Quyết định 0336/2005/QĐ-BTM

Chia sẻ: Tai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định 0336/2005/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0336/2005/QĐ-BTM về việc uỷ quyền cho các phòng quản lý xuất nhập khẩu cấp phép hàng hoá của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa quá cảnh lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0336/2005/QĐ-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 0336/2005/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0336/2005/QĐ-BTM NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2005 VỀ VIỆC UỶ QUYỀN CHO CÁC PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU CẤP PHÉP HÀNG HOÁ CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA QUÁ CẢNH LÃNH THỔ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại; Để đơn giản hoá thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hoá của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa quá cảnh lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Uỷ quyền cho Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà nội, khu vực Đà nẵng và khu vực thành phố Hồ Chí Minh cấp phép hàng hoá của CHND Trung Hoa quá cảnh lãnh thổ Việt nam. Điều 2. Việc cấp giấy phép cho hàng quá cảnh được thực hiện theo hướng dẫn tại Quy chế về hàng quá cảnh Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa quá cảnh lãnh thổ Việt nam (ban hành kèm theo Quyết định số 0305/2001/QĐ-BTM ngày 26 tháng 03 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Thương mại. Điều 3. Ông Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Vụ trưởng, Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà nội, Đà nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Thương mại các doanh nghiệp vận chuyển quá cảnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./. Phan Thế Ruệ
  2. (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản