Quyết định 04/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định 04/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 5 ban hành quy định về trình tự, thủ tục đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường và bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung trên địa bàn quận 5

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 04/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN QU N 5 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 04/2009/QĐ-UBND Qu n 5, ngày 28 tháng 08 năm 2009 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH V TRÌNH T , TH T C ĐĂNG KÝ B N CAM K T B O V MÔI TRƯ NG VÀ B N CAM K T B O V MÔI TRƯ NG B SUNG TRÊN Đ A BÀN QU N 5 Y BAN NHÂN DÂN QU N 5 Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v vi c quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t B o v môi trư ng; Căn c Ngh đ nh 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v vi c quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t B o v môi trư ng; Căn c Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n v đánh giá môi trư ng chi n lư c, đánh giá tác đ ng môi trư ng và cam k t b o v môi trư ng; Căn c Thông báo 690/TB-TNMT-QLMT ngày 02 tháng 02 năm 2009 c a S Tài nguyên và Môi trư ng v vi c hư ng d n th c hi n báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng, cam k t b o v môi trư ng, đ án b o v môi trư ng và vi c xác nh n hoàn thành h ng m c công trình x lý, b o v môi trư ng đ i v i các cơ s , khu s n xu t, thương m i, d ch v trên đ a bàn thành ph H Chí Minh; Xét báo cáo th m đ nh s 48/BC-TP ngày 23 tháng 4 năm 2009 c a Phòng Tư pháp v d th o Quy t đ nh ban hành quy đ nh đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng và b n cam k t b o v môi trư ng b sung trên đ a bàn qu n 5; Xét đ ngh c a Trư ng phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n 5 t i T trình s 2607/TTr-TNMT ngày 25 tháng 8 năm 2009, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy đ nh v trình t , th t c đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng và b n cam k t b o v môi trư ng b sung”.
 2. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 07 ngày k t ngày ký. Quy t đ nh này thay th Quy t đ nh s 06/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n 5 ban hành Quy đ nh đăng ký cam k t b o v môi trư ng. Đi u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân, Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các phòng ban thu c qu n, Ch t ch y ban nhân dân 15 phư ng và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH T CH Lê Văn Khoa QUY Đ NH TRÌNH T , TH T C ĐĂNG KÝ B N CAM K T B O V MÔI TRƯ NG VÀ B N CAM K T B O V MÔI TRƯ NG B SUNG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 04/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n 5) I. ĐĂNG KÝ B N CAM K T B O V MÔI TRƯ NG VÀ B N CAM K T B O V MÔI TRƯ NG B SUNG 1. Ph m vi và đ i tư ng áp d ng: Ch d án thu c các đ i tư ng quy đ nh t i Đi u 24 c a Lu t B o v môi trư ng có trách nhi m l p b n cam k t b o v môi trư ng. 2. H sơ đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng g m: a) M t văn b n đ ngh xác nh n đăng ký cam k t b o v môi trư ng (m u quy đ nh t i Ph l c 1); b) Năm b n cam k t b o v môi trư ng (m u quy đ nh t i Ph l c 2 và Ph l c 3) có ch ký kèm theo h tên, ch c danh c a ch d án và đóng d u trang ph bìa c a t ng b n. Trư ng h p d án n m trên đ a bàn 02 qu n tr lên g i thêm cho t ng qu n;
 3. c) M t b n báo cáo đ u tư ho c báo cáo kinh t - k thu t ho c phương án s n xu t - kinh doanh ho c tài li u tương đương c a d án. Trư ng h p d án n m trên đ a bàn 02 qu n tr lên g i thêm cho t ng qu n. 3. Xác nh n đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng: a) Th i h n c p gi y xác nh n đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng không quá 05 (năm) ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c b n cam k t b o v môi trư ng h p l . b) y ban nhân dân qu n th c hi n vi c xác nh n đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng như sau: - C p gi y xác nh n đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng (m u t i Ph l c 4); - Xác nh n vào m t sau trang ph bìa c a t ng b n cam k t b o v môi trư ng đã đư c đăng ký (m u t i Ph l c 5). c) H sơ đăng ký b n cam k t môi trư ng đã đư c xác nh n g m 01 (m t) b n cam k t b o v môi trư ng (có xác nh n m t sau trang ph bìa) và gi y xác nh n đư c g i đ n các t ch c, cá nhân, đơn v sau: - Ch d án đ th c hi n; - S Tài nguyên và Môi trư ng đ báo cáo; - y ban nhân dân qu n nơi có đ t s d ng cho d án đ i v i trư ng h p d án n m trên ph m vi t 02 (hai) qu n tr lên. 4. Đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng b sung: a) Các trư ng h p ph i l p b n cam k t b o v môi trư ng b sung: - D án có m t trong nh ng thay đ i cơ b n v công ngh ho c quy mô công su t ho c đ a đi m th c hi n. Trư ng h p vi c thay đ i đ a đi m c a d án x y ra đ ng th i v i vi c thay đ i cơ quan có th m quy n xác nh n, ch d án ph i l p l i h sơ đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng. - Sau 24 tháng k t ngày b n cam k t b o v môi trư ng đư c cơ quan có th m quy n xác nh n, d án m i tri n khai th c hi n. b) H sơ Đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng b sung g m: - M t văn b n đ ngh xác nh n đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng b sung (m u quy đ nh t i Ph l c 6); - M t b n sao b n cam k t b o v môi trư ng đã đư c xác nh n trư c đó;
 4. - M t b n sao (có ch ng th c theo quy đ nh c a pháp lu t) gi y xác nh n đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng trư c đó; - M t b n d th o báo cáo đ u tư đi u ch nh ho c báo cáo kinh t - k thu t đi u ch nh ho c phương án s n xu t - kinh doanh đi u ch nh ho c tài li u tương đương c a d án có ch ký kèm theo h tên, ch c danh c a ch d án và đóng d u trang ph bìa; - S lư ng b n cam k t b o v môi trư ng b sung đúng b ng s lư ng b n cam k t b o v môi trư ng c a d án đã đư c cơ quan có th m quy n xác nh n trư c đó và đáp ng yêu c u v n i dung theo quy đ nh t i Ph l c 7. c) Xác nh n đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng b sung đư c th c hi n tương t như vi c xác nh n đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng trư c đó và đư c th hi n dư i hình th c gi y xác nh n đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng b sung (m u quy đ nh t i Ph l c 8). d) Vi c g i B n cam k t b o v môi trư ng b sung đã xác nh n đư c th c hi n tương t như vi c g i h sơ b n cam k t b o v môi trư ng đã xác nh n trư c đó c a d án. 5. L phí đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng và b n cam k t b o v môi trư ng b sung: không thu l phí. II. TRÌNH T GI I QUY T H SƠ ĐĂNG KÝ B N CAM K T B O V MÔI TRƯ NG VÀ B N CAM K T B O V MÔI TRƯ NG B SUNG 1. Văn phòng y ban nhân dân qu n 5 (B ph n Ti p nh n h sơ) - Tr c ti p nh n h sơ v đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng và b n cam k t b o v môi trư ng b sung c a cơ s s n xu t, thương m i, d ch v . - Hư ng d n cho t ch c, cá nhân đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng và b n cam k t b o v môi trư ng b sung theo n i dung Quy đ nh này. - Giao biên nh n cho ngư i n p h sơ đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng và b n cam k t b o v môi trư ng b sung. - Chuy n h sơ đăng ký xác nh n b n cam k t b o v môi trư ng và b n cam k t b o v môi trư ng b sung cho cán b th lý c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (th i gian ½ ngày). - Sau khi y ban nhân dân qu n 5 xác nh n b n cam k t b o v môi trư ng và b n cam k t b o v môi trư ng b sung, hoàn tr h sơ cho ngư i n p h sơ. 2. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n 5:
 5. - Xem xét tính h p l c a h sơ đăng ký xác nh n b n cam k t b o v môi trư ng và b n cam k t b o v môi trư ng b sung (th i gian 2,5 ngày). - Trình y ban nhân qu n 5 ký xác nh n h sơ đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng và b n cam k t b o v môi trư ng b sung (th i gian 2 ngày). - G i h sơ đăng ký cam k t b o v môi trư ng và h sơ đăng ký cam k t b o v môi trư ng b sung đã đư c xác nh n cho S Tài nguyên và Môi trư ng, y ban nhân dân qu n nơi có đ t s d ng cho d án đ i v i trư ng h p d án n m trên ph m vi t 02 (hai) qu n tr lên. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH T CH Lê Văn Khoa PH L C 1 M U VĂN B N Đ NGH XÁC NH N ĐĂNG KÝ B N CAM K T B O V MÔI TRƯ NG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 04/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n 5 v trình t , th t c đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng và b n cam k t b o v môi trư ng b sung) … (1) … C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : ............. Đ a danh, ngày... tháng ... năm ... V/v đ ngh xác nh n đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng c a D án “… (2) …” Kính g i: … (3) … Chúng tôi là: … (1) …, Ch D án: “… (2) …”.
 6. - Đ a đi m th c hi n D án: …; - Đ a ch liên h : …; - Đi n tho i: …; Fax: …; E-mail: … Xin g i đ n … (3) … nh ng h sơ sau: - 01 (m t) báo cáo đ u tư/báo cáo kinh t - k thu t/d án đ u tư/phương án s n xu t - kinh doanh ho c tài li u tương đương c a D án; - 05 (năm) b n cam k t b o v môi trư ng c a D án b ng ti ng Vi t. Chúng tôi xin b o đ m v đ trung th c c a các s li u, tài li u trong các văn b n nêu trên và cam k t r ng: D án c a chúng tôi không s d ng các lo i hóa ch t, ch ng vi sinh b c m theo quy đ nh c a Vi t Nam và quy đ nh c a các công ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên; các tiêu chu n, quy chu n, quy đ nh đư c trích l c và s d ng trong các h sơ nêu trên c a chúng tôi là đúng s th c và đang có hi u l c áp d ng. N u có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t c a Nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam. Đ ngh … (3) … xem xét, đăng ký và c p gi y xác nh n đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng c a D án. ... (4) ... (Ký, ghi h tên, ch c danh, đóng d u) Nơi nh n: - Như trên; - - Lưu … Ghi chú: (1) Tên cơ quan, doanh nghi p ch d án; (2) Tên đ y đ c a d án; (3) y ban nhân dân c p huy n có th m quy n xác nh n đăng ký; (4) Th trư ng cơ quan, doanh nghi p ch d án. PH L C 2
 7. C U TRÚC VÀ YÊU C U V N I DUNG C A B N CAM K T B O V MÔI TRƯ NG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 04/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n 5 v trình t , th t c đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng và b n cam k t b o v môi trư ng b sung) I. THÔNG TIN CHUNG 1.1. Tên D án: (đúng như tên trong báo cáo đ u tư/báo cáo kinh t - k thu t/phương án s n xu t - kinh doanh ho c tài li u tương đương c a D án) 1.2. Tên cơ quan, doanh nghi p Ch d án: … 1.3. Đ a ch liên h c a cơ quan, doanh nghi p Ch d án: … 1.4. Ngư i đ ng đ u cơ quan, doanh nghi p Ch d án: … 1.5. Phương ti n liên l c v i cơ quan, doanh nghi p Ch d án: (s đi n tho i, s Fax, E-mail …). II. Đ A ĐI M TH C HI N D ÁN Mô t v trí đ a lý (t a đ theo quy chu n hi n hành, ranh gi i) c a đ a đi m th c hi n d án kèm theo sơ đ minh h a ch rõ các đ i tư ng t nhiên (sông ngòi, ao h , đư ng giao thông …), các đ i tư ng v kinh t - xã h i (khu dân cư, khu đô th ; cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v ; công trình văn hóa, tôn giáo, di tích l ch s …) và các đ i tư ng khác xung quanh khu v c d án. Ch rõ đâu là ngu n ti p nh n nư c th i, khí th i c a d án kèm theo các tiêu chu n, quy chu n k thu t v môi trư ng hi n hành áp d ng đ i v i các ngu n này. III. QUY MÔ S N XU T, KINH DOANH Nêu tóm lư c v quy mô/công su t s n xu t; công ngh s n xu t; li t kê danh m c các thi t b , máy móc kèm theo tình tr ng c a chúng. IV. NHU C U NGUYÊN, NHIÊN LI U S D NG - Nhu c u v nguyên li u, nhiên li u ph c v cho s n xu t đư c tính theo ngày, tháng ho c năm và phương th c cung c p. - Nhu c u và ngu n cung c p đi n, nư c cho s n xu t. V. CÁC TÁC Đ NG MÔI TRƯ NG 5.1. Các lo i ch t th i phát sinh
 8. 5.1.1. Khí th i: … 5.1.2. Nư c th i: … 5.1.3. Ch t th i r n: … 5.1.4. Ch t th i khác: … (Đ i v i m i lo i ch t th i ph i nêu đ các thông tin v : ngu n phát sinh, t ng lư ng phát sinh trên m t đơn v th i gian, thành ph n ch t th i và hàm lư ng/n ng đ c a t ng thành ph n) 5.2. Các tác đ ng khác: Nêu tóm t t các tác đ ng (n u có) do: s xói mòn, trư t, s t, l , lún đ t; s xói l b sông, b su i, b h , b bi n; s b i l ng lòng sông, lòng su i, lòng h ; s thay đ i m c nư c m t, nư c dư i đ t; xâm nh p m n; xâm nh p phèn; s bi n d i vi khí h u; s suy thoái các thành ph n môi trư ng; s bi n đ i đa d ng sinh h c và các y u t khác. VI. BI N PHÁP GI M THI U TÁC Đ NG TIÊU C C 6.1. X lý ch t th i: - M i lo i ch t th i phát sinh đ u ph i có kèm theo bi n pháp x lý tương ng, thuy t minh v m c đ kh thi, hi u su t/hi u qu x lý. Trong trư ng h p không th có bi n pháp ho c có nhưng khó kh thi trong khuôn kh c a d án ph i nêu rõ lý do và có ki n ngh c th đ các cơ quan liên quan có hư ng gi i quy t, quy t đ nh. - Ph i có ch ng minh r ng, sau khi áp d ng bi n pháp thì các ch t th i s đư c x lý đ n m c nào, có so sánh, đ i chi u v i các tiêu chu n, quy chu n, quy đ nh hi n hành. Trư ng h p không đáp ng đư c yêu c u quy đ nh thì ph i nêu rõ lý do và có nh ng ki n ngh c th đ các cơ quan liên quan có hư ng gi i quy t, quy t đ nh. 6.2. Gi m thi u các tác đ ng khác: M i lo i tác đ ng phát sinh đ u ph i có kèm theo bi n pháp gi m thi u tương ng, thuy t minh v m c đ kh thi, hi u su t/hi u qu x lý. Trong trư ng h p không th có bi n pháp ho c có nhưng khó kh thi trong khuôn kh c a d án thì ph i nêu rõ lý do và có ki n ngh c th đ các cơ quan liên quan có hư ng gi i quy t, quy t đ nh. VII. CÁC CÔNG TRÌNH X LÝ MÔI TRƯ NG, CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯ NG 7.1. Các công trình x lý môi trư ng:
 9. - Li t kê đ y đ các công trình x lý môi trư ng đ i v i các ch t th i r n, l ng, khí và ch t th i khác trong khuôn kh c a d án; kèm theo ti n đ thi công c th cho t ng công trình; - Các công trình x lý môi trư ng ph i đư c làm rõ v ch ng lo i, đ c tính k thu t, s lư ng c n thi t. 7.2. Chương trình giám sát môi trư ng: Đòi h i ph i giám sát lưu lư ng/t ng lư ng th i và giám sát nh ng thông s ô nhi m đ c trưng cho ch t th i c a d án theo tiêu chu n, quy chu n hi n hành c a Vi t Nam, v i t n su t t i thi u 06 (sáu) tháng m t l n. Các đi m giám sát ph i đư c th hi n c th trên sơ đ v i chú gi i rõ ràng và t a đ theo quy chu n hi n hành. VIII. CAM K T TH C HI N Cam k t v vi c th c hi n các bi n pháp x lý ch t th i, gi m thi u tác đ ng khác nêu trong b n cam k t; cam k t x lý đ t các tiêu chu n, quy chu n k thu t hi n hành v môi trư ng; cam k t th c hi n các bi n pháp b o v môi trư ng khác theo quy đ nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam. Ch d án (Ký, ghi h tên, ch c danh, đóng d u) PH L C 3 M U BÌA VÀ TRANG PH BÌA C A B N CAM K T B O V MÔI TRƯ NG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 04/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n 5 v trình t , th t c đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng và b n cam k t b o v môi trư ng b sung) … (tên cơ quan ch qu n/phê duy t d án) … (n u có) … (tên cơ quan, doanh nghi p ch d án) …
 10. B N CAM K T B O V MÔI TRƯ NG c a D ÁN “…” CƠ QUAN CH D ÁN (*) CƠ QUAN TƯ V N (Th trư ng cơ quan ký, ghi L P B N CAM K T (*) h tên, đóng d u) (n u có) (Th trư ng cơ quan ký, ghi h tên, đóng d u) (Đ a danh), tháng … năm 200 … Ghi chú: (*) ch th hi n trang ph bìa
 11. PH L C 4 M U GI Y XÁC NH N ĐĂNG KÝ B N CAM K T B O V MÔI TRƯ NG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 04/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n 5 v trình t , th t c đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng và b n cam k t b o v môi trư ng b sung) … (1) … C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : ............. Đ a danh, ngày... tháng ... năm ... GI Y XÁC NH N ĐĂNG KÝ B N CAM K T B O V MÔI TRƯ NG c a D án: “… (2) …” Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v vi c quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t B o v môi trư ng; Căn c Ngh đ nh s 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v vi c quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t B o v môi trư ng; Căn c Thông tư s 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n v đánh giá môi trư ng chi n lư c, đánh giá tác đ ng môi trư ng và cam k t b o v môi trư ng; Căn c … (3) … quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a … (1) …; Căn c Văn b n … (*) … v vi c y quy n t ch c xác nh n đăng ký cam k t b o v môi trư ng …, Theo đ ngh c a Ông (Bà) … (4) …, t i……. … (1) … XÁC NH N
 12. Đi u 1. Ch d án là … (5) … đã có Văn b n s … ngày … tháng … năm … đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng c a D án “… (2) …”. Đi u 2. Ch d án có trách nhi m th c hi n đúng và đ y đ nh ng n i dung v b o v môi trư ng nêu trong b n cam k t b o v môi trư ng và nh ng yêu c u b t bu c sau đây: 1. … 2. … 3. … Đi u 3. B n cam k t b o v môi trư ng c a D án và Gi y xác nh n này là cơ s đ các cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng giám sát, ki m tra, thanh tra vi c th c hi n b o v môi trư ng trong su t quá trình thi công xây d ng và v n hành D án. Đi u 4. Gi y xác nh n này có giá tr k t ngày ký./. … (6) … (Ký, ghi h tên, ch c danh, đóng d u) Nơi nh n: - Ch d án; - - Lưu … Ghi chú: (1) Tên cơ quan c p gi y xác nh n; (2) Tên đ y đ c a d án; (3) Tên đ y đ c a văn b n quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và c u t ch c c a … (1) …; (4) Ngư i đ ng đ u t ch c, b ph n chuyên môn v b o v môi trư ng c a cơ quan c p gi y xác nh n; (5) Tên cơ quan, doanh nghi p ch d án; (6) Th trư ng, ngư i đ ng đ u cơ quan c p gi y xác nh n; (*) Tên đ y đ c a văn b n c a y ban nhân dân c p huy n có th m quy n y quy n cho (1) t ch c xác nh n đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng c a d án đ u tư vào khu kinh t , khu công nghi p, khu công ngh cao, khu ch xu t.
 13. PH L C 5 M U XÁC NH N ĐÃ XÁC NH N ĐĂNG KÝ B N CAM K T B O V MÔI TRƯ NG, B N CAM K T B O V MÔI TRƯ NG B SUNG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 04/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n 5 v trình t , th t c đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng và b n cam k t b o v môi trư ng b sung) 5c. Đ i v i b n cam k t b o v môi trư ng … (1) … xác nh n: B n cam k t b o v môi trư ng c a D án “…(2) …” đư c c p Gi y xác nh n đăng ký s … ngày … tháng … năm … c a … (3) … (Đ a danh), ngày … tháng … năm … Th trư ng cơ quan xác nh n (Ký, ghi h tên, ch c danh, đóng d u) 5d. Đ i v i b n cam k t b o v môi trư ng b sung … (1) … xác nh n: B n cam k t b o v môi trư ng b sung c a D án “…(2) …” đư c c p Gi y xác nh n đăng ký s … ngày … tháng … năm … c a … (3) … (Đ a danh), ngày … tháng … năm … Th trư ng cơ quan xác nh n (Ký, ghi h tên, ch c danh, đóng d u) Ghi chú: (1) Cơ quan có th m quy n ho c đư c y quy n xác nh n; (2) Tên đ y đ c a d án; (3) Cơ quan có th m quy n phê duy t báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng ho c xác nh n đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng. PH L C 6 M U VĂN B N Đ NGH XÁC NH N ĐĂNG KÝ B N CAM K T B O V MÔI TRƯ NG B SUNG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 04/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n 5 v trình t , th t c đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng và b n cam k t b o v môi trư ng b sung) … (1) … C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc --------------
 14. S : ............. Đ a danh, ngày... tháng ... năm ... V/v đ ngh xác nh n đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng b sung c a D án “… (2) …” Kính g i: … (3) … Chúng tôi là: … (1) …, Ch D án: “… (2) …”. - Đ a đi m th c hi n D án: …; - Đ a ch liên h : …; - Đi n tho i: …; Fax: …; E-mail: … Xin g i đ n … (3) … nh ng h sơ sau: - 01 (m t) báo cáo đ u tư đi u ch nh/báo cáo kinh t - k thu t đi u ch nh/phương án s n xu t - kinh doanh đi u ch nh ho c tài li u tương đương c a D án; - 05 (năm) b n cam k t b o v môi trư ng b sung c a D án b ng ti ng Vi t. - 01 (m t) b n sao b n cam k t b o v môi trư ng đã xác nh n trư c đó kèm theo 01 (m t) b n sao (đư c ch ng th c theo quy đ nh c a pháp lu t) c a Gi y xác nh n đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng này. Chúng tôi xin b o đ m v đ trung th c c a các s li u, tài li u trong các văn b n nêu trên và cam k t r ng: D án c a chúng tôi không s d ng các lo i hóa ch t, ch ng vi sinh b c m theo quy đ nh c a Vi t Nam và quy đ nh c a các công ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên; các tiêu chu n, quy chu n, quy đ nh đư c trích l c và s d ng trong các h sơ nêu trên c a chúng tôi là đúng s th c và đang có hi u l c áp d ng. N u có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t c a Nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam. Đ ngh … (3) … xem xét, đăng ký và c p Gi y xác nh n đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng b sung c a D án. … (4) … (Ký, ghi h tên, ch c danh, đóng d u) Nơi nh n: - Như trên;
 15. - - Lưu … Ghi chú: (1) Tên cơ quan, doanh nghi p ch d án; (2) Tên đ y đ c a d án; (3) Tên cơ quan c p gi y xác nh n; (4) Th trư ng cơ quan, doanh nghi p ch d án. PH L C 7 C U TRÚC VÀ YÊU C U V N I DUNG C A B N CAM K T B O V MÔI TRƯ NG B SUNG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 04/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n 5 v trình t , th t c đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng và b n cam k t b o v môi trư ng b sung) I. THÔNG TIN CHUNG 1.1. Tên D án: (Đúng như tên trong báo cáo đi u ch nh đ u tư/báo cáo kinh t - k thu t đi u ch nh/phương án s n xu t - kinh doanh đi u ch nh ho c tài li u tương đương c a D án) 1.2. Tên cơ quan, doanh nghi p Ch d án: … 1.3. Đ a ch liên h c a cơ quan, doanh nghi p Ch d án: … 1.4. Ngư i đ ng đ u cơ quan, doanh nghi p Ch d án: … 1.5. Phương ti n liên l c v i cơ quan, doanh nghi p Ch d án: (s đi n tho i, s Fax, E-mail …). II. Đ A ĐI M TH C HI N D ÁN Ch mô t l i đ a đi m th c hi n D án theo quy đ nh như đ i v i b n cam k t b o v môi trư ng trư c đó c a D án khi có s thay đ i c a các đ i tư ng t nhiên, các đ i tư ng v kinh t - xã h i và các đ i tư ng khác xung quanh khu v c d án ch u nh hư ng tr c ti p c a D án, kèm theo sơ đ v trí đ a lý th hi n các đ i tư ng này, có chú gi i rõ ràng. Ch rõ đâu là ngu n ti p nh n nư c th i, khí th i c a d án kèm theo các tiêu chu n, quy chu n k thu t v môi trư ng hi n hành áp d ng đ i v i các ngu n này. III. NH NG THAY Đ I V N I DUNG C A D ÁN
 16. 3.1. Nh ng thay đ i v quy mô/công su t s n xu t; công nghi p s n xu t; li t kê danh m c các thi t b , máy móc c a d án đi u ch nh kèm theo tình tr ng c a chúng. 3.2. Nh ng thay đ i v nhu c u v nguyên li u, nhiên li u ph c v cho s n xu t đư c tính theo ngày, tháng ho c năm và phương th c cung c p; nhu c u và ngu n cung c p đi n, nư c cho s n xu t. IV. THAY Đ I V CÁC TÁC Đ NG MÔI TRƯ NG VÀ BI N PHÁP GI M THI U TÁC Đ NG TIÊU C C C A D ÁN (cho đ n th i đi m l p b n cam k t b o v môi trư ng b sung) V. THAY Đ I V CÔNG TRÌNH X LÝ MÔI TRƯ NG, CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯ NG C A D ÁN (cho đ n th i đi m l p b n cam k t b o v môi trư ng b sung) VI. THAY Đ I KHÁC VII. CAM K T TH C HI N Cam k t v vi c th c hi n các bi n pháp x lý ch t th i, gi m thi u tác đ ng tiêu c c khác nêu trong b n cam k t b o v môi trư ng b sung; cam k t x lý đ t các tiêu chu n, quy chu n k thu t hi n hành v môi trư ng; cam k t th c hi n các bi n pháp b o v môi trư ng khác theo quy đ nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam. Ch d án (Ký, ghi h tên, ch c danh, đóng d u) PH L C 8 M U GI Y XÁC NH N ĐĂNG KÝ B N CAM K T B O V MÔI TRƯ NG B SUNG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 04/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n 5 v trình t , th t c đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng và b n cam k t b o v môi trư ng b sung) … (1) … C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : ............. Đ a danh, ngày... tháng ... năm ...
 17. GI Y XÁC NH N ĐĂNG KÝ B N CAM K T B O V MÔI TRƯ NG B SUNG c a D án: “… (2) …” Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v vi c quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t B o v môi trư ng; Căn c Ngh đ nh s 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v vi c quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t B o v môi trư ng; Căn c Thông tư s …/2008/TT-BTNMT ngày … tháng … năm 2008 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n v đánh giá môi trư ng chi n lư c, đánh giá tác đ ng môi trư ng và cam k t b o v môi trư ng; Căn c … (3) … quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a … (1) …; Căn c Văn b n … (*) … v vi c y quy n t ch c xác nh n đăng ký cam k t b o v môi trư ng …, Theo đ ngh c a Ông (Bà) … (4) …, … (1) … XÁC NH N Đi u 1. Ch d án là … (5) … đã có Văn b n s … ngày … tháng … năm … đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng b sung c a D án “… (2) …”. Đi u 2. Ch d án có trách nhi m th c hi n đúng và đ y đ nh ng n i dung v b o v môi trư ng nêu trong b n cam k t b o v môi trư ng b sung và nh ng yêu c u b t bu c sau đây: 1. … 2. … 3. …
 18. Đi u 3. B n cam k t b o v môi trư ng b sung c a D án, nh ng yêu c u b t bu c t i Đi u 2 c a Gi y xác nh n này và b n cam k t b o v môi trư ng đư c xác nh n t i Gi y xác nh n đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng s … (6) … ngày … tháng … năm … c a … (7) … c a D án là cơ s đ các cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng giám sát, ki m tra, thanh tra vi c th c hi n ho t đ ng b o v môi trư ng trong su t quá trình thi công xây d ng và v n hành D án. Đi u 4. Gi y xác nh n này có giá tr k t ngày ký và đi kèm Gi y xác nh n đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng s ...(6) … ngày … tháng … năm … c a … (7) … c a D án./. … (8) … (Ký, ghi h tên, ch c danh, đóng d u) Nơi nh n: - Ch d án; - - Lưu … Ghi chú: (1) Tên cơ quan c p gi y xác nh n; (2) Tên đ y đ c a d án; (3) Tên đ y đ c a văn b n quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a … (1) …; (4) Ngư i đ ng đ u t ch c, b ph n chuyên môn v b o v môi trư ng c a cơ quan c p gi y xác nh n; (5) Tên cơ quan, doanh nghi p ch d án; (6) Ký, mã hi u c a gi y xác nh n đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng trư c đó c a d án; (7) Th trư ng ho c ngư i đ ng đ u cơ quan đã ký gi y xác nh n đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng trư c đó c a d án; (8) Th trư ng, ngư i đ ng đ u cơ quan c p gi y xác nh n; (*) Tên đ y đ c a văn b n c a y ban nhân dân c p huy n có th m quy n y quy n cho (1) t ch c xác nh n đăng ký b n cam k t b o v môi trư ng c a d án đ u tư vào khu kinh t , khu công nghi p, khu công ngh cao, khu ch xu t.
Đồng bộ tài khoản