Quyết định 04/2005/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
62
lượt xem
12
download

Quyết định 04/2005/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 04/2005/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 309: 2004 "Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung" do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 04/2005/QĐ-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2005/Q -BXD Hà N i, ngày 10 tháng 1 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG B XÂY D NG S 04/2005/Q -BXD NGÀY 10/01/2005 V VI C BAN HÀNH TCXDVN 309:2004 “CÔNG TÁC TR C NA TRONG XÂY D NG CÔNG TRÌNH - YÊU C U CHUNG” B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 4/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng. Xét ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh . QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này 01 Tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam: TCXDVN 309 : 2004 “Công tác tr c a trong xây d ng công trình - Yêu c u chung”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các Ông Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n H ng Quân ( ã ký) TCXDVN 309: 2004 Biên so n l n 1 CÔNG TÁC TR C NA TRONG XÂY D NG CÔNG TRÌNH - YÊU C U CHUNG SURVEYING IN CONSTRUCTION. GENERAL REQUIREMENTS L i nói u
 2. Tiêu chuNn TCXDVN 309: 2004 “Công tác tr c a trong xây d ng công trình - Yêu c u chung” quy nh các yêu c u k thu t v o v b n a hình t l l n và tr c a công trình, ư c B Xây d ng ban hành theo Quy t nh s 04/2005/Q -BXD ngày 10 tháng 01 năm 2005. CÔNG TÁC TR C NA TRONG XÂY D NG CÔNG TRÌNH - YÊU C U CHUNG. SURVEYING IN CONSTRUCTION. GENERAL REQUIREMENTS. 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chuNn này qui nh các yêu c u k thu t v o v b n a hình t l l n và tr c a công trình, cung c p các d li u chuNn xác dùng trong thi t k và thi công xây l p, ki m nh, giám sát ch t lư ng các công trình xây d ng. Tiêu chuNn này thay th cho TCVN 3972-85. 2. Tiêu chu n trích d n - TCXDVN 271: 2002. Qui trình k thu t xác nh lún công trình dân d ng và công nghi p b ng phương pháp o cao hình h c. - Tiêu chuNn ngành: 96 TCN 43-90. Qui ph m o v b n a hình t l 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000; (ph n ngoài tr i). - Tiêu chuNn ngành 96 TCN 42-90. Quy ph m do v b n a hình t l 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:25000; (ph n trong nhà). 3. Ký hi u dùng trong tiêu chu n GPS H th ng nh v toàn c u; ∆Sh S hi u ch nh do cao m t t và m t chi u; mP Sai s trung phương v trí i m; mH Sai s trung phương o cao; h Kho ng cao u c a ư ng ng m c; δ l ch gi i h n cho phép; tH s c trưng cho c p chính xác; m Sai s trung phương c a m t i lư ng o; ∆t Dung sai c a công tác tr c a; ∆Xl Dung sai c a công tác xây l p.
 3. 4. Quy nh chung 4.1. Công tác tr c a là m t khâu công vi c quan tr ng trong toàn b các công tác kh o sát, thi t k , thi công xây l p công trình trên m t b ng xây d ng. Chúng ph i ư c th c hi n theo m t cương ho c phương án k thu t ã ư c phê duy t và phù h p v i ti n chung c a các giai o n kh o sát, thi t k , xây l p, ánh giá n nh và b o trì công trình. 4.2. Công tác tr c a ph c v xây d ng công trình g m 3 giai o n chính: a) Công tác kh o sát tr c a - a hình ph c v thi t k công trình, bao g m : thành l p lư i kh ng ch m t b ng và cao ph c v cho vi c o v b n t l l n,l p báo cáo nghiên c u kh thi và thi t k k thu t thi công. b) Công tác tr c a ph c v thi công xây l p công trình, bao g m: thành l p lư i kh ng ch m t b ng và cao ph c v b trí chi ti t và thi công xây l p công trình. Ki m tra kích thư c hình h c và căn ch nh các k t c u công trình. o v hoàn công công trình. c) Công tác tr c a ph c v quan tr c bi n d ng công trình, bao g m: thành l p lư i kh ng ch cơ s , lư i m c chuNn và m c ki m tra nh m xác nh y , chính xác các giá tr chuy n d ch, ph c v cho vi c ánh giá n nh và b o trì công trình. Ba công o n trên có liên quan m t thi t v i nhau và c n ph i ư c th c hi n theo m t trình t qui nh. 4.3. Vi c xác nh n i dung và quy mô công tác kh o sát o c a hình, yêu c u chính xác thành l p lư i kh ng ch thi công và n i dung quan tr c chuy n d ch công trình là nhi m v c a t ch c thi t k . - Vi c ti n hành kh o sát o c - a hình, thành l p lư i kh ng ch ph c v thi công và vi c t ch c quan tr c chuy n d ch công trình là nhi m v c a ch u tư. - Công tác o c b trí công trình ki m tra ch t lư ng thi công xây l p công trình và o v hoàn công là nhi m v c a ơn v xây l p. 4.4. T a và cao dùng o c kh o sát tr c a - a hình, thi t k , thi công xây l p công trình ph i n m trong cùng m t h th ng nh t. N u s d ng h to gi nh thì g c to ph i ư c ch n sao cho to c a t t c các i m trên m t b ng xây d ng u có d u dương, n u s d ng to qu c gia thì ph i s d ng h t a VN2000 và kinh tuy n tr c ư c ch n sao cho bi n d ng chi u dài c a các c nh không vư t quá 1/50000, n u vư t quá thì ph i tính chuy n. M t chi u ư c ch n trong o c xây d ng công trình là m t có cao trung bình c a khu v c xây d ng công trình. Khi hi u s cao m t t và m t chi u < 32m thì có th b qua s hi u ch nh ∆Sh , n u l n hơn thì ph i tính s hi u ch nh do cao. 4.5. Tiêu chuNn ánh giá chính xác c a các i lư ng o trong xây d ng là sai s trung phương. Sai s gi i h n ư c l y b ng 2 l n sai s trung phương.
 4. 4.6. ph c v xây d ng các công trình l n, ph c t p, và các nhà cao t ng ơn v thi công ph i l p phương án k thu t bao g m các n i dung chính như sau: - Gi i thi u chung v công trình, yêu c u chính xác c a công tác tr c a ph c v thi công xây d ng công trình, các tài li u tr c a a hình ã có trong khu v c. - Thi t k lư i kh ng ch m t b ng và cao ( ưa ra m t s phương án và ch n phương án t i ưu). - T ch c th c hi n o c. - Phương án x lý s li u o c. - Phương án x lý các v n ph c t p như căn ch nh ph ng, th ng ng c a các thi t b , o ki m tra các khu v c quan tr ng vv... - Sơ b trí và c u t o các lo i d u m c. 4.7. Trư c khi ti n hành các công tác tr c a trên m t b ng xây d ng c n nghiên c u t ng bình công trình, ki m tra các b n v chi ti t s s d ng cho vi c b trí các công trình như: kho ng cách gi a các tr c, kho ng cách t ng th , to và cao c a các i m và ư c s phê duy t c a b ph n giám sát k thu t c a ch u tư. 4.8. i v i các công trình l n có dây chuy n công ngh ph c t p và công trình cao t ng c n ph i s d ng các máy móc thi t b hi n i có chính xác cao như máy toàn c i n t , máy thu chuNn t cân b ng có b o c c nh và mia invar, máy chi u ng,.... thành l p lư i kh ng ch có th s d ng công ngh GPS k t h p v i máy toàn c i n t . T t c các thi t b s d ng u ph i ư c ki m tra, ki m nghi m và hi u ch nh theo úng các yêu c u trong tiêu chuNn ho c qui ph m chuyên ngành trư c khi ưa vào s d ng. 5. Kh o sát tr c a a hình ph c v thi t k công trình 5.1. c i m và yêu c u chung v b n t l l n 5.1.1. Trên khu v c xây d ng ho c qui ho ch xây d ng thư ng o v b n t l t 1: 200; 1: 500 n 1: 5000. 5.1.2. D a vào ý nghĩa và m c ích s d ng b n t l l n có th phân chia thành hai lo i: -B n a hình t l l n cơ b n: Thành l p theo các qui nh chung c a cơ quan qu n lí nhà nư c gi i quy t nh ng nhi m v a hình cơ b n. N i dung th hi n theo qui nh c a qui ph m hi n hành. -B n a hình chuyên ngành: Ch y u là lo i b n a hình công trình. Lo i b n này ư c thành l p dư i d ng b n và m t c t có chi ti t cao, dùng làm tài li u cơ s v a hình, a v t ph c v cho kh o sát, thi t k xây d ng và s d ng công trình.
 5. 5.1.3. Các phương pháp ch y u ư c s d ng thành l p b n a hình: - o v l p th và o v t ng h p b ng nh. - o v tr c ti p ngoài th c a b ng phương pháp toàn c, toàn c i n t ho c kinh vĩ k t h p o cao b m t. -B n a hình có th v trên gi y ho c th hi n dư i d ng b n s . N i dung c a b n này ư c lưu gi dư i d ng t p d li u v dáng a hình, a v t, to cao. 5.1.4. N i dung c a b n a hình t l l n c n th hi n các y u t sau: - ư ng ng m c và cao c a t t c các i m c trưng, (y u t a hình); - Nhà c a và các công trình xây d ng, giao thông, h th ng thu l i, ư ng ng, ư ng dây cao th , i n tho i, h ao, sông ngòi... và các hi n tư ng a ch t quan sát ư c như các hi n tư ng t g y, s t l , cáctơ v.v.... M c chi ti t c a b n tuỳ thu c vào m c khái quát hoá theo t ng t l . 5.1.5. chính xác, chi ti t và y c ab n a hình t l l n ư c qui nh như sau: chính xác c a b n a hình ư c c trưng b i sai s trung phương t ng h p c a v trí m t b ng và cao c a i m a v t và a hình và ư c qui nh là: mP = 0.3 mm i v i khu v c xây d ng; mP = 0.4 mm i v i khu v c ít xây d ng; mH = trong ó: h - kho ng cao u c a ư ng ng m c. i v i công tác thi t k , sai s v trí i m tương h gi a các a v t quan tr ng không ư c vư t quá 0.2 mm x M (M là m u s t l b n ). chi ti t c a b n a hình ư c c trưng b i m c ng d ng c a các y u t bi u di n trên b n so v i hi n tr ng c a chúng trên m t t. B n t l càng l n, m c chi ti t òi h i càng cao. Sai s do khái quát a v t rõ nét i v i b n t l l n không ư c vư t quá 0.5 mm x M y c ab n ư c c trưng b i m c d y c c a các i tư ng c n o và có th bi u di n ư c trên b n , nó ư c bi u th b ng kích thư c nh nh t c a i tư ng và kho ng cách nh nh t gi a các i tư ng th c a c n ư c bi u di n trên b n .
 6. 5.1.6. Vi c l a ch n t l b n o v cho khu v c xây d ng ư c qui nh như sau: T l b n a hình công trình ư c xác nh tuỳ thu c vào các y u t như: - Nhi m v thi t k ph i gi i quy t trên b n . - Giai o n thi t k . -M c ph c t p c a a v t, a hình. -M t c a các ư ng ng, dây d n... Trong ó có tính n yêu c u v chính xác, chi ti t và y c ab n , các phương pháp thi t k và b trí công trình. - Giai o n l p lu n ch ng kinh t kĩ thu t và thi t k sơ b c n có b n t l 1: 10000, ho c 1: 5000. - Giai o n thi t k quy ho ch chi ti t, thi t k k thu t, c n s d ng các lo i b n sau: a) B n t l 1: 5000, h = 0.5m ÷ 1.0m ư c dùng thành l p b n cơ s , t ng bình khu v c thành ph , công nghi p, thi t k án khu v c xây d ng; b) B n t l 1:2000, h= 0.5m ÷ 1.0m ư c dùng thi t k kĩ thu t công trình công nghi p, dân d ng, thu l i, h th ng ng d n, b n v thi công tư i tiêu; - Giai o n thi t k k thu t thi công c n các lo i b n sau: a) B n t l 1: 1000, h = 0.5m ư c dùng thi t k thi công công trình khu v c chưa xây d ng, t ng bình khu v c xây d ng thành ph , thi t k chi ti t công trình ng m, thi t k qui ho ch, san l p m t b ng; b) B n t l 1: 500, h = 0.5m ư c dùng thi t k thi công công trình thành ph , khu công nghi p, o v hoàn công các công trình; c) B n t l 1: 200, h = 0.2m ÷ 0.5m ư c dùng thi t k thi công công trình có di n tích nh nhưng òi h i chính xác cao, o v hoàn công công trình. 5.1.7. Kho ng cao uc ab n a hình ư c xác nh d a vào các y u t sau: - Yêu c u thi t k và c i m công trình; - chính xác c n thi t v cao và d c c a công trình; -M c ph c t p và d cc a a hình; - Trong trư ng h p thông thư ng, kho ng cao u ư c ch n như sau:
 7. h = 0.2 m ; 0.5 m cho t l 1: 200 ; 1: 500, vùng ng b ng; h = 0.5 m cho t l 1: 500 ; 1: 1000 vùng núi; h = 0.5 m ÷1.0m cho t l 1: 500 ; 1: 1000 vùng ng b ng; 1: 2000 ; 1:5000 vùng núi; h = 2.0 m cho t l 1: 2000 ; 1: 5000 vùng núi. 5.1.8. Ngoài vi c th hi n n i dung b n trên gi y mô ph ng hi n tr ng b m t t theo các phương pháp truy n th ng như ã nói trên, các n i dung c a b n còn ư c th hi n dư i d ng t p d li u trong ó các thông tin v m t t như t a , cao c a các i m kh ng ch , i m chi ti t a hình, a v t ư c bi u di n dư i d ng s và thu t toán s lý chúng gi i quy t các yêu c u c th . Lo i b n này ư c g i là b n s . 5.1.9. thành l p b n s c n có 2 ph n ch y u: - Ph n c ng g m các máy toàn c i n t , máy tính i n t và máy v b n . - Ph n m m chuyên dùng thành l p b n ư c cài t vào máy tính i n t . 5.1.10. Các s li u ban u thành l p b n s có th ư c o c tr c ti p trên m t t, thu th p d li u b ng phương pháp o nh ho c o trên b n . - Phương pháp o c tr c ti p trên m t t thu th p các d li u v to , cao các i m chi ti t b ng máy toán c i n t t ghi chép s li u sau ó trút vào máy tính biên v b n b ng các ph n m m chuyên dùng. ây là phương pháp có hi u qu kinh t và t ư c chính xác cao. - Phương pháp o nh thu th p các d li u ban u là phương pháp có hi u qu kinh t cao nh t. Sau khi ch nh lý c p nh, ti n hành o các i m c trưng c a a hình, a v t, t ng xác nh t a , cao và mã hoá c trưng c a các i m ó. Trong máy vi tính các s li u c trưng s ư c x lý và ưa v h t a th ng nh t theo yêu c u. chính xác c a b n s g n như ph thu c hoàn toàn vào chính xác c a s li u ban u. Vì v y khi s d ng phương pháp này thì chính xác c a b n s ph thu c vào chính xác o nh và t l nh. - Phương pháp o trên b n thư ng ư c s d ng trong giai o n l p lu n ch ng kinh t k thu t ho c thi t k sơ b công trình có yêu c u không cao v chính xác thành l p b n . Do v y có th thành l p b n s d a vào s li u o trên b n a hình t l l n nh t ã có. Cách làm như v y g i là s hoá b n . 5.1.11. H th ng ph n m m chuyên dùng thành l p b n s bao g m: - Ph n m m x lý s li u lư i kh ng ch khu v c o v : Ph n m m này dùng s lý s li u o ngo i nghi p, bao g m gi i mã, hi u ch nh tr o, bình sai tr m máy, t ng x p x p i m và thành l p c u trúc s li u m ng lư i, tính s hi u ch nh chi u hình cho các tr o, tính t a g n úng cho các i m, tính toán bình sai v.v...
 8. - Ph n m m biên t p hình Các s li u sau khi ã n p vào máy tính thì căn c vào các lo i mã c a nó có th t ng hình thành b n . Nhưng do tính ch t ph c t p c a b n a hình, b n m i ư c hình thành không th tránh kh i sai sót. Do ó c n ph i dùng hình th c giao di n ngư i - máy, ti n hành gia công, biên t p. Ph n m m biên t p hình bao g m: hình thành b n , biên t p, chuy n sang máy v b n , chuy n sang máy in. - Ph n m m biên v các k hi u và ghi chú trên b n a hình : Ph n m m này b o m ch hình và v các ký hi u, ư ng nét và các ki u s , ki u ch . - Ph n m m v các ư ng ng m c: Căn c vào các i m a hình t ng n i suy, v ư ng ng m c và t ng ghi chú cao. - Ph n m m s hoá b n a hình: Ph n m m này b o m vi c chuy n b n a hình t l l n hi n có qua máy s hoá thành b n s , bao g m c t a i m các y u t c a b n , chuy n i và lưu t a , bi u th hình, t o s th ng nh t gi a s li u o th c a và s li u s hoá b n cũ thành l p b n s . 5.2. Lư i kh ng ch ov b n t l l n 5.2.1. Cơ s tr c a ov b n t l l n là lư i tr c a nhà nư c các c p h ng và lư i kh ng ch o v . Trên khu v c thành ph và công nghi p lư i tr c a ư c thi t k ph i m b o các ch tiêu sau: - chính xác c a m ng lư i kh ng ch c p trên ph i m b o cho vi c tăng d y cho c p dư i nh m tho mãn yêu c u o v b n t l l n nh t và các yêu c u c a công tác b trí công trình. -M t i m kh ng ch ph i tho mãn các yêu c u c a t l c n o v . - i v i khu v c nh nên s d ng h t a c l p (gi nh); 5.2.2. S c p h ng c a m ng lư i tuỳ thu c vào di n tích khu v c o v và ư c qui nh theo b ng 1, ho c m b o chính xác tương ương. 5.2.3. M t i m kh ng ch g m các i m tam giác h ng IV, ư ngchuy n c p 1, c p2 ov b n ahình t l 1/1000 ÷ 1/2000 ít nh t là 4 i m/km2 trung bình t 8 i m ÷ 12 i m/1 km2 ; ov b n t l 1/500 m t i m kh ng ch có 2 th lên t i 15 i m ÷ 18 i m/1km tuỳ theo m c xây d ng c a khu v c. 5.2.4. Cơ s cao ư c xây d ng dư i d ng cao h ng II, III, IV. Lư i h ng II ư c thành l p khu v c r ng có chu vi l n hơn 40 km, chi u dài tuy n gi a các i m nút không l n hơn 10 km. Lư i ư c tăng d y b ng các tuy n cao h ng III. Chi u dài tuy n h ng III ư c b trí gi a các i m h ng II không ư c vư t quá 15 km; chi u dài gi a các i m nút không vư t quá 5 km. Lư i h ng III ư c tăng d y b ng các tuy n cao h ng IV. Chi u dài tuy n b trí gi a các i m h ng II và III không ư c quá 5 km. Chi u dài tuy n gi a các i m nút không ư c quá 2÷3 km.
 9. Các i m h ng IV cách nhau 400m ÷ 500 m khu v c xây d ng và 1 km khu v c chưa xây d ng. B ng 1 - Di n tích khu v c o v và các c p h ng c a m ng lư i kh ng ch Kh ng ch Kh ng ch ov Di n tích cơ s ov M t b ng (km) Lư i Tăng cao M t b ng cao nhà nư c d y > 200 II, III, IV 1.2 II, III, IV 50 ÷ 200 III, IV 1.2 II, III, IV Tam giác Thu chuNn nh , ư ng k thu t 10 ÷ 50 IV 1.2 III, IV chuy n kinh vĩ 5 ÷ 10 IV 1.2 IV 2.5 ÷ 5 _ 1.2 IV 1 ÷ 2.5 _ 2 IV
 10. 5.2.7. Khi o v khu v c ã xây d ng c n s d ng b n các lo i t l 1: 200; 1: 500 1: 1000 và s d ng các phương pháp sau ây o v chi ti t: - Phương pháp t a c c; - Phương pháp giao h i góc, c nh; - Phương pháp t a vuông góc. 5.2.8. Khi o v khu v c chưa xây d ng c n s d ng các b n t l 1: 500 ; 1: 1000 1: 2000 ; 1: 5000 và s d ng các phương pháp sau ây o v chi ti t: - Phương pháp toàn c; - Phương pháp o cao b m t. 6. Lư i kh ng ch thi công 6.1. Lư i kh ng ch thi công là m t m ng lư i g m các i m có to ư c xác nh chính xác và ư c ánh d u b ng các m c kiên c trên m t b ng xây d ng và ư c s d ng làm cơ s b trí các h ng m c công trình t b n v thi t k ra th c a. Lư i kh ng ch thi công ư c xây d ng sau khi ã gi i phóng và san l p m t b ng. 6.2. Trư c khi thi t k lư i kh ng ch thi công c n nghiên c u k b n thuy t minh v nhi m v c a công tác tr c a, yêu c u chính xác c n thi t i v i vi c b trí công trình, ph i nghiên c u k t ng m t b ng công trình ch n v trí t các m c kh ng ch sao cho chúng thu n ti n t i a trong quá trình s d ng và n nh lâu dài trong su t quá trình thi công xây l p công trình. 6.3. H to c a lư i kh ng ch thi công ph i th ng nh t v i h to ã dùng trong các giai o n kh o sát và thi t k công trình. T t nh t i v i các công trình có quy mô nh hơn 100 ha nên s d ng h to gi nh, i v i công trình có quy mô l n ph i s d ng h to Nhà nư c và ph i ch n kinh tuy n tr c h p lý bi n d ng chi u dài không vư t quá 1/50.000 (t c là < 2mm/100m), n u vư t quá thì ph i tính chuy n. 6.4. Khi i m kh ng ch c a lư i ã có trên khu v c xây d ng không áp ng ư c yêu c u thì có th ch n t a 1 i m và phương v m t c nh c a lư i ã có làm s li u kh i tính cho lư i kh ng ch m t b ng thi công công trình. 6.5. Tuỳ thu c vào m t xây d ng các h ng m c công trình và i u ki n trang thi t b tr c a c a các ơn v thi công lư i kh ng ch ph c v thi công có th có các d ng chính như sau: a) Lư i ô vuông xây d ng: Là m t h th ng lư i g m các nh t o nên các hình vuông ho c các hình ch nh t mà c nh c a chúng song song v i các tr c to và song song v i các tr c chính c a công trình. Chi u dài c nh hình vuông ho c hình ch nh t có th t 50m ÷ 100m; 100m ÷ 200m; 200m ÷ 400 m. b) Lư i ư ng chuy n a giác;
 11. c) Lư i tam giác o góc c nh k t h p. 6.6. S b c phát tri n c a lư i kh ng ch m t b ng thi công nên b trí là 2 b c: B c 1 là lư i tam giác ho c ư ng chuy n h ng IV. B c 2 là lư i ư ng chuy n c p 1. i v i các h ng m c công trình l n và i tư ng xây l p có nhi u c p chính xác khác nhau có th phát tri n t i a là 4 b c: B c 1 là lư i tam giác ho c ư ng chuy n h ng IV. B c 2 là lư i ư ng chuy n c p 1.B c 3 là lư i ư ng chuy n c p 2 và b c 4 là lư i ư ng chuy n toàn c. 6.7. Căn c vào yêu c u chính xác b trí công trình ch n m t các i m c a lư i kh ng ch . i v i các công trình xây d ng công nghi p m t c a các i m nên ch n là 1 i m/2 ha ÷ 3 ha. C nh trung bình c a ư ng chuy n ho c tam giác t 200m n 300m. i v i lư i kh ng ch m t b ng ph c v xây d ng nhà cao t ng, m t các i m ph i dày hơn. S i m kh ng ch m t b ng t i thi u là 4 i m. 6.8. Lư i kh ng ch cao ph c v thi công các công trình l n có di n tích > 100 ha ư c thành l p b ng phương pháp o cao hình h c v i chính xác tương i v i thu chuNn h ng III nhà nư c. i v i các m t b ng xây d ng có di n tích < 100 ha lư i kh ng ch cao ư c thành l p b ng phương pháp o cao hình h c v i chính xác tương ương v i thu chuNn h ng IV nhà nư c . Lư i cao ư c thành l p dư i d ng tuy n ơn d a vào ít nh t hai m c cao c p cao hơn ho c t o thành các vòng khép kín. Các tuy n cao ph i ư c d n i qua t t c các i m c a lư i kh ng ch m t b ng. Lư i kh ng ch m t b ng và cao c n ph i ư c ư c tính chính xác m t cách ch t ch theo nguyên lý s bình phương nh nh t. Trình t ánh giá và k t qu ánh giá ư c nêu trong cương ho c phương án k thu t và ph i ư c phê duy t trư c khi thi công. 6.9. c trưng v chính xác c a lư i kh ng ch m t b ng và cao ph c v xây l p công trình ư c ghi trong b ng 2; Các m c ph i ư c t v trí thu n l i cho vi c t máy và thao tác o c và ư c b o qu n lâu dài s d ng trong su t m t th i gian thi công xây l p cũng như s a ch a và m r ng sau này. Khi t m c nên tránh các v trí có i u ki n a ch t không n nh, các v trí yêu c u các thi t b có t i tr ng ng l n, các v trí g n các ngu n nhi t. V trí các m c c a lư i kh ng ch m t b ng ph c v thi công ph i ư c ánh d u trên t ng bình xây d ng. 6.10. Vi c thành l p lư i kh ng ch m t b ng ph c v thi công xây l p công trình là trách nhi m c a ch u tư. Vi c thành l p lư i ph i ư c hoàn thành và bàn giao cho các nhà th u ch m nh t là 2 tu n trư c khi kh i công xây d ng công trình. H sơ bàn giao g m: - Sơ lư i kh ng ch m t b ng và cao (v trên n n t ng bình m t b ng c a công trình xây d ng); - K t qu tính toán bình sai lư i kh ng ch m t b ng; - K t qu tính toán bình sai lư i kh ng ch cao;
 12. - B ng th ng kê to và cao c a các i m trong lư i. Sơ h a v trí các m c c a lư i kh ng ch khi bàn giao ph i l p biên b n và có ch ký c a c bên giao và bên nh n. M u biên b n bàn giao tài li u ư c l p theo quy nh trong tiêu chuNn ngành 96 TCN 43-90. B ng 2 - Sai s trung phương khi l p lư i kh ng ch thi công Sai s trung phương C p khi l p lư i c i m o chênh chính o o cao trên c a i tư ng xây l p 1km thu xác góc c nh chu n (") (t l ) (mm) 1 2 3 4 6 1 Xí nghi p, các c m nhà và công trình 3" 1/25000 4 xây d ng trên ph m vi l n hơn 100 ha, t ng ngôi nhà và công trình riêng bi t trên di n tích l n hơn 100 ha 2 Xí nghi p, các c m nhà và công trình 5" 1/10000 6 xây d ng trên ph m vi nh hơn 100 ha, t ng ngôi nhà và công trình riêng bi t trên di n tích t 1ha n 10ha. 3 Nhà và công trình xây d ng trên di n 10" 1/5000 10 tích < 1ha . ư ng trên m t t và các ư ng ng ng m trong ph m vi xây d ng. 4 ư ng trên m t t và các ư ng ng 30" 1/2000 15 ng m ngoài ph m vi xây d ng. 7. Công tác b trí công trình 7.1. Công tác b trí công trình nh m m c ích m b o cho các h ng m c công trình ho c các k t c u riêng bi t ư c xây d ng úng theo v trí thi t k . Tuỳ theo i u ki n c th v lư i kh ng ch ph c v b trí và trang thi t b c a nhà th u, có th s d ng phương pháp to vuông góc, phương pháp to c c, phương pháp ư ng chuy n toàn c, phương pháp giao h i ho c phương pháp tam giác khép kín th c hi n vi c b trí công trình. Các sơ c a lư i b trí công trình trên m t b ng xây d ng và nhà cao t ng có th tham kh o ph l c A.
 13. 7.2. Trư c khi ti n hành b trí công trình c n ph i ki m tra l i các m c c a lư i kh ng ch m t b ng và cao. 7.3. Trình t b trí công trình ư c ti n hành theo các n i dung sau: - L p lư i b trí tr c công trình; - nh v công trình; - Chuy n tr c công trình ra th c a và giác móng công trình; - B trí các tr c ph c a công trình d a trên s các tr c chính ã ư c b trí; - B trí chi ti t các tr c d c và tr c ngang c a các h ng m c công trình; - Chuy n tr c và cao lên các t ng xây l p; - B trí các i m chi ti t c a công trình d a vào b n v thi t k ; - o v hoàn công. 7.4. T ch c thi t k c n giao cho nhà th u các b n v c n thi t, g m: - B n v t ng m t b ng công trình; - B n v b trí các tr c chính c a công trình (có ghi kích thư c, to giao i m gi a các tr c); - B n v móng c a công trình (các tr c móng kích thư c móng và sâu); - B n v m t c t công trình (có các kích thư c và cao c n thi t). Trư c khi ti n hành b trí công trình ph i ki m tra cNn th n các s li u thi t k gi a các b n v chi ti t so v i m t b ng t ng th , kích thư c t ng ph n và kích thư c toàn th . M i sai l ch c n ph i ư c báo cáo cho cơ quan thi t k xem xét và ch nh s a. 7.5. Yêu c u chính xác b trí công trình tuỳ thu c vào: - Kích thư c c a h ng m c; - V t li u xây d ng; - Tính ch t; - Hình th c k t c u; - Trình t và phương pháp thi công xây l p. 7.6. b trí công trình c n ph i s d ng các máy móc, thi t b có chính xác phù h p. Tính năng k thu t c a m t s máy thông d ng ư c nêu trong ph n ph l c D
 14. và ph l c E. Trư c khi ưa vào s d ng các máy c n ph i ư c ki m nghi m theo úng yêu c u c a qui ph m và Tiêu chuNn Ngành do C c o c và B n B Tài nguyên và môi trư ng ban hành. 7.7. Các sai s o c khi l p lư i b trí tr c bên ngoài và bên trong toà nhà ho c công trình và sai s c a các công tác b trí khác ư c chia thành 6 c p chính xác tuỳ thu c vào chi u cao và s t ng c a toà nhà, các c i m v k t c u, v t li u xây d ng, trình t và phương pháp thi công công trình. Sai s trung phương cho phép khi l p lư i b trí công trình ư c nêu b ng 3. 7.8. Sai s chuy n t a và cao t các i m c a lư i tr c cơ s lên các t ng thi công ư c nêu b ng 4. B ng 3 - Sai s trung phương khi l p lư i b trí công trình Sai s trung phương khi l p các lư i b trí tr c và sai s c a các công tác b trí khác C p c i m c a các toà nhà, các o Xác nh chính công trình và k t c u xây d ng o chênh cao t i xác góc tr m máy c nh (") (mm) 1 2 3 4 5 C p1 Các k t c u kim lo i có phay các b m t ti p xúc ; các k t c u bê tông c t thép ư c l p ghép b ng phương pháp t nh v t i các i m ch u l c; các công trình 5 1 cao t 100m n 120m ho c có khNu t 30m n 36m. C p2 Các toà nhà cao hơn 15 t ng; các công trình có chi u cao t 60m n 100m ho c có khNu t 10 2 18m n 30m. C p3 Các toà nhà cao t 5 t ng n 15 t ng; các công trình có chi u cao t 15m n 60m ho c có khNu 20 2,5 dư i 18m.
 15. C p4 Các toà nhà cao dư i 5 t ng; các công trình có chi u cao < 15m ho c có khNu < 6m. 30 3 C p5 Các k t c u g , các lư i công 30 5 trình, các ư ng xá, các ư ng d n ng m. C p6 Các công trình b ng t (trong 45 10 ó k c công tác quy ho ch ng) B ng 4 - Sai s trung phương chuy n tr c và cao lên các m t b ng xây l p Chi u cao c a m t b ng thi công xây d ng (m) Các sai s < 15 15÷60 ÷ 60÷100 ÷ 100÷120 ÷ Sai s trung phương chuy n các 2 2,5 3 4 i m, các tr c theo phương th ng ng (mm) Sai s trung phương xác nh 3 4 5 5 cao trên m t b ng thi công xây d ng so v i m t b ng g c (mm) 7.9. chuy n to t m t b ng cơ s lên các m t b ng l p ráp trên cao có th s d ng các phương pháp: - S d ng máy kinh vĩ ( i v i các nhà < 5 t ng); - S d ng máy chi u ng; phương pháp t a b ng máy toàn c i nt . - S d ng công ngh GPS. Vi c chuy n to t m t b ng cơ s lên các m t b ng l p ráp ít nh t ph i ư c th c hi n t 3 i m t o thành 1 góc vuông ho c m t ư ng th ng có th ki m tra k t qu chuy n to . N u s d ng máy chi u ng thì ph i các l ch có kích thư c không nh hơn 150mm x150mm. T i m i v trí ph i th c hi n vi c chi u t 3 ho c 4 v trí bàn ngang c a máy cách nhau 1200 (ho c 900) và l y v trí trung bình c a các l n chi u (tr ng tâm c a tam giác u ho c c a hình vuông) t o thành ư c ch n làm v trí cu i cùng s d ng . N u ơn v thi công có máy kinh vĩ i n t và kính ng m vuông góc thì có th s d ng chúng như máy chi u ng chuy n to t m t b ng cơ s lên các m t b ng l p ráp trên cao.
 16. 7.10. Trong quá trình thi công c n ph i ti n hành ki m tra chính xác c a công tác b trí công trình d a vào các i m cơ s tr c a. Các l ch gi i h n cho phép c a công tác b trí công trình ư c tính b ng công th c: δ = t.m ( 6.1) Trong ó: t - có giá tr b ng 2; 2,5; 3 và ư c n nh trư c trong b n thi t k xây d ng ho c b n thi t k các công tác tr c a, tuỳ thu c vào tính ch t quan tr ng và m c ph c t p c a t ng công trình. m - sai s trung phương ư c l y theo b ng 3 và 4. 7.11. Khi bi t trư c giá tr dung sai xây l p cho phép c a t ng h ng m c công trình có th xác nh ư c dung sai c a công tác tr c a theo nguyên t c cân b ng sai s : (6.2) trong ó: ∆t - là dung sai c a công tác tr c a; ∆xl - là dung sai c a công tác xây l p; S 3 - là ch 3 ngu n sai s trong xây l p : Sai s do tr c a, sai s do ch t o, thi công c u ki n; sai s do bi n d ng. i v i các công trình xây d ng òi h i chính xác cao c n có phương án riêng tính dung sai v công tác tr c a. 8. Ki m tra kích thư c hình h c và o v hoàn công 8.1. Trong quá trình thi công xây l p công trình các nhà th u (T ng th u và các nhà th u ph ) ph i ti n hành o c ki m tra v trí và kích thư c hình h c c a các h ng m c xây d ng. ây là công o n b t bu c c a quá trình xây d ng và ki m tra ch t lư ng s n phNm. 8.2. Công tác ki m tra các y u t hình h c bao g m: a) Ki m tra v trí c a các h ng m c, các k t c u riêng bi t và h th ng k thu t so v i các tham s trong h sơ thi t k . b) o v hoàn công v trí m t b ng, cao, kích thư c hình h c c a các h ng m c, các k t c u sau khi ã hoàn thành giai o n l p ráp. c) o v hoàn công h th ng k thu t ng m (th c hi n trư c khi l p). 8.3. Vi c o c ki m tra và o v hoàn công ph i ư c th c hi n b ng các máy móc, thi t b có chính xác tương ương v i các thi t b dùng trong giai o n thi công.
 17. T t c máy móc này u ph i ư c ki m nghi m m b o yêu c u v ch t lư ng theo Tiêu chuNn Ngành 96 TCN 43-90. 8.4. Các y u t c n ki m tra trong quá trình thi công xây l p, phương pháp, trình t và kh i lư ng công tác ki m tra ph i ư c xác nh trư c trong phương án k thu t thi công các công tác tr c a ph c v xây d ng công trình. 8.5. Danh sách các h ng m c quan tr ng, các k t c u và các khu v c c n o v hoàn công khi ki m tra nghi m thu do ơn v thi t k xác nh. Vi c ki m tra các kích thư c hình h c k c o v hoàn công công trình trong t t c các giai o n thi công xây d ng công trình do các nhà th u th c hi n. 8.6. V trí m t b ng và cao c a các h ng m c, các c u ki n ho c c a các ph n c a toà nhà hay công trình và th ng ng c a chúng, v trí các bu lông neo, các b n mã c n ph i ư c xác nh t các i m cơ s b trí ho c các i m nh hư ng n i b . Trư c khi ti n hành công vi c c n ki m tra l i xem các i m này có b xê d ch hay không. 8.7. chính xác c a công tác o c ki m tra kích thư c hình h c và o v hoàn công không ư c l n hơn 0.2 dung sai cho phép c a kích thư c hình h c ư c cho trong các tiêu chuNn chuyên ngành ho c trong h sơ thi t k . Trong trư ng h p công trình ư c xây d ng theo các tài li u thi t k có các dung sai xây d ng và ch t o không có trong qui ph m ho c tiêu chuNn chuyên ngành thì trong phương án k thu t v công tác tr c a c n ph i ti n hành ư c tính chính xác theo các công th c có cơ s khoa h c. 8.8. K t qu o c ki m tra kích thư c hình h c c a các công trình và o v hoàn công ph i ư c ưa vào h sơ báo cáo n p cho cơ quan tư v n giám sát và ch u tư. 8.9. D a vào k t qu o v hoàn công công trình và h th ng công trình ng m c a công trình l p b n v hoàn công. T l c a b n v hoàn công ư c l y b ng t l c a t ng bình ho c t l b n v thi công tương ng. Trong trư ng h p c n thi t c n ph i l p b ng kê to c a các y u t c a công trình và ph n ph l c. 8.10. Các sơ và các b n v hoàn công l p ra theo k t qu o v hoàn công s ư c s d ng trong quá trình bàn giao và nghi m thu công trình và là m t ph n c a h sơ tài li u b t bu c ph i có ánh giá ch t lư ng xây l p công trình. 8.11. Dung sai cho phép v tr c a khi l p giáp các k t c u bê tông c t thép úc s n nhà công nghi p và dung sai cho phép khi l p ghép các k t c u thép nêu ph l c B và ph l c C. 9. Công tác o lún, o chuy n d ch nhà và công trình 9.1. Nh ng quy nh chung v o lún và o chuy n d ch 9.1.1. Vi c o lún, o chuy n d ch n n nhà và công trình, c n ư c ti n hành theo m t chương trình c th nh m các m c ích sau:
 18. - Xác nh các giá tr lún, chuy n d ch tuy t i và tương i c a n n nhà và công trình so v i các giá tr tính toán theo thi t k c a chúng; - Tìm ra nh ng nguyên nhân gây ra lún, chuy n d ch và m c nguy hi m c a chúng i v i quá trình làm vi c bình thư ng c a nhà và công trình trên cơ s ó ưa ra các gi i pháp nhù h p nh m phòng ngưà các s c có th x y ra; - Xác nh các thông s c trưng c n thi t v n nh c a n n và công trình; - Làm chính xác thêm các s li u c trưng cho tính ch t cơ lý c a n n t; - Dùng làm s li u ki m tra các phương pháp tính toán, xác nh các giá tr lún, chuy n d ch gi i h n cho phép i v i các lo i n n t và các công trình khác nhau. 9.1.2. Công vi c o lún và o chuy n d ch n n móng c a nhà và công trình ư c ti n hành trong th i gian xây d ng và s d ng cho n khi t ư c n nh v lún và chuy n d ch. Vi c o chuy n d ch trong th i gian s d ng công trình còn ư c ti n hành khi phát hi n th y công trình xu t hi n các v t n t l n ho c có s thay i rõ nét v i u ki n làm vi c c a nhà và công trình. 9.1.3. Trong quá trình o chuy n d ch nhà và công trình c n ph i xác nh ( cl p ho c ng th i) các i lư ng sau: - Chuy n d ch th ng ng( lún, võng, tr i); - Chuy n d ch ngang( chuy n d ch); - nghiêng; - V t n t. 9.1.4. Vi c o lún và chuy n d ch công trình ư c ti n hành theo các trình t sau: -L p cương ho c phương án k thu t; - L a ch n thi t k c u t o các lo i m c chuNn và m c quan tr c; - Phân b v trí t m c cơ s m t b ng và cao; - G n các m c o lún ho c o chuy n d ch cho nhà và công trình; - S d ng máy o các giá tr lún, chuy n d ch ngang và nghiêng. - Tính toán s lý s li u và phân tích k t qu o. 9.1.5. Các phương pháp o lún, o chuy n d ch ngang và nghiêng nêu trong cương ho c phương án k thu t ư c ch n tuỳ thu c vào yêu c u chính xác c a phép o, c i m c u t o c a móng, c i m v a ch t công trình, a ch t thu văn c a t n n, kh năng ng d ng và hi u qu kinh t c a phương pháp.
 19. 9.1.6. Vi c xác nh sơ b chính xác o lún, o chuy n d ch ngang ư c th c hi n phù h p v i các giá tr lún và chuy n d ch ngang d tính theo thi t k ư c nêu b ng 5. D a trên cơ s sai s cho phép o chuy n d ch b ng 5 xác nh chính xác c a các c p o; khi không có các s li u d tính theo thi t k thì vi c l a ch n các c p o d a vào c i m c a n n t và t m quan tr ng c a công trình theo b ng 6; C p 1: o lún và chuy n d ch ngang c a nhà và công trình ư c xây d ng trên n n t c ng và n a c ng (th i gian s d ng trên 50 năm), các công trình quan tr ng, các công trình có ý nghĩa c bi t. B ng 5 - Sai s o chuy n d ch i v i các giai o n xây d ng và s d ng công trình ơn v tính b ng mm Giá tr tính toán lún và Giai o n Giai o n s d ng chuy n d ch ngang d xây d ng công trình tính theo thi t k Lo i tn n Cát t sét Cát t sét 1 2 3 4 5 < 50 1 1 1 1 50 ÷ 100 2 1 1 1 100 ÷ 250 5 2 1 2 250 ÷ 500 10 5 2 5 > 500 15 10 5 10 C p 2: o lún và chuy n d ch ngang c a nhà và công trình ư c xây d ng trên n n cát, t sét và trên n n t có tính bi n d ng cao, các công trình ư c o xác nh các nguyên nhân hư h ng. C p 3: o lún và chuy n d ch ngang c a nhà và công trình ư c xây d ng trên n n t p, n n t y u và trên n n t b nén m nh. B ng 6 - Sai s gi i h n o chuy n d ch và chính xác c a các c p o ơn v tính b ng mm
 20. Sai s o chuy n d ch. chính xác c a các c p o lún chuy n d ch ngang 1 1 2 2 2 5 3 5 10 9.2. Công tác chu n b trư c khi o 9.2.1. Công tác chuNn b trư c khi o lún: Công tác chuNn b trư c khi o lún b ng phương pháp o cao hình h c ư c nêu trong TCXDVN 271: 2002. 9.2.2. Công tác chuNn b trư c khi o chuy n d ch ngang và o nghiêng: Trư c khi o chuy n d ch ngang và o nghiêng nhà ho c công trình c n xây d ng lư i các m c chuNn. Các m c chuNn này ư c coi là n nh so v i m t ph ng n m ngang c a các chân c t và có th s d ng các i m này t chân máy chi u ngư c theo t ng cao c a các i m c n o. So sánh s chênh l ch gi a các kho ng cách ngang c a các i m o s xác nh ư c giá tr chuy n d ch ngang ho c nghiêng c a công trình theo t ng hư ng các cao khác nhau. 9.2.3. Trong quá trình o chuy n d ch ngang và o nghiêng c n ph i ti n hành ánh giá n nh c a lư i m c chuNn theo m i chu kỳ. 9.3. Các phương pháp o lún, o chuy n d ch nhà và công trình 9.3.1. Các phương pháp o lún công trình 9.3.1.1. Khi o lún c a nhà và công trình có th s d ng 1 trong các phương pháp sau: - Phương pháp o cao hình h c; - Phương pháp o cao lư ng giác; - Phương pháp o cao thu tĩnh; - Phương pháp ch p nh. 9.3.1.2. Phương pháp s d ng ph bi n o lún nhà và công trình là phương pháp o cao hình h c. Quy trình k thu t o và xác nh lún theo phương pháp này ã ư c nêu trong TCXDVN 271: 2002. 9.3.2. Các phương pháp o chuy n d ch ngang c a công trình
Đồng bộ tài khoản