Quyết định 0506/2003/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định 0506/2003/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0506/2003/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Thanh tra Nhân dân Cơ quan Bộ Thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0506/2003/QĐ-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 0506/2003/Q -BTM Hà N i, ngày 02 tháng 05 năm 2003 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH LÀM VI C C A BAN THANH TRA NHÂN DÂN CƠ QUAN B THƯƠNG M I B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh nh s 95/CP ngày 4 tháng 12 năm 1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i; Căn c Pháp l nh Thanh tra ngày 01 tháng 4 năm 1990 và Ngh nh s 241 H BT ngày 05 tháng 8 năm 1991 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) quy nh v t ch c và ho t ng c a các Ban Thanh tra Nhân dân; Sau khi th ng nh t v i Ban Thư ng v Công oàn Cơ quan B Thương m i; Theo ngh c a Trư ng Ban Thanh tra Nhân dân Cơ quan B Thương m i nhi m kỳ 2003-2005, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch làm vi c c a Ban Thanh tra Nhân dân Cơ quan B Thương m i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Ban Thư ng v Công oàn, Ban Thanh tra Nhân dân, Th trư ng các ơn v và cán b , công ch c Cơ quan B Thương m i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B THƯƠNG M I TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng, các Th trư ng; - Lưu: VT, C , Ban Thanh tra Nhân dân. Mai Văn Dâu QUY CH
  2. LÀM VI C C A BAN THANH TRA NHÂN DÂN CƠ QUAN B THƯƠNG M I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 0506/2003/Q -BTM ngày 02 tháng 5 năm 2003 c a B trư ng B Thương m i) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan B Thương m i Ban Thanh tra Nhân dân Cơ quan B Thương m i (dư i ây g i t t là Ban Thanh tra Nhân dân) là t ch c thanh tra c a cán b , công ch c Cơ quan B Thương m i do i h i cán b , công ch c Cơ quan B Thương m i b u ra b ng hình th c b phi u kín v i nhi m kỳ 02 năm. Ban Thanh tra Nhân dân nhi m kỳ 2003 – 2005 g m chín ng chí trong ó có m t Trư ng Ban, m t Phó Trư ng Ban và b y y viên, làm vi c theo ch kiêm nhi m, không ph i chuyên trách. i u 2. Nguyên t c làm vi c c a Ban Thanh tra Nhân dân 1. Ban Thanh tra Nhân dân th c hi n ch làm vi c t p th , bi u quy t theo a s và cao trách nhi m cá nhân c a m i thành viên trên cơ s các nguyên t c sau: a. M i công vi c thu c trách nhi m c a Ban Thanh tra Nhân dân u ư c xem xét gi i quy t khách quan, công khai, dân ch và k p th i; b. M i thành viên ư c phân công ph trách và ch u trách nhi m v m t s lĩnh v c công tác và báo cáo công vi c t i cu c h p nh kỳ ho c b t thư ng c a Ban Thanh tra Nhân dân; c. Tuân th trình t , th t c, th i h n gi i quy t công vi c và th c hi n y nhi m v , quy n h n chung quy nh t i i u 27 Pháp l nh Thanh tra; d. Trư ng Ban Thanh tra Nhân dân i u hành công vi c chung c a Ban Thanh tra Nhân dân và ph i h p v i các ơn v trong Cơ quan B Thương m i th c hi n các nhi m v c a Ban Thanh tra Nhân dân. 2. Ho t ng c a Ban Thanh tra Nhân dân t dư i s lãnh o c a B trư ng B Thương m i, s ch o c a Ch t ch Công oàn Cơ quan B Thương m i và s hư ng d n v nghi p v c a Chánh Thanh tra Nhà nư c B Thương m i. Chương 2. NHI M V , QUY N H N VÀ CÁCH TH C GI I QUY T CÔNG VI C C A BAN THANH TRA NHÂN DÂN i u 3. Nhi m v c a Ban Thanh tra Nhân dân
  3. Căn c Ngh quy t i h i cán b , công ch c Cơ quan B Thương m i và s ch o c a Công oàn Cơ quan B Thương m i, Ban Thanh tra Nhân dân có nhi m v giám sát, ki m tra: 1. Vi c th c hi n các ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Cơ quan B Thương m i; 2. Vi c th c hi n chương trình, k ho ch công tác hàng năm, hàng quý c a Cơ quan B Thương m i; 3. Vi c s d ng kinh phí ho t ng, bao g m các ngu n kinh phí do Ngân sách Nhà nư c c p và các ngu n kinh phí khác c a Cơ quan B Thương m i; 4. Vi c ch p hành chính sách, ch qu n lý và s d ng tài s n công c a Cơ quan B Thương m i; 5. Vi c tuy n d ng, khen thư ng, k lu t, nâng b c lương, nâng ng ch, b t và vi c th c hi n các ch , chính sách c a Nhà nư c v quy n và l i ích c a cán b , công ch c Cơ quan B Thương m i; 6. Vi c th c hi n n i quy, quy ch làm vi c c a Cơ quan B Thương m i; 7. Vi c gi i quy t khi u n i, t cáo trong n i b Cơ quan B Thương m i; i u 4. Quy n h n c a Ban Thanh tra Nhân dân 1. Khi th c hi n nhi m v , Ban Thanh tra Nhân dân có quy n yêu c u ơn v , cá nhân có liên quan thu c Cơ quan B Thương m i cung c p thông tin, tài li u c n thi t cho công tác giám sát, ki m tra; 2. Khi phát hi n có d u hi u vi ph m pháp lu t, l p biên b n và ki n ngh vi c gi i quy t v i Th trư ng cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan và giám sát vi c th c hi n ki n ngh ó; 3. Trong trư ng h p xét th y c n thi t ho c khi ki n ngh c a Ban Thanh tra Nhân dân không ư c gi i quy t, Ban Thanh tra Nhân dân ư c quy n báo cáo và ki n ngh v i cơ quan có thNm quy n c p trên tr c ti p c a cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan xem xét, gi i quy t. i u 5. Cách th c gi i quy t công vi c c a Ban Thanh tra Nhân dân 1. Th o lu n và quy t ngh t p th v t ng v n ư c t ra t i cu c h p thư ng kỳ ho c b t thư ng; 2. i v i m t s v n không nh t thi t ph i th o lu n t i cu c h p ho c do không có i u ki n t ch c cu c h p thì Trư ng Ban Thanh tra Nhân dân có th g i văn b n l y ý ki n các thành viên. N u có 2/3 s ý ki n nh t trí thì Trư ng Ban Thanh tra Nhân dân ra quy t ngh gi i quy t và báo cáo k t qu v i Ban Thanh tra Nhân dân t i
  4. cu c h p g n nh t; n u dư i 2/3 s ý ki n nh t trí thì v n ư c ưa ra th o lu n t i cu c h p g n nh t. 3. Các quy t ngh t p th gi i quy t công vi c c a Ban Thanh tra Nhân dân ch có hi u l c th c hi n khi ư c 2/3 s thành viên Ban Thanh tra Nhân dân nh t trí thông qua. Trong trư ng h p bi u quy t t i cu c h p cũng như khi g i văn b n l y ý ki n các thành viên, n u s ý ki n nh t trí và không nh t trí b ng nhau thì quy t ngh gi i quy t công vi c theo ý ki n c a Trư ng Ban. Chương 3. TRÁCH NHI M C A THÀNH VIÊN BAN THANH TRA NHÂN DÂN VÀ C A TH TRƯ NG ƠN VN THU C CƠ QUAN B THƯƠNG M I TRONG VI C TH C HI N NHI M V , QUY N H N C A BAN THANH TRA NHÂN DÂN i u 6. Trách nhi m c a Trư ng Ban Thanh tra Nhân dân 1. Ch u trách nhi m chung v công tác c a Ban Thanh tra Nhân dân 2. Xây d ng chương trình công tác c a Ban Thanh tra Nhân dân và phân công ph trách các lĩnh v c công tác i v i các thành viên th o lu n và quy t ngh t i cu c h p; 3. T ch c và i u hành các cu c h p nh kỳ và b t thư ng c a Ban Thanh tra Nhân dân; 4. X lý các ơn, thư và các ý ki n b ng văn b n c a cán b , công ch c Cơ quan B Thương m i g i Ban Thanh tra Nhân dân và tham gia các cu c h p v các v n liên quan khi có yêu c u; 5. Quy t nh cu i cùng v nh ng v n ư c th o lu n t i cu c h p c a Ban Thanh tra Nhân dân và ký quy t ngh gi i quy t công vi c thu c trách nhi m c a Ban Thanh tra Nhân dân. i u 7. Trách nhi m c a Phó Trư ng Ban Thanh tra Nhân dân 1. Giúp Trư ng Ban ch o i u hành m t s lĩnh v c công tác và ch u trách nhi m trư c Trư ng Ban v lĩnh v c công tác ư c phân công; 2. Ghi và ký các Biên b n cu c h p nh kỳ và b t thư ng c a Ban Thanh tra Nhân dân làm cơ s cho vi c ra quy t ngh gi i quy t công vi c thu c ph m vi nhi m v , quy n h n c a Ban Thanh tra Nhân dân; 3. Ph trách công tác ki m tra v vi c khi ư c giao nhi m v và ôn c vi c th c hi n các quy t ngh ã ư c thông qua; 4. Ph trách v kinh phí ph c v cho công tác c a Ban Thanh tra Nhân dân;
  5. 5. Thay m t Trư ng Ban ch o, i u hành công vi c c a Ban Thanh tra Nhân dân khi Trư ng Ban i v ng. i u 8. Trách nhi m c a y viên Ban Thanh tra Nhân dân 1. Th c hi n các nhi m v thu c trách nhi m cá nhân ư c phân công và báo cáo công vi c do mình ph trách trư c cu c h p c a Ban Thanh tra Nhân dân; 2. B trí th i gian phù h p nghiên c u, gi i quy t các công vi c chung c a Ban Thanh tra Nhân dân; ch ng xu t gi i pháp x lý công vi c và cùng t p th Ban Thanh tra Nhân dân gi i quy t các công vi c thu c trách nhi m c a Ban Thanh tra Nhân dân. 3. Tham d y các cu c h p c a Ban Thanh tra Nhân dân và có ý ki n thay cho vi c bi u quy t t i cu c h p trong trư ng h p không t ch c ư c cu c h p gi i quy t công vi c thu c trách nhi m c a Ban Thanh tra Nhân dân. 4. Không ư c nói và làm trái v i các quy t ngh gi i quy t công vi c ã ư c thông qua. Trong trư ng h p có ý ki n khác v i các quy t ngh ó thì v n ph i ch p hành và ư c trình bày ý ki n cá nhân c a mình t i cu c h p c a Ban Thanh tra Nhân dân. i u 9. Trách nhi m c a Th trư ng ơn v thu c Cơ quan B Thương m i 1. Gi i thi u v ch c năng, nhi m v tr ng tâm c a ơn v và các ch , chính sách, pháp lu t liên quan n nhi m v giám sát, ki m tra khi có yêu c u c a Ban Thanh tra Nhân dân. 2. Thông báo k p th i các thông tin c n thi t và cung c p y các tài li u liên quan n vi c th c hi n nhi m v giám sát, ki m tra c a Ban Thanh tra Nhân dân; 3. Gi i quy t k p th i yêu c u, ki n ngh c a Ban Thanh tra Nhân dân và thông báo k t qu gi i quy t n Ban Thanh tra Nhân dân theo th i gian n nh; 4. Ph i h p ch t ch và t o các i u ki n c n thi t cho Ban Thanh tra Nhân dân th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình. Chương 4. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC VÀ CU C H P C A BAN THANH TRA NHÂN DÂN i u 10. Chương trình công tác c a Ban Thanh tra Nhân dân Chương trình công tác c a Ban Thanh tra Nhân dân g m chương trình công tác năm và chương trình công tác quý trên cơ s Ngh quy t i h i cán b , công ch c Cơ quan B Thương m i. i u 11. Cu c h p c a Ban Thanh tra Nhân dân
  6. 1. Ban Thanh tra Nhân dân h p nh kỳ m i quý m t l n vào ngày làm vi c trong tu n cu i cùng c a quý. 2. Ban Thanh tra Nhân dân h p b t thư ng theo quy t nh c a Trư ng Ban ho c theo yêu c u c a 1/3 s thành viên. 3. Cu c h p c a Ban Thanh tra Nhân dân ư c ti n hành khi có ít nh t 2/3 s thành viên c a Ban Thanh tra Nhân dân tham d . i u 12. N i dung cu c h p c a Ban Thanh tra Nhân dân 1. Th o lu n và thông qua chương trình công tác năm, chương trình công tác quý c a Ban Thanh tra Nhân dân; 2. Quy t ngh gi i quy t các v n có liên quan n báo cáo công vi c c a các thành viên Ban Thanh tra Nhân dân; 3. Ki m i m s ch o i u hành, th c hi n Quy ch làm vi c c a Ban Thanh tra Nhân dân; 4. Th o lu n và quy t ngh gi i quy t các v n thu c trách nhi m c a Ban Thanh tra Nhân dân. Cu c h p c a Ban Thanh tra Nhân dân ư c ghi biên b n làm cơ s cho vi c ra quy t ngh gi i quy t công vi c. Chương 5. CÔNG B VÀ TH C HI N QUY T NGHN C A BAN THANH TRA NHÂN DÂN i u 13. Công b quy t ngh c a Ban Thanh tra Nhân dân Quy t ngh gi i quy t công vi c c a Ban Thanh tra Nhân dân thông qua t i cu c h p ư c công b n cán b , công ch c có liên quan thu c Cơ quan B Thương m i trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày k t thúc cu c h p c a Ban Thanh tra Nhân dân. i u 14. Th c hi n quy t ngh c a Ban Thanh tra Nhân dân 1. ơn v , cá nhân có liên quan thu c Cơ quan B có trách nhi m th c hi n quy t ngh gi i quy t công vi c c a Ban Thanh tra Nhân dân. 2. y viên Ban Thanh tra Nhân dân ư c phân công theo dõi, ch u trách nhi m chính lĩnh v c công tác có trách nhi m theo dõi, ôn c vi c th c hi n và báo cáo công vi c trư c cu c h p c a Ban Thanh tra Nhân dân. Chương 6. I U KHO N CU I CÙNG
  7. i u 15. Kinh phí ho t ng c a Ban Thanh tra Nhân dân Căn c i u 13 Ngh nh s 241 H BT ngày 05 tháng 8 năm 1991 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ), Ban Thanh tra Nhân dân ư c s d ng m t ph n kinh phí hành chính c a Cơ quan B Thương m i ph c v cho ho t ng c a Ban Thanh tra Nhân dân trên cơ s ngh c a Ban Thanh tra Nhân dân. i u 16. Khen thư ng, k lu t 1. Cá nhân và t p th Ban Thanh tra Nhân dân có thành tích ho c vi ph m trong vi c th c hi n nhi m v ư c ngh khen thư ng ho c k lu t theo quy nh chung c a Nhà nư c. 2. ơn v , cá nhân có hành vi c n tr công vi c c a Ban Thanh tra Nhân dân ho c có hành ng trù d p, tr thù các thành viên c a Ban Thanh tra Nhân dân tùy theo m c b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 17. Hi u l c thi hành Quy ch làm vi c này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký.
Đồng bộ tài khoản