu n, huy n t ch c tri n khai, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Quy nh nêu t i i u 1. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 45 ngày, k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph ; Giám c các S : Khoa h c và Công ngh , Tài chính; Th trư ng các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph ; Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n; Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH
 2. Võ Duy Khương QUY NNH V NNH M C XÂY D NG VÀ PHÂN B D TOÁN KINH PHÍ I V I CÁC TÀI, D ÁN KHOA H C VÀ CÔNG NGH CÓ S D NG NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C C A THÀNH PH À N NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 03/2009/Q -UBND ngày 18 tháng 02 năm 2009 c a UBND thành ph à N ng) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Văn b n này quy nh n i dung chi, nh m c phân b ngân sách và thNm quy n thNm tra, phê duy t d toán ngân sách nhà nư c i v i các ho t ng ph c v công tác qu n lý, th c hi n tài nghiên c u khoa h c, d án s n xu t th nghi m, d án khoa h c và công ngh có s d ng ngân sách nhà nư c; các tài, d án thu c các chương trình h p tác khoa h c và công ngh có s d ng v n i ng t ngu n ngân sách thành ph (sau ây g i t t là tài, d án khoa h c và công ngh ). i u 2. i tư ng áp d ng 1. tài nghiên c u khoa h c và công ngh ; d án s n xu t th nghi m; tài, d án chuy n giao công ngh , áp d ng ti n b khoa h c và công ngh (g i t t là tài, d án) theo danh m c ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. 2. Các tài, d án thu c các chương trình h p tác khoa h c và công ngh có s d ng v n i ng t ngu n ngân sách thành ph ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. 3. Các ho t ng ph c v công tác qu n lý tài, d án khoa h c và công ngh c a cơ quan có thNm quy n. 4. Các tài, d án c p cơ s , bao g m: các tài, d án ư c Giám c S Khoa h c và Công ngh phê duy t trong danh m c nghiên c u hàng năm và y quy n cho Giám c các s , ban, ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n qu n lý. i u 3. Cơ quan có th m quy n qu n lý tài, d án 1. S Khoa h c và Công ngh thành ph à N ng có thNm quy n qu n lý tài, d án c p thành ph có s d ng v n ngân sách nhà nư c; xác nh nhi m v , tuy n ch n các t ch c, cá nhân ch trì th c hi n tài, d án; phê duy t n i dung và kinh phí; ki m
 3. tra, ánh giá và nghi m thu k t qu c a tài, d án; ký h p ng th c hi n tài, d án v i t ch c, cá nhân ư c ch n th c hi n tài, d án. 2. Các s , ban, ngành và y ban nhân dân các qu n, huy n có thNm quy n qu n lý i v i tài, d án c p cơ s . Chương II NH NG QUY NNH C TH i u 4. N i dung chi iv i tài, d án khoa h c và công ngh 1. N i dung chi các ho t ng ph c v công tác qu n lý c a cơ quan có thNm quy n i v i tài, d án khoa h c và công ngh , bao g m: a) Chi công tác tư v n: xác nh tài, d án khoa h c và công ngh ; tuy n ch n, xét ch n các t ch c và cá nhân ch trì tài, d án khoa h c và công ngh , g m: chi công lao ng khoa h c c a các chuyên gia nh n xét, ph n bi n, ánh giá các h sơ tài, d án, thNm nh n i dung và tài chính c a tài, d án; chi h p các h i ng tư v n; chi phí i l i, ăn c a các chuyên gia xa ư c m i tham gia công tác tư v n; b) Chi H i ng xét duy t cương tài, d án; chi công tác ki m tra, ánh giá gi a kỳ (n u có); ánh giá nghi m thu k t qu c a tài, d án c p qu n lý tài, d án, g m: chi công kh o nghi m k t qu c a các tài, d án, chi công lao ng c a các chuyên gia nh n xét, ph n bi n, ánh giá k t qu c a các tài, d án; chi các cu c h p c a oàn ki m tra, t chuyên gia thNm nh; h i ng ánh giá gi a kỳ (n u có), h i ng tư v n ánh giá nghi m thu; chi phí i l i, ăn c a các chuyên gia xa ư c m i tham gia ánh giá gi a kỳ, ánh giá nghi m thu; c) Các kho n chi khác liên quan tr c ti p n ho t ng ph c v công tác qu n lý nhà nư c c a cơ quan có thNm quy n i v i tài, d án khoa h c và công ngh . 2. N i dung chi c a các tài, d án khoa h c và công ngh : a) Chi thuê khoán chuyên môn th c hi n các tài, d án khoa h c và công ngh , bao g m: - Chi công lao ng c a cán b khoa h c, nhân viên k thu t tr c ti p tham gia th c hi n các tài, d án khoa h c và công ngh , như: nghiên c u lý thuy t, nghiên c u các quy trình công ngh , gi i pháp khoa h c và công ngh , thi t k , ch t o th nghi m; nghiên c u lý thuy t các lu n c trong khoa h c xã h i và nhân văn; th c hi n, theo dõi thí nghi m, phân tích m u; i u tra kh o sát, thi t k Phi u i u tra, i u tra xã h i h c; x lý, phân tích s li u i u tra kh o sát, i u tra xã h i h c; vi t các ph n m m máy tính; báo cáo chuyên ; báo cáo khoa h c t ng k t tài, d án, báo cáo ki n ngh ; chi h tr ào t o, chuy n giao công ngh ; - Chi công lao ng khác ph c v tri n khai tài, d án; b) Chi mua v t tư, nguyên, nhiên, v t li u, bao g m: v t tư, nguyên, nhiên, v t li u, tài li u, tư li u, s li u, sách, t p chí tham kh o, tài li u k thu t, bí quy t công ngh , tài
 4. li u chuyên môn, các lo i xu t b n phNm, d ng c , b o h lao ng, xăng d u ... ph c v công tác nghiên c u khoa h c và tri n khai công ngh ; c) Chi s a ch a, mua s m tài s n c nh: - Chi mua tài s n thi t y u, ph c v tr c ti p cho ho t ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh c a tài, d án; - Chi thuê tài s n tr c ti p tham gia th c hi n nghiên c u và phát tri n công ngh c a tài, d án; - Chi kh u hao tài s n c nh (n u có) trong th i gian tr c ti p tham gia th c hi n tài, d án theo m c trích kh u hao quy nh i v i tài s n c a doanh nghi p; - Chi s a ch a trang thi t b , cơ s v t ch t ph c v tr c ti p cho vi c nghiên c u c a tài, d án. d) Các kho n khác: công tác phí trong nư c; oàn ra, oàn vào; h i ngh , h i th o chung c a tài, d án; văn phòng phNm, in n; d ch tài li u t ti ng nư c ngoài; qu n lý chung c a ơn v ch trì (bao g m: tr công lao ng gián ti p ph c v tri n khai tài, d án, tr ti n i n nư c, cư c phí văn thư, i n tho i văn phòng ...); nghi m thu c p cơ s (nghi m thu n i b , bao g m c n i dung chi cho chuyên gia phân tích, ánh giá, kh o nghi m k t qu , s n phNm c a nhi m v trư c khi ánh giá nghi m thu); ăng ký b o h quy n s h u trí tu i v i k t qu nghiên c u khoa h c - phát tri n công ngh ; chi qu ng cáo, ti p th , xúc ti n thương m i (n u có) i v i s n phNm c a tài, d án; m t s kho n chi khác liên quan tr c ti p n tài, d án. i u 5. Các khung nh m c phân b ngân sách 1. i v i các ho t ng ph c v công tác qu n lý tài, d án khoa h c và công ngh c a cơ quan có thNm quy n: th c hi n các khung nh m c phân b ngân sách chi ti t theo Ph l c 1 ính kèm. 2. i v i các ho t ng th c hi n tài, d án khoa h c và công ngh : th c hi n các khung nh m c phân b ngân sách chi ti t theo Ph l c 2 ính kèm. Vi c s d ng kinh phí cho công tác qu n lý tài, d án khoa h c và công ngh ; kinh phí th c hi n các tài, d án khoa h c và công ngh ph i úng m c ích, úng i tư ng, úng các ch chi tiêu tài chính hi n hành và úng theo nh m c t i Quy nh này. Các khung nh m c phân b ngân sách t i Ph l c s 1 và s 2 nêu trên là nh m c chi t i a, các ơn v có liên quan căn c d toán kinh phí tài, d án ư c giao th c hi n xây d ng, thNm nh và phân b d toán kinh phí cho tài, d án. i u 6. Xây d ng d toán kinh phí 1. i v i các ho t ng ph c v công tác qu n lý nhà nư c c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n i v i tài, d án khoa h c và công ngh :
 5. Căn c vào k ho ch xác nh, tuy n ch n các tài, d án khoa h c và công ngh trong năm, k ho ch ki m tra, ánh giá gi a kỳ (n u có), ánh giá nghi m thu i v i các tài, d án khoa h c và công ngh trong năm (bao g m c tài chuy n ti p c a năm trư c sang năm sau) và khung nh m c chi t i các Ph l c ính kèm Quy nh này xây d ng d toán và t ng h p vào d toán chi s nghi p khoa h c và công ngh c a S Khoa h c và Công ngh cùng v i th i i m xây d ng d toán chi ngân sách hàng năm trình c p thNm quy n phê duy t. 2. i v i các ho t ng th c hi n tài, d án khoa h c và công ngh a) Căn c xây d ng d toán: - Các n i dung nghiên c u, kh i lư ng công vi c c n tri n khai t ư c m c tiêu và s n phNm c a tài, d án ư c c p có thNm quy n phê duy t; - Các nh m c kinh t - k thu t do các B , ngành ch c năng ban hành, các khung nh m c phân b t i các Ph l c kèm theo Quy nh này và các ch , chính sách hi n hành c a nhà nư c. Trư ng h p không có nh m c kinh t - k thu t thì c n thuy t minh c th chi ti t căn c l p d toán. b) Yêu c u: - D toán kinh phí c a tài, d án ư c xây d ng và thuy t minh theo t ng n i dung nghiên c u và g n v i các s n phNm c th c a tài, d án. - Cá nhân ư c giao ch trì nhi m v , ơn v ch trì có trách nhi m xây d ng d toán trình cơ quan có thNm quy n phê duy t tài, d án khoa h c và công ngh xem xét phê duy t. i u 7. Th m tra và phê duy t d toán kinh phí 1. y ban nhân dân thành ph phê duy t d toán kinh phí i v i các tài, d án khoa h c và công ngh có d toán kinh phí ư c xây d ng trên 300 tri u ng ( i v i tài, d án thu c lĩnh v c khoa h c xã h i và nhân văn) và trên 600 tri u ng ( i v i tài, d án thu c lĩnh v c khoa h c t nhiên và khoa h c công ngh ) trên cơ s ngh c a S Khoa h c và Công ngh . 2. S Khoa h c và Công ngh thành ph à N ng thNm nh và phê duy t d toán kinh phí i v i các tài, d án khoa h c và công ngh có d toán kinh phí ư c xây d ng n 300 tri u ng ( i v i tài, d án thu c lĩnh v c khoa h c xã h i và nhân văn) và n 600 tri u ng ( i v i tài, d án thu c lĩnh v c khoa h c t nhiên và khoa h c công ngh ) theo úng ch quy nh; ng th i ch u hoàn toàn trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph và trư c pháp lu t v k t qu c a vi c thNm nh, phê duy t d toán kinh phí tài, d án ã th c hi n. 3. i v i các tài, d án ph c t p, căn c xây d ng d toán chưa rõ ràng, S Khoa h c và Công ngh có trách nhi m ch trì, thành l p T thNm nh d toán kinh phí v i s ph i h p c a các cơ quan có liên quan t ch c thNm nh và trình c p có thNm quy n phê duy t d toán kinh phí th c hi n tài, d án theo phân c p quy nh t i kho n 1, kho n 2, i u 7 nêu trên:
 6. - T thNm nh d toán kinh phí c a tài, d án khoa h c và công ngh bao g m các chuyên gia am hi u sâu v lĩnh v c khoa h c và công ngh c a tài, d án khoa h c và công ngh , các chuyên gia kinh t , chuyên gia tài chính và các nhà doanh nghi p có kinh nghi m và am hi u v lĩnh v c liên quan n tài, d án khoa h c và công ngh c n thNm nh; - T thNm nh căn c vào k t qu làm vi c c a H i ng tư v n tuy n ch n (ho c H i ng xét duy t thuy t minh tài, d án khoa h c và công ngh ) tư v n cho th trư ng cơ quan qu n lý tài, d án khoa h c và công ngh v t ng kinh phí c n thi t tri n khai tài, d án khoa h c và công ngh phù h p v i các n i dung ư c phê duy t, s kinh phí c n thi t h tr t ngân sách nhà nư c, tính kh thi v th trư ng, hi u qu d ki n i v i s n phNm t o ra c a tài, d án khoa h c và công ngh . 4. i v i các tài, d án s n xu t th nghi m, nghiên c u mô hình, chuy n giao công ngh có qui mô dư i 150 tri u ng, th c hi n theo phương th c khoán s n phNm trên cơ s cương chi ti t tài (bao g m c n i dung và d toán kinh phí) ư c H i ng khoa h c thNm nh, S Khoa h c và Công ngh phê duy t. 5. i v i các tài, chương trình, d án có v n i ng th c hi n theo chương trình h p tác gi a thành ph v i các t ch c ( ơn v ) nghiên c u khoa h c thì c p kinh phí i ng trên cơ s cương chi ti t (bao g m c n i dung và d toán kinh phí) ư c phê duy t và H i ng khoa h c thNm nh trong khuôn kh v n i ng ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t; tài, d án c p nào thì áp d ng nh m c chi theo c p ó. Thanh quy t toán kinh phí sau khi t k t qu nghi m thu theo yêu c u c a tài, d án. Cơ quan ch trì ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính h p lý, h p l c a ch ng t chi theo qui nh qu n lý tài chính hi n hành 6. i v i các tài c p cơ s : Các s , ban, ngành; y ban nhân dân các qu n, huy n ch u trách nhi m thNm nh n i dung chi ti t và d toán kinh phí tài, d án thu c ph m vi ơn v qu n lý theo các qui nh qu n lý và các khung nh m c phân b t i các ph l c kèm theo Quy nh này, g i S Khoa h c và Công ngh phê duy t d toán th c hi n. i u 8. Giao d toán, c p kinh phí, s d ng và quy t toán kinh phí 1. Giao d toán kinh phí - H ng năm, y ban nhân dân thành ph giao d toán chi s nghi p khoa h c và công ngh cho S Khoa h c và Công ngh ; trong ó, bao g m c d toán kinh phí ph c v công tác qu n lý tài, d án khoa h c và công ngh c a S Khoa h c và Công ngh và kinh phí th c hi n các tài, d án khoa h c và công ngh . - Trên cơ s d toán chi s nghi p khoa h c và công ngh ư c giao, S Khoa h c và Công ngh có trách nhi m l p phương án phân b d toán chi s nghi p khoa h c và công ngh theo t ng nhi m v và n i dung c th , trong ó bao g m d toán kinh phí ph c v công tác qu n lý tài, d án khoa h c và công ngh c a S Khoa h c và Công ngh và kinh phí th c hi n các tài, d án khoa h c và công ngh , g i S Tài
 7. chính thNm tra phương án phân b d toán theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 2. C p kinh phí th c hi n tài, d án Căn c d toán kinh phí tài, d án khoa h c và công ngh ư c thNm tra phân b , S Khoa h c và Công ngh th c hi n c p kinh phí cho các t ch c, cá nhân ch trì th c hi n tài, d án theo ti n và m c kinh phí gi i ngân trong h p ng ã ký gi a S Khoa h c và Công ngh , t ch c, cá nhân ư c ch n th c hi n tài. 3. Quy t toán kinh phí Th c hi n theo úng các quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c hi n hành và theo i m 6, M c II, Thông tư liên t ch s 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04 tháng 10 năm 2006 c a Liên B Tài chính - Khoa h c và Công ngh v hư ng d n ch khoán kinh phí c a tài, d án khoa h c và công ngh s d ng ngân sách nhà nư c. Chương III T CH C TH C HI N i u 9. Trách nhi m t ch c th c hi n 1. S Khoa h c và Công ngh - T ch c tri n khai th c hi n Quy nh này n các cơ quan, ơn v trên a bàn thành ph theo quy nh; - T ch c th c hi n theo trách nhi m ư c giao t i Quy nh này. 2. S Tài chính - ThNm nh và tham mưu cho y ban nhân dân thành ph b trí d toán kinh phí s nghi p khoa h c và công ngh hàng năm; - Tri n khai th c hi n theo úng Quy nh này. 3. Các s , ban, ngành và y ban nhân dân các qu n huy n - Tri n khai th c hi n úng theo Quy nh này. Chương IV I U KHO N THI HÀNH i u 10. 1. Quy nh này ư c áp d ng i v i các tài, d án khoa h c và công ngh ư c c p có thNm quy n phê duy t t ngày 01/01/2009.
 8. 2. i v i các tài, d án khoa h c và công ngh ã ư c c p có thNm quy n phê duy t t ngày 31/12/2008 tr v trư c thì th c hi n theo các quy nh ã ban hành trư c ây. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các cơ quan, ơn v , t ch c và cá nhân ph n nh t p trung v S Khoa h c và Công ngh thành ph à N ng t ng h p, nghiên c u, ph i h p S Tài chính, xu t y ban nhân dân thành ph xem xét s a i, b sung cho phù h p./. PH L C 1 NNH M C CHI I V I CÁC HO T NG QU N LÝ TÀI, D ÁN KHOA H C VÀ CÔNG NGH ơn v tính : 1.000 ng Khung nh Khung nh m c chi t i m c chi t i ơn v a (áp d ng a (áp d ng Stt N i dung công vi c tính cho nhi m v cho nhi m KHCN c p v KHCN thành ph ) c p cơ s ) 1 Chi v tư v n xác nh nhi m v KH&CN Xây d ng bài ư c duy t c a tài, d a T, DA 1.000 án công b . b H pH i ng xác nh tài, d án T, DA - Ch t ch H i ng 200 100 - Thành viên 150 70 - Thư ký khoa h c 150 50 - Thư ký hành chính 100 50 - i bi u ư c m i tham d 50 30 Chi v tư v n tuy n ch n, xét ch n t ch c, 2 cá nhân ch trì a Nh n xét ánh giá c a U viên ph n bi n . 01 H - Nhi m v có t 01-02 h sơ ăng ký 300 sơ 01 H - Nhi m v có t 03 - 06 ăng ký 250 sơ 01 H - Nhi m v có trên 7 h sơ ăng ký 200 sơ
 9. Nh n xét ánh giá c a U viên, Ch t ch b H i ng 01 H - Nhi m v có t 01-02 h sơ ăng ký 200 sơ 01 H - Nhi m v có t 03-06 h sơ ăng ký 150 sơ 01 H - Nhi m v có trên 07 h sơ ăng ký 100 sơ Chi h p H i ng tư v n tuy n ch n, xét c T, DA ch n tài, d án - Ch t ch H i ng 200 100 - Thành viên 150 70 - Thư ký khoa h c 150 50 - Thư ký hành chính 100 50 - i bi u ư c m i tham d 50 30 Chi thNm nh n i dung, tài chính c a 3 tài, d án - T trư ng t thNm nh T, DA 250 100 - Thành viên tham gia thNm nh T, DA 200 70 Chi tư v n ánh giá nghi m thu chính th c 4 c p qu n lý nhi m v KH&CN a Nh n xét ánh giá - Bài nh n xét c a UV ph n bi n Bài vi t 700 300 - Bài nh n xét UV, Ch t ch H i ng Bài vi t 500 150 Chuyên gia phân tích, ánh giá, kh o nghi m k t qu , s n phNm c a nhi m v trư c khi ánh giá nghi m thu c p qu n b Báo cáo 500 200 lý (s lư ng chuyên gia c p có thNm quy n quy t nh, nhưng không quá 05 chuyên gia/ tài, d án). c H p T chuyên gia (n u có) T, DA - T trư ng 200 - Thành viên 150 - i bi u ư c m i tham d 50 H pH i ng ánh giá nghi m thu chính d T, DA th c
 10. - Ch t ch H i ng 300 150 - Thành viên 200 100 - Thư ký khoa h c 100 50 - Thư ký hành chính 100 50 - i bi u ư c m i tham d 50 30 PH L C 2 NNH M C CHI I V I CÁC HO T NG TH C HI N TÀI, D ÁN KHOA H C VÀ CÔNG NGH ơn v tính: 1000 Khung nh Khung nh m c chi t i a m c chi t i ơn v (áp d ng cho a (áp d ng Stt N i dung công vi c tính nhi m v cho nhi m KHCN c p v KHCN thành ph ) c p cơ s ) 1 Xây d ng thuy t minh chi ti t ư c duy t T, DA 1.500 700 Chuyên nghiên c u trong lĩnh v c khoa h c k thu t công ngh và khoa h c t nhiên Chuyên 2 (chuyên xây d ng theo s n phNm c a tài, d án) Chuyên lo i 1 9,000 4000 Chuyên lo i 2 20,000 5000 Chuyên nghiên c u trong lĩnh v c KHXH Chuyên 3 & nhân văn Chuyên lo i 1 7,000 3,000 Chuyên lo i 2 8,000 4,000 4 Báo cáo t ng thu t tài li u c a tài, d án 2.000 1.000 L p m u phi u i u tra: - Trong nghiên c u KHCN Phi u 500 250 m u 5 - Trong nghiên c u KHXH và nhân văn: ư c + n 30 ch tiêu duy t 500 250 + Trên 30 ch tiêu 1,000 500 6 Cung c p thông tin : Phi u
 11. -Trong nghiên c u KHCN 50 20 -Trong nghiên c u KHXH và nhân văn: + n 30 ch tiêu 50 20 + Trên 30 ch tiêu 70 30 7 Báo cáo x lý, phân tích s li u i u tra T, DA 3.000 1.000 Báo cáo khoa h c t ng k t tài, d án (bao 8 T, DA 8.000 4000 g m báo cáo chính và báo cáo tóm t t) Tư v n ánh giá nghi m thu nhi m v 9 KH&CN c p cơ s a Nh n xét ánh giá - Nh n xét ánh giá c a y viên ph n bi n 600 - Nh n xét ánh giá c a y viên H i ng, Ch 400 t ch H i ng Chuyên gia phân tích, ánh giá, kh o nghi m k t qu , s n phNm c a nhi m v trư c khi ánh b giá nghi m thu c p cơ s (s lư ng chuyên gia Báo cáo 500 do c p có thNm quy n quy t nh, nhưng không quá 5 chuyên gia cho 1 tài ho c d án) c H p t chuyên gia n u có - T trư ng 200 - Thành viên 150 - i bi u m i tham d 50 d H ph i ng ánh giá nghi m thu - Ch t ch H i ng 200 - Thành viên 150 - Thư ký Khoa h c 150 - Thư ký hành chính 100 - i bi u ư c m i tham d 50 10 H i th o khoa h c - Ngư i ch trì 200 100 Bu i h i - Thư ký h i th o 100 100 th o - Báo cáo tham lu n theo ơn t hàng 400 100 - i bi u ư c m i tham d 50 30 Thù lao trách nhi m i u hành chung c a ch 11 Tháng 500 300 nhi m tài, d án
 12. Qu n lý chung nhi m v KH&CN (trong ó có chi thù lao trách nhi m cho Thư ký và k toán 12 Năm 6.000 2.000 c a tài, d án theo m c do ch nhi m tài quy t nh). Ghi chú:: - Chuyên lo i 1: Chuyên nghiên c u lý thuy t bao g m các ho t ng thu nh p và x lý các thông tin, tư li u ã có, các lu n i m khoa h c ã ư c ch ng minh là úng, ư c khai thác t các tài li u, sách báo, công trình khoa h c c a nh ng ngư i i trư c, ho t ng nghiên c u - thí nghi m trong phòng thí nghi m, t ó ưa ra nh ng lu n c c n thi t ch ng minh lu n i m khoa h c. - Chuyên lo i 2: Chuyên nghiên c u lý thuy t bao g m k t h p tri n khai th c nghi m, ngoài các ho t ng như chuyên lo i 1 nêu trên còn bao g m các ho t ng i u tra, ph ng v n, kh o c u, kh o nghi m, th c nghi m trong th c t nh m i ch ng, so sánh, phân tích, ánh giá ch ng minh lu n i m khoa h c./.
Đồng bộ tài khoản