Quyết định 05/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 5 ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận 5

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 05/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T 5 NAM ------- c l p – T do - H nh phúc --------- S : 05/2009/Q -UBND Tp. H Chí Minh, ngày 01 tháng 9 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH V T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QU N 5 Y BAN NHÂN DÂN QU N 5 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Thông tư liên t ch s 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2008 c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Văn hóa, Th thao và Du l ch thu c y ban nhân dân c p t nh, Phòng Văn hóa và Thông tin thu c y ban nhân dân c p huy n; Căn c Thông tư liên t ch s 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2008 c a B Thông tin và Truy n thông - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Thông tin và Truy n thông thu c y ban nhân dân c p t nh, Phòng Văn hóa và Thông tin thu c y ban nhân dân c p huy n; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v vi c t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n, huy n; Căn c Quy t nh s 40/2009/Q -UBND ngày 05 tháng 6 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ban hành Quy ch (m u) v t ch c và ho t ng c a Phòng Văn hóa và Thông tin qu n, huy n; Căn c Quy t nh s 2171/Q -UBND ngày 23 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 5 v s p x p t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n 5; Xét Báo cáo th m nh s 101/BC-TP ngày 29 tháng 7 năm 2009 c a Trư ng Phòng Tư pháp qu n 5 v d th o Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng Văn hóa và Thông tin qu n 5; Xét ngh c a Trư ng Phòng Văn hóa và Thông tin qu n 5 t i T trình s 38/TTr- VHTT ngày 22 tháng 7 năm 2009, c a Trư ng Phòng N i v t i T trình s 534/ TTr- NV ngày 04 tháng 8 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch v t ch c và ho t ng c a Phòng Văn hóa và Thông tin qu n 5.
  2. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 07 (b y) ngày, k t ngày ký. Thay th Quy t nh s 3684/Q -UB ngày 22 tháng 10 năm 1996 c a y ban nhân dân qu n 5 v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng Văn hóa thông tin - Th d c th thao qu n 5. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v , Trư ng Phòng Văn hóa và Thông tin, Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan và Ch t ch y ban nhân dân 15 phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Văn Khoa QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QU N 5 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 05 /2009/Q -UBND ngày 01 tháng 9 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n 5) Chương I VN TRÍ VÀ CH C NĂNG i u 1. V trí và ch c năng 1. V trí: Phòng Văn hóa và Thông tin qu n 5 là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n 5. Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng; ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân qu n; ng th i ch u s hư ng d n, ki m tra, thanh tra v chuyên môn, nghi p v c a S Văn hóa, Th thao và Du l ch, S Thông tin và Truy n thông. 2. Ch c năng: Phòng Văn hóa và Thông tin qu n có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân qu n qu n lý nhà nư c v : văn hóa; gia ình; th d c; th thao; du l ch; báo chí; xu t b n; bưu chính và chuy n phát; vi n thông và Internet; công ngh thông tin, h t ng thông tin; phát thanh trên a bàn và các d ch v công thu c ch c năng nhi m v ư c
  3. giao trên a bàn qu n; th c hi n m t s nhi m v , quy n h n theo s y quy n c a y ban nhân dân qu n và theo quy nh c a pháp lu t. Chương II NHI M V VÀ QUY N H N i u 2. Nhi m v và quy n h n Phòng Văn hóa và Thông tin qu n có nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Nhi m v và quy n h n chung thu c các lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c giao: a) Trình y ban nhân dân qu n ban hành quy t nh, ch th ; k ho ch dài h n, 05 năm và hàng năm; án, chương trình phát tri n ngành theo ch c năng, nhi m v c a Phòng trên a bàn; chương trình, bi n pháp t ch c th c hi n c i cách hành chính, xã h i hóa trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c giao. b) Trình Ch t ch y ban nhân dân qu n d th o các văn b n v lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c giao thu c thNm quy n ban hành c a Ch t ch y ban nhân dân qu n. c) T ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ho ch, k ho ch, án, chương trình ã ư c phê duy t; hư ng d n, thông tin tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v qu n lý, ho t ng phát tri n s nghi p ngành, lĩnh v c: văn hóa, th d c, th thao, du l ch, gia ình, thông tin và truy n thông; ch trương xã h i hóa ho t ng văn hóa, th d c th thao; phòng, ch ng b o l c trong gia ình. d) Giúp y ban nhân dân qu n thNm nh, ăng ký, c p các lo i gi y phép thu c các lĩnh v c ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và theo phân công, phân c p c a y ban nhân dân qu n. ) Giúp y ban nhân dân qu n qu n lý nhà nư c i v i t ch c kinh t t p th , kinh t tư nhân; hư ng d n và ki m tra ho t ng các h i và t ch c phi chính ph ho t ng trên a bàn thu c các lĩnh v c văn hóa, gia ình, th d c, th thao, du l ch, thông tin và truy n thông theo quy nh c a pháp lu t. e) Hư ng d n chuyên môn nghi p v v lĩnh v c văn hóa, gia ình, th d c, th thao, du l ch, thông tin và truy n thông i v i cán b thu c y ban nhân dân phư ng. g) T ch c ng d ng ti n b khoa h c, công ngh ; xây d ng h th ng thông tin, lưu tr ph c v công tác qu n lý nhà nư c và chuyên môn, nghi p v c a Phòng. h) Th c hi n công tác th ng kê, thông tin báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao v i Ch t ch y ban nhân dân qu n, Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch, Giám c S Thông tin và Truy n thông. i) Qu n lý t ch c, biên ch , th c hi n ch , chính sách, ch ãi ng , khen thư ng, k lu t, ào t o và b i dư ng v chuyên môn nghi p v i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng thu c ph m vi qu n lý c a Phòng v lĩnh v c ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân công c a y ban nhân dân qu n.
  4. k) Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và y quy n, phân c p c a Ch t ch, y ban nhân dân qu n. 2. Nhi m v và quy n h n c th v lĩnh v c văn hóa, th thao và du l ch: a) Hư ng d n các t ch c, ơn v và nhân dân trên a bàn qu n th c hi n phong trào văn hóa, văn ngh ; phong trào luy n t p th d c, th thao; xây d ng n p s ng văn minh trong vi c cư i, vi c tang, l h i; xây d ng phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”; xây d ng gia ình văn hóa, khu ph văn hóa, phư ng văn hóa, ơn v văn hóa; công s văn minh s ch p, b o v các di tích l ch s , văn hóa và danh lam th ng c nh; b o v , tôn t o, khai thác, s d ng h p lý tài nguyên du l ch, môi trư ng du l ch, khu du l ch, i m du l ch trên a bàn qu n. b) Hư ng d n, ki m tra ho t ng c a các trung tâm văn hóa, th thao, các thi t ch văn hóa thông tin cơ s , các cơ s , doanh nghi p ho t ng d ch v văn hóa, th d c, th thao, du l ch, i m vui chơi công c ng thu c ph m vi qu n lý c a Phòng trên a bàn qu n. c) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan ki m tra, thanh tra vi c ch p hành pháp lu t v ho t ng văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch trên a bàn qu n; gi i quy t ơn thư, khi u n i, t cáo c a công dân v lĩnh v c văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch theo quy nh c a pháp lu t. 3. Nhi m v và quy n h n c th v lĩnh v c thông tin và truy n thông: a) Giúp y ban nhân dân qu n trong vi c t ch c công tác b o v an toàn, an ninh thông tin trong các ho t ng bưu chính, chuy n phát, vi n thông, công ngh thông tin, Internet, phát thanh. b) Ch u trách nhi m theo dõi và t ch c th c hi n các chương trình, d án v ng d ng công ngh thông tin trên a bàn qu n theo s phân công c a y ban nhân dân qu n. Th c hi n theo ch o c a y ban nhân dân qu n và hư ng d n c a S Thông tin và Truy n thông trong vi c qu n lý h t ng thông tin: M ng cáp thông tin, vi n thông và các tr m thu phát sóng i n tho i di ng (BTS) trên a bàn. c) T ch c th c hi n vi c qu n lý, ki m tra và hư ng d n các phư ng qu n lý các i lý bưu chính, vi n thông, Internet trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t; phát hi n các hành vi vi ph m c a các ơn v ho t ng trong lĩnh v c công nghi p công ngh thông tin và i n t ; v bưu chính; vi n thông và Internet; d ch v photo và in n; v kinh doanh sách báo, phát hành sách báo, cơ s kinh doanh xu t b n phNm; v ưa tin, phát thanh và truy n thanh trên a bàn, k p th i báo cáo S Thông tin và Truy n thông và y ban nhân dân qu n x lý. d) Tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n các t ch c, ơn v và cá nhân trên a bàn qu n th c hi n pháp lu t v các lĩnh v c bưu chính, vi n thông và Internet; công ngh thông tin, h t ng thông tin; phát thanh; qu ng cáo; báo chí; in n, phát hành; xu t b n. ) Giúp y ban nhân dân qu n qu n lý nhà nư c i v i m ng lư i phát thanh, truy n thanh cơ s .
  5. 4. Th c hi n các nhi m v khác do y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân qu n giao ho c theo quy nh c a pháp lu t. Chương III CƠ C U T CH C VÀ B MÁY i u 3. Cơ c u t ch c 1. Phòng Văn hóa và Thông tin có Trư ng phòng và không quá 03 Phó Trư ng phòng. a) Trư ng phòng ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân qu n và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Phòng; b) Phó Trư ng phòng là ngư i giúp Trư ng phòng, ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng và trư c pháp lu t v các nhi m v ư c phân công. Khi Trư ng phòng v ng m t, m t Phó Trư ng phòng ư c Trư ng phòng y quy n i u hành các ho t ng c a Phòng; c) Vi c b nhi m, mi n nhi m i v i Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng do Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cán b , công ch c chuyên môn, nghi p v làm công tác văn hóa và thông tin trên a bàn qu n ư c b trí tương x ng v i nhi m v ư c giao. 3. Căn c vào ch c năng, nhi m v nêu trên, c i m tình hình c th c a cơ quan, trình , năng l c cán b , Phòng Văn hóa và Thông tin t ch c thành các T chuyên môn, g m nh ng công ch c ư c phân công m nh n các ch c danh công vi c trên các m t công tác: - T văn hóa; - T gia ình; - T th d c th thao; - T báo chí, xu t b n, phát thanh, bưu chính và chuy n phát, vi n thông và Internet, du l ch, công ngh thông tin, h t ng thông tin. Tùy theo quy mô ho t ng, tính ch t công vi c và nhân s c th c a a phương, y ban nhân dân qu n có th b trí cán b ph trách riêng t ng lĩnh v c ho c ghép nhi u lĩnh v c vào cùng m t t trên cơ s tinh g n, hi u qu và ti t ki m. i u 4. Biên ch Căn c vào kh i lư ng công vi c và tình hình cán b c th xác nh t ng ch c danh và tiêu chuNn nghi p v công ch c phân b biên ch cho phù h p, m b o th c hi n và hoàn thành nhi m v ư c giao.
  6. S lư ng biên ch c th c a Phòng Văn hóa và Thông tin do Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh trong t ng biên ch hành chính c a qu n trên cơ s ch tiêu biên ch hành chính ư c y ban nhân dân thành ph giao cho qu n hàng năm. Chương IV CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 5. Ch làm vi c 1. Trư ng phòng ph trách, i u hành t t c các ho t ng c a Phòng và ph trách nh ng công tác tr ng tâm. Các Phó Trư ng phòng ph trách nh ng lĩnh v c công tác ư c Trư ng phòng phân công, tr c ti p gi i quy t các công vi c phát sinh. 2. Khi gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách có liên quan n n i dung chuyên môn c a Phó Trư ng phòng khác, Phó Trư ng phòng ch ng bàn b c th ng nh t hư ng gi i quy t, ch trình Trư ng phòng quy t nh các v n chưa nh t trí v i các Phó Trư ng phòng khác ho c nh ng v n m i phát sinh mà chưa có ch trương, k ho ch và bi n pháp gi i quy t. 3. Trong trư ng h p Trư ng phòng tr c ti p yêu c u các cán b , chuyên viên gi i quy t công vi c thu c ph m vi thNm quy n c a Phó Trư ng phòng, yêu c u ó ư c th c hi n nhưng cán b ph i báo cáo cho Phó Trư ng phòng tr c ti p ph trách bi t. i u 6. Ch sinh ho t h i h p 1. Hàng tu n, lãnh o Phòng h p giao ban m t l n ánh giá vi c th c hi n nhi m v và ph bi n k ho ch công tác cho tu n sau. 2. Sau khi giao ban lãnh o Phòng, các b ph n h p v i Phó Trư ng phòng tr c ti p ph trách ánh giá công vi c, bàn phương hư ng tri n khai công tác và th ng nh t l ch công tác. 3. M i tháng h p toàn th cán b , công ch c m t l n. 4. M i thành viên trong t ng b ph n có l ch công tác do lãnh o Phòng tr c ti p phê duy t. 5. L ch làm vi c v i t ch c và cá nhân có liên quan ph i th hi n trong l ch công tác hàng tu n, tháng c a ơn v ; n i dung làm vi c ư c Phòng chuNn b chu áo k p th i gi i quy t có hi u qu các yêu c u phát sinh liên quan n ho t ng chuyên môn c a Phòng. i u 7. M i quan h công tác 1. i v i y ban nhân dân qu n: Phòng Văn hóa và Thông tin ch u s ch o tr c ti p và toàn di n c a y ban nhân dân qu n v toàn b công tác theo ch c năng, nhi m v c a Phòng, Trư ng phòng tr c ti p nh n ch o và n i dung công tác t Ch t ch ho c Phó Ch t ch ph trách
  7. kh i và ph i thư ng xuyên báo cáo v i y ban nhân dân qu n v nh ng m t công tác ã ư c phân công; Theo nh kỳ ph i báo cáo v i y ban nhân dân qu n v n i dung công tác c a Phòng và xu t các bi n pháp gi i quy t công tác chuyên môn trong qu n lý nhà nư c thu c lĩnh v c liên quan. 2. i v i S Văn hóa, Th thao và Du l ch, S Thông tin và Truy n thông: Phòng Văn hóa và Thông tin ch u s hư ng d n và ki m tra v chuyên môn, nghi p v và th c hi n vi c báo cáo công tác chuyên môn theo nh kỳ và t xu t theo yêu c u c a Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch, S Thông tin và Truy n thông. 3. i v i các cơ quan chuyên môn khác thu c y ban nhân dân qu n: Th c hi n m i quan h h p tác và ph i h p trên cơ s bình ng, theo ch c năng nhi m v , dư i s i u hành chung c a y ban nhân dân qu n, nh m m b o hoàn thành k ho ch, nhi m v chính tr c a qu n. Trư ng h p ch trì ph i h p gi i quy t công vi c, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a Th trư ng các cơ quan chuyên môn khác, Trư ng Phòng Văn hóa và Thông tin t p h p các ý ki n và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét, quy t nh. 4. i v i y ban nhân dân phư ng: a) Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhi m hư ng d n, ki m tra v nghi p v qu n lý ngành y ban nhân dân phư ng th c hi n t t nhi m v ư c giao. b) Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhi m cùng v i y ban nhân dân phư ng ki n toàn, c ng c b ph n công tác v văn hóa và thông tin t i a phương. Ph i h p v i các t ch c, chính quy n, oàn th nhân dân xây d ng phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”; xây d ng gia ình văn hóa, khu ph văn hóa, phư ng văn hóa, ơn v văn hóa, công s văn minh s ch p. 5. i v i các ơn v s nghi p văn hóa và thông tin: Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Th d c Th thao thu c y ban nhân dân qu n và các t ch c ho t ng v lĩnh v c văn hóa, th thao, du l ch, thông tin và truy n thông ngoài công l p trong ph m vi qu n lý: a) Phòng Văn hóa và Thông tin t o i u ki n các ơn v s nghi p liên quan th c hi n t t nhi m v c a mình, ng th i giúp y ban nhân dân qu n th c hi n vi c qu n lý nhà nư c trên lĩnh v c văn hóa, th d c, th thao, du l ch gia ình, thông tin và truy n thông, ki m tra, k p th i phát hi n và xu t x lý nh ng vi ph m pháp lu t trên lĩnh v c ư c giao. b) Các ơn v s nghi p liên quan có trách nhi m ph i h p v i Phòng Văn hóa và Thông tin trong vi c giúp y ban nhân dân qu n xây d ng k ho ch, báo k t qu ho t ng c a lĩnh v c văn hóa và thông tin. 6. i v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam, các ơn v s nghi p, các ban, ngành, oàn th , các t ch c xã h i c a qu n:
  8. Phòng Văn hóa và Thông tin ph i h p và h tr y ban M t tr n T qu c, các oàn th qu n chúng th c hi n t t ch c năng, nhi m v ư c giao. Khi y ban M t tr n T qu c qu n, phư ng, các ơn v s nghi p, các ban, ngành, oàn th , các t ch c xã h i c a qu n có yêu c u, ki n ngh các v n thu c ch c năng c a Phòng, Trư ng phòng có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình y ban nhân dân qu n gi i quy t các yêu c u ó theo thNm quy n. Chương V I U KHO N THI HÀNH i u 8. Trư ng Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhi m c th hóa ch c năng, nhi m v c a Phòng, quy n h n, trách nhi m, ch c danh, tiêu chuNn công ch c c a Phòng theo quy nh c a pháp lu t th c hi n các n i dung Quy ch này. i u 9. Trư ng Phòng Văn hóa và Thông tin, Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan có trách nhi m th c hi n Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng Văn hóa và Thông tin sau khi ư c y ban nhân dân qu n quy t nh ban hành. Trong quá trình th c hi n n u phát sinh các v n vư t quá thNm quy n, Trư ng phòng Văn hóa và Thông tin ph i h p Trư ng Phòng N i v trình y ban nhân dân qu n xem xét, gi i quy t ho c b sung và s a i Quy ch cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản