Quyết định 06/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định 06/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 06/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt Qui hoạch phát triển Giáo dục - Đào tạo Thủ đô Hà Nội đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 06/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 06/2003/Q -UB Hà N i, ngày 10 tháng 01 năm 2003 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH HÀ N I V VI C PHÊ DUY T QUI HO CH PHÁT TRI N GIÁO D C - ÀO T O TH Ô HÀ N I N NĂM 2010 VÀ NNH HƯ NG N NĂM 2020 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c qui ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CB ngày 8/7/1999 và Thông tư s 05/1999/TT-BKH ngày 11/1/1999 c a B K ho ch và u tư v vi c hư ng d n qu n lý các d án qui ho ch; Căn c quy t nh s 3627/Q -UB ngày 19/9/1997 c a UBND Thành ph v vi c xây d ng Qui ho ch phát tri n giáo d c Th ô Hà N i n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020; Căn c quy t nh s 60/2002/Q -TTg c a Th tư ng chính ph v vi c phê duy t Qui ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i Th ô Hà N i. Căn c k t lu n c a H i ng th m nh Qui ho ch t i thông báo s 170/TB-KH& T ngày 8/7/2002 v vi c th m nh vòng II d án Qui ho ch phát tri n s nghi p giáo d c - ào t o Th ô n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020; công văn s 11148/KHTC ngày 10/12/2002 c a B Giáo d c và ào t o v vi c góp ý phê duy t qui ho ch phát tri n giáo d c và ào t o Th ô n năm 2010; - Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i t trình s 1491/TTr ngày 17/12/2002. QUY T NNH i u 1 : Phê duy t Qui ho ch phát tri n Giáo d c - ào t o Th ô Hà N i n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020 theo nh ng n i dung ch y u sau ây : I - QUAN I M PHÁT TRI N : 1. Gi v ng m c tiêu và nh hư ng xã h i ch nghĩa, chú tr ng giáo d c và phát tri n toàn di n nhân cách con ngư i Th ô văn minh - thanh l ch - hi n i, tiêu bi u cho tinh th n yêu nư c, yêu Ch nghĩa xã h i và phong cách lao ng sáng t o c a con ngư i Vi t Nam; phù h p v i giai o n phát tri n m i c a t nư c, th i i nói chung và Th ô Hà N i nói riêng. B o m công b ng và ti n b xã h i, xây d ng ngành giáo d c - ào t o Hà N i x ng áng v i t m vóc c a Th ô Hà N i văn minh - thanh l ch - hi n i, v i truy n th ng l ch s - văn hóa Th ô ngàn năm văn hi n.
  2. 2. Phát tri n giáo d c - ào t o v a là m c tiêu v a là ng l c phát tri n kinh t - xã h i c a Th ô và ph i i trư c m t bư c nh m áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i và ti n b khoa h c - công ngh , ng th i góp ph n thúc Ny quá trình phát tri n kinh t - xã h i trong khu v c ng b ng B c b và c a c nư c. 3. Xây d ng xã h i h c t p, chuNn b thích ng v i kinh t tri th c trong th p k u tiên c a th k XXI; ưu tiên u tư cho ngo i thành rút ng n kho ng cách phân c c trong phát tri n giáo d c gi a n i và ngo i thành, hoàn thành s m các yêu c u ph c p giáo d c trung h c và tương ương. Phát tri n giáo d c c ng ng, nâng cao ch t lư ng và hi u qu giáo d c xã h i góp ph n nâng cao ch t lư ng cu c s ng. Gi v ng v trí d n u c nư c trong quá trình phát tri n giáo d c - ào t o v m i m t. 4. Trên n n t ng dân trí cao, chú tr ng ào t o và b i dư ng nhân tài, ưu tiên phát tri n ngu n nhân l c có trình văn hóa và chuyên môn cao, có s c kho và trình ngo i ng ; áp ng nhu c u nhân l c lao ng k thu t c a th trư ng lao ng Hà n i và các a bàn khác trong c nư c, th trư ng lao ng qu c t và khu v c, c bi t là nhu c u nhân l c cho các hư ng phát tri n t phá và tr ng i m u tư c a thành ph , chuy n d ch cơ c u kinh t . Th c hi n m c tiêu Hà N i ph i tr thành m t trung tâm phát tri n ngu n nhân l c có ch t lư ng cao c a c nư c. 5. Nâng cao ch t lư ng và hi u qu công tác qu n lý giáo d c, chuNn hóa, hi n i hóa, a d ng hóa, xã h i hóa các ho t ng giáo d c - ào t o Th ô. Ti p t c nâng cao nh n th c "giáo d c là qu c sách hàng u; là s nghi p c a toàn ng, toàn dân; các c p, các ngành có trách nhi m và nghĩa v ph i h p phát tri n s nghi p giáo d c - ào t o". Phát tri n m nh các lo i hình trư ng bán công, dân l p, tư th c các b c h c - c bi t khu v c ô th , n i thành. i m i n i dung ào t o và t o s liên thông gi a các b c h c, ngành h c. Huy ng thêm ngu n l c cho giáo d c - ào t o t ngân sách nhà nư c - a phương và t xã h i (ngư i h c, doanh nghi p, ngư i dân) và ngu n h tr qu c t . 6. M r ng quan h h p tác, h i nh p qu c t và khu v c trong lĩnh v c giáo d c - ào t o c a Th ô Hà N i. Có chính sách h p lý khuy n khích các lo i hình du h c t túc, khuy n khích thu hút v n u tư phát tri n các cơ s ào t o nư c ngoài trên a bàn Hà n i theo qui nh c a pháp lu t. Hình thành m ng lư i các cơ s ào t o nhân l c có trình cao t chuNn khu v c và qu c t . II. M C TIÊU PHÁT TRI N : 1. M c tiêu t ng quát : Xây d ng và phát tri n h th ng giáo d c - ào t o Th ô Hà n i tr thành trung tâm v ào t o nhân l c, b i dư ng nhân tài cho t nư c. Ph n u tr thành m t trung tâm ào t o có uy tín khu v c và có dân trí cao; áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i và khoa h c công ngh c a Th ô văn minh - hi n i, nhu c u giáo d c c a các t ng l p dân cư và chuNn b cho th h tr Th ô bư c vào giai o n m i c a công cu c phát tri n theo hư ng công nghi p hóa và hi n i hóa. Hình thành phát tri n nhân cách con ngư i Th ô văn minh, thanh l ch, năng ng, sáng t o, tài hoa x ng áng v i truy n th ng 1000 năm Thăng Long - Hà N i. 2. M c tiêu c a các b c h c, ngành h c
  3. * Giáo d c m m non : Xây d ng hoàn ch nh và phát tri n h th ng giáo d c m m non trên a bàn thành ph c bi t là khu v c ngo i thành Hà n i. B o m s phát tri n toàn di n và lành m nh cho tr em c v s c kho , trí tu , thân th , tình c m. Ph i h p ch t ch gi a nhà trư ng và gia ình - xã h i trong công tác chăm sóc - nuôi d y tr . Ph bi n r ng rãi ki n th c và phương pháp nuôi d y tr cho các gia ình. Gi m m nh tình tr ng suy dinh dư ng và kém phát tri n tr em (tr nh ng nguyên nhân khách quan do di truy n, do di h i chi n tranh...) * Giáo d c ph thông : Nâng cao ch t lư ng giáo d c toàn di n, coi tr ng giáo d c o c, lý tư ng, giáo d c l i s ng, nhân cách, giáo d c truy n th ng Th ô thanh l ch và giáo d c pháp lu t cho thanh thi u niên h c sinh. Nâng d n ch t lư ng i trà. Coi tr ng u tư mũi nh n góp ph n ào t o, b i dư ng nhân tài, áp ng yêu c u phát tri n v i t c cao và b n v ng c a Th ô và t nư c, t ng bư c ti p c n trình khu v c và qu c t . Th c hi n t t công tác i m i n i dung giáo d c và thay sách giáo khoa (k c các n i dung ph n m m c thù c a Hà N i) Nâng cao ch t lư ng ph c p ti u h c và trung h c cơ s (THCS). Ph n u trư c năm 2010 ph c p Trung h c và tương ương trên toàn thành ph . n 2005 t t l 70 - 80% h c sinh ti u h c và 40% h c sinh THCS ư c h c 2 bu i/ngày; nâng s năm i h c trung bình c a ngư i dân Hà N i lên 12 năm vào năm 2010; m b o t 85 - 90% s dân trong tu i 6 - 23 ư c i h c. * Giáo d c ngh nghi p : Phát tri n các lo i hình ào t o cao ng công ngh , trung h c chuyên nghi p (THCN), d y ngh nh m ào t o i ngũ nhân l c khoa h c - công ngh và các nhà qu n lý, kinh doanh, k thu t viên và công nhân k thu t lành ngh có trình văn hóa và chuyên môn cao, có s c kh e và ki n th c c n thi t v tin h c và ngo i ng , có n p s ng văn minh lành m nh và hi u bi t xã h i... Trên cơ s phát tri n các lo i hình, cơ s ào t o nhân l c có ch t lư ng cao i ôi v i quá trình ph c p ngh , ph c p tin h c ngo i ng cho thanh niên (80% - 90% vào năm 2010). G n ào t o ngh v i yêu c u th c ti n, nâng cao năng l c th c hành cho h c sinh. Nâng t l ngư i lao ng qua ào t o lên 40 - 50% vào năm 2005; 60 - 70% vào năm 2010. T o nguòn tuy n sinh ch t lư ng cao cho các trư ng i h c ào t o ngu n nhân l c khoa h c có trình cao. Trư c năm 2010 xây d ng xong trư ng i h c th ô và 2 n 3 trư ng ào t o công nhân k thu t b c cao v i cơ c u ào t o a lĩnh v c, a h áp ng nhu c u phát tri n ngu n nhân l c c a Th ô Hà n i trong các năm t i. * Giáo d c không chính qui : a d ng hóa và nâng cao ch t lư ng, hi u qu các lo i hình giáo d c thư ng xuyên, phát tri n các chương trình và phương th c giáo d c t xa, giáo d c c ng ng nh m tuyên truy n ph bi n r ng rãi ki n th c ph thông và k năng cu c s ng t o i u ki n thu n l i cho nh ng ngư i không có i u ki n t i l p ư c h c t p và nâng cao ki n th c, góp ph n nâng cao dân trí và ào t o nhân l c. Xóa b tri t n n mù ch
  4. trong thanh niên và l c lư ng lao ng. T o cơ h i cho ông o ngư i lao ng ư c ti p t c h c t p, ào t o l i. * Giáo d c tr khuy t t t : T o cơ h i cho tr khuy t t t ư c h c t p m t trong các lo i hình trư ng l p thích h p t t l 70% vào năm 2005 và 85% vào năm 2010. 3. Các m c tiêu khác : - Xây d ng i ngũ cán b qu n lý và giáo viên v s lư ng, ng b và t chuNn hóa, có lòng yêu ngh và trình chuyên môn nghi p v v ng vàng áp ng yêu c u c a vi c i m i n i dung, phương pháp và phương ti n d y h c. - Hi n i hóa các cơ s giáo d c - ào t o c bi t là m ng lư i các trư ng tr ng i m ch t lư ng cao các b c h c, ngành h c. Ph n u n năm 2005 có 20 - 30% trư ng t chuNn qu c gia 50 - 60% vào năm 2010 và ph n l n t chuNn vào năm 2020. Trong ó có m t s trư ng t chuNn khu v c và qu c t (kho ng 10%). m b o phòng h c cho 80% trư ng ti u h c h c 2 bu i/ngày vào năm 2005, xóa cơ b n phòng h c c p 4 (bán kiên c ) t i các trư ng ti u h c và THCS vào năm 2003, trư ng m m non vào năm 2006. - Nâng cao ch t lư ng và hi u qu quá trình a d ng hóa, xã h i hóa các ho t ng giáo d c - ào t o. Huy ng m i ngu n l c u tư cho giáo d c - ào t o và tăng d n t tr ng u tư cho s nghi p giáo d c - ào t o, t o th và l c cho giáo d c Hà N i ti p c n và t ng bư c ưa giáo d c - ào t o Hà n i ti n k p và h i nh p v i các nư c trong khu v c và th gi i. III - CÁC GI I PHÁP CƠ B N PHÁT TRI N GIÁO D C VÀ ÀO T O HÀ N I N NĂM 2010. 1. Qui ho ch phát tri n m ng lư i giáo d c và ào t o Hà N i. * Giáo d c m m non : n năm 2010 t t c các phư ng xã u có ít nh t 1 trư ng m m non xây d ng kiên c m b o t i thi u 80% s cháu trong tu i i h c m u giáo và 25% s cháu trong tu i i nhà tr . m b o t t c các tr em 5 tu i ư c h c chương trình m u giáo l n vào l p 1. - Khuy n khích phát tri n các lo i hình trư ng bán công, dân l p, tư th c. - T ch c s p x p l i m ng lư i trư ng l p h p lý m b o i u ki n d y và h c có ch t lư ng, c bi t các i m l và các huy n ngo i thành khó khăn. * B c ti u h c n năm 2005, 100% trư ng ph thông ti u h c có c s v t ch t riêng, kiên c , gi v ng k t qu ph c p c p 1 úng tu i và xóa mù ch c a thành ph .
  5. n năm 2005 các qu n huy n có k ho ch u tư xây d ng cơ s v t ch t t 70% - 80% s h c sinh ti u h c h c 2 bu i/ngày. n năm 2010, ph n u 100% s h c sinh ti u h c ư c h c 2 bu i/ngày. * B c Trung h c ph thông + C p trung h c cơ s : n năm 2005 : các trư ng THCS có cơ s v t ch t riêng, kiên c . Gi v ng m c tiêu ph c p giáo d c THCS ã ư c công nh n ph n u t ph c p úng tu i. M i qu n huy n có 40% h c sinh THCS h c 2 bu i/ngày. n năm 2010 có ít nh t 80% trư ng THCS có cơ s v t ch t h c 2 bu i/ngày. + C p trung h c ph thông - Các trư ng trung h c ph thông (THPT) u có cơ s v t ch t kiên c theo tiêu chuNn qui nh, m b o trên 95% h c sinh t t nghi p THCS ư c h c ti p THPT, các lo i hình trung h c và tương ương khác. Hoàn thành d án u tư xây d ng Trư ng THPT ch t lư ng cao Chu Văn An vào năm 2005. Xây m i các trư ng THPT các qu n huy n m i thành l p chưa có trư ng mb o qui nh 5 v n dân có 1 trư ng THPT. * Giáo d c thư ng xuyên : + S p x p các trư ng b túc văn hóa, trung tâm giáo d c thư ng xuyên hi n có, m b o m i qu n huy n có 1 n 2 trung tâm giáo d c thư ng xuyên có cơ s v t ch t riêng, kiên c m b o các i u ki n theo tiêu chuNn qui nh. * Giáo d c ngh nghi p + m b o m i qu n huy n u có 1 trung tâm giáo d c k thu t t ng h p tiêu chuNn v cơ s v t ch t. + M i qu n, huy n u có ít nh t 1 trung tâm d y ngh tiêu chuNn v cơ s v t ch t. + S p x p h th ng các trư ng trung h c chuyên nghi p, d y ngh c a Thành ph áp ng yêu c u t o ngu n nhân l c cho công cu c công nghi p hóa, hi n i hóa Th ô. + Chuy n m t s trư ng chuyên nghi p n i thành ra ven n i mb o tiêu chuNn qui nh và dành l i cơ s n i thành cho h th ng giáo d c ph thông, nh t là các trư ng ti u h c. * Cao ng, ih c
  6. + u tư tăng cư ng cơ s v t ch t cho trư ng Cao ng văn hóa ngh thu t Hà n i. + Xây d ng Trư ng i h c Th ô mb o tiêu chuNn qui nh, dành cơ s ang có cho trư ng ph thông. + Xây d ng ký túc xá cho sinh viên, h c sinh các cơ s ào t o. * Các trư ng h c xây d ng m i m b o theo chuNn qui nh c a nhà nư c v di n tích m t b ng. 2. Phát tri n i ngũ giáo viên và cán b qu n lý : Qui ho ch l i i ngũ giáo viên m b o tính ng b và d y môn h c theo qui nh. Hàng năm b trí cho 8 - 10% giáo viên ư c i h c nâng cao trình và b i dư ng chuyên môn nghi p v n năm 2005 có 30% và n năm 2010 có 50% giáo viên t trên chuNn. - Xây d ng cơ ch , chính sách s d ng và ãi ng giáo viên h p lý, khuy n khích và t o ng l c v v t ch t và tinh th n theo m t b ng chung c a Thành ph . Thí i m luân chuy n giáo viên tăng cư ng ch t lư ng và tính công b ng trong giáo d c. u tư nâng c p trư ng b i dư ng CBQL giáo d c và trư ng i h c Th ô tr thành nh ng trung tâm ào t o, b i dư ng ch t lư ng cao. 3. i m i công tác qu n lý giáo d c Hoàn thi n cơ ch t ch c qu n lý Nhà nư c ngành giáo d c ào t o Th ô Hà N i theo hư ng phân c p qu n lý h p lý cho các c p cơ s (qu n, huy n và các trư ng) th c hi n qu n lý th ng nh t theo lu t và các qui nh, qui ch chung c a Nhà nư c, c a a phương và c a ngành GD- T. Các bi n pháp c th là : Hoàn thi n h th ng các văn b n pháp qui trong t t c các m t, các lĩnh v c qu n lý ngành giáo d c - ào t o và các cơ s giáo d c ào t o trên cơ s nh ng qui nh chung c a Nhà nư c và B Giáo d c - ào t o. Xây d ng h th ng thông tin qu n lý giáo d c c a ngành Giáo d c - ào t o Hà N i. Tin h c hóa công tác qu n lý, ph n u n năm 2005 có 50% i m trư ng và n năm 2010 có 70% i m trư ng Trung h c ph thông, trung h c chuyên nghi p, phòng giáo d c ào t o n i m ng Internet. Xây d ng các mô hình qu n lý thích h p và có hi u qu cho t ng lo i hình trư ng, cơ s ào t o và cho toàn ngành. c bi t c n xây d ng và hoàn thi n cơ ch qu n lý các lo i hình giáo d c - ào t o ngoài công l p b o m các lo i hình GD - T ngoài công l p phát tri n úng hư ng, ch t lư ng và hi u qu . C ng c h th ng thanh tra giáo d c. Chú tr ng công tác thanh tra thư ng xuyên các ho t ng chuyên môn, qu n lý tài chính, ho t ng d y h c... c a các cơ s ào t o - giáo d c công l p và ngoài công l p. 4. Tăng cư ng ngu n l c tài chính cho giáo d c ào t o Th ô.
  7. - Huy ng m i ngu n l c t Nhà nư c, t ch c xã h i, doanh nghi p, cá nhân ngư i h c và tài tr qu c t cho giáo d c - ào t o; trong ó chú tr ng phát tri n các trư ng ngoài công l p. - Nâng cao t tr ng huy ng ngu n ngoài ngân sách nhà nư c cho GD - T kho ng 50% vào năm 2010. - Tăng t l ngân sách Nhà nư c (trong ngân sách chung a phương) cho giáo d c - ào t o t kho ng 17% NSNN hi n nay lên 20% vào năm 2005 và 22% vào năm 2010. Th c hi n xã h i hóa giáo d c - ào t o các b c h c, c p h c. Th c hi n chuy n 80% các trư ng m u giáo sang bán công, dân l p; ưa t l trư ng bán công dân l p b c ti u h c t m c 15%, Trung h c cơ s 25%, Trung h c ph thông 40%. Huy ng m i ngu n l c c a toàn xã h i cho GD - T, xác nh rõ vai trò, quy n l i và trách nhi m c a các c ng ng dân cư, các doanh nghi p, t ch c kinh t xã h i v.v... trong công tác phát tri n GD - T. - Ưu tiên dành quĩ t trong qui ho ch phát tri n ô th cho các cơ s giáo d c ào t o, trong ó có các cơ s giáo d c ngoài công l p, có chính sách i t l y cơ s h t ng cho giáo d c... - Ưu tiên cho vay v n tín d ng ưu ãi các t ch c, doanh nghi p, cá nhân xây d ng trư ng bán công, dân l p, tư th c. Dành kinh phí xây d ng m t s trư ng cho các t ch c kinh t - xã h i, cá nhân thuê m trư ng ngoài công l p. Xây d ng quĩ phát tri n giáo d c th ô phát tri n cơ s h t ng cho GD - Tt các ngu n v n c a dân, c a các t ch c xã h i, doanh nghi p. Khuy n khích du h c t túc và tranh th s óng góp c a Vi t ki u nư c ngoài góp ph n xây d ng và phát tri n GD - T Th ô. Nâng cao ch t lư ng và hi u qu các ho t ng lao ng s n xu t - d ch v theo ngành ngh ào t o các trư ng chuyên nghi p, d y ngh . Phát tri n các lo i hình ào t o trong các doanh nghi p theo qui nh c a pháp lu t. i u 2 : T ch c th c hi n qui ho ch * S Giáo d c - ào t o có nhi m v : - Công b công khai qui ho ch các cơ quan, t ch c, cá nhân và nhân dân bi t và th c hi n nghiêm ch nh. - Ch trì, có s giúp c a các S , ngành liên quan c a Thành ph , căn c m c tiêu, các ch tiêu và nh hư ng phát tri n c a qui ho ch này, t ch c xây d ng các chương trình m c tiêu, án và d án u tư phù h p, ng th i ra các gi i pháp ng b nh m phát huy t i a các ngu n l c ph c v s phát tri n giáo d c và ào t o c a Th ô.
  8. - Nghiên c u ki n ngh v i Thành ph ban hành các cơ ch , qui ch phù h p các qui nh c a Nhà nư c th c hi n qui ho ch. - Th c hi n i m i t ch c qu n lý và c i cách hành chính t o môi trư ng thu n l i khuy n khích thu hút u tư trong nư c và nư c ngoài, ch ng khai thác các ti m năng, ngu n l c th c hi n t t các m c tiêu phát tri n và nh hư ng c a qui ho ch này. - Theo dõi, hư ng d n, ki m tra, giám sát, t ng h p tình hình và ch o th c hi n qui ho ch, nh kỳ t ch c ánh giá và xu t i u ch nh qui ho ch cho phù h p v i b i c nh kinh t - xã h i c a Thành ph và c nư c. * S Lao ng - Thương binh và Xã h i : ch trì, ph i h p v i S Giáo d c và ào t o, các s ngành liên quan và các c p th c hi n k ho ch phát tri n ào t o ngh phù h p v i qui ho ch phát tri n giáo d c ào t o Th ô. * S K ho ch và u tư : ch o các ngành và các c p ưa k ho ch phát tri n giáo d c và ào t o vào k ho ch nh kỳ c a ngành và a phương phù h p v i qui ho ch phát tri n giáo d c - ào t o, ph i h p v i s Tài chính v t giá, s Giáo d c và ào t o huy ng các ngu n tài tr cho phát tri n giáo d c ào t o. * S Tài chính v t giá : ch trì, ph i h p v i các S : K ho ch và u tư, Giáo d c và ào t o, Lao ng - Thưuơng binh và Xã h i xác nh t l ngân sách hàng năm chi cho giáo d c - ào t o m b o th c hi n qui ho ch, hoàn thi n cơ ch tài chính và ch qu n lý tài chính cho giáo d c, khuy n khích các t ch c, thành ph n kinh t - xã h i u tư cho giáo d c. * Ban T ch c chính quy n Thành ph : ph i h p v i s Giáo d c và ào t o, s Lao ng - Thương binh và Xã h i th c hi n c i cách hành chính trong ngành giáo d c, xác nh biên ch , xây d ng cơ ch , chính sách i v i cán b ngành giáo d c và t p th , cá nhân tham gia xã h i hóa giáo d c. * S Khoa h c - Công ngh và môi trư ng : ch trì, ph i h p v i s Giáo d c và ào t o và các s , ngành, các c p xây d ng cơ ch và k ho ch s d ng ti m l c c a ngành giáo d c - ào t o trong nghiên c u và ng d ng khoa h c công ngh , b o v môi trư ng. * Yêu c u các s , ngành có liên quan khác c a Thành ph và ngh các ơn v giáo d c - ào t o c a Trung ương trên a bàn Thành ph có trách nhi m ph i h p, h tr , hư ng d n S Giáo d c và ào t o trong quá trình th c hi n qui ho ch t ư c các m c tiêu ã ra. * UBND các qu n, huy n căn c qui ho ch này, xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch phát tri n giáo d c - ào t o hàng năm và 5 năm phù h p k ho ch phát tri n kinh t xã h i c a a phương. i u 3 : Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký.
  9. Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c S Giáo d c - ào t o, Th trư ng các s , ban, ngành có liên quan, Ch t ch UBND các qu n, huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản