Quyết định 05/2004/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
100
lượt xem
7
download

Quyết định 05/2004/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 05/2004/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 05/2004/QĐ-BTNMT

 1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRƯ NG Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 05/2004/QĐ-BTNMT Hà N i, ngày 04 tháng 05 năm 2004 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG S 05/2004/QĐ-BTNMT NGÀY 04/5/2004 BAN HÀNH QUY CH ĐĂNG KÝ VÀ C P GI Y PHÉP HO T Đ NG ĐO Đ C VÀ B NĐ B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Ngh đ nh s 91/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c Ngh đ nh s 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 c a Chính ph v ho t đ ng đo đ c và b n đ ; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Đo đ c và B n đ và V trư ng V Pháp ch , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch đăng ký và c p gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ . Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo và thay th Quy t đ nh s 656/QĐ-ĐC ngày 04/11/1997 c a T ng c c trư ng T ng c c Đ a chính v vi c ban hành “Quy ch đăng ký và ho t đ ng hành ngh đo đ c - b n đ ”. Đi u 3. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Mai Ái Tr c (Đã ký) QUY CH ĐĂNG KÝ VÀ C P GI Y PHÉP HO T Đ NG ĐO Đ C VÀ B N Đ (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/5/2004 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Quy ch này quy đ nh đi u ki n, trình t , th t c, th m quy n đăng ký, c p, gia h n và b sung gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ . Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng 1. Cơ quan qu n lý nhà nư c v đo đ c và b n đ và các cơ quan khác có liên quan. 2. T ch c, cá nhân ho t đ ng đo đ c và b n đ đ t li n, vùng tr i và vùng bi n thu c ch quy n và quy n tài phán c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Đi u 3. Nguyên t c đăng ký và c p gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ 1. Các ho t đ ng đo đ c và b n đ quy đ nh t i Đi u 4 c a Ngh đ nh s 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 c a Chính ph v ho t đ ng đo đ c và b n đ đ u ph i đăng ký ho t đ ng ho c ph i đư c c p gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ .
 2. 2. Vi c đăng ký ho c c p gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ đư c th c hi n sau khi t ch c s nghi p có quy t đ nh v ch c năng, nhi m v ho t đ ng đo đ c và b n đ ; t ch c kinh t có gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ho c gi y phép đ u tư theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. T ch c, cá nhân ho t đ ng đo đ c và b n đ ch đư c th c hi n các ho t đ ng theo n i dung đã đăng ký ho c đã đư c ghi trong gi y phép. 4. Trong quá trình ho t đ ng n u t ch c, cá nhân có nhu c u m r ng quy mô, lĩnh v c ho t đ ng đo đ c và b n đ thì đư c đăng ký b sung ho c đư c b sung n i dung gi y phép. Đi u 4. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý đăng ký và c p gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ 1. Cung c p m u đăng ký; m u đơn đ ngh c p gi y phép, c p l i gi y phép, gia h n gi y phép theo quy đ nh. 2. T ch c đăng ký ho c xem xét c p gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ theo quy đ nh. 3. Lưu h sơ đăng ký và c p gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ . 4. Ki m tra đ nh kỳ, đ t xu t vi c th c hi n đăng ký và ho t đ ng đo đ c và b n đ c a t ch c, cá nhân; phát hi n các vi ph m, x lý theo th m quy n ho c đ ngh x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. 5. G i b n đăng ký ho c gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ cho t ch c, cá nhân đã đăng ký ho c đã đư c c p gi y phép. C c Đo đ c và B n đ thu c B Tài nguyên và Môi trư ng (sau đây g i t t là C c Đo đ c và B n đ ) có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho S Tài nguyên và Môi trư ng nơi có tr s c a các t ch c, cá nhân đã đư c đăng ký ho c đã đư c c p gi y phép đ theo dõi và ki m tra. 6. Đ nh kỳ h ng năm, S Tài nguyên và Môi trư ng báo cáo U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và C c Đo đ c và B n đ v tình hình đăng ký ho t đ ng đo đ c và b n đ trong ph m vi đ a phương mình; C c Đo đ c và B n đ báo cáo B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng v tình hình đăng ký ho t đ ng đo đ c và b n đ trong ph m vi c nư c. Báo cáo đư c l p theo M u s 2 kèm theo Quy ch này. Đi u 5. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân đăng ký và đ ngh c p gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ . T ch c, cá nhân đăng ký ho c đ ngh c p gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ có trách nhi m như sau: 1. G i b n đăng ký ho c h sơ đ ngh c p gi y phép đo đ c và b n đ đ n cơ quan nhà nư c có th m quy n theo quy đ nh; 2. Ch u trách nhi m v nh ng n i dung đã đăng ký ho c n i dung h sơ đ ngh c p gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ ; 3. N p l phí theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương 2: ĐĂNG KÝ HO T Đ NG ĐO Đ C VÀ B N Đ Đi u 6. Ph m vi đăng ký ho t đ ng đo đ c và b n đ Các ho t đ ng đo đ c và b n đ không thu c quy đ nh t i Đi u 10 c a Quy ch này ph i đăng ký v i cơ quan nhà nư c có th m quy n quy đ nh t i Đi u 8 c a Quy ch này. Đi u 7. Đi u ki n đăng ký ho t đ ng đo đ c và b n đ 1. T ch c trong nư c đăng ký ho t đ ng đo đ c và b n đ ph i có đ các đi u ki n sau: a) Có quy t đ nh thành l p c a cơ quan nhà nư c có th m quy n, trong đó có quy đ nh ch c năng, nhi m v ho t đ ng đo đ c và b n đ đ i v i đơn v s nghi p; có gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ngành ngh đo đ c và b n đ đ i v i t ch c kinh t ; b) Có s lư ng cán b , công nhân k thu t đo đ c và b n đ phù h p v i đ nh biên quy đ nh trong Đ nh m c kinh t - k thu t công tác đo đ c và b n đ đ th c hi n 1 (m t) s n ph m đo đ c và b n đ thu c n i dung đăng ký;
 3. c) Có s lư ng trang thi t b k thu t và công ngh đo đ c và b n đ phù h p v i đ nh m c thi t b máy móc quy đ nh trong Đ nh m c kinh t - k thu t công tác đo đ c và b n đ đ th c hi n 1 (m t) s n ph m đo đ c và b n đ thu c n i dung đăng ký. 2. Doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và nhà đ u tư nư c ngoài tham gia h p đ ng h p tác kinh doanh theo pháp lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (g i chung là doanh nghi p đ u tư nư c ngoài) đăng ký ho t đ ng đo đ c và b n đ ph i có gi y phép đ u tư c a cơ quan nhà nư c Vi t Nam có th m quy n và ph i có đ các đi u ki n quy đ nh t i đi m b và c kho n 1 Đi u này. 3. Cá nhân đăng ký ho t đ ng đo đ c và b n đ ph i có đ các đi u ki n sau: a) Có b ng đ i h c ho c cao đ ng ho c b ng trung h c chuyên ngành đo đ c, b n đ ; b) Có đ đi u ki n quy đ nh t i đi m c kho n 1 Đi u này. Cá nhân ch đư c đăng ký các ho t đ ng đo đ c và b n đ không thu c quy đ nh t i Đi u 10 Quy ch này và do 1 (m t) cá nhân th c hi n. Đi u 8. Th m quy n đăng ký ho t đ ng đo đ c và b n đ 1. C c Đo đ c và B n đ t ch c đăng ký ho t đ ng đo đ c và b n đ đ i v i các t ch c, cá nhân ho t đ ng đo đ c và b n đ thu c các B ; cơ quan ngang B ; cơ quan thu c Chính ph ; cơ quan trung ương c a các t ch c chính tr , chính tr - xã h i và các t ch c xã h i - ngh nghi p; các T ng công ty do Th tư ng Chính ph quy t đ nh thành l p; t ch c nư c ngoài, t ch c liên doanh v i nư c ngoài. 2. S Tài nguyên và Môi trư ng giúp y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương t ch c đăng ký ho t đ ng đo đ c và b n đ đ i v i các t ch c, cá nhân ho t đ ng đo đ c và b n đ không thu c các trư ng h p quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. Đi u 9. Th t c đăng ký ho t đ ng đo đ c và b n đ 1. T ch c, cá nhân đăng ký ho t đ ng đo đ c và b n đ l p 2 (hai) b n đăng ký theo M u s 1 kèm theo Quy ch này và n p cho cơ quan có th m quy n đăng ký quy đ nh t i Đi u 8 c a Quy ch này. 2. Khi nh n đư c b n đăng ký h p l , cơ quan nhà nư c có th m quy n hoàn thành vi c xác nh n đăng ký ho t đ ng đo đ c và b n đ ngay trong ngày, ch m nh t là vào ngày làm vi c ti p theo và g i cho t ch c, cá nhân đăng ký 1 (m t) b n đăng ký ho t đ ng đo đ c và b n đ đã đư c xác nh n; trư ng h p không ch p nh n đăng ký thì ph i tr l i b ng văn b n cho t ch c, cá nhân bi t lý do. Chương 3: C P GI Y PHÉP HO T Đ NG ĐO Đ C VÀ B N Đ Đi u 10. Danh m c các ho t đ ng đo đ c và b n đ ph i có gi y phép 1. Kh o sát, l p d án, thi t k k thu t - d toán công trình đo đ c và b n đ . 2. Ki m đ nh ch t lư ng công trình, s n ph m đo đ c và b n đ . 3. Xây d ng lư i t a đ , đ cao qu c gia. 4. Xây d ng h th ng đi m đo đ c cơ s tr ng l c, thiên văn, v tinh, đ sâu. 5. Ch p nh m t đ t t máy bay. 6. Đo v , thành l p b n đ đ a hình t l t 1/50.000 đ n 1/10.000. 7. Đo v , thành l p b n đ đ a hình t l 1/2.000 và 1/5.000. 8. Đo v , thành l p b n đ đ a hình đáy bi n các t l . 9. Đo v , thành l p b n đ đ a chính cơ s các t l . 10. Đo v , thành l p b n đ đ a chính các t l . 11. Đo v , thành l p b n đ đ a gi i hành chính các c p. 12. Thành l p b n đ hành chính toàn qu c và c p t nh.
 4. 13. In các lo i b n đ . 14. Ki m đ nh các thi t b , máy móc đo đ c và b n đ . 15. Xây d ng cơ s d li u đo đ c và b n đ . Đi u 11. Đi u ki n c p gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ 1. T ch c trong nư c đư c c p gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ khi có đ các đi u ki n sau: a) Có quy t đ nh thành l p c a cơ quan nhà nư c có th m quy n, trong đó có quy đ nh ch c năng, nhi m v ho t đ ng đo đ c và b n đ đ i v i đơn v s nghi p; có gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ngành ngh đo đ c và b n đ đ i v i t ch c kinh t ; b) Có s lư ng cán b , công nhân k thu t đo đ c và b n đ phù h p v i đ nh biên quy đ nh trong Đ nh m c kinh t - k thu t công tác đo đ c và b n đ đ th c hi n 1 (m t) s n ph m đo đ c và b n đ thu c n i dung đ ngh c p gi y phép; c) Có cán b ph trách k thu t trình đ đ i h c tr lên, chuyên ngành đào t o phù h p v i n i dung ho t đ ng đo đ c và b n đ đ ngh c p gi y phép và có th c t ho t đ ng đo đ c và b n đ ít nh t 3 (ba) năm; d) Có s lư ng trang thi t b k thu t và công ngh đo đ c và b n đ phù h p v i đ nh m c thi t b máy móc quy đ nh trong Đ nh m c kinh t - k thu t công tác đo đ c và b n đ đ th c hi n 1 (m t) s n ph m đo đ c và b n đ thu c n i dung đ ngh c p gi y phép. 2. Doanh nghi p đ u tư nư c ngoài đư c c p gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ khi có gi y phép đ u tư c a cơ quan nhà nư c Vi t Nam có th m quy n và có đ các đi u ki n quy đ nh t i các đi m b, c và d kho n 1 Đi u này. 3. T ch c nư c ngoài không thu c đ i tư ng quy đ nh t i kho n 2 Đi u này đư c c p gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ khi có h p đ ng đo đ c và b n đ v i t ch c trong nư c ho c t ch c đ u tư nư c ngoài và có đ các đi u ki n quy đ nh t i các đi m b, c và d kho n 1 Đi u này. Đi u 12. Th m quy n c p gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ C c Đo đ c và B n đ là cơ quan có th m quy n c p, b sung n i dung, gia h n và c p l i gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ . Đi u 13. Th t c c p gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ 1. T ch c đ ngh c p gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ l p h sơ thành 2 (hai) b . H sơ g m: a) Đơn đ ngh c p gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ theo M u s 3 kèm theo Quy ch này; b) B n sao Quy t đ nh thành l p ho c Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh có ch ng nh n c a Công ch ng Nhà nư c; b n sao Gi y phép đ u tư có ch ng nh n c a Công ch ng Nhà nư c đ i v i t ch c quy đ nh t i kho n 2 Đi u 2 Quy ch này; b n sao H p đ ng đo đ c và b n đ có ch ng nh n c a Công ch ng Nhà nư c đ i v i t ch c quy đ nh t i kho n 3 Đi u 11 Quy ch này; c) B n sao Quy ch ho c Đi u l ho t đ ng c a t ch c có ch ng nh n c a Công ch ng Nhà nư c. 2. Trình t n p h sơ và c p gi y phép: a) T ch c đ ngh c p gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ thu c các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; cơ quan trung ương c a các t ch c chính tr , chính tr - xã h i và các t ch c xã h i - ngh nghi p; các T ng công ty do Th tư ng Chính ph quy t đ nh thành l p n p h sơ t i C c Đo đ c và B n đ . Trong th i h n 5 (năm) ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l , C c Đo đ c và B n đ có trách nhi m xem xét, th m tra, c p gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ cho t ch c có đ đi u ki n; trư ng h p không đ đi u ki n c p gi y phép thì tr l i b ng văn b n cho t ch c bi t lý do. b) T ch c đ ngh c p gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ không thu c đ i tư ng quy đ nh t i đi m a kho n 2 Đi u này n p h sơ t i S Tài nguyên và Môi trư ng.
 5. Trong th i h n 5 (năm) ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l , S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m th m đ nh h sơ, l p biên b n th m đ nh theo M u s 4 kèm theo Quy ch này và g i biên b n th m đ nh kèm theo 1 (m t) b h sơ cho C c Đo đ c và B n đ . Trong th i h n 5 (năm) ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l , C c Đo đ c và B n đ có trách nhi m xem xét, c p gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ cho t ch c có đ đi u ki n và g i gi y phép cho t ch c đư c c p gi y phép; trư ng h p không đ đi u ki n c p gi y phép thì tr l i b ng văn b n cho t ch c bi t lý do. Đi u 14. Ph m vi và th i h n gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ 1. Gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ có giá tr trong ph m vi c nư c. 2. Th i h n gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ là 10 (mư i) năm. Khi h t th i h n, n u t ch c ho t đ ng đo đ c và b n đ có nhu c u gia h n thì đ ngh cơ quan nhà nư c có th m quy n gia h n; m i gi y phép ch đư c gia h n 1 (m t) l n, th i gian gia h n không quá 5 (năm) năm. 3. Gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ do C c Đo đ c và B n đ phát hành theo M u s 5 kèm theo Quy ch này. Đi u 15. B sung n i dung gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ 1. T ch c đ ngh b sung n i dung gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ l p h sơ thành 2 (hai) b . H sơ g m: a) Đơn đ ngh b sung n i dung gi y phép theo M u s 3 kèm theo Quy ch này; b) Báo cáo tình hình ho t đ ng đo đ c b n đ c a t ch c k t khi đư c c p gi y phép theo M u s 6 kèm theo Quy ch này; c) Gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ đã đư c c p. 2. Vi c n p h sơ, th m đ nh và b sung n i dung gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ th c hi n theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 13 c a Quy ch này. Đi u 16. Gia h n gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ 1. T ch c đ ngh gia h n gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ l p h sơ thành 2 (hai) b . H sơ g m: a) Đơn đ ngh gia h n gi y phép ho t đ ng đo đ c b n đ theo M u s 7 kèm theo Quy ch này; b) Báo cáo tình hình ho t đ ng đo đ c b n đ c a t ch c k t khi đư c c p gi y phép theo M u s 6 kèm theo Quy ch này; c) Gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ đã đư c c p. 2. H sơ đ ngh gia h n gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ n p t i C c Đo đ c và B n đ . Khi nh n đ h sơ h p l , C c Đo đ c và B n đ hoàn thành vi c gia h n gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ ngay trong ngày, ch m nh t là vào ngày làm vi c ti p theo cho t ch c có đ đi u ki n, trư ng h p không đ đi u ki n gia h n gi y phép thì tr l i b ng văn b n cho t ch c bi t lý do. Khi gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ h t th i h n quy đ nh t i kho n 2 Đi u 14 c a Quy ch này, t ch c có nhu c u ti p t c ho t đ ng đo đ c và b n đ làm h sơ đ ngh c p gi y phép m i theo quy đ nh t i Đi u 13 c a Quy ch này. Đi u 17. C p l i gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ 1. Gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ đư c c p l i trong các trư ng h p sau đây: a) B m t; b) B rách nát, hư h ng không th s d ng đư c. 2. T ch c đ ngh c p l i gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ n p đơn đ ngh c p l i gi y phép theo M u s 8 kèm theo Quy ch này t i C c Đo đ c và B n đ .
 6. Khi nh n đ h sơ h p l , C c Đo đ c và B n đ hoàn thành vi c c p l i gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ ngay trong ngày, ch m nh t là vào ngày làm vi c ti p theo. Trư ng h p t ch c b m t gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ tìm l i đư c gi y phép sau khi đư c c p l i thì ph i n p gi y phép tìm l i đư c cho C c Đo đ c và B n đ . Chương 4: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 18. T ch c th c hi n C c trư ng C c Đo đ c và B n đ , Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng ch u trách nhi m theo dõi, ki m tra vi c th c hi n Quy ch này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ph i k p th i báo cáo B Tài nguyên và Môi trư ng xem xét, quy t đ nh. M us 1 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc B N ĐĂNG KÝ HO T Đ NG ĐO Đ C VÀ B N Đ A. PH N KÊ KHAI C A T CH C, CÁ NHÂN NH NG THÔNG TIN CHUNG - Tên t ch c/cá nhân: - Quy t đ nh thành l p/Gi y phép đăng ký kinh doanh s : - H ng c a doanh nghi p: - V n pháp đ nh: - V n lưu đ ng: - S tài kho n: - T ng s cán b , công nhân viên (không k c ng tác viên): - Tr s chính t i: - S đi n tho i: Fax: E-mail: KÊ KHAI NĂNG L C 1. L c lư ng k thu t a) L c lư ng k thu t phân tích theo ngành ngh S th Ngành, ngh Đ i h c tr lên Trung c p Công nhân k thu t Lo i khác t b) Danh sách ngư i ch u trách nhi m trư c pháp lu t và ngư i ph trách k thu t chính STT H và tên Ch c v B ng c p Thâm niên ngh nghi p
 7. 2. S lư ng thi t b , công ngh S Tên, mã hi u c a thi t b , th S lư ng Tình tr ng thi t b Ghi chú công ngh t ĐĂNG KÝ N I DUNG HO T Đ NG S th t N i dung đăng ký Tôi xin ch u trách nhi m v toàn b n i dung b n đăng ký này. Th trư ng (Ký tên, đóng d u) (Ghi chú: Khi đăng ký ho t đ ng đo đ c và b n đ ph i g i kèm b n sao quy t đ nh thành l p ho c gi y phép đăng ký, văn b ng c a ngư i ch u trách nhi m trư c pháp lu t và ngư i ph trách k thu t chính có ch ng nh n c a Công ch ng Nhà nư c). B. PH N XÁC NH N C A CƠ QUAN ĐĂNG KÝ C c Đo đ c và B n đ /S Tài nguyên và Môi trư ng xác nh n đăng ký ho t đ ng đo đ c và b nđ B n đăng ký s : Đăng ký có hi u l c t ngày........ tháng..... năm 200....
 8. Th trư ng (Ký tên, đóng d u) C. PH N ĐĂNG KÝ B SUNG (Ch ghi nh ng n i dung thay đ i so v i đăng ký trư c) B sung ph n I: ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... B sung ph n II: ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... B sung ph n III: ...................................... ..................................... ..................................... ..................................... Tôi xin ch u trách nhi m v toàn b n i dung đăng ký b sung này. Th trư ng (Ký tên, đóng d u) D. PH N XÁC NH N ĐĂNG KÝ B SUNG C c Đo đ c và B n đ /S Tài nguyên và Môi trư ng xác nh n đăng ký b sung ho t đ ng đo đ c và b n đ . Th trư ng (Ký tên, đóng d u) M us 2 UBND T NH/TP C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG .........., ngày.... tháng.... năm 200.... S /BC.......
 9. BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ HO T Đ NG ĐO Đ C VÀ B N Đ (Đ nh kỳ 6 tháng và 1 năm) Kính g i: C c Đo đ c và B n đ , B Tài nguyên và Môi trư ng Tên cơ quan báo cáo: Tr s t i: S đi n tho i: Fax: E-mail: T ng h p tình hình đăng ký ho t đ ng đo đ c và b n đ trên đ a bàn: T ng s t ch c, cá nhân đăng ký S N i dung Đăng ký Đăng ký 5 th T ch c T ch c thu c Ghi chú đăng ký Cá l nđ u b sung t nhà các thành ph n nhân nư c kinh t khác Nơi nh n: GIÁM Đ C - Như trên S TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG -............ M us 3 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ............, ngày... tháng.... năm 200... . ĐƠN Đ NGH C P GI Y PHÉP HO T Đ NG ĐO Đ C VÀ B N Đ Kính g i: C c Đo đ c và B n đ , B Tài nguyên và Môi trư ng PH N I. NH NG THÔNG TIN CHUNG Tên t ch c: Ngư i đ i di n trư c pháp lu t: Quy t đ nh thành l p/Gi y phép đăng ký kinh doanh s : H ng c a doanh nghi p: V n pháp đ nh: V n lưu đ ng: S tài kho n: T ng s cán b , công nhân viên (không k c ng tác viên):
 10. Tr s chính t i: S đi n tho i: Fax: E-mail: Căn c Quy ch đăng ký và c p gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ ban hành kèm theo Quy t đ nh s : ......./2004/QĐ-BTNMT ngày tháng năm 2004 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng, đ ngh C c Đo đ c và B n đ , B Tài nguyên và Môi trư ng c p gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ v i các n i dung sau đây: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... (Ghi rõ lo i công vi c mà t ch c xin c p gi y phép h at đ ng) Cam k t: ......................................................................................................... PH N II. KÊ KHAI NĂNG L C I. L c lư ng k thu t 1. L c lư ng k thu t phân tích theo ngành ngh STT Ngành, ngh Đ i h c tr lên Trung c p Công nhân k thu t Lo i khác 2. Danh sách ngư i ch u trách nhi m trư c pháp lu t và ngư i ph trách k thu t chính S th t H và tên Ch c v B ng c p Thâm niên ngh nghi p Kèm theo b n công ch ng văn b ng t t nghi p chuyên môn. II. S lư ng thi t b , công ngh S th Tên, mã hi u c a thi t b , S lư ng Tình tr ng thi t b Ghi chú t công ngh Tôi xin ch u trách nhi m v toàn b n i dung Ph n kê khai này. Th trư ng (Ký tên, đóng d u) Đ i v i trư ng h p đ ngh b sung n i dung ho t đ ng đo đ c và b n đ đơn ghi là “Đơn đ ngh c p b sung n i dung gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ “; ph n kê khai năng l c ghi là “Ph n kê khai năng l c b sung”, n i dung ch kê khai năng l c đã đư c b sung.
 11. M us 4 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ...., ngày.... tháng.... năm 200.... Biên b n Th m đ nh h sơ đăng ký c p GI Y PHÉP HO T Đ NG ĐO Đ C VÀ B N Đ (Dùng đ th m đ nh h sơ đ ngh c p, b sung, c p l i gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ ) Ngày... tháng... năm 200.... t i .........., đ i di n C c Đo đ c và B n đ / S Tài nguyên và Môi trư ng t nh ho c thành ph đã ti n hành th m đ nh h sơ đ ngh c p gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ c a ......(Tên t ch c đ ngh c p gi y phép) Thành ph n th m đ nh: 1. ..................................... (Ghi rõ h , tên, ch c v ) 2. ..................................... (Ghi rõ h , tên, ch c v ) 3. ..................................... (Ghi rõ h , tên, ch c v ) Thành ph n c a t ch c đ ngh c p gi y phép: 1. ..................................... (Ghi rõ h , tên, ch c v ) 2. ..................................... (Ghi rõ h , tên, ch c v ) 3. ..................................... (Ghi rõ h , tên, ch c v ) I. N i dung th m đ nh: 1. Th m đ nh tính xác th c c a h sơ. 2. Th m đ nh ph n kê khai l c lư ng k thu t: đ i chi u s lư ng và trình đ kê khai cán b , công nhân k thu t v i đ nh biên trong Đ nh m c kinh t - k thu t công tác đo đ c và b n đ hi n hành đ th c hi n 01 s n ph m thu c n i dung ho t đ ng đo đ c và b n đ đ ngh c p gi y phép. 3. Th m đ nh ph n kê khai thi t b , công ngh : đ i chi u s lư ng và năng l c ho t đ ng kê khai trang thi t b k thu t và công v i đ nh m c thi t b máy móc trong Đ nh m c kinh t - k thu t công tác đo đ c và b n đ hi n hành đ th c hi n 01 s n ph m thu c n i dung ho t đ ng đo đ c và b n đ đ ngh c p gi y phép. II. K t ku n và ki n ngh 1. K t lu n: Nêu k t lu n v tính xác th c c a h sơ; tính phù h p c a s lư ng và trình đ c a l c lư ng cán b , công nhân viên; s lư ng và năng l c ho t đ ng c a trang thi t b k thu t v i các n i dung đ ngh c p gi y phép. 2. Ki n ngh : Nêu rõ đ ngh c p gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ v i nh ng n i dung nào. Biên b n này đư c l p thành 3 (ba) b n: 01 b n giao cho t ch c đ ngh c p gi y phép, 01 b n lưu t i S Tài nguyên và Môi trư ng, 01 b n g i C c Đo đ c và B n đ kèm theo h sơ đ ngh c p gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ . Đ I DI N Đ I DI N CƠ QUAN TH M Đ NH T CH C Đ NGH C P GI Y PHÉP
 12. (Ký tên, đóng d u) (Ký tên và đóng d u) M us 5 (M u Gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ ) C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam Đ c l p - T do - H nh phúc Gi y phép Không đư c cho mư n, cho thuê, chuy n như ng Ho t đ ng đo đ c và b n đ Ch đư c ho t đ ng trong ph m vi n i dung S ....... đư c c p Năm (Trang 1) (Trang 2) .................................................................. Tên t ch c: .................................................................. B sung n i dung l n th nh t/gia h n Tr s t i: .................................................................. Đi n tho i: Fax: .................................................................. Quy t đ nh thành l p/Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh s .... ngày/tháng/năm Hà N i, ngày... tháng.. năm 200.. Cơ quan c p: C C TRƯ NG .................................................................. C C ĐO Đ C VÀ B N Đ N i dung ho t đ ng đo đ c và b n đ : ................................................................... 1. ......... .................................................................. 2. ......... B sung n i dung l n th hai ................................................................... ......... Có giá tr đ n ngày/tháng/năm Hà N i, ngày... tháng... năm 200... Hà N i, ngày... tháng... năm 200... C C TRƯ NG C C TRƯ NG C C ĐO Đ C VÀ B N Đ C C ĐO Đ C VÀ B N Đ
 13. (Trang 3) (Trang 4) Gi y phép đư c in trên gi y có hoa văn, gi a là hình Qu c huy, c gi y A4 g p đôi. M us 6 (Tên cơ quan ch qu n) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (Tên t ch c đư c c p gi y Đ cl p-T do - H nh phúc phép ho t đ ng ĐĐBĐ) ..., ngày... tháng... năm 200.... S ..../BC-.... V/v....... BÁO CÁO TÌNH HÌNH HO T Đ NG ĐO Đ C VÀ B N Đ T năm 200.... đ n năm 200...... 1. Tên t ch c: 3. S gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ : 4. Doanh thu năm: 5. N p ngân sách năm (ho c n p thu kinh doanh): 6. Các công trình đo đ c và b n đ đã th c hi n: S th Tên công Ch đ u Công đo n Giá tr đã Th i gian Ghi chú t tư đã thi công th c hi n th c hi n trình 1 2 3 4 5 6 7 Tôi xin ch u trách nhi m v toàn b n i dung báo cáo này. Th trư ng (Ký tên, đóng d u) M us 7
 14. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ cl p-T do - H nh phúc ............, ngày... tháng... năm 200.... ĐƠN Đ NGH GIA H N GI Y PHÉP HO T Đ NG ĐO Đ C VÀ B N Đ Kính g i: C c Đo đ c và B n đ , B Tài nguyên và Môi trư ng Tên t ch c: Ngư i đ i di n trư c pháp lu t: Quy t đ nh thành l p/Gi y phép đăng ký kinh doanh s : H ng c a doanh nghi p: Gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ đư c c p s : Tr s chính t i: S đi n tho i: Fax: E-mail: Căn c Quy ch đăng ký và c p gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ ban hành kèm theo Quy t đ nh s :....../2004/QĐ-BTNMT ngày... tháng... năm 2004 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng; Lý do đ ngh gia h n (nêu c th lý do) Đ ngh C c Đo đ c và B n đ , B Tài nguyên và Môi trư ng gia h n Gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ cho (tên t ch c) Cam k t: ......................................................................................................... Th trư ng (Ký tên, đóng d u) M us 8 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ............, ngày... tháng... năm 200.... ĐƠN Đ NGH C P L I GI Y PHÉP HO T Đ NG ĐO Đ C VÀ B N Đ Kính g i: C c Đo đ c và B n đ , B Tài nguyên và Môi trư ng Tên t ch c:
 15. Ngư i đ i di n trư c pháp lu t: Quy t đ nh thành l p/Gi y phép đăng ký kinh doanh s : H ng c a doanh nghi p: Gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ đư c c p s : Tr s chính t i: S đi n tho i: Fax: E-mail: Căn c Quy ch đăng ký và c p gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ ban hành kèm theo Quy t đ nh s :..../2004/QĐ-BTNMT ngày... tháng... năm 2004 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng; Lý do đ ngh c p l i gi y phép:...................................................... (Nêu c th lý do đ ngh c p l i gi y phép) Đ ngh C c Đo đ c và B n đ , B Tài nguyên và Môi trư ng c p l i gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ cho ................ (tên t ch c) Cam k t: ......................................................................................................... Th trư ng (Ký tên, đóng d u)
Đồng bộ tài khoản