Quyết định 05/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở, nhà kho và nhà xưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 05/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH BÌNH PHƯ C c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 05/2009/Q -UBND ng Xoài, ngày 21 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH B NG GIÁ TÍNH L PHÍ TRƯ C B I V I NHÀ , NHÀ KHO VÀ NHÀ XƯ NG TRÊN NA BÀN T NH BÌNH PHƯ C Y BAN NHÂN DÂN T NH BÌNH PHƯ C Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 03/12/2004; Căn c Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21/12/1999 c a Chính ph v l phí trư c b ; Căn c Ngh nh s 80/2008/N -CP ngày 29/7/2008 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21/12/1999 và Ngh nh s 47/2003/N -CP ngày 12/5/2003 c a Chính ph v l phí trư c b ; Căn c Thông tư s 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v l phí trư c b ; Theo ngh c a C c Thu t nh t i T trình s 56/TTr-CT ngày 15/01/2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành b ng giá tính l phí trư c b i v i nhà , nhà kho và nhà xư ng trên a bàn t nh, như sau: 1. Nhà : ơn giá STT C p nhà Niên h n s d ng ( /m2 sàn) 1 C p IIA Trên 50 năm 4.200.000 2 C p IIB Trên 50 năm 3.700.000 3 C p IIIA Trên 20 năm 3.150.000 4 C p IIIB Trên 20 năm 2.700.000 5 C p IIIC Trên 20 năm 2.350.000 6 C p IVA Dư i 20 năm 1.900.000 7 C p IVB Dư i 20 năm 1.600.000 8 C p IVC Dư i 20 năm 1.400.000 2. Nhà kho, nhà xư ng: 1.800.000 ng/m2 sàn. i u 2. C c Thu t nh căn c b ng giá tính l phí trư c b quy nh t i i u 1 t ch c thu l phí trư c b . Quy t nh này thay th Quy t nh s 69/2007/Q -UBND ngày 24/12/2007 c a UBND t nh v vi c ban hành b ng giá tính l phí trư c b i v i nhà , nhà kho và nhà xư ng trên a bàn t nh Bình Phư c.
  2. i u 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S Tài chính, C c trư ng C c Thu t nh, Giám c Kho b c Nhà nư c Bình Phư c, Ch t ch UBND các huy n, th xã, Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này, Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Văn L i
Đồng bộ tài khoản