Quyết định 05/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
86
lượt xem
6
download

Quyết định 05/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 05/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 05/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a b é  tr n g  b é   ë v¨n  o¸ ­ th«ng tin  è  05/2003/Q§­B V H T T  n g µ y  06  h S th¸ng 02 n¨ m  2003  Ò  vi Ö c ba n  h µ n h  Q u y  ch Õ   V b¶ o  q u ¶ n, tu  æ   µ  p h ô c  h åi  t Ý ch l Þ ch s ö   b v di  ­ v¨n h o¸,  da n h  la m  th ¾ n g  c¶n h B é   ë ng B é   tr V¨n ho¸ ­  h«ng  T tin ­ C¨n    Òu  LuËt  s¶n    cø  §i 34  Di  v¨n ho¸ ban  µnh  µy  th¸ng 6  h ng 29    n¨m   2001; ­ C¨n  LuËt Ban  µnh  b¶n    cø    h v¨n  quy  ¹m  ph ph¸p  Ëtngµy  th¸ng 11   lu   12    n¨m  1996; ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 81/CP  µy  th¸ng 11  ng 8    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph quy  nh  Ò   ®Þ v chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  é   cB V¨n   Th«ng  ho¸ ­ tin; ­ C¨n  C«ng    è    cø  v¨n s 2106/BXD­KTQH   µy  th¸ng 12  ng 25    n¨m  2002  ña  c Bé  ©y  ùng  X d tho¶ thuËn    Quy  Õ   ch b¶o  qu¶n,tubæ   µ  ôc  åiditÝch;     v ph h     ­X Ðt    Þ  ña  ôc  ëng  ôc    ®Ò ngh c C tr C B¶o  ån B¶o  µng. t  t Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   ch b¶o  qu¶n,tu    bæ   µ  ôc  åiditÝch  Þch sö       v ph h     l   ­v¨n ho¸,danh  lam  ¾ng  th c¶nh. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ý. 2: Quy ®Þ n c hi l   15    t  k §i Ò u  Ch¸nh  phßng  é,  ôc  ëng  ôc  3:  V¨n  BC tr C B¶o  ån B¶o  µng,thñ t  t    tr ng    n  Þ  ùcthuéc Bé, Gi¸m  c    ë   ë c¸c ®¬ v tr      ®è c¸c S V¨n    ho¸ Th«ng    µ  ñ tr tinv th   ­ ëng    ¬  c¸cc quan  ã  ªnquan  Þu  c li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n                                                            
 2. 2 Q uy   Õ ch b ¶ o  q u ¶ n, tu b æ  v µ   h ô c  h å i di t Ý ch  p l Þ ch s ö  ­  v¨n  o¸, d a n h  la m  th ¾ n g  c¶n h h   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 05/2003/Q§­BVHTT   ngµy  th¸ng02  06    n¨m 2003  ña  é  ëng  é  c B tr B V¨n     ho¸ ­Th«ng tin) C h ¬ n g  I q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1. M ôc  ch  ña  ¹t®éng  ®Ý c ho   b¶o qu¶n, tu bæ   µ  ôc  åi di    v ph h     tÝch  Þch sö­     l   v¨n ho¸,danh  lam  ¾ng  th c¶nh 1. B¶o  Ö       Ých  Þch  ö          v c¸c dit l s ­ v¨n ho¸,danh lam  ¾ng  th c¶nh  (sau  y   ®© gäi  µditÝch)tr cnh÷ng    ng  Êu  ña   l       í  t¸c®é x c m«i  êng  tr thiªnnhiªnvµ      m«i  êng  tr x∙héi.   2.B¶o  ¶m   ÷g×n  èi a    Õu  ènguyªn gèc  µ      Þch©n      ® gi   t   c¸cy ® t    v c¸cgi¸tr   x¸c cña    Ých  Ò     Æt:  Þ  Ý,cÊu  óc,chÊt liÖu,vËt liÖu,kü  ËttruyÒn  dit v c¸cm v tr   tr          thu   thèng,chøc    n¨ng,néithÊt, ¹ithÊt,c¶nh      ngo     quan  ªnquan  µ    Õu  è kh¸c li   v c¸c y t    cña    Ých  dit nh»m   b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy      Þcña    Ých. c¸cgi¸tr   dit 3. B¶o  ¶m   ù  µi µ   ÷a  tÝch  íim«i  êng  ® s h  ho gi di  v  tr c¶nh quan xung  quanh. §i Ò u    èit ng ®iÒu  2. §  î   chØnh,ph¹m      ông   vi¸p d 1. Quy  Õ   µy    ch n quy  nh  Ò     ¹t®éng  ®Þ v c¸c ho   b¶o qu¶n, tu bæ   µ  ôc     v ph håicã  ªnquan  n     Ých  ∙  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ,Bé  ëng  é    li   ®Õ dit ®®   t  ph   tr B V¨n    ho¸ ­ Th«ng    ñ   Þch  û     tin,Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung ­ ¬ng (sau  y   äi   µ Uû   ®© g   l   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh) quyÕt  nh  Õp  ¹ng      ®Þ x h di tÝch  µ      Ëtthuéc ditÝch  . v c¸cdiv      ®ã 2. Quy  Õ   µy  dông  i  íic¸c  chøc, c¸  ©n  Öt  ch n ¸p  ®è v   tæ    nh Vi Nam;   tæ chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi vµ  êi ViÖt Nam   nh    ë   íc ngoµi ®ang  ¹t    n    ng     ®Þ c n    ho   ®éng tronglÜnh  ùc  ã  ªnquan  ¹ ViÖtNam.   v c li   t  i   §i Ò u      Ých  õng÷ 3. Gi¶ith t  Trong  Quy  Õ   µy    õng÷  íi y  îchiÓu    ch n c¸ct   d  ®© ®   nh sau: 1. B¶o  ån ditÝch  µnh÷ng  ¹t®éng    t    l  ho   nh»m  b¶o  ¶m   ù  ån t¹ l©u  µi, ® s t  i   d  æn   nh  ña    Ých    ö  ông  µ    ®Þ c dit ®Ó s d v ph¸thuy    Þcña    Ých  ; gi¸tr   dit ®ã 2. B¶o    qu¶n    Ých  µ ho¹t®éng  di t l    nh»m  phßng  õa  µ  ¹n  Õ   ÷ng  ng v h ch nh t¸cnh©n  ñy  ¹idi tÝch  µ     h ho     m kh«ng  µm  l thay ® æi  ÷ng  Õu  è nguyªn  èc    nh y t  g vèn  ã  ña    Ých; c c dit 3.Tu      Ých  µho¹t®éng    bæ dit l    nh»m     öa,giacè,t«n t¹oditÝch; tus            
 3. 3 4. Gia  è, gia cêng    Ých  µ biÖn    c    di t l  ph¸p  ö  ýc¸c cÊu  Ön  ña    Ých  x l    ki c di t nh»m   ÷ æn   nh  Ò   Æt   Êu  ócvµ    êng  gi   ®Þ vm c tr   t¨ngc kh¶ n¨ng  Þu  ùccña    ch l   c¸c cÊu  Ön  µy; ki n 5. T«n  ¹oditÝch  µnh÷ng  ¹t®éng    t   l  ho   nh»m     êng  t¨ngc kh¶ n¨ng  ö  ông  sd vµ ph¸thuy    Þ di tÝch  ng  Én  ¶m     gi¸tr     nh v ® b¶o  Ýnh  t nguyªn  Ñn, sù  µi hoµ  v   h  cña    Ých  µ  dit v c¶nh  quan  Þch sö       ña    Ých; l   ­v¨n ho¸ c dit 6. Phôc  åidi tÝch  µ ho¹t®éng    h    l    nh»m   ôc  ùng  ¹ di tÝch  Þch  ö    ph d l    i l s­ v¨n ho¸,danh     lam  ¾ng  th c¶nh  ∙  Þ   û  ¹itrªnc¬  ë    liÖu khoa  äc  ® b hu ho     s c¸c cø    h vÒ     Ých  Þch sö       dit l   ­v¨n ho¸,danh  lam  ¾ng  th c¶nh  ; ®ã 7. Tu  öa  Êp  ÕtditÝch  µho¹t®éng  öa  ÷a  á    s c thi     l    s ch nh nh»m     è,gia gia c     cêng    é  Ën    Ých    Þp  êing¨n chÆn     Ých  áibÞ  Ëp  æ   íc c¸cb ph dit ®Ó k th     dit kh   s ® tr   khitiÕn hµnh      c«ng        µn  Ön. t¸ctubæ to di §i Ò u    ©n  ¹i   Ých 4. Ph lo   t di C¨n  §iÒu  LuËt dis¶n      Òu  NghÞ   nh  è  cø  4     v¨n ho¸,§i 14  ®Þ s 92/2002/N§­ CP   µy  ng 11/11/2002  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  ét  è  iÒu  ®Þ chiti     m s® cña  Ët Di s¶n          Ých  îcph©n  ¹ nh  Lu     v¨n ho¸,c¸cdit ®  lo i sau:   1.Di  Ých  Þch sö        µc«ng  ×nh x©y  ùng,®Þa  iÓ m   µ       t l   ­ v¨n ho¸ l   tr   d   ® v c¸cdi vËt,cæ   Ët,b¶o  Ët quèc    éc c«ng  ×nh,®Þa  iÓ m     ã    ÞlÞch   v  v  giathu   tr   ® ®ã c gi¸tr   sö,v¨n ho¸,khoa  äc;      h 2.  tÝch  Õn  óc nghÖ   Ët lµ c«ng  ×nh  Õn  óc nghÖ   Ët, Di  ki tr   thu     tr ki tr   thu   tæng  Ó  Õn  óc®«   Þ  µ  «   Þ  ã    Þ tiªubiÓu  th ki tr   th v ® th c gi¸tr     trong c¸c giai®o¹n      ph¸ttr ÓnnghÖ   ËtkiÕn  óccña  ©n  éc;  i   thu   tr   d t 3.  tÝch  Di  kh¶o    µ nh÷ng  a   iÓ m   cæ l   ®Þ ® kh¶o    ã    Þ næi  Ët cæ c gi¸tr   b  ®¸nh  Êu      o¹n    iÓncña        d c¸cgiai ® ph¸ttr   c¸cv¨n ho¸ kh¶o  cæ;    4. Danh  lam  ¾ng  th c¶nh  µ c¶nh  l  quan thiªnnhiªnhoÆc   a   iÓ m   ã      ®Þ ® c sù  Õt  îp gi÷a c¶nh  k h    quan thiªnnhiªnvíic«ng  ×nh kiÕn  óccã    Þ lÞch      tr   tr   gi¸tr     sö,thÈm  ü,    m khoa  äc. h §i Ò u    5. Nguyªn  ¾c  qu¶n,tubæ   µ  ôc  åiditÝch t b¶o      v ph h     1. ChØ   Õn  µnh    ti h b¶o qu¶n, tu bæ   µ  ôc  åi di tÝch     v ph h     trong tr ng  îp  ê h   cÇn  Õtvµ  thi   ph¶i lËp  µnh  ù  (Tr ng  îp    öa  Êp  Õtdi tÝch  ùc   th d ¸n  ê h tu s c thi     th   hiÖn theo quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  cña  ®Þ t i 10  §i 11  Quy  Õ   µy).Dù     µ  Õt ch n   ¸n v thi   kÕ  b¶o qu¶n, tu bæ   µ  ôc  åi di tÝch     v ph h     hoÆc  b¸o c¸o    öa  Êp  Õtdi tu s c thi     tÝch ph¶i® îcc¬      quan  µ  íccã  Èm  Òn    Öt. nh n   th quy phª duy 2. B¶o  ¶m   Ýnh    ® t nguyªn gèc,tÝnh  ©n    Ýnh  µn  Ñn  µ  ù  Òn       ch x¸c,t to v vsb v÷ng  ña    Ých. c dit 3.  u tiªncho    ¹t®éng  ¦    c¸c ho   b¶o qu¶n, gia  è    Ých  íc khi ¸p  ông    c di t tr     d nh÷ng  Ön  bi ph¸p kü  Ëttubæ   µ  ôc  åi    thu     v ph h  kh¸c. 4. ViÖc    thay thÕ  ü  Ëthay  Êt liÖu cò    k thu   ch     b»ng  ü  Ëthay  Êt liÖu k thu   ch     míiph¶i® îcthÝ        nghiÖ m  íc®Ó   tr   b¶o  ¶m   Õt  ® k qu¶  Ýnh        ông  µo  ch x¸ckhi¸p d v ditÝch.  
 4. 4 5. ChØ     thay thÕ  ét  é  Ën  ò    m b ph c b»ng  ét  é  Ën  íicña    Ých    m b ph m   dit khi cã    ÷ng  ®ñ nh chøng  khoa  äc  Èn    µ  cø  h chu x¸c v ph¶icã  ù  ©n  Ötrâ rµng    s ph bi     gi÷a bé  Ën  íithay thÕ  íi ÷ng  é  Ën  èc.   ph m     v  nh b ph g 6.B¶o  ¶m   toµn    ® an  cho  b¶n  ©n  th c«ng  ×nh vµ  tr   kh¸ch tham    quan. C h ¬ n g  II l Ë p d ù  ¸n b ¶ o  q u ¶ n, tu b æ  v µ  p h ô c  h å i di t Ý ch §i Ò u    Òu  Ön  Ëp  ù    qu¶n,tubæ   µ  ôc  åiditÝch 6. §i ki l d ¸n b¶o      v ph h     1.Dù       ¸n b¶o qu¶n,tubæ   µ  ôc  åiditÝch      v ph h     (sau ®©y  äilµdù      g     ¸n)ph¶i   do  chøc  ã  tæ  c chuyªn m«n  Ò     v b¶o  qu¶n,tubæ   µ  ôc  åiditÝch  ùc hiÖn      v ph h     th   theo  ÷ng  nh quy  nh  ®Þ trong Quy  Õ     ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  ña  Ýnh  l  tv x d c Ch phñ  µ  v quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t i 20  Quy  Õ   µy. ch n 2. ViÖc  ©n  ¹  ù  thùc hiÖn    ph lo i ¸n  d   theo Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  l  tv x dùng  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph §i Ò u  Néi dung      7.    b¸o c¸o nghiªncøu  Òn kh¶    µ        ti   thi b¸o c¸o kh¶  v thi Néi dung  c¸o nghiªncøu  Òn kh¶    µ  c¸o kh¶      b¸o      ti   thiv b¸o    thib¶o qu¶n,tu    bæ   µ  ôc  åiditÝch  v ph h     ph¶itu©n  ñ néidung    íclËp  c¸o nghiªncøu    th     c¸c b   b¸o      tiÒn kh¶    µ  c¸o kh¶    îcquy  nh    thiv b¸o    thi®   ®Þ trong Quy  Õ     ch qu¶n  ý®Ç u    µ  l  tv x©y  ùng  ña  Ýnh  ñ  µ    éidung  d c Ch ph v c¸cn   sau: 1.LiÖtkª,®¸nh    ©n  Ých  Ò   Þch sö,kh¶o       gi¸,ph t vl    cæ,  ü  Ët, ü   Ët, k thu   thu   m vËtliÖu vµ    µiliÖu li       c¸ct     ªnquan  kh¸ccña    Ých:   dit a) B¸o    Ò   éidung  Þch sö    Ých    c¸o v n   l   dit bao  å m: g ­ LÞch  ö  ©n  Ët,sù  Ön  ªnquan  í ditÝch  åm  µiliÖu viÕt,¶nh    s nh v   ki li   t    i (g t       chôp,b¶n  Ïvµ  ÷ng        v   nh m« t¶kh¸ccã  ªnquan  n   ©n  Ët,sù  Ön);   li   ®Õ nh v   ki ­ LÞch  ö    ×nh b¶o    s qu¸ tr   qu¶n, tu bæ   µ  ôc  åidi tÝch  µiliÖu viÕt,    v ph h     (t       ¶nh  ôp,b¶n  Ïvµ    ¹  å  ¬   Öu kh¸c).Néi dung    µiliÖu trªnph¶i ch   v   c¸c lo i s t li   h    c¸c t        nªu  â n¨m  ©y  ùng  r  xd c«ng  ×nh;néidung  µ  êigian   ÷ng  Çn  tr    v th    nh l c«ng  ×nh tr   ®∙  îcb¶o  ®  qu¶n,tubæ   µ  ôc  åi.     v ph h b) B¸o    Ò     c¸o v kh¶o    äc  ña    Ých  cæ h c dit bao  å m: g ­TrÝch  Én  µi Öu kh¶o    íc®©y  ña    Ých  Õu  ã);   d t    li cæ tr   c dit (n c ­ §¸nh    ù  gi¸d b¸o møc     ®é nghiªn cøu    kh¶o    äc  i  íidi tÝch  : cæ h ®è v     nh   ®iÒu    tra,th¸m    s¸thoÆc   khaiquËt kh¶o      cæ;  ­ KiÕn  Þ   Ò     ngh v c«ng    t¸ckh¶o  cæ:  Õn  Þ   ùc hiÖn  ki ngh th   (hoÆc kh«ng  thùc  Ön)  hi c«ng    t¸c nghiªn cøu, th¸m        s¸t,khai quËt    kh¶o    ¹  õng  cæ t it c«ng  tr×nh khitiÕn hµnh      µ  ôc  åi;®¸nh    µn  é       tu bæ v ph h   gi¸to b c«ng    t¸ckh¶o    ∙  cæ ® thùc hiÖn;kiÕn  Þ  Öc      ngh vi b¶o  Ö     Ých  v dit kh¶o  cæ.
 5. 5 c) B¸o  vÒ   Õt  Êu  µ  Òn  ãng    c¸o  k c v n m c«ng  ×nh  ña    Ých  tr c di t bao  å m:  g t×nh  ¹ngkÕt  Êu,kh¶  tr   c  n¨ng  Þu    ªnkÕt. ch t¶i li   , d) B¸o    Ò   ü   Ëtcña    Ých    c¸o v m thu   dit bao  å m: g ­TµiliÖu viÕt,       ¶nh      Ò     ÞlÞch sö  ü   Ëtcña    Ých; m« t¶v gi¸tr     m thu   dit ­§¸nh      Þc¸ctrang trÝm ü   Ëtt¹ ditÝch;   gi¸gi¸tr         thu       i ­ §¸nh      Þ c¸c thµnh  Çn  îc trang trÝ s¬n  Õp  Ò   Ç u   ¾c,   gi¸gi¸tr     ph ®     th v m s   thÓ  äai trang trÝ,chÊtliÖu,niªn®¹i; l,           ­B¸o    ×nh  ¹ng, Êtl ng c¸ctrang trÝm ü   Ët.   c¸o t tr   ch  î         thu ®)  B¸o    Ò   ËtliÖu cña    Ých  c¸o v v     dit bao  å m: g ­ Sè  Öu vÒ     ¹ vËtliÖu trong ditÝch  :chñng  ¹   ÊtliÖu,kÝch    li   c¸clo i          nh   lo ich   ,   th c,m Ç u   ¾c,  í  s trang  Ý  ü   Ët,niªn ®¹i,thµnh  Çn,  Êu  óc,thµnh  tr m thu      ph c tr   phÇn    ývµ  ÷ng  è  Öu li   ho¸ l   nh s li   ªnquan  kh¸c; ­ §¸nh    ©n  ¹ s¬  é  Ò     ËtliÖu sö  ông  ¹ ditÝch    gi¸ph lo i b v c¸cv     d   t    i theo      c¸cgiai ®o¹n  ©y  ùng, b¶o  x d   qu¶n, tu bæ   µ  ôc  åi nh»m     nh    Ët liÖu     v ph h   x¸c ®Þ c¸c v   nguyªn gèc  µ    ×nh x©y  ùng,tubæ   ña    Ých.   v qu¸ tr   d     c dit e) §¸nh    ×nh  ¹ngkü  Ëtvµ    gi¸t tr   thu   nguyªn nh©n  ©y    áng  ña    Êu    g hh c c¸c c kiÖn, thµnh  Çn  Õn  óc cña    Ých    ph ki tr   di t qua    êikú, c¸c giai®o¹n  ©y  c¸c th         x dùng, b¶o    qu¶n    tu bæ,  ôc  åivµ  Õn  Þ  Ò       ph h   ki ngh v c¸c gi¶iph¸p  b¶o qu¶n, t¸    i sö  ông,phôc  Õ   ËtliÖu. d   ch v   2.LËp  å  ¬    h s kh¶o    ¸nh    Ön  ¹ngkiÕn  óccña    Ých: s¸t,® gi¸hi tr   tr   dit a) TµiliÖu viÕtvÒ     Ých          dit bao  å m: g ­ M«     Ön  ¹ngtæng  Ó  õng    t¶ hi tr   th t c«ng  ×nh (c«ng  ×nh m Êt, cßn, sôp  tr   tr       ® æ,    ¹i  Õn  æi... hh , bi ®  ); ­§¸nh      gi¸nguyªn nh©n  ©y    ¹icña  õng c«ng  ×nh;   g hh   t  tr ­Sè  Öu c¬    li   b¶n  Ò   Ön  ¹ngcña    Ých. v hi tr   dit b) Hå   ¬    s b¶n  Ïkh¶o    Ön  ¹ngditÝch  v  s¸thi tr     bao  å m: g ­B¶n  Ïm Æt     v  b»ng  Þ  Ý; v tr ­B¶n  Ïm Æt     v  b»ng  tæng  Ó; th ­B¶n  Ïm Æt     v  b»ng    ¹ng  ôc    Ých; c¸ch m dit ­B¶n  Ïm Æt   øng    ¹ng  ôc    Ých;   v  ® c¸ch m dit ­B¶n  Ïm Æt   ¾t    ¹ng  ôc    Ých;   v  c c¸ch m dit ­B¶n  Ï®¸nh    Ön  ¹ngc¸cbé  Ën  ña    ¹ng  ôc    Ých;   v  gi¸hi tr     ph c c¸ch m dit ­B¶n  ÏkiÕn  óc®∙  ã  íc®©y  µm  µiliÖu tham    v  tr   c tr   l t    kh¶o; ­ThuyÕt    minh  å  ¬  h s b¶n  Ï. v c)§¸nh      gi¸tæng  Ó  Õn  óccña    Ých. th ki tr   dit 3.¶nh  ôp  µ    ×nh  Ön  ¹ngcña    Ých  êi iÓ m   Ëp dù    ch v ghih hi tr   dit (th   ® l   ¸n): a) ¶nh  ôp vµ    ×nh    ch   ghih tæng  Ó; th b) ¶nh  ôp  µ    ×nh    ch v ghih c«ng  ×nh; tr c)¶nh  ôp  µ    ×nh  éithÊt, ¹ithÊtc«ng  ×nh;   ch v ghih n   ngo     tr
 6. 6 d) ¶nh  ôp      Õt® Æc   ng.   ch c¸cchiti   tr 4.B¶n  Ëp      Õtquan  äng;   d c¸cchiti   tr 5.Ph¬ng      ¸n b¶o  qu¶n,tubæ   µ  ôc  åiditÝch:     v ph h     a) ThuyÕt minh    ¬ng  b¶o  c¸c ph ¸n  qu¶n, tu bæ   µ  ôc  åidi tÝch  ­     v ph h     (ph ¬ng  chän,ph¬ng    s¸nh)bao  å m:  ¬ng    ¸n    ¸n so    g ph ¸n b¶o qu¶n    Ých;ph¬ng  dit   ¸n tubæ     Ých;ph¬ng    ôc  åiditÝch;ph¬ng        dit   ¸n ph h       ¸n tæng  îp; h b) B¶n  Ï kiÕn  ócph¬ng  b¶o  v  tr   ¸n  qu¶n, tu bæ   µ  ôc  åi di tÝch       v ph h     bao gå m: ­B¶n  Ïm Æt     v  b»ng  tæng  Ó; th ­B¶n  Ïm Æt     v  b»ng    c¸cc«ng  ×nh; tr ­B¶n  Ïc¸cm Æt   øng    v    ® c«ng  ×nh; tr ­B¶n  Ïc¸cm Æt   ¾t    v    c c«ng  ×nh; tr B¶n  Ï ph¶ithÓ  Ön  îc néi dung, vÞ  Ý cÇn  ùc hiÖn  v    hi ®       tr   th   c«ng      t¸cb¶o qu¶n, tu bæ   µ  ôc  åivµ     v ph h   ph¶iphï hîp  íihå  ¬      v   s b¶n  Ï kh¶o    v  s¸t,¶nh  ôp  ch hiÖn  ¹ngditÝch. tr     6.Ph ©n  Ých,x¸c®Þnh  ¹ng  ôc  u  :   t    h m ®Ç t a) Lùa  än  ¹ng  ôc  tiªn®Ç u  ;   ch h m u    t b)  ùa  än  ¬ng  b¶o  L ch ph ¸n  qu¶n, tu bæ   µ  ôc  åi di tÝch  ï hîp  íi    v ph h     ph   v  hiÖn  ¹ngcña    Ých  µ  ôc  ch  ña  ù  tr   dit vm ®Ý c d ¸n. 7.K Õt  Ën  µ  Õn  Þ:   lu v ki ngh a) KiÕn  Þ  Ò     ngh v møc    ùc hiÖn  ®é th   c«ng    t¸ckh¶o  cæ; b) KiÕn  Þ  Ò   ¬ng      ngh v ph ¸n b¶o  qu¶n,tubæ   µ  ôc  åiditÝch;     v ph h     c)KiÕn  Þ    ngh chung. 8.T  Öu tham    li   kh¶o. Toµn  é     Öu viÕt,vÏ,¶nh,lêi Ó,  b c¸c tli         k b¶n  Ëp  µ  ÷ng   Öu kh¸c cã  d v nh tli     li   ªnquan  n     Ých  ∙  îcnªu  ®Õ dit ® ®   trong dù    Ï® îccoilµtliÖu dÉn    ¸n s            chøng  ã  c gi¸trÞ.   C h ¬ n g  III l Ë p thi Õt k Õ  k ü  thu Ë t b ¶ o  q u ¶ n, tu b æ   v µ  p h ô c  h å i di t Ý ch §i Ò u  Hå   ¬  µ  iÒu  Ön  Ëp  ÕtkÕ   ü  Ëtb¶o  8.  s v ® ki l thi   k thu   qu¶n,tu bæ      vµ  ôc  åiditÝch ph h     1. Di  Ých  íckhitiÕn hµnh   t tr       b¶o  qu¶n,tu bæ   µ  ôc  åiph¶icã  å  ¬      v ph h    hs thiÕtkÕ   ü  Ëtb¶o    k thu   qu¶n,tu bæ   µ  ôc  åi(sau  y   äilµthiÕtkÕ)  îc     v ph h   ®© g       ®  cÊp  ã  Èm  Òn    Öt (Trõtr ng  îp tusöa  Êp  ÕtditÝch  îcquy  c th quy phª duy    ê h     c thi     ®  ®Þnh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  cña  t i 10  §i 11  Quy  Õ   µy). ch n
 7. 7 2. TÊt  c¸c thiÕtkÕ   u     c¶      ®Ò ph¶ido    chøc    c¸c tæ  chuyªn m«n   ã    c t c¸ch  ph¸p  ©n  ùc  Ön  nh th hi theo  quy  nh  ®Þ trong Quy  Õ   ch qu¶n  ý ®Ç u     µ  ©y  l  tv x dùng  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t  i 20  Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u    éi dung  å  ¬  ÕtkÕ   9. N   h s thi   Néi dung  å  ¬  ÕtkÕ     h s thi   ph¶itu©n  ñ néidung  å  ¬  ÕtkÕ   ü  Ët   th     h s thi   k thu   x©y  ùng  d c«ng  ×nh  îc quy  nh   tr ®  ®Þ trong Quy  Õ   ch qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  l  t x dùng  ña  Ýnh  ñ  µ  íng dÉn  ña  é   ©y  ùng, ngoµira cßn  c Ch ph v h   c BX d      ph¶ithùc     hiÖn    éidung  c¸cn   sau  y: ®© 1. ¶nh  ôp    ch (¶nh  Ç u   m hoÆc  ¶nh  en  ¾ng  ìtõ9x12cm  ëlªn)vµ    ® tr c    tr     ghi h×nh  Ön  ¹ngditÝch  Ï® îcthùc hiÖn  hi tr     s      b¶o qu¶n,tubæ   µ  ôc  åi:     v ph h a) ¶nh  µ    ×nh    v ghih tæng  Ó; th b) ¶nh  µ    ×nh  Æt   øng    v ghih m ® c«ng  ×nh; tr c)¶nh  µ    ×nh  éithÊt, ¹ithÊtc¸cc«ng  ×nh;   v ghih n   ngo       tr d) ¶nh  µ    ×nh    Õtc¸ccÊu  Ön,bé  Ën    v ghih chiti     ki   ph c«ng  ×nh. tr 2.B¶n    thuyÕtminh      gi¶iph¸p b¶o    qu¶n,tubæ   µ  ôc  åiditÝch:     v ph h     a) Ph¬ng      ¸n b¶o  qu¶n; b) Ph¬ng        ¸n tubæ; c)Ph¬ng    ôc  åi;   ¸n ph h d) Ph¬ng      ¸n tæng  îp. h 3. B¶n  Ï kü  Ët hiÖn  ¹ng di tÝch  ®îc ghi chó, ký  Öu, ®¸nh  Êu    v   thu   tr     (     hi   d ®Çy    Ó  Ön  Ön  ¹ngcña    Ých  ét  ®ñ th hi hi tr   dit m c¸ch chÝnh    µ  Ô   Óu):   x¸cv d hi     Æt   a) M b»ng  tæng  Ó  th bao  å m: g ­M Æt     b»ng  tæng  Ó  Ön  ¹ng; th hi tr ­M Æt     b»ng  tæng  Ó  Êu  Õt    th d v c¸cc«ng  ×nh ®∙  Êt. tr   m b) M Æt     b»ng  m¸i; c)M Æt     b»ng    c¸cc«ng  ×nh bao  å m: tr   g ­M Æt     b»ng  µn  é    to b c¸cc«ng  ×nh; tr ­M Æt     b»ng    c¸cc«ng  ×nh sÏ® îcthùc hiÖn  tr         c«ng    t¸cb¶o  qu¶n,tubæ   µ     v phôc  åi; h d)  Æt   øng   µn  é   M ® to b c¸c c«ng  ×nh  Ï ® îc thùc  Ön  tr s    hi c«ng      t¸c b¶o qu¶n,tubæ   µ  ôc  åi;     v ph h ®)  Æt   ¾t  äc, c ¾t  M cd  ngang    c¸c c«ng  ×nh  Ï ® îc thùc  Ön  tr s    hi c«ng    t¸c b¶o  qu¶n,tubæ   µ  ôc  åi;     v ph h e) B¶n  Ïc¸cchitiÕtb¶o    v        qu¶n,tubæ   µ  ôc  åi.     v ph h 4.B¶n  Ïkü  Ëtph¬ng      v   thu   ¸n b¶o  qu¶n,tubæ   µ  ôc  åi:     v ph h a) M Æt     b»ng  tæng  Ó; th b) M Æt     b»ng    c¸cc«ng  ×nh; tr c)M Æt   øng      ® c¸cc«ng  ×nh; tr
 8. 8 d) M Æt   ¾t      c c¸cc«ng  ×nh; tr ®)  Æt   M b»ng  m¸i; e) C¸c    ÕtsÏ® îcb¶o    chiti       qu¶n,tubæ   µ  ôc  åi.     v ph h 5.Dù     to¸n,  tæng  ù  d to¸n. ¸ dông  Þnh  p  § møc  ù    ïngtu,t«n t¹oditÝch  Bé  d to¸ntr           do  V¨n      ho¸ ­ Th«ng  tinban  µnh  µ      h v c¸c quy  nh   ®Þ kh¸c cña  µ   íc cã  ªnquan  ¹  êi®iÓ m     Nh n   li   ti   th tr×nh b¶n  ù    µ    d to¸nv tæng  ù  d to¸n. C h ¬ n g  IV T u  s ö a c Ê p  thi Õt di t Ý ch §i Ò u    tÝch  ã  10. Di  c nhu  Çu    öa  Êp  Õt c tus c thi Di  Ých  ã  t c nhu  Çu    öa  Êp  ÕtlµditÝch  ang  ã  c tu s c thi       ® c nguy  ¬  Þ   ñy  cbh ho¹ido    ng  ña    t¸c®é c thiªnnhiªn,cña      con  êicÇn  îcsöa  ÷a  ng   ®  ch nh»m   èng  ch ®ì,gia cè,gia cêng    é  Ën  ña    Ých    Þp  êing¨n       c¸c b ph c dit ®Ó k th   chÆn     Ých  dit kháibÞ  Ëp  æ   íckhitiÕn hµnh    s ® tr       c«ng    t¸cb¶o  qu¶n,tubæ   µ  ôc  åi.     v ph h §i Ò u    11. Quy  ×nh vµ  íh¹n    öa  Êp  ÕtditÝch tr   gi   tus c thi     i 1. ViÖc    öa  Êp  Õtdi tÝch    tu s c thi     chØ   îc tiÕn  µnh  ®  h sau    ã  Õt khi c quy   ®Þnh  ña  û   c U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh. 2. Giíih¹n  ¹m      öa  Êp  Õtdi tÝch     ph vitu s c thi     bao  å m:  öa  ÷a    é  g s ch c¸c b phËn, cÊu  Ön  áng    ki h b»ng  c¸ch  èi,v¸,chèng    n   ®ì hoÆc  thay  Õ  Êu  Ön  th c ki míit ng  ù.  ¬ t 3. Së     V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tinhoÆc   ¬  c quan qu¶n  ýditÝch  Êp  l    c tØnh  Þu  ch tr¸chnhiÖm   µnh  Ëp  µ  ùctiÕp qu¶n  ýtæ    öa  Êp  ÕtditÝch.Tæ       th l v tr     l   tu s c thi       tu söa  Êp  Õtdi tÝch  c thi     bao  å m   c¸n  é  g 01  b qu¶n  ýdi tÝch    l    ë tØnh  µ  kiÕn  v 01  tróc s    hoÆc   ü    ©y  ùng  ®îc quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu  cña  k sx d (  ®Þ ti§i 20  §i 21  Quy  chÕ   µy)cã  Öm  ô  n   nhi v sau  y:  ®© a)  Ëp  L b¸o c¸o  söa  Êp  Õtdi tÝch  ×nh  û   tu  c thi     tr U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh    Öt; phª duy b) Thùc  Ön    hi gi¸m    s¸tc«ng      öa  Êp  ÕtditÝch  t¸ctu s c thi     sau    Ën  îc khinh ®   quyÕt  nh  ®Þ phª  Öt  duy b¸o  tu söa  Êp  Õtcña  û   c¸o    c thi   U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh. 4.B¸o      öa  Êp  ÕtditÝch  ã    éidung    c¸o tus c thi     c c¸cn   sau  y: ®© a) TµiliÖu viÕtbao  å m:        g ­§¸nh    Ön  ¹ngkü  ËtkiÕn  óc;   gi¸hi tr   thu   tr ­§ Ò   Êtc«ng  Öc  µ  Ön    xu   vi v bi ph¸p cÇn    ph¶itiÕn hµnh    öa  Êp  Õt;     tus c thi ­KiÕn  Þ.   ngh b) ¶nh  ôp  Ön  ¹ngbao  å m:   ch hi tr   g ­¶nh  ôp  Þ  ÝhiÖn  ¹ngc«ng  ×nh bÞ  èng  Êp;   ch v tr   tr   tr   xu c ­¶nh  ôp    Õtthµnh  Çn  Çn    öa  Êp  Õt.   ch chiti   ph c tus c thi
 9. 9 c)B¶n  ÏkiÕn  ócbao  å m:   v  tr   g ­B¶n  ÏvÞ  Ý;   v   tr ­B¶n  ÏhiÖn  ¹ng;   v  tr ­B¶n  Ïph¬ng      öa  Êp  Õt.   v  ¸n tus c thi C h ¬ n g  V th È m  ® Þ n h, p hª d u y Ö t D ù  ¸n v µ  thi Õt k Õ §i Ò u    È m   nh  ù    µ  ÕtkÕ   12. Th ®Þ d ¸n v thi   1. Dù   vµ  ÕtkÕ     ¸n  thi   ph¶i® îc c¬      quan  µ  íc cã  Èm   Òn  Ò     nh n   th quy v v¨n ho¸ ­th«ng    Èm  nh.    tinth ®Þ 2. ViÖc  Èm  nh  ù    µ  ÕtkÕ   îcthùc hiÖn    th ®Þ d ¸n v thi   ®     theo  Òu  LuËt §i 35    Di  s¶n      Òu  NghÞ   nh  è  v¨n ho¸,§i 17  ®Þ s 92/2002/N§­   µy  CP ng 11/11/2002  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh    Õtthihµnh  ét  è  iÒu  ña  Ët Di  ®Þ chiti     m s® c Lu   s¶n      v¨n ho¸ vµ Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    ©y  ùng  ña  Ýnh  ñ. l  tx d c Ch ph §i Ò u    duyÖt  ù    µ  ÕtkÕ   13. Phª  d ¸n v thi   C¬   quan  ñ  ch qu¶n  u    ®Ç tchØ    Öt dù    phª duy   ¸n hoÆc   ÕtkÕ   thi   sau    å  khih s¬  ù    d ¸n hoÆc   ÕtkÕ   ã    Õn  Èm  nh  thi   c ý ki th ®Þ b»ng    v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  ã  c thÈm  Òn  Ò        quy v v¨n ho¸ ­th«ng    tin. §i Ò u 14. Hå   ¬  ù  vµ  ÕtkÕ     Þ  Èm   nh    s d ¸n  thi   ®Ò ngh th ®Þ hoÆc     phª duyÖt Hå   ¬  ù    µ  ÕtkÕ   öic¬  s d ¸n v thi   g   quan  ã  Èm  Òn  Ò         c th quy v v¨n ho¸ ­ th«ng  tin®Ò   Þ  Èm  nh    ngh th ®Þ hoÆc     Öt bao  å m: phª duy   g 1. Hå   ¬  ù    å  ¬  ÕtkÕ   ×nh  Êp  ã  Èm   Òn  Èm   nh     s d ¸n,h s thi   tr c c th quy th ®Þ hoÆc     Öt: phª duy a) Hå   ¬  ù ¸n vµ  ÕtkÕ,  ù    µ    s d     thi   d to¸nv tæng  ù  d to¸n; b)  C«ng v¨n  ña  û   c U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh hoÆc   ña  chøc, c¸ c tæ     nh©n    Þ  é  ®Ò ngh B V¨n     ho¸ ­Th«ng    Èm  nh  tinth ®Þ hoÆc     Öt (®èivíi   phª duy      di tÝch  èc      Ých  èc    Æc   Öt)kÌm  qu gia,di t qu gia ® bi   theo v¨n b¶n    Þ   ña  ®Ò ngh c Gi¸m  c  ë  ®è S V¨n     ho¸ ­Th«ng    tinhoÆc   ¬  c quan  qu¶n  ýditÝch  Êp  l    c tØnh; c) C«ng v¨n  ña  chøc, c¸  ©n    c tæ    nh ®Ò nghÞ   û   U ban  ©n  ©n   Êp  nh d c tØnh phª  Öt  duy hoÆc     Þ  ë   ®Ò ngh S V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tinhoÆc   ¬  c quan qu¶n  lýditÝch  Êp     c tØnh  Èm  nh  ®èivíi   Ých  Êp  th ®Þ (   t di c tØnh); d) V¨n    b¶n  Èm  nh  å  ¬  ù    th ®Þ h s d ¸n hoÆc   ÕtkÕ   ña    chøc  ã   thi   c c¸c tæ  ct c¸ch ph¸p nh©n  Ò   Èm  nh  ù    µ  ÕtkÕ;     v th ®Þ d ¸n v thi   ®)  C¸c  µi Öu li   t     ªnquan  li kh¸c. 2. Bé    V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ë  tin, V¨n      S ho¸ ­ Th«ng    tinhoÆc   ¬  c quan qu¶n  ý l  ditÝch  Êp    c tØnh  ã  c tr¸chnhiÖ m     êi   tr¶l   b»ng    v¨n b¶n kh«ng    ngµy  ®èi qu¸ 30  ( 
 10. 10 víidù  nhã m   vµ    ¸n  B)  kh«ng qu¸  ngµy  ®èivíidù  nhã m   kÓ   õ ngµy  20  (     ¸n  C)  t   nhËn    å  ¬    Þ  Èm  nh  ®ñ h s ®Ò ngh th ®Þ hoÆc     Öt. phª duy C h ¬ n g  VI  thi « n g  b ¶ o  q u ¶ n, tu b æ  v µ  p h ô c  h å i di t Ý ch   c §i Ò u    15. Quy  nh  ®Þ chung  Tæ  chøc,c¸ nh©n         khithic«ng  b¶o qu¶n,tu bæ   µ  ôc  åiditÝch      v ph h     ph¶i  thùc hiÖn      c¸c quy  nh  ¹  Ët Di  ®Þ tiLu   s¶n      v¨n ho¸,NghÞ   nh  è  ®Þ s 92/2002/N§­ CP   µy  11­ ng 11­ 2002  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  ét  è  iÒu  ®Þ chiti     m s® cña  Ët  s¶n  Lu Di  v¨n ho¸,Quy  Õ   qu¶n  ý ®Ç u    µ  ©y  ùng  ña  Ýnh    ch   l  tv x d c Ch phñ,c¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  é   ©y  ùng  µ       ®Þ hi h c BX d v c¸cquy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ ti  16, §iÒu17,§iÒu  vµ  Òu19  ña    18  §i c Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u      16. Tæ chøc  gi¸m      s¸tthic«ng 1.Khithi      c«ng  b¶o qu¶n,tubæ   µ  ôc  åiditÝch  u       v ph h     ®Ò ph¶icã  gi¸m    tæ  s¸tthic«ng, trõ tr ng  îp    öa  Êp  Õtdi tÝch         ê h tu s c thi     quy  nh  ¹  Òu  vµ  ®Þ ti§i 10  §iÒu  cña  11  Quy  Õ   µy. ch n 2. Thµnh  Çn  gi¸m        ph tæ  s¸tthic«ng ph¶i tu©n  ñ      th c¸c quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  ña  é  ©y  ùng,ngoµira ph¶icã  kiÕn  ócs  c BX d        01  tr   hoÆc   ü    ©y  ùng  k sx d (quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    Òu  cña  2, §i 21  Quy  Õ   µy) vµ  c¸n  é  ch n   01  b qu¶n  ý di l    tÝch  éc c¬  thu   quan  qu¶n  ýditÝch  Êp  l    c tØnh. 3.Thêigian ho¹t®éng  ña  gi¸m             c tæ  s¸tthic«ng  b¶o  qu¶n,tubæ   µ  ôc      v ph håiditÝch  îcthùc hiÖn     ®    theo c¸cquy  nh  ña  é  ©y  ùng.    ®Þ c BX d 4. Ngoµi quyÒn  ¹n  µ  Ö m   ô  îcquy  nh      h v nhi v®  ®Þ trong Quy  Õ     ch qu¶n  ý l  ®Ç u    µ  ©y  ùng  ña  Ýnh  ñ, tæ  tv x d c Ch ph   gi¸m      s¸tthic«ng b¶o qu¶n,tu bæ   µ     v phôc  åiditÝch  ã  Ö m  ô  h    c nhi v sau  y: ®© a) Gi¸m    Öc  s¸tvi th¸o dì,h¹    µ      gi¶iv b¶o qu¶n  Ön  Ët hoÆc   Êu  Ön  hi v   c ki cña  c«ng  ×nh; tr b) Tham     ùachän,ph©n  ¹ c¸ccÊu  Ön  ¹ gi¶i   gial     lo     i ki h     theo néidung  å  ¬     hs thiÕtkÕ   ∙  îcduyÖt vµ    ®®     theo thùc tÕ  ¹ gi¶i th¸odìc«ng  ×nh;     h  ,       tr c) Gi¸m      Ën      s¸t, nh ph¸tsinh cña  x¸c   c«ng  ×nh hoÆc     Þ  ñ  u   tr   ®Ò ngh ch ®Ç t õng  Öc     d vi thic«ng   khi ph¸thiÖn  ÷ng  Ên    íi vµ    nh v ®Ò m   quan  äng  Ò     tr v di tÝch. §i Ò u    17. Th¸o  ì,h¹ gi¶ic«ng  ×nh d     tr 1.ViÖc    ì,h¹ gi¶i   th¸od       c«ng  ×nh hoÆc   ét  é  Ën  tr   m b ph c«ng  ×nh ditÝch  tr     ph¶itu©n  ñ c¸cquy  nh    th     ®Þ sau  y: ®© a) X ©y  ùng  µ    d nh bao  che c«ng  ×nh vµ  µ  tr   nh kho  b¶o  Ö   Êu  Ön  Õn  v c ki ki tróctr ckhith¸odì,h¹ gi¶i   í            c«ng  ×nh; tr b) Kh«ng  µm  Êt,lµm    ¹ihoÆc   Õn  ¹ng    Êu  Ön  Õn  óc;   lm  hh   bi d c¸cc ki ki tr
 11. 11 c) Cã     ¬ng      c¸c ph ¸n b¶o  Ö   µ  v v b¶o  qu¶n    Êu  Ön  ña  c¸c c ki c c«ng  ×nh di tr     tÝch  íc vµ  tr   trong khith¸odì,h¹ gi¶i®ång  êiph¶icã             th     khu  ùc  v riªng®Ó       b¶o vÖ   nh»m   èng  Êt      ¹i; ch m m¸t,h h d) Ghi  ×nh,chôp    h   ¶nh,®¸nh  Êu  y      ×nh th¸odì,h¹ gi¶ic«ng    d ®Ç ®ñ qu¸ tr           tr×nh. 2. TiÕn  µnh  ùa chän, ph©n  ¹  Êu  Ön    h l    lo ic ki cßn  ö  ông  îc,cÊu  Ön  sd ®  ki kh«ng cßn  ö  ông  îcngay  sd ®  sau      ì,h¹ gi¶iditÝch  khith¸od         theo nguyªn  ¾c  t gi÷g×n  èi a    Õu  ènguyªn gèc  ña    Ých.   t   c¸cy ® t    c dit 3.§¬n  Þ      v thic«ng  c«ng  ×nh b¶o  tr   qu¶n,tubæ   µ  ôc  åiditÝch  Þu      v ph h     ch tr¸ch nhiÖ m     b¶o  Ö   µ  µn  vvb giao cho  ¬  c quan  qu¶n  ý nhµ  íc vÒ     Ých  l  n   di t hoÆc   ñ  ë  ÷u    Ých  Êu  Ön  Õn  ócbÞ  ¹ bá  ch s h dit c ki ki tr   lo i theo hå  ¬  ÕtkÕ   µ      s thi   v theo  ù  ùa chän,ph©n  ¹ cña  gi¸m     u  ÷ phôc  ô  sl    lo i   tæ  s¸t®Ó l gi   v nghiªncøu  ©u    l dµi. §i Ò u   NhËt  ý  18.   k c«ng  ×nh tr Néi dung  Ët  ý  nh k c«ng  ×nh  ùc hiÖn  tr th   theo    c¸c quy  nh  Bé   ©y   ®Þ do  X dùng  ban  µnh  µ  ÷ng  h v nh quy  nh  ®Þ sau  y: ®© 1.Hå   ¬  Õt:   s vi a) Ghi  Ðp  Öc    ì,h¹    µ  ch vi th¸od   gi¶iv b¶o qu¶n    Êu  Ön  µ  Ön  Ët c¸c c ki v hi v   gèc  ngay  ¹ hiÖn  êng; t i tr b) Ghi chÐp    ×nh giac«ng     qu¸ tr     thay thÕ,lµm  íi;     m c) Ghi chÐp  è îng,kÝch  íc,chÊt liÖu c¸ccÊu  Ön  îcthay thÕ,b¶o     sl   th        ki ®       qu¶n,tubæ   µ  ôc  åi;     v ph h d) Ghi  Ðp  ÷ng    Ön  íivÒ     Ých    ch nh ph¸thi m   dit trong qu¸ tr×nh thic«ng          b¶o qu¶n,tubæ   µ  ôc  åi.     v ph h 2.Hå   ¬    s ¶nh,ghih×nh:    a) Chôp    ¶nh,ghih×nh     c«ng  ×nh tr ckhith¸odì,h¹ gi¶i tr   í           ; b) Chôp    ¶nh,ghih×nh    ×nh th¸odì,h¹ gi¶i    qu¸ tr         ; c)Chôp    ¶nh,ghih×nh    ×nh thi    qu¸ tr     c«ng,l¾p  ùng    d c«ng  ×nh; tr ¶nh  ôp  µ¶nh  Ç u   ch l   m hoÆc   en  ¾ng  õcì9x12cm  ëlªn. ® tr t    tr   3.Hå   ¬    s b¶n  Ï: v a) B¶n  ÏchitiÕtc¸cph¸thiÖn  íivÒ     Ých;   v          m   dit b) B¶n  ÏchitiÕtc¸ccÊu  Ön  µ  Þ  Ýc¸ccÊu  Ön    v        ki v v tr     ki thay thÕ    trong qu¸    tr×nh b¶o    qu¶n,tubæ   µ  ôc  åi.     v ph h Qu¸  ×nh thùc hiÖn  tr     c«ng    t¸cb¶o qu¶n, tu bæ   µ  ôc  åidi tÝch      v ph h     ph¶i   ® îc ghi trong sæ   Ët  ý       nh k c«ng  ×nh  µng  µy  µ  îc tæ  tr h ng v ®   gi¸m      s¸tthic«ng  x¸cnhËn.  
 12. 12 §i Ò u 19. Hå   ¬  c¸o    ×nh  µ  Õt    s b¸o  qu¸ tr v k qu¶    thic«ng b¶o qu¶n, tu    bæ   µ  ôc  åiditÝch v ph h     Hå   ¬  µn  s ho c«ng    thic«ng  b¶o qu¶n,tu bæ   µ  ôc  åiditÝch      v ph h     theo  éi n  dung  å  ¬  µn  h s ho c«ng  Bé  ©y  ùng  do  X d ban  µnh  µ  ÷ng  å  ¬  h v nh h s sau  y: ®© 1.Hå   ¬    s ¶nh  Ön  ¹ng, hi tr   thay thÕ,lµm  íi;     m 2. Hå   ¬    s b¶n  Ï kü  Ët kh¶o    Ön  ¹ng,hå  ¬  v   thu   s¸thi tr   s b¶n  Ï kü  Ët thi v   thu     c«ng  b¶o qu¶n,tubæ   µ  ôc  åikh«ng  ã      v ph h   c trong thiÕtkÕ   ∙  îcphª duyÖt;     ®®     3. Biªn b¶n      nghiÖm  thu  õng  Çn  µ  µn  é  t ph v to b qu¸  ×nh    tr thic«ng    b¶o qu¶n,tubæ   µ  ôc  åi:     v ph h a) Biªnb¶n     nghiÖ m    Õt  Êu,m ü   Ët, ËtliÖu; thu k c   thu     v b) Biªnb¶n     nghiÖ m    èil ng. thu kh  î Biªn b¶n    nghiÖm   ph¶icã    Õn    Ën  ña  gi¸m      thu    ý ki x¸c nh c tæ  s¸tthic«ng  c«ng  ×nh. tr C h ¬ n g  VII ® i Ò u  ki Ö n c ñ a T æ  c h ø c, c¸ n h © n  tha m  gia b ¶ o  q u ¶ n,  tu b æ  v µ  p h ô c  h å i di t Ý ch q u è c gia ® Æ c  bi Ö t  v µ  di t Ý ch q u è c gia §i Ò u    Òu  Ön  ña  chøc,c¸nh©n  Ëp  ù    µ  ÕtkÕ 20. §i ki c tæ     l d ¸n v thi   1.§èivíi chøc  ã       tæ  c chøc  n¨ng  Ëp dù    µ  ÕtkÕ: l   ¸n v thi   a)  ã   ¨ng  ý  ¹t®éng   vÊn  ¹  ¬  C® k ho   t t ic quan  ã  Èm   c th quyÒn theo    quy ®Þnh  ña  µ   íc; c Nh n b) Cã   i ngò  Õn  ócs    ®é   ki tr   hoÆc   ü    ©y  ùng  ã  k sx d c n¨ng  ùclËp dù    µ  l     ¸n v thiÕtkÕ   îcbåidìng kiÕn    ®     thøc b¶o  qu¶n,tu bæ   µ  ôc  åiditÝch  Côc      v ph h     do  B¶o  ån  t B¶o  µng    é   t ­ B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    èihîp  íiTrêng  ¹ihäc  tinph   v   §  chuyªn  ngµnh  Ò   ©y  ùng  chøc. vx d tæ  2.§èivíi   ©n  ã        nh c¸ c chøc  n¨ng  Ëp dù    µ  ÕtkÕ: l   ¸n v thi   a) Lµ  Õn  ócs    ki tr   hoÆc   ü    ©y  ùng  îcbåidìng kiÕn  k sx d ®     thøc b¶o    qu¶n,  tu bæ   µ  ôc  åiditÝch  Côc    v ph h     do  B¶o  ån B¶o  µng    é   t  t ­ B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tin phèihîp víi êng  ¹ihäc       Tr §  chuyªn ngµnh  Ò   ©y  ùng  chøc;   vx d tæ  b) §∙cã  t  Êt hailÇn      Ý nh     tham    Ëp dù    µ  ÕtkÕ. gial   ¸n v thi   §i Ò u    Òu  Ön  ña  chøc,c¸ nh©n    21. §i ki c tæ     thic«ng  b¶o qu¶n,tu bæ      vµ  ôc  åiditÝch ph h     1.§èivíi chøc:      tæ  a)  ã   C chøc  n¨ng    thic«ng b¶o qu¶n, tu bæ   µ  ôc  åi di tÝch  µ  ã     v ph h     vc ®¨ng  ý  ¹t®éng  ¹ c¬  k ho   t   quan  i qu¶n  ýnhµ  íccã  Èm  Òn; l  n   th quy b) Cã   Õn  ócs    ki tr   hoÆc   ü    ©y  ùng  k sx d chØ huy  µ  v gi¸m      s¸tthic«ng    b¶o qu¶n, tu bæ   µ  ôc  åi di tÝch  îc båi dìng  Õn     v ph h     ®   ki thøc  b¶o qu¶n, tu bæ   µ     v
 13. 13 phôc  åiditÝch  Côc  h    do  B¶o  ån B¶o  µng   é  t  t ­B V¨n     ho¸ ­Th«ng    èihîp víi tinph       Trêng  ¹ihäc  §  chuyªn ngµnh  Ò   ©y  ùng  chøc;   vx d tæ  c) Cã   i ngò  îlµnh nghÒ     ®é   th    tham      gia thic«ng  b¶o  qu¶n,tu bæ   µ  ôc      v ph håiditÝch.    2.§èivíi   ©n:       nh c¸ a)  µ  Õn  ócs  L ki tr   hoÆc   ü    ©y  ùng  ã  k sx d c chuyªn m«n   µ    v kinh nghiÖ m     phïhîp víi   Çu        c c«ng  Öc; yªu vi b) Lµ  Ö   ©n  ã    ngh nh c chuyªn m«n  ïhîp víi   ph       c«ng  Öc  îclµm; vi ®   c)Thîlµnh nghÒ        trong tõng lÜnh  ùc.     v C h ¬ n g  VIII T h a n h  tra, Ó m  tra v µ   x ö  l ý vi p h ¹ m  ki §i Ò u    22. Thanh    Óm      ¹t®éng  qu¶n,tubæ   µ  ôc  tra,ki trac¸cho   b¶o      v ph håiditÝch    1.Thanh    é    traB V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ùc hiÖn  tinth   chøc n¨ng  thanh    Óm   tra,ki trac¸cho¹t®éng       b¶o  qu¶n,tubæ   µ  ôc  åiditÝch    ¹m    níc.     v ph h     trªnph vic¶    2. Thanh    ë     traS V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tintØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ­ ¬ng  ùc hiÖn  th   chøc n¨ng thanh    Óm       ¹t®éng  tra,ki trac¸c ho   b¶o qu¶n, tu bæ      vµ  ôc  åiditÝch    a  µn  ph h     trªn®Þ b tØnh,thµnh  è.   ph §i Ò u    ö  ýviph¹m 23. X l     1.Thanh    é    traB V¨n     ho¸ ­Th«ng        Ön    ¹m  tinkhiph¸thi saiph trong c«ng      t¸c b¶o  qu¶n, tu bæ   µ  ôc  åidi tÝch,cã  Òn  ¹m  nh      v ph h       quy t ®× chØ  Öc    vi thic«ng  b¶o  qu¶n,tu bæ   µ  ôc  åiditÝch      v ph h     trong thêih¹n  ngµy  ng  êib¸o        15  ®å th   c¸o Bé   ëng  é   tr B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    µ  û   tinv U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh    ã  Ön  ®Ó c bi ph¸p xö  ý.  l 2. Thanh    ë     tra S V¨n  ho¸    ­ Th«ng    tintØnh, thµnh  è      ph khiph¸thiÖn      sai ph¹m  trong c«ng      t¸cb¶o  qu¶n,tubæ   µ  ôc  åiditÝch,cã  Òn  ¹m  nh       v ph h       quy t ®× chØ   Öc    vi thic«ng  b¶o  qu¶n, tu bæ   µ  ôc  åi di tÝch    a   µn     v ph h     trªn®Þ b tØnh,  thµnh  è  ph trong  êih¹n  ngµy  ng  êib¸o  th   07  ®å th   c¸o  û   U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  hoÆc   é  B V¨n     ho¸ ­Th«ng      ã  Ön  tin®Ó c bi ph¸p xö  ý.  l C h ¬ n g  IX §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    24. Tr¸chnhiÖm  íng dÉn  Óm    ùchiÖn    h  ki trath   Quy  Õ ch Côc  ëng  ôc  tr C B¶o  ån  t B¶o  µng  ã  t c tr¸ch nhiÖ m   chøc  íng  Én,   tæ  h d  kiÓm    Öc  ùc hiÖn  travi th   Quy  Õ   µy. ch n  
 14. 14 Trong    ×nh thùc hiÖn  qu¸ tr     Quy  Õ,  Õu    Ön  Ên    a  ï hîp ch n ph¸thi v ®Ò ch ph     cÇn  öa  æi, bæ   s®   sung, Côc  ëng  ôc    tr C B¶o  ån  t B¶o  µng  ×nh Bé   ëng  é  t tr   tr B V¨n     ho¸ ­Th«ng    tinxem  Ðt,quyÕt ®Þnh. x    §i Ò u    Öu  ùcthihµnh 25. Hi l     Quy  Õ   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. ch n c hi l   15  k t  k
Đồng bộ tài khoản