Quyết định 04/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
37
lượt xem
5
download

Quyết định 04/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thể dục Thể Thao quận 8

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 04/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 04/2009/Q -UBND Qu n 8, ngày 19 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A TRUNG TÂM TH D C TH THAO QU N 8 Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p; Xét ngh c a Giám c Trung tâm Th d c Th thao qu n 8 (t i Công văn s 15/TDTT ngày 18 tháng 02 năm 2009) và Trư ng Phòng N i v qu n 8, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch T ch c và ho t ng c a Trung tâm Th d c Th Thao qu n 8. i u 2. Giám c Trung tâm Th d c Th Thao qu n 8 có trách nhi m tri n khai, t ch c th c hi n theo úng n i dung Quy ch này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 9126/2002/Q -UB ngày 12 tháng 11 năm 2002 c a y ban nhân dân qu n 8. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân qu n 8, Trư ng Phòng N i v qu n 8, Giám c Trung tâm Th d c Th Thao qu n 8, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan thu c qu n 8 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n Thành Chung
  2. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A TRUNG TÂM TH D C TH THAO QU N 8 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 04/2009/Q -UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n 8) Chương 1. CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N i u 1. Ch c năng 1. Trung tâm Th d c Th thao qu n 8 là ơn v s nghi p chuyên môn v ngành th d c th thao, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, h ch toán g n thu bù chi và ư c m tài kho n t i kho b c Nhà nư c ho t ng theo quy nh c a nhà nư c. 2. Trung tâm Th d c Th thao qu n 8 ch u s ch o và qu n lý tr c ti p toàn di n c a y ban nhân dân qu n 8, ng th i ch u s ch o và hư ng d n v nghi p v chuyên môn c a S Văn hóa, Th thao và Du l ch thành ph H Chí Minh. 3. Trung tâm Th d c Th thao qu n 8 có ch c năng giúp y ban nhân dân qu n 8 hư ng d n và ki m tra v các ho t ng thu c lĩnh v c ư c giao theo úng chính sách, pháp lu t, các quy nh c a nhà nư c. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Nhi m v : a) Th c hi n k ho ch xây d ng, hu n luy n, ào t o, b i dư ng v n ng viên, phát tri n các môn th d c th thao trên a bàn qu n. b) T ch c các ho t ng th d c th thao a môn như: thi u, hu n luy n, t p luy n, b i dư ng năng khi u, m các l p th d c th thao cơ b n cho m i i tư ng nghi p dư, phong trào, chuyên nghi p trong và ngoài qu n. c) Hư ng d n và h tr v m t chuyên môn cho phong trào th d c th thao cơ s trên a bàn qu n. d) ư c liên doanh, liên k t h p tác trong, ngoài nư c u tư xây d ng, nâng c p cơ s v t ch t, t o ra các s n phNm, d ng c th d c th thao ph c v cho các cơ s t p luy n, thi u và th c hi n d ch v các lo i hình th d c th thao có thu, nh m cân i thu chi, m b o m i ho t ng c a Trung tâm và phong trào th d c th thao trong qu n, ng th i th c hi n y nghĩa v i v i Nhà nư c. ) Qu n lý, s d ng có hi u qu cơ s v t ch t, phương ti n t p luy n c a Trung tâm theo úng quy nh. 2. Quy n h n:
  3. a) Ký các văn b n và tri u t p các cu c h p tri n khai công tác chuyên môn do y ban nhân dân qu n 8 y nhi m. b) xu t v i S Văn hóa - Th thao và Du l ch thành ph và y ban nhân dân qu n 8 khen thư ng các cá nhân, ơn v có thành tích v ho t ng s nghi p th d c th thao. c) ăng cai, t ch c các gi i th thao c p Qu c t ho c Qu c gia khi ư c cơ quan thNm quy n y nhi m, c p thành ph do S Văn hóa, Th thao và Du l ch thành ph ch p thu n. d) T ch c các i th thao i bi u tham gia các gi i th thao giao h u v i các a phương trong, ngoài thành ph và Qu c t theo quy nh c a nhà nư c. ) Ngoài nh ng nhi m v và quy n h n t i i u 2 c a Quy ch này, Trung tâm Th d c Th thao qu n 8 ư c y ban nhân dân qu n 8 giao th c hi n thêm m t s nhi m v và quy n h n xét th y c n thi t do Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 quy nh c th b ng văn b n. Chương 2. T CH C B MÁY, BIÊN CH VÀ KINH PHÍ HO T NG i u 3. T ch c b máy 1. Trung tâm Th d c Th thao qu n 8 có Giám c, có t 2 n 3 Phó Giám c và cán b , viên ch c. a) Giám c ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân qu n 8, Ch t ch y ban nhân dân qu n 8, ng th i ch u trách nhi m trư c Giám c S Văn hóa-Th thao và Du l ch thành ph H Chí Minh và trư c pháp lu t v th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao và toàn b ho t ng c a Trung tâm, g m các m t công tác sau: - Ch u trách nhi m ch o toàn b ho t ng c a Trung tâm Th d c Th thao qu n 8; - Xác nh phương hư ng, xây d ng k ho ch ho t ng c a Trung tâm và ch ot ch c th c hi n nhi m v ; - Tr c ti p phân công, giao nhi m v cho Phó Giám c, Phòng Nghi p v , Phòng Hành chính, Phòng Tài v - D ch v và các b ph n tr c thu c; - ôn c, ki m tra, ánh giá vi c th c hi n nhi m v c a các cán b , viên ch c i u hành ho t ng c a các b ph n m b o t hi u qu cao; - Quan h công tác v i các a phương, các ngành và các ơn v có liên quan; - Có k ho ch, bi n pháp b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho cán b , viên ch c, thư ng xuyên chăm lo v t ch t, tinh th n cho cán b , viên ch c trong ơn v .
  4. b) Phó Giám c: - Phó Giám c là ngư i giúp vi c cho Giám c, ư c Giám c phân công ph trách m t s vi c c th , liên i ch u trách nhi m trư c c p trên và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng ph n vi c ư c phân công ph trách và ư c y quy n th c hi n m t s công vi c c th khi Giám c i v ng. - Có trách nhi m óng góp ý ki n v i Giám c v lãnh o chung và ch u trách nhi m v nhi m v mà mình ph trách. - Trong ph m vi ph trách, Phó Giám c có quy n yêu c u các b ph n tr c thu c báo cáo y v công tác c a t ng b ph n. c) Vi c b nhi m, i u ng, luân chuy n, khen thư ng, k lu t, mi n nhi m, t ch c, th c hi n ch , chính sách i v i Giám c, Phó Giám c do Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cán b , viên ch c chuyên môn, nghi p v v th d c th thao trên a bàn qu n 8 ư c b trí tương x ng v i nhi m v ư c giao. Trung tâm Th d c Th thao qu n 8 ư c t ch c thành 04 b ph n, g m nh ng cán b , viên ch c ư c phân công m nhi m các ch c danh công vi c trên các m t công tác c a Trung tâm, g m: a) Phòng Hành chính: - Ph i h p v i Công oàn chăm lo i s ng v t ch t, tinh th n cho cán b , viên ch c theo ch quy nh; - xu t ch trương, n i dung và ki m tra theo dõi công tác thi ua, các bi n pháp khen thư ng, k lu t; - Theo dõi, ôn c, ph i h p v i các b ph n chuyên môn chuNn b và tri n khai các k ho ch công tác do Giám c ra, so n th o thông báo tri u t p, t p hu n ho c thông báo v vi c tuy n ch n v n ng viên; - T ng h p tình hình cơ quan hàng tu n, hàng tháng, thu th p các thông tin, tư li u, ng th i xu t bi n pháp ch o và x lý công vi c cơ quan; - Th a l nh Giám c quan h v i a phương, các cơ quan ch c năng b o m tr t t , an toàn v sinh và an ninh c a cơ quan; - Qu n lý h sơ cán b , viên ch c cơ quan, tham mưu cho Giám c nh n xét cán b , viên ch c hàng năm, gi i quy t các ch chính sách; - Qu n lý cán b , viên ch c, t ch c ki m tra, ôn c công vi c c a cơ quan theo s phân công. b) Phòng Nghi p v : - Tr c ti p tham mưu, ch u trách nhi m trư c Giám c v vi c t ch c, th c hi n các ch c năng, nhi m v chuyên môn;
  5. - Xây d ng, t ch c th c hi n k ho ch công tác hu n luy n phát tri n và nâng cao thành tích th thao, tham mưu bi n pháp ch o và t ch c th c hi n; - Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n các l p hu n luy n năng khi u, i tuy n các môn th d c th thao, hư ng d n nghi p v chuyên môn cho các Câu l c b th thao các ban, ngành và 16 phư ng; - Hàng tháng có t ng k t ho t ng trong tháng và l p k ho ch tháng t i. c) Phòng Tài v - D ch v : - Ph i h p v i các phòng qu n lý toàn b tài s n c a cơ quan, m b o các phương ti n làm vi c c a cơ quan, i u ki n sinh ho t luy n t p c a v n ng viên, hu n luy n viên; - Tham mưu xu t bi n pháp ki m soát thu chi tài chính, l p k ho ch khai thác ngu n thu, xây d ng quy ch chi tiêu n i b hàng năm; - Xây d ng k ho ch khai thác các lo i hình d ch v th d c th thao, cân i thu chi ngân sách m b o m i ho t ng phong trào th d c th thao c a ơn v . d) Sân v n ng - Nhà thi u: - Ban ch nhi m sân v n ng và nhà thi u có nhi m v ph i h p v i các b môn th thao trong vi c t ch c t p luy n các l p năng khi u, i tuy n qu n, ào t o v n ng viên, t ch c thi u theo k ho ch hàng tu n, tháng, quý; - B o m cơ s v t ch t, trang thi t b , d ng c ph c v vi c t p luy n, thi u cho các i tư ng n sinh ho t, có k ho ch b o dư ng, s d ng và nâng c p cơ s t p luy n. i u 4. Biên ch - Biên ch c a Trung tâm Th d c Th thao qu n 8 do Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 quy t nh trên cơ s ch tiêu biên ch ư c y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. - Ngoài biên ch ư c duy t, Trung tâm Th d c Th thao qu n 8 ư c ký h p ng lao ng khoán vi c có th i h n ho c thư ng xuyên v i l c lư ng c ng tác viên, m b o vi c th c hi n k ho ch công tác và nâng cao ch t lư ng ho t ng. i u 5. Kinh phí ho t ng - Kinh phí ho t ng xây d ng cơ s v t ch t h t ng và trang b d ng c th d c th thao th c hi n theo quy nh c a Nhà nư c và c a ngành. Chương 3. CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC
  6. i u 6. Ch làm vi c 1. Ch h i h p: - Hàng tu n, Ban Giám c h p giao ban m t l n ánh giá vi c th c hi n nhi m v và ph bi n k ho ch công tác và các nhi m v có liên quan. - Sau khi h p giao ban lãnh o, các b ph n h p v i Trư ng b ph n tr c ti p ph trách ánh giá công vi c, bàn phương hư ng tri n khai công tác cho b ph n ph trách; - Hàng tháng các b ph n h p m t l n; - M i tháng h p toàn th cán b , viên ch c m t l n; - H p các ơn v liên t ch, 16 Phư ng, các h i, các Câu l c b 6 tháng m t l n; - Trung tâm Th d c Th thao qu n 8 có th h p t xu t tri n khai các công vi c c n thi t và c p bách theo yêu c u c a y ban nhân dân qu n 8 ho c c a lãnh o S Văn hóa - Th thao và Du l ch thành ph H Chí Minh. 2. Ch làm vi c - Th c hi n theo quy nh c a Nhà nư c; - Cán b , viên ch c c a Trung tâm u có ch c danh, nhi m v c th , có b ng tên t t i bàn làm vi c, ph i eo th khi làm vi c; - Cán b , viên ch c ph i có thái , phong cách làm vi c l ch s , t n t y, khiêm t n, tôn tr ng và l ng nghe ý ki n c a lãnh o, ng nghi p cũng như c a khách n liên h công tác; - Trung tâm Th d c Th thao qu n 8 làm vi c theo ch Th trư ng. - Ban Giám c bàn b c dân ch , tôn tr ng l ng nghe ý ki n, phát huy s năng ng sáng t o c a cán b , viên ch c quy t nh nh ng ch trương, nhi m v công tác. - Phó Giám c, Trư ng các b ph n, b môn và viên ch c ch gi i quy t các công vi c ngoài ph m vi ư c phân công khi Giám c có ý ki n và sau ó ph i báo cáo k t qu công vi c cho Giám c bi t. - Phát huy dân ch t p th , m i thành viên trong cơ quan có quy n xu t ý ki n xây d ng, Giám c là ngư i quy t nh cu i cùng. - Cán b , viên ch c có m i quan h bình ng, h p tác, c ng ng trách nhi m, oàn k t thân ái giúp nhau hoàn thành nhi m v chung và nhi m v c a m i ngư i. - Cán b , viên ch c gi i quy t công vi c trên cơ s k ho ch ã ư c c p trên duy t và nhi m v ư c phân công, l y ch t lư ng, hi u qu công vi c là chính. N u vư t
  7. qua ngoài ph m vi quy nh ph i xin ý ki n c a Ban Giám c, ngoài ra khi ư c phân công làm m t s nhi m v khác các viên ch c ph i nghiêm túc ch p hành. - M i cán b , viên ch c có trách nhi m làm vi c úng gi quy nh, n u ngh m ph i có gi y xác nh n c a Bác sĩ, n u ngh gi i quy t vi c riêng ho c ngh phép ph i có ơn và ư c Giám c phê duy t ng ý. - Các văn b n, k ho ch v chuyên môn c a các b ph n ph i ư c Phòng Nghi p v thNm nh trư c khi trình Giám c. Phòng Nghi p v ch u trách nhi m tr c ti p trư c Giám c v nh ng thNm nh ó. - Các văn b n g i i và t nơi khác n ph i thông qua Phòng Hành chính vào s theo dõi và chuy n n nh ng a ch c n thi t. - Ch qu n lý lao ng là qu n lý theo nhi m v k t h p qu n lý hành chính. i u 7. Quan h công tác Trung tâm Th d c Th thao qu n 8 có các m i quan h công tác sau: 1. i v i y ban nhân dân qu n 8: - Trung tâm Th d c Th thao qu n 8 ch u s lãnh o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân qu n 8. Giám c tr c ti p nh n Ch th c a Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 ph trách kh i và ph i thư ng xuyên báo cáo v i y ban nhân dân qu n v th c hi n nh ng m t công tác ã ư c phân công; - Trung tâm Th d c Th thao qu n 8 trình y ban nhân dân qu n 8 các d án, k ho ch v công tác ào t o, xây d ng l c lư ng, phát tri n phong trào th d c th thao xin ý ki n ch o; - Lãnh o và cán b , viên ch c Trung tâm Th d c Th thao qu n 8 tham gia y các cu c h p do y ban nhân dân qu n 8 tri u t p. 2. i v i S Văn hóa, Th thao và Du l ch thành ph H Chí Minh: - Trung tâm Th d c Th thao qu n 8 ch u s hư ng d n v chuyên môn, nghi p v các m t công tác, ng th i th c hi n và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu c u c a lãnh o S Văn hóa, Th thao và Du l ch thành ph ; - Trung tâm Th d c Th thao qu n 8 trình S Văn hóa, Th thao và Du l ch thành ph nh ng d án, k ho ch v công tác ào t o, xây d ng và phát tri n phong trào th d c th thao c a a phương xin ý ki n ch o; - Trung tâm Th d c Th thao qu n 8 có trách nhi m báo cáo và xin ý ki n c a S Văn hóa, Th thao và Du l ch thành ph v các v n thu c công tác chuyên môn, ch trương c a ngành theo ch c năng, nhi m v ư c giao.
  8. - Lãnh o và cán b , viên ch c Trung tâm Th d c Th thao qu n 8 tham gia y các cu c h p giao ban hàng tháng ho c các cu c h p t xu t do S Văn hóa, Th thao và Du l ch thành ph tri u t p. 3. i v i các cơ quan, ơn v tr c thu c y ban nhân dân qu n 8: - Th c hi n t t m i quan h ph i h p và h p tác bình ng trên cơ s ch c năng nhi m v ư c quy nh. - i v i Phòng Văn hóa và Thông tin qu n 8 là m i quan h ph i h p th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c và chuyên môn nghi p v th d c th thao do y ban nhân dân qu n 8 giao. - Khi ph i h p gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách n u chưa nh t trí v i ý ki n c a các cơ quan khác. Giám c Trung tâm Th d c Th thao qu n 8 ch ng t p h p các ý ki n và trình y ban nhân dân qu n 8 quy t nh. 4. i v i y ban M t tr n T qu c qu n 8, các oàn th , trư ng h c và 16 phư ng thu c qu n 8: - Trung tâm Th d c Th thao qu n 8 có m i quan h v i các ban ngành, oàn th , trư ng h c và 16 phư ng ph i h p t ch c th c hi n k ho ch ho t ng th d c th thao a phương, th ng nh t theo s ch o chung c a ngành, c a y ban nhân dân qu n 8 trên tinh th n ph i h p ch t ch , bình ng hoàn thành nhi m v ; - Trung tâm Th d c Th thao qu n 8 cung c p các tài li u, thông tin c n thi t ph c v và hư ng d n v chuyên môn, nghi p v th d c th thao, ti p nh n các báo cáo sơ k t, t ng k t phong trào th d c th thao c a các ơn v t ng h p báo cáo, ng th i truy n t l i nh ng thông tin c n thi t c a S Văn hóa, Th thao và Du l ch thành ph , y ban nhân dân qu n 8 t i các ban ngành, oàn th , trư ng h c và 16 phư ng; Khi các t ch c trên có yêu c u ki n ngh nh ng v n thu c ch c năng nhi m v c a ơn v , Giám c Trung tâm Th d c Th thao qu n 8 có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình y ban nhân dân qu n 8 gi i quy t các yêu c u ó theo quy nh. Chương 4. I U KHO N THI HÀNH i u 8. Căn c Quy ch này, Giám c Trung tâm Th d c Th thao qu n 8 có trách nhi m c th hóa ch c năng, nhi m v , quy n h n, trách nhi m, ch c danh, tiêu chuNn cán b , viên ch c c a ơn v phù h p v i c i m c a a phương, nhưng không trái v i n i dung Quy ch này, m b o phát huy hi u qu v các ho t ng th d c th thao trên a bàn qu n 8. i u 9. Giám c Trung tâm Th d c Th thao qu n 8 và Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan thu c y ban nhân dân qu n 8 có trách nhi m th c hi n Quy ch t ch c và ho t ng c a Trung tâm Th d c Th Thao qu n 8 sau khi ư c Ch t ch y
  9. ban nhân dân qu n 8 quy t nh ban hành. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh các v n vư t quá thNm quy n thì nghiên c u xu t, ki n ngh v i Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 xem xét, gi i quy t ho c b sung và s a i Quy ch cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản