Quyết định 06/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định 06/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 06/2004/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu Đông Nam á thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 06/2004/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 1 năm 2004 QUY T NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 06/2004/Q -TTG NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2004 V VI C GIAO NHI M V ÀO T O TI N SĨ CHO VI N NGHIÊN C U ÔNG NAM Á THU C TRUNG TÂM KHOA H C XÃ H I VÀ NHÂN VĂN QU C GIA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giáo d c ngày 02 tháng 12 năm 1998; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o t i Công văn s 11588/ H&S H ngày 01 tháng 12 năm 2003 và B trư ng B Khoa h c và Công ngh t i Công văn s 2662/BKHCN- TCCB, ngày 04 tháng 11 năm 2003, QUY T NH: i u 1. Giao nhi m v ào t o th c sĩ Vi n Nghiên c u ông Nam á thu c Trung tâm Khoa h c xã h i và Nhân văn qu c gia; B Giáo d c và ào t o xem xét, quy nh các chuyên ngành ào t o c th . i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Trung tâm Khoa h c xã h i và Nhân văn qu c gia và Vi n trư ng Vi n Nghiên c u ông Nam á thu c Trung tâm ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản