Quyết định 04/1999/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định 04/1999/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 04/1999/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 04/1999/QĐ-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/1999/Q -BGD T Hà N i, ngày 11 tháng 2 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O S 04/1999/Q -BGD& T NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH QUI CH V T CH C ÀO T O, KI M TRA, THI VÀ CÔNG NH N T T NGHI P I H C VÀ CAO NG H CHÍNH QUI B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 29/CP ngày 30/3/1994 c a Chính ph qui nh v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a các B , cơ quan ngang B ; Căn c Ch th s 30/1998/CT-TTg ngày 1/9/1998 c a Th tư ng Chính ph v i u ch nh ch trương phân ban ph thông trung h c và ào t o hai giai o n i h c; Theo ngh c a V trư ng V i h c; QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Qui ch v t ch c ào t o, ki m tra, thi và công nh n t t nghi p i h c và cao ng h chính qui. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th cho Quy t nh s 3968/GD- T ngày 14/10/1995 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành Qui ch v t ch c ào t o, ki m tra, thi và công nh n t t nghi p cho các h ào t o i h c và cao ng chính qui. Ông V trư ng V i h c có trách nhi m hư ng d n các trư ng i h c, cao ng th c hi n Qui ch này. i u 3: Ông Chánh Văn phòng, V trư ng V i h c, V trư ng các V liên quan, các Giám c i h c Qu c gia, các Giám c i h c Hu , à N ng, Thái Nguyên, Hi u trư ng các trư ng i h c, cao ng trong c nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
 2. Nguy n Văn Hi n ( ã ký) QUY CH V T CH C ÀO T O, KI M TRA, THI VÀ CÔNG NH N T T NGHI P I H C VÀ CAO NG H CHÍNH QUI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 04 /1999/Q -BGD& T ngày 11 tháng 02 năm 1999 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương 1 T CH C ÀO T O i u 1: Chương trình ào t o 1. Giáo d c i h c ào t o trình cao ng và trình i h c. N i dung ào t o trong toàn khoá h c m i trình c a t ng ngành ào t o ư c th hi n thành chương trình ào t o. Chương trình ào t o c a m i ngành ào t o do các trư ng i h c và cao ng xây d ng trên cơ s chương trình khung c a B Giáo d c và ào t o qui nh. Chương trình khung g m cơ c u n i dung các môn h c, th i gian ào t o, t l phân b th i gian ào t o gi a các môn h c cơ b n và chuyên ngành, gi a lý thuy t và th c hành, th c t p. 2. Chương trình ào t o g m hai kh i ki n th c: - Kh i ki n th c giáo d c i cương. - Kh i ki n th c giáo d c chuyên nghi p. M i kh i ki n th c có 2 nhóm h c ph n: - Nhóm h c ph n b t bu c g m nh ng h c ph n ch a ng nh ng n i dung ki n th c chính y u c a ngành ào t o và b t bu c sinh viên ph i tích lu . - Nhóm h c ph n t ch n g m nh ng h c ph n ch a ng nh ng n i dung c n thi t nhưng sinh viên ư c t ch n theo hư ng d n c a trư ng tích lu s h c ph n qui nh. Căn c vào qui nh v c u trúc và kh i lư ng ki n th c t i thi u cho các trình ào t o, Giám c i h c, Giám c h c vi n, Hi u trư ng trư ng i h c, cao ng (dư i ây g i chung là Hi u trư ng các trư ng) qui nh các h c ph n này cho các ngành ào t o c a trư ng.
 3. 3. H c ph n là kh i lư ng ki n th c tương i tr n v n, thu n ti n cho ngư i h c tích lu trong quá trình h c t p. M i h c ph n có kh i lư ng t 2 n 5 ơn v h c trình, ư c b trí gi ng d y tr n v n và phân b u trong m t h c kỳ. Ki n th c trong m i h c ph n ph i g n v i m t m c trình và ư c k t c u riêng theo t ng môn h c ho c ư c k t c u dư i d ng t h p t nhi u môn h c. T ng h c ph n ph i ư c ký hi u b ng m t mã riêng do trư ng quy nh. Căn c vào c i m các ngành ào t o c a trư ng, Hi u trư ng qui nh vi c b trí gi ng d y các h c ph n thu c kh i ki n th c giáo d c i cương và các h c ph n thu c kh i ki n th c giáo d c chuyên nghi p cho phù h p, b o m tính khoa h c, hi u qu và thu n ti n cho sinh viên. 4. ơn v tính kh i lư ng h c t p c a sinh viên là ơn v h c trình. M t ơn v h c trình ư c quy nh b ng kho ng 15 ti t h c lý thuy t, b ng kho ng 30 ho c 45 ti t th c hành, thí nghi m ho c th o lu n, b ng kho ng 45- 90 ti t th c t p t i cơ s ho c b ng kho ng 45- 60 ti t làm ti u lu n ho c án, khoá lu n t t nghi p. i v i nh ng h c ph n lý thuy t ho c th c hành, thí nghi m, ti p thu ư c m t ơn v h c trình sinh viên ph i dành ít nh t 15 ti t chuNn b . Hi u trư ng quy nh nh ng con s trên i v i t ng h c ph n cho phù h p v i c i m c a trư ng. M t ti t h c ư c tính b ng 45 phút. i u 2: Th i gian và k ho ch ào t o 1. Các trư ng i h c và cao ng t ch c ào t o theo khoá h c và năm h c. Khoá h c là th i gian ư c thi t k sinh viên hoàn thành chương trình ào t o c a m t ngành chuyên môn c th . M t khoá h c i h c, tuỳ theo ngành ào t o, t 4 n 6 năm h c và m t khoá h c cao ng là 3 năm h c. M t năm h c có 2 h c kỳ chính, m i h c kỳ chính có ít nh t 15 tu n th c h c và 3 tu n thi. Ngoài 2 h c kỳ chính, các trư ng có th t ch c thêm m t h c kỳ hè cho nh ng sinh viên thi không t các h c kỳ chính ư c h c l i và nhũng sinh viên h c gi i có i u ki n h c vư t k t thúc s m chương trình h c t p. M i h c kỳ hè có 7 n 8 tu n th c h c và m t tu n thi. 2. Căn c vào kh i lư ng ki n th c t i thi u cho các trình ào t o, Hi u trư ng phân b s ơn v h c trình cho các năm h c, các h c kỳ. u khoá h c, trư ng ph i thông báo cho sinh viên v k ho ch h c t p, l ch trình, chương trình ào t o toàn khoá c a các ngành ào t o, v quy ch h c t p, ki m tra, thi, ánh giá, x p lo i h c t p và công nh n t t nghi p, v nghĩa v và quy n l i c a sinh viên. u m i năm h c, trư ng ph i thông báo l ch h c trong t ng h c kỳ, cương chi ti t c a các h c ph n, i u ki n ư c h c ti p, l ch ki m tra và thi, hình th c ki m tra
 4. và thi các h c ph n. u m i năm h c, sinh viên ph i ăng ký h c các h c ph n t ch n v i Phòng ào t o c a trư ng. i u 3: Phân ngành ào t o 1. i v i nh ng trư ng ã nh i m xét tuy n theo ngành ào t o trong kỳ thi tuy n sinh i h c và cao ng: Sinh viên t i m xét tuy n qui nh i v i ngành mà mình ã ăng ký d thi thì ư c trư ng s p x p vào h c theo úng nguy n v ng. Sau khi k t thúc ph n giáo d c i cương, trư ng qui nh i m trung bình chung h c t p (cách tính i m trung bình chung h c t p ư c qui nh t i kho n 2 i u 11 c a Qui ch này) c n thi t xét tuy n ph n l n sinh viên vào h c ti p ph n giáo d c chuyên nghi p. Nh ng sinh viên không t i m trung bình chung h c t p theo qui nh ph i d thi tuy n cùng nh ng sinh viên khác cùng kh i ngành trong trư ng có nhu c u chuy n ngành. i u ki n d thi, hình th c thi, n i dung thi, i m xét tuy n do Hi u trư ng qui nh. Sinh viên thi không t ph i chuy n sang h c ngành khác theo qui nh c a trư ng. 2. i v i nh ng trư ng trong kỳ thi tuy n sinh không nh i m xét tuy n theo ngành ào t o: u khoá h c, trư ng công b công khai ch tiêu ào t o cho t ng ngành. Sau khi k t thúc ph n giáo d c i cương, trư ng căn c vào ăng ký ch n ngành c a sinh viên và i m trung bình chung h c t p c a h phân ngành. N u s lư ng sinh viên ăng ký vào h c ngành nào ó l n hơn ch tiêu ã công b thì trư ng l y nh ng ngư i có i m trung bình chung h c t p t cao tr xu ng cho n ch tiêu. Nh ng sinh viên không i m qui nh ph i chuy n sang h c ngành khác theo qui nh c a trư ng. i u 4: i u ki n ư c h c ti p, ng ng h c ho c thôi h c Cu i m i năm h c, nhà trư ng căn c vào s h c ph n ã h c và i m trung bình chung h c t p c a năm h c ó xét vi c h c ti p, ph i ng ng h c ho c thôi h c c a sinh viên. K t qu h c t p c a sinh viên h c kỳ hè (n u có) c a năm h c nào ư c tính chung vào k t qu h c t p c a năm h c ó. 1. Sinh viên ư c h c ti p lên năm h c sau n u có các i u ki n dư i ây: - Có i m trung bình chung h c t p c a năm h c ó t 5,00 tr lên. - S ơn v h c trình c a các h c ph n b i m dư i 5 không quá 25% t ng s ơn v h c trình qui nh cho năm h c ó. N u còn nh ng h c ph n b i m dư i 5 sinh viên ph i tr n các kỳ thi ti p theo. 2. Sinh viên ph i thôi h c n u b rơi vào m t trong các trư ng h p sau: - Có i m trung bình chung h c t p c a năm h c dư i 4,00.
 5. - Có i m trung bình chung h c t p hai năm h c liên ti p ho c ba năm h c b t kỳ tính t u khoá h c n m trong gi i h n t 4,00 n c n 5,00. Sinh viên thu c di n thôi h c ư c trư ng thông báo tr v a phương nơi sinh viên có h khNu thư ng trú. Nhà trư ng có trách nhi m thông báo v a phương và gia ình sinh viên bi t ch m nh t 1 tháng sau khi có quy t nh cho thôi h c. 3. Sinh viên không thu c di n qui nh t i kho n 1 và 2 c a i u này ư c ng ng h c có th i gian c ng c ki n th c và thi tr n nh ng h c ph n chưa t. Sinh viên i h c, cao ng không thu c di n ưu tiên trong ào t o và sinh viên thu c di n ưu tiên trong ào t o nhưng không thu c qui nh t i kho n 2.b i u 5 c a Qui ch này ư c ng ng h c t i a không quá m t năm cho toàn khoá h c i v i các ngành có th i gian ào t o t 3- 4 năm, không quá hai năm i v i các ngành có th i gian ào t o t 5- 6 năm. Hai năm ng ng h c này không ư c k ti p nhau. 4. Trong th i gian ng ng h c, sinh viên ph i lên l p h c l i các h c ph n chưa t. Hi u trư ng xem xét có th b trí cho các sinh viên này h c m t s h c ph n c a năm h c ti p theo. i u 5: Ch ưu tiên trong ào t o 1. Các i tư ng ưu tiên: Các i tư ng thu c di n ưu tiên 1 và ưu tiên 2 ư c th c hi n như qui nh t i Qui ch tuy n sinh vào h ào t o chính qui trong các trư ng i h c, cao ng và trung h c chuyên nghi p ban hành theo Quy t nh s 461/Q -TS ngày 11/ 2/1991 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o, có s a i và b sung theo Quy t nh s 311/Q -HS-SV ngày 22/2/1993, s 256/GD- T ngày 25/1/1994, s 504/GD- T ngày 02/ 02/1996, s 688/GD- T ngày 20/2/1997 và s 338/1998/Q - BGD& T ngày 24/2/1998 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o (sau ây g i chung là Qui ch tuy n sinh). 2. Ch ưu tiên trong xét i u ki n h c ti p, ng ng h c, thôi h c: a. Các qui nh v i m t i i u 4 c a Qui ch này i v i sinh viên thu c di n ưu tiên 1 khu v c 1 ư c gi m 0,60 i m, i v i sinh viên thu c di n ưu tiên 2 khu v c 1 và ưu tiên 1 khu v c 2 ư c gi m 0,40 i m, i v i di n ưu tiên 2 khu v c 2 ư c gi m 0,2 i m. b. Sinh viên i h c và cao ng thu c di n ưu tiên 1 ư c ng ng h c c ng c ki n th c t i a không quá hai năm cho toàn khoá h c i v i các ngành có th i gian ào t o t 3 - 4 năm, không quá ba năm cho toàn khoá h c i v i các ngành có th i gian ào t o t 5 - 6 năm. Các năm ng ng h c này không ư c k ti p nhau. Trong th i gian ng ng h c, các ch ưu ãi c a Nhà nư c cho sinh viên di n ưu tiên 1 và 2 ư c gi nguyên. i u 6: i u ki n h c vư t, h c cùng m t lúc nhi u ngành, nhi u trư ng Vi c h c vư t, h c cùng m t lúc nhi u ngành, nhi u trư ng ư c th c hi n iv i nh ng sinh viên ã h c xong năm h c th nh t có các i u ki n sau:
 6. 1. Nh ng sinh viên có i m trung bình chung h c t p c năm t 8,00 tr lên ư c quy n ăng ký h c vư t m t s h c ph n trong chương trình ào t o. Sinh viên h c vư t ư c rút ng n th i gian h c trư ng so v i th i gian qui nh cho toàn khoá h c nhưng không ư c quá 2 năm i v i trình i h c và không quá 1 năm i v i trình cao ng. Hàng năm, Hi u trư ng căn c vào k t qu h c t p c th c a nh ng sinh viên ư c phép h c vư t b trí h vào h c năm h c phù h p. 2. Nh ng sinh viên có i m trung bình chung h c t p c năm t 8,00 tr lên n u có nguy n v ng, ư c ăng ký h c thêm m t ngành chuyên môn cùng nhóm ngành t i trư ng ang h c. Hi u trư ng căn c vào k t qu h c t p c a sinh viên cho phép h ư c h c thêm ngành chuyên môn ào t o c a trư ng. 3. Nh ng sinh viên có i m trung bình chung h c t p c năm t 9,00 tr lên ư c phép h c thêm m t ngành chuyên môn trư ng i h c ho c cao ng khác, n u tho mãn các qui nh c a trư ng ó. Sinh viên ph i làm ơn ngh và ư c s ng ý c a Hi u trư ng trư ng ang h c và Hi u trư ng trư ng nơi sinh viên mu n ăng ký h c thêm ngành chuyên môn. Hi u trư ng trư ng ti p nh n xem xét, quy nh các h c ph n ư c b o lưu k t qu h c t p, các h c ph n ph i h c b sung và b trí k ho ch h c t p cho sinh viên. 4. Sinh viên ư c phép h c vư t, n u i m trung bình chung h c t p c a năm h c vư t dư i 6,00 thì ph i d ng h c vư t năm h c ti p theo. Sinh viên ư c phép h c thêm ngành chuyên môn, n u i m trung bình chung h c t p c a ngành h c chính c a năm h c ó dư i 6,00 thì ph i d ng h c thêm ngành chuyên môn năm h c ti p theo. 5. Ch h c b ng, h c phí i v i sinh viên h c vư t, h c cùng m t lúc nhi u ngành, nhi u trư ng ư c th c hi n theo Thông tư liên t ch s 54/1998/TTLT ngày 31/8/1998 gi a B Giáo d c và ào t o - B Tài chính và Thông tư liên t ch s 53/1998/TTLT/BGD& T-BTC-BL -TB&XH ngày 25/8/1998 gi a B Giáo d c và ào t o, B Tài chính, B Lao ng-Thương binh và Xã h i. i u 7: i u ki n chuy n trư ng 1. Sinh viên ư c chuy n trư ng n u có các i u ki n sau: a. Trong th i gian h c t p, n u gia ình sinh viên chuy n h khNu thư ng trú, chuy n nơi công tác ho c sinh viên có hoàn c nh khó khăn, c n thi t ph i chuy n n trư ng g n nơi cư trú c a gia ình có i u ki n h c t p. b. Trư ng xin chuy n i và trư ng ti p nh n trong cùng kh i ngành h c. c. Có t 80% s h c ph n ã h c trư ng xin chuy n i có cùng n i dung v i các h c ph n c a trư ng ti p nh n. S ơn v h c trình c a các h c ph n này không nh hơn s ơn v h c trình c a các h c ph n c a trư ng ti p nh n và k t qu thi c a các h c ph n này t t 5 i m tr lên.
 7. d. ư c s ng ý c a Hi u trư ng trư ng xin chuy n i và trư ng ti p nh n. . Tham d ki m tra ki n th c và t i m theo qui nh c a trư ng ti p nh n. Hi u trư ng c a trư ng ti p nh n qui nh và thông báo công khai kh năng ti p nh n, các h c ph n ki m tra, n i dung và hình th c ki m tra. 2. Sinh viên không ư c phép chuy n n trư ng mà b n thân ã d thi tuy n sinh nhưng không trúng tuy n. Sinh viên không ư c phép chuy n n trư ng mà h khNu thư ng trú c a sinh viên n m ngoài vùng tuy n c a trư ng ti p nh n. Sinh viên năm th nh t và năm cu i khoá, sinh viên ang ch u m c k lu t t c nh cáo toàn trư ng tr lên không ư c phép chuy n trư ng. 3. Sinh viên xin chuy n trư ng ph i có h sơ xin chuy n trư ng theo m u qui nh th ng nh t c a B Giáo d c và ào t o t i Qui ch công tác h c sinh, sinh viên trong các trư ng ào t o ban hành theo Quy t nh s 1584/GD- T ngày 27/7/1993 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o. Chương 2 KI M TRA VÀ THI H C PH N i u 8: Ki m tra thư ng kỳ và thi k t thúc h c ph n 1. Các h c ph n ch có lý thuy t a. Ki m tra thư ng kỳ: sau m i ơn v h c trình gi ng viên ph i t ch c ki m tra. Tuỳ theo i u ki n, gi ng viên quy t nh ki m tra theo hình th c vi t, v n áp ho c làm bài t p. Sinh viên có k t qu ki m tra l n 1 chưa t ư c d ki m tra l i 1 l n xác nh i u ki n d thi k t thúc h c ph n. b. Thi k t thúc h c ph n: Sinh viên ư c d thi k t thúc h c ph n khi có các i u ki n sau: - Có m t l p t 80% tr lên th i gian quy nh cho h c ph n ó tr nh ng sinh viên ư c Hi u trư ng cho phép h c vư t, h c thêm ngành chuyên môn. - Sinh viên ph i d s l n ki m tra theo qui nh cho m i h c ph n và ít nh t có 50% s l n ki m tra t yêu c u. i v i h c ph n có 1 l n ki m tra thì k t qu ph i t 5 i m tr lên. i m ánh giá k t qu h c t p c a h c ph n lý thuy t là i m thi k t thúc h c ph n. 2. Các h c ph n ch có th c hành Sinh viên ph i tham d y th i gian qui nh cho h c ph n th c hành. Vi c ki m tra ư c th c hi n sau m i bài th c t p. i m trung bình c ng c a các bài th c t p trong h c kỳ là i m thi k t thúc h c ph n th c hành. Hi u trư ng qui nh c th cách ánh giá các h c ph n th c hành c a trư ng.
 8. 3. Các h c ph n có c th c hành và lý thuy t a. Ph n th c hành: Sinh viên ph i tham d y s gi qui nh cho ph n th c hành và làm các bài th c hành, bài t p hay ti u lu n thay cho ki m tra thư ng kỳ. Sinh viên hoàn thành y các bài th c hành, bài t p ho c các ti u lu n theo qui nh và ư c ánh giá là t ph n th c hành thì i u ki n ư c xét d thi ph n lý thuy t. b. Ph n lý thuy t: Vi c ki m tra thư ng kỳ ph n lý thuy t, i u ki n d thi k t thúc ph n lý thuy t ư c th c hi n như qui nh i v i các h c ph n ch có lý thuy t nêu t i kho n 1 i u này. i m thi ph n lý thuy t là i m thi k t thúc h c ph n. i u 9: T ch c các kỳ thi k t thúc h c ph n Cu i m i h c kỳ, tr h c kỳ cu i khoá, trư ng t ch c m t kỳ thi chính và m t kỳ thi ph thi k t thúc h c ph n. Kỳ thi ph ư c t ch c s m nh t là 4 tu n sau kỳ thi chính. Th i gian dành cho ôn thi m i h c ph n t l thu n v i s ơn v h c trình c a h c ph n ó và kho ng n a ngày cho m i ơn v h c trình. Hi u trư ng qui nh th i gian thi cho các kỳ thi. Không t ch c thi ngoài các kỳ thi ã thông báo vào u năm h c. i u 10: Ra thi, hình th c thi, ch m thi, s l n ư c d thi k t thúc h c ph n 1. thi do chính gi ng viên d y h c ph n ó ho c do nh ng gi ng viên có cùng chuyên môn chuNn b , ho c l y t ngân hàng thi. thi, áp án và thang i m ph i ư c Trư ng B môn duy t. thi ph i phù h p v i n i dung h c ph n ã qui nh trong chương trình. 2. Hình th c thi k t thúc h c ph n có th là vi t (tr c nghi m ho c t lu n), v n áp, làm th c t p ho c k t h p gi a các hình th c trên. Hi u trư ng ho c ngư i ư c Hi u trư ng u quy n duy t các hình th c thi thích h p cho t ng h c ph n theo ngh c a Trư ng B môn. 3. Vi c ch m thi k t thúc ph n lý thuy t ( h c ph n có c lý thuy t và th c hành) và các h c ph n ch có lý thuy t ph i do hai gi ng viên m nhi m. Hi u trư ng qui nh vi c b o qu n các bài thi, qui trình ch m thi và lưu gi các bài thi sau khi ch m. Th i gian lưu gi các bài thi vi t sau khi ch m ít nh t là 1 năm. 4. i m thi v n áp, thi th c hành, ph i công b ngay sau m i bu i thi khi hai gi ng viên ch m thi th ng nh t ư c i m ch m. Trong trư ng h p không th ng nh t thì các gi ng viên ch m thi trình Trư ng B môn, ho c Trư ng Khoa quy t nh. i m thi vi t ph i ư c công b ch m nh t 7 ngày sau khi thi. Các i m thi ph i ghi vào b ng i m theo m u th ng nh t c a trư ng. B ng i m thi ph i có ch ký c a hai gi ng viên ch m thi, có xác nh n c a Trư ng B môn và ph i ư c g i v hai nơi là Văn phòng khoa và Phòng ào t o c a trư ng ch m nh t 7 ngày sau khi thi.
 9. K t qu thi ph i ư c thông báo công khai sau m i kỳ thi và ghi vào s i m c a sinh viên. 5. Sinh viên không i u ki n d thi k t thúc h c ph n do v ng m t trên l p quá m c qui nh và sinh viên v ng thi không có lý do chính áng coi như ã d thi 1 l n và ph i nh n i m 0. Sinh viên v ng m t trên l p quá m c qui nh ph i ăng ký h c l i h c ph n ó. Sinh viên này sau khi ư c Trư ng Khoa ho c Trư ng Phòng ào t o xác nh n i u ki n d thi và sinh viên v ng thi không có lý do chính áng ư c d thi 1 l n kỳ thi ph sau ó. 6. Sinh viên có m t trên l p theo qui nh nhưng có s i m ki m tra thư ng kỳ không t theo qui nh t i i u 8 c a Qui ch này ph i d ki m tra l i n u t m i ư c d thi. Sinh viên này và sinh viên v ng m t có lý do chính áng kỳ thi chính n u ư c Trư ng Khoa ho c Trư ng Phòng ào t o ngh , ư c d thi kỳ thi ph sau ó và ư c coi là thi l n u. 7. i v i m i h c ph n, sinh viên ư c d thi m t l n trong m t kỳ thi và ư c thi l i m t l n cho nh ng h c ph n có i m dư i 5 theo l ch thi l i do trư ng qui nh. i u 11: Cách tính i m ki m tra, thi và x p lo i k t qu h c t p 1. i m ki m tra thư ng kỳ, i m thi k t thúc h c ph n ư c ch m theo thang i m t 0 n 10. 2. i m trung bình chung h c t p c a m i h c kỳ, m i năm h c, ho c m i khoá h c ư c tính theo công th c sau: N ai . ni S i=1 A= N ni S i=1 Trong ó: A là i m trung bình chung h c t p ai là i m thi k t thúc c a h c ph n th i ni là s ơn v h c trình c a h c ph n th i
 10. N là t ng s h c ph n - i m trung bình chung h c t p sau t ng h c kỳ, t ng năm h c xét h c b ng, khen thư ng, phân ngành ào t o, h c vư t, h c cùng m t lúc nhi u ngành, nhi u trư ng ư c l y theo k t qu thi k t thúc h c ph n l n thi th nh t. i m trung bình chung h c t p xét phân lo i k t qu h c t p c a khoá h c, xét t t nghi p, xét h c ti p, ng ng h c hay thôi h c ư c tính theo i m thi cao nh t trong hai l n thi. - i m ki m tra, i m thi k t thúc h c ph n ch l y s nguyên. - i m trung bình chung h c t p ư c tính n hai ch s th p phân. - Không tính k t qu thi các h c ph n Giáo d c qu c phòng và Giáo d c th ch t vào i m trung bình chung h c t p c a h c kỳ, năm h c hay khoá h c. Vi c ánh giá k t qu và i u ki n c p ch ng ch i v i các h c ph n này theo qui nh riêng c a B Giáo d c và ào t o. 3. X p lo i k t qu h c t p: a. Lo i tT 9 n 10: Xu t s c T 8 n c n 9: Gi i T 7 n c n 8: Khá T 6 n c n 7: Trung bình khá T 5 n c n 6: Trung bình b. Lo i không tT 4 n c n 5: Y u Dư i 4: Kém i u 12: X lý k lu t i v i sinh viên, cán b vi ph m qui ch thi, ki m tra 1. M c sai ph m và khung x lý k lu t i v i sinh viên và cán b vi ph m ư c th c hi n theo các qui nh c a Qui ch tuy n sinh. 2. Trong khi ki m tra thư ng kỳ, thi k t thúc h c ph n, thi cu i khoá, b o v án, khoá lu n n u vi ph m qui ch , sinh viên s b x lý i v i t ng h c ph n ã vi ph m. 3. Sinh viên i thi h ho c nh ngư i thi h u b k lu t m c ình ch h c t p. Chương 3 THI CU I KHOÁ VÀ CÔNG NH N T T NGHI P i u 13: Làm án, khoá lu n ho c thi cu i khoá
 11. 1. Năm h c cu i khoá, các sinh viên không b k lu t t m c ình ch h c t p ho c không b truy c u trách nhi m hình s ư c ăng ký làm án, khoá lu n t t nghi p ho c thi cu i khoá như sau: a. Hình th c làm án, khoá lu n t t nghi p áp d ng cho sinh viên i h c t các qui nh c a trư ng. án, khoá lu n t t nghi p ư c coi là h c ph n có kh i lư ng không quá 20 ơn v h c trình. Hi u trư ng qui nh kh i lư ng c th phù h p v i yêu c u ào t o c a trư ng. b. Hình th c thi cu i khoá áp d ng cho sinh viên i h c không ư c giao làm án, khoá lu n t t nghi p và sinh viên cao ng. N i dung thi cu i khoá g m hai ph n ki n th c: ph n ki n th c cơ s c a ngành và ph n ki n th c chuyên môn. N i dung c a m i ph n ki n th c ư c t ng h p t m t s h c ph n b t bu c và h c ph n t ch n c a ngành h c. M i ph n ki n th c c u trúc thành 3 h c ph n, m i h c ph n có kh i lư ng tương ương 5 ơn v h c trình i v i trình i h c và 4 ơn v h c trình i v i trình cao ng. Vào u h c kỳ 2 năm h c cu i khoá, trư ng công b n i dung c a các h c ph n này sinh viên l a ch n và ăng ký. m i ph n ki n th c, sinh viên ăng ký và thi theo m t trong ba h c ph n do trư ng qui nh. 2. Tuỳ theo i u ki n c a trư ng và c thù c a t ng ngành ào t o, Hi u trư ng quy nh các i u ki n sinh viên ư c ăng ký làm án, khoá lu n t t nghi p ho c thi cu i khoá, qui nh hình th c và th i gian làm án, khoá lu n t t nghi p, i u ki n ư cb ov án, khoá lu n t t nghi p; qui nh n i dung các h c ph n thi, hình th c ôn t p và thi; qui nh nhi m v c a gi ng viên hư ng d n và trách nhi m c a b môn và khoa i v i sinh viên trong th i gian làm án, khoá lu n t t nghi p và ôn thi cu i khoá. 3. i v i m t s ngành chuyên môn, hoàn thành án, khoá lu n t t nghi p sinh viên c n nhi u th i gian thí nghi m ho c kh o sát, trư ng có th b trí th i gian làm án, khoá lu n t t nghi p k t h p v i th i gian th c t p chuyên môn cu i khoá ( các ngành h c có th c t p cu i khoá). i u 14: Ch m án, khoá lu n t t nghi p và ch m thi cu i khoá Ch m án, khoá lu n t t nghi p và ch m thi cu i khoá ư c th c hi n b i các H i ng do Hi u trư ng quy t nh thành l p. S thành viên c a m i H i ng là 3, ho c 5, ho c 7, trong ó có Ch t ch và Thư ký. Thành viên c a H i ng là gi ng viên c a trư ng ho c có th m i nh ng ngư i có chuyên môn phù h p ngoài trư ng. Ch m án, khoá lu n t t nghi p: Sau khi sinh viên b o v và tr l i nh ng câu h i, các thành viên c a H i ng cho i m theo phi u. i m ánh giá án, khoá lu n t t nghi p là trung bình c ng các i m c a các thành viên H i ng, c a ngư i ánh giá và ngư i hư ng d n.
 12. Thi cu i khoá có th theo hình th c thi vi t ho c v n áp. Th i gian thi vi t t i a là 180 phút cho m i h c ph n. Vi c ra thi, coi thi, ch m thi theo hình th c thi vi t ư c th c hi n như qui nh kỳ thi tuy n sinh i h c, cao ng. Vi c ra thi và t ch c thi theo hình th c v n áp do Hi u trư ng qui nh. i m ánh giá k t qu thi v n áp là trung bình c ng các i m c a các thành viên H i ng. K t qu ch m án, khoá lu n t t nghi p và thi cu i khoá theo hình th c v n áp ph i ư c công b sau m i bu i b o v , m i bu i thi. K t qu thi vi t ư c công b ch m nh t là 10 ngày sau khi thi. i m án, khoá lu n t t nghi p ho c i m thi cu i khoá ư c tính vào i m trung bình chung h c t p c a toàn khoá h c. Sinh viên b o v án, khoá lu n t t nghi p và sinh viên thi cu i khoá có i m dư i 5 ư c nhà trư ng t ch c cho thi l i s m nh t là m t h c kỳ sau ó. Hi u trư ng qui nh n i dung và hình th c thi l i. Vi c ra thi, t ch c thi và ch m thi, xét và ngh công nh n t t nghi p cho nh ng sinh viên này ư c th c hi n như kỳ thi chính th c. i u 15: Th c t p cu i khoá và i u ki n xét t t nghi p c a các ngành c thù i v i m t s ngành c thù thu c lĩnh v c ngh thu t, ki n trúc, th d c th thao, Hi u trư ng các trư ng i h c, cao ng qui nh n i dung, hình th c th c t p cu i khoá, hình th c b o v , ch m án, khoá lu n t t nghi p, thi cu i khoá, i u ki n xét và công nh n t t nghi p phù h p v i c i m các ngành ào t o c a trư ng. i u 16: i u ki n xét t t nghi p và công nh n t t nghi p 1. i u ki n t t nghi p: K t thúc khoá h c, nh ng sinh viên có các i u ki n sau thu c di n xét t t nghi p: - Cho n th i i m xét t t nghi p sinh viên không b truy c u trách nhi m hình s ho c không b k lu t t m c ình ch h c t p. - Không còn h c ph n b i m dư i 5. - Có các Ch ng ch giáo d c qu c phòng và Ch ng ch giáo d c th ch t ( i v i các ngành ào t o không chuyên v quân s và th d c th thao). 2. Công nh n t t nghi p: Căn c ngh c a H i ng xét t t nghi p, Hi u trư ng ký quy t nh công nh n t t nghi p cho nh ng sinh viên các i u ki n theo quy nh. H i ng xét t t nghi p do Hi u trư ng ho c Phó Hi u trư ng ư c Hi u trư ng u quy n làm Ch t ch, Trư ng phòng ào t o làm Thư ký và có các thành viên là các Ch nhi m Khoa chuyên môn, Trư ng phòng Công tác sinh viên. i u 17: C p b ng t t nghi p 1. B ng t t nghi p i h c, cao ng ư c c p theo ngành ào t o. B ng ch ư c c p cho sinh viên khi ã ghi y , chính xác các n i dung trên t m b ng, ph i có nh
 13. c a ngư i ư c c p. X p h ng t t nghi p ư c xác nh theo i m trung bình chung h c t p c a toàn khoá h c qui nh t i kho n 3 i u 11 c a Qui ch này. 2. i v i nh ng sinh viên có k t qu h c t p toàn khoá t xu t s c, h ng t t nghi p s b gi m i m t m c n u b vào 1 trong các trư ng h p sau: - Có th i gian h c chính th c t i trư ng vư t quá th i h n qui nh. - Có s h c ph n ph i thi l i vư t quá 5% so v i t ng s h c ph n qui nh cho toàn khoá h c. - ã b k lu t trong th i gian h c t m c c nh cáo c p trư ng tr lên. 3. K t qu h c t p c a sinh viên k c l n thi l i ph i ư c ghi vào b ng i m theo t ng h c ph n. Trong b ng i m ghi lĩnh v c chuyên sâu ho c chuyên môn ph n u có. 4. Nh ng sinh viên không i u ki n c p b ng t t nghi p ư c b o lưu các h c ph n có k t qu t t tr lên. Nh ng sinh viên ã h t th i gian t i a ư c phép h c ư c c p gi y ch ng nh n v các h c ph n ã h c trong chương trình ào t o c a trư ng. Nh ng sinh viên chưa h t th i gian ư c phép h c, trong th i h n 3 năm, ư c tr v trư ng thi l i nh ng h c ph n chưa t i u ki n xét t t nghi p.
Đồng bộ tài khoản