Quyết định 05/2001/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định 05/2001/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 05/2001/QĐ-BTC về việc giao tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí tăng thêm năm 2001 do tăng lương tối thiểu từ 180.000 đồng/tháng lên 210.000 đồng/tháng từ 01/01/2001 do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 05/2001/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 05/2001/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2001 QUYẾT ĐNNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 05/2001/QĐ-BTC NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2001 VỀ VIỆC GIAO TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP, TRỢ CẤP VÀ SINH HOẠT PHÍ TĂNG THÊM NĂM 2001 DO TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU TỪ 180.000 ĐỒNG/THÁNG LÊN 210.000 ĐỒNG/THÁNG TỪ 01/01/2001 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị quyết số 38/2000/QH10 đã được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2000; Căn cứ Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí. QUYẾT ĐNNH Điều 1: Giao tổng quỹ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí tăng thêm năm 2001 cho các bộ, cơ quan ngày Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (biểu đính kèm). Điều 2: Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm phân bổ quỹ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí tăng thêm nêu trên cho các đơn vị trực thuộc. Điều 3: Việc quản lý, sử dụng, hạch toán, báo cáo và quyết toán quỹ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí tăng thêm nêu trên theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 72/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC ngày 26/12/2000 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ và Bộ Tài chính. Phạm Văn Trọng (Đã ký) DỰ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP TĂNG THÊM NĂM 2001 (Của Văn phòng Chính phủ Kèm theo Quyết định số 05/2001/QĐ-BTC ngày 17/1/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
  2. Đơn vị: Triệu đồng Nội dung Dự toán Tiền lương, phụ cấp tăng thêm năm 2001 do tăng tiền 1.225 lương tối thiểu từ 180.000đồng/tháng lên 210.000đồng/tháng (bao gồm cả các khoản đóng góp theo lương: BHXH, BHYT, KPCĐ,...)
Đồng bộ tài khoản