Quyết định 06/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

0
60
lượt xem
2
download

Quyết định 06/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 06/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành "Một số quy định trong công tác đấu thầu xây lắp các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn trong nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 06/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

 1. x Quy Õ t  ®Þ nh  cña Bé trëng Bé giao th«ng vËn t¶i Sè 06/2005/Q§­BGTVT  n g µ y   4   t h ¸ n g   1   n ¨ m   2 0 0 5   V Ò   v i Ö c   b a n   h µ n h   " M é t   s è   q u y   ® Þ n h  trong c«ng t¸c ®Êu thÇu x©y l¾p c¸c dù ¸n ®Çu t   x©y dùng b»ng nguån vèn trong níc do  Bé Giao th«ng vËn t¶i qu¶n lý" Bé trëng bé giao th«ng vËn t¶i ­ C¨n cø LuËt X©y dùng  ®îc Quèc héi th«ng  qua ngµy   26/11/2003; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   34/2003/N§­CP   ngµy   04/4/2003   cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô quyÒn h¹n vµ c¬   cÊu tæ chøc cña Bé Giao th«ng vËn t¶i; ­ C¨n cø quy chÕ qu¶n lý ®Çu t x©y dùng ban hµnh theo   NghÞ   ®Þnh 52/1999/N§­CP ngµy 8/7/1999 vµ   ®îc söa  ®æi, bæ   sung   b»ng   NghÞ   ®Þnh   sè   12/2000/N§­CP   ngµy   05/5/2000   vµ   NghÞ ®Þnh sè 07/2003/N§­CPngµy 30/01/2003 cña ChÝnh phñ; ­ C¨n cø Quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh   sè   88/1999/N§­CP   ngµy   01/9/1999   vµ   ®îc   söa   ®æi   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   b»ng   c¸c   NghÞ   ®Þnh   sè   14/2000/N§­CP   ngµy   05/5/2000   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè   66/2003/N§­CP   ngµy   12/6/2003   cña ChÝnh phñ; ­ C¨n cø Th«ng t sè  04/2000/TT­BKH ngµy 26/5/2000 vµ   Th«ng t sè  01/2004/TT­BKH ngµy 02/2/2004 cña Bé  KÕ  ho¹ch   vµ §Çu t híng dÉn thùc hiÖn Quy chÕ ®Êu thÇu;  ­ XÐt t×nh h×nh thùc tÕ  vÒ  c«ng t¸c  ®Êu thÇu thuéc   c¸c dù  ¸n  ®Çu t vµ  x©y dùng c«ng tr×nh chuyªn ngµnh giao   th«ng; ­ §Ó  n©ng cao chÊt lîng  ®Êu thÇu nh»m  ®¶m b¶o hiÖu   qu¶ ®Çu t cña dù ¸n; ­   Theo   ®Ò   nghÞ   cña   «ng   Côc   trëng   Côc   Gi¸m   ®Þnh   vµ   QLCL CTGT, Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1:   Ban hµnh kÌm theo quyÕt  ®Þnh nµy "Mét sè  quy  ®Þnh trong c«ng t¸c  ®Êu thÇu x©y l¾p c¸c dù  ¸n  ®Çu t   x©y dùng b»ng  nguån  vèn trong  níc do Bé  Giao th«ng  vËn  t¶i qu¶n lý".
 2. 2 § i Ò u   2:  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. QuyÕt   ®Þnh nµy thay  thÕ  quyÕt   ®Þnh sè  1626/1999/Q§­ BGTVT   ngµy   06/7/1999   vµ   sè   316/Q§­BGTVT   ngµy   30/1/2003  cña Bé Giao th«ng vËn t¶i. C¸c   quy   ®Þnh   tríc   ®©y   cña   ngµnh   giao   th«ng   vËn   t¶i   tr¸i víi quyÕt ®Þnh nµy ®Òu b∙i bá. §i Ò u   3:   C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô  trëng c¸c  Vô  thuéc Bé, Côc trëng c¸c Côc thuéc Bé  vµ  thñ  trëng c¸c  c¬  quan  ®¬n vÞ  trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i chÞu tr¸ch  nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy.
 3. 3 Mét sè quy ®Þnh trong c«ng t¸c ®Êu thÇu x©y l¾p  c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng b»ng nguån vèn trong níc  do bé giao th«ng vËn t¶i qu¶n lý (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 06/2005/Q§­BGTVT  ngµy 4 th¸ng 1 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé Giao th«ng vËn   t¶i) §i Ò u  1.  Quy ®Þnh ¸p dông Trong qu¸ tr×nh lËp, thÈm ®Þnh vµ tr×nh duyÖt c¸c thñ   tôc vÒ   ®Êu thÇu vµ  tæ chøc  ®Êu thÇu c¸c chñ   ®Çu t  hoÆc  ®¹i diÖn chñ ®Çu t (gäi chung lµ chñ ®Çu t) sö dông nguån  vèn trong níc do Bé  Giao th«ng vËn t¶i qu¶n lý  vµ  c¸c c¬   quan  ®¬n vÞ  liªn quan, ngoµi viÖc ph¶i  ®¶m b¶o thùc hiÖn  ®óng   c¸c   quy   ®Þnh   cña   Quy   chÕ   ®Êu   thÇu   hiÖn   hµnh,   c¸c  th«ng t  híng dÉn vÒ   ®Êu thÇu cña Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t,  c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu vµ ®Çu t  x©y dùng,  cßn ph¶i thùc hiÖn theo c¸c néi dung trong quy ®Þnh nµy. §i Ò u  2.  §iÒu kiÖn thùc hiÖn ®Êu thÇu  1­ §iÒu kiÖn thùc hiÖn ®Êu thÇu ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu  9   cña   Quy   chÕ   ®Êu   thÇu   ban   hµnh   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   88/1999/N§­CP vµ   ®îc söa  ®æi bæ sung b»ng kho¶n 7 §iÒu 1  cña NghÞ   ®Þnh sè  66/2003/N§­CP vµ  Th«ng t  01/2004/TT­BKH  ngµy 02/2/2004  cña Bé  KÕ  ho¹ch  vµ  §Çu  t  híng thùc hiÖn  NghÞ ®Þnh sè 66/2003/N§­CP. 2­ ViÖc tæ chøc th«ng b¸o mêi thÇu (hoÆc göi th  mêi  thÇu)   chØ   ®îc   thùc   hiÖn   sau   khi   cã   hå   s¬   mêi   thÇu   ®îc  duyÖt vµ  cã  kÕ  ho¹ch vèn hoÆc nguån tµi chÝnh  ®∙  ®îc x¸c  ®Þnh. 3­  §èi víi  h×nh thøc  lùa  chän nhµ  thÇu  lµ   ®Êu thÇu  h¹n chÕ  c¸c gãi thÇu thuéc dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng ph¶i  ®¶m  b¶o quy ®Þnh t¹i §iÒu 100 cña LuËt X©y dùng: "Kh«ng cho phÐp 2 doanh nghiÖp trë lªn thuéc cïng mét   tæng c«ng ty, tæng c«ng ty víi c«ng ty thµnh viªn, c«ng  ty mÑ vµ c«ng ty con, doanh nghiÖp liªn doanh víi mét bªn  gãp vèn trong  liªn  doanh cïng  tham    gia  ®Êu thÇu trong  mét gãi thÇu". §i Ò u   3.  VÒ viÖc lËp, tr×nh duyÖt kÕ ho¹ch ®Êu thÇu  dù ¸n 1­ Quy ®Þnh chung: KÕ  ho¹ch  ®Êu thÇu c¸c dù  ¸n nhãm A, B vµ  dù  ¸n quan   träng cÊp quèc gia ph¶i  ®¶m b¶o quy  ®Þnh t¹i §iÒu 8 cña  Quy   chÕ   ®Êu   thÇu   ban   hµnh   kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh   sè 
 4. 4 88/1999/N§­CP vµ  phÇn thø hai cña Th«ng t  sè  04/2000/TT­ BKH ngµy 26/5/2000 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t híng dÉn thùc  hiÖn Quy chÕ ®Êu thÇu. Riªng ®èi víi c¸c dù ¸n nhãm C, kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®îc  lËp vµ  phª duyÖt cïng  thêi   ®iÓm víi b¸o c¸o nghiªn  cøu  kh¶ thi hoÆc b¸o c¸o ®Çu t theo quy ®Þnh cña Quy chÕ qu¶n  lý   ®Çu   t  vµ   x©y   dùng,   nhng   néi   dung   kÕ   ho¹ch   ®Êu   thÇu  ph¶i  ®¶m b¶o theo quy  ®Þnh cña Quy chÕ   ®Êu thÇu vµ  híng  dÉn cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. 2­ Néi dung tr×nh duyÖt kÕ  ho¹ch  ®Êu thÇu  ®¶m b¶o  ®ñ  c¸c c¬  së  ph¸p lý  vµ  c¸c néi dung th«ng tin cÇn thiÕt  ®Ó   thÈm  ®Þnh vµ  xÐt duyÖt theo  ®óng quy  ®Þnh trong Th«ng t  sè  04/2000/TT­BKH ngµy 26/5/2000 cña Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu  t, cô thÓ nh sau: 2.1.V¨n b¶n tr×nh duyÖt kÕ  ho¹ch  ®Êu thÇu dù  ¸n bao   gåm c¸c néi dung sau: a. B¸o c¸o c¸c c¨n cø ph¸p lý   ®Ó  lËp, duyÖt kÕ  ho¹ch  ®Êu thÇu dù ¸n: ­ V¨n b¶n quyÕt  ®Þnh  ®Çu t  dù  ¸n, giao kÕ  ho¹ch vèn  hoÆc v¨n b¶n cho phÐp triÓn khai tæ chøc  ®Êu thÇu dù  ¸n,  c¸c v¨n b¶n liªn quan kh¸c tíi dù ¸n; ­ Tãm t¾t quy m« dù  ¸n kÌm theo b¸o c¸o nghiªn cøu  kh¶ thi ®îc duyÖt. b. B¸o c¸o t×nh h×nh triÓn khai dù  ¸n, trong  ®ã  ph¶i  thÓ hiÖn ®îc néi dung cña c¸c phÇn viÖc sau: ­ PhÇn c«ng viÖc ®∙ vµ ®ang thùc hiÖn: + Trong giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t, bao gåm chi phÝ lËp  dù ¸n ®Çu t x©y dùng. + Trong giai  ®o¹n chuÈn bÞ  thùc hiÖn  ®Çu t, bao gåm  c¸c chi phÝ  kh¶o s¸t thiÕt kÕ, chi phÝ  cho c«ng t¸c  ®Òn  bï gi¶i phãng mÆt b»ng v.v... §èi víi tõng c«ng viÖc  ®∙ vµ   ®ang thùc hiÖn nªu trªn  cÇn nªu râ  v¨n b¶n cho phÐp thùc hiÖn, tªn  ®¬n vÞ  thùc  hiÖn, gi¸ trÞ vµ thêi gian thùc hiÖn. ­ PhÇn c«ng viÖc kh«ng  ®Êu thÇu: Chi phÝ  ban qu¶n lý  dù ¸n, chi phÝ gi¶i phãng mÆt b»ng (trõ phÇn x©y dùng khu  t¸i ®Þnh c vµ rµ ph¸ bom m×n), c¸c kho¶n lÖ phÝ ph¶i nép,   lÖ phÝ thÈm ®Þnh, chi phÝ dù phßng v.v... ­ PhÇn c«ng viÖc sÏ tæ chøc ®Êu thÇu: Bao gåm nh÷ng c«ng viÖc cßn l¹i cña dù ¸n cÇn tæ chøc  ®Êu thÇu: X©y l¾p, cung cÊp l¾p  ®Æt thiÕt bÞ  vµ  c«ng t¸c  rµ ph¸ bom  m×n, x©y dùng khu t¸i ®Þnh c (nÕu cã) v.v...
 5. 5 2.2.   Néi   dung   lËp   kÕ   ho¹ch   ®Êu   thÇu   ph¶i   thùc   hiÖn  ®óng quy ®Þnh cña Quy chÕ ®Êu thÇu hiÖn hµnh vµ c¸c th«ng  t  híng dÉn cña Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, trong  ®ã  ph¶i gi¶i  tr×nh cô thÓ: a. Ph©n chia gãi thÇu vµ c¬ së tÝnh to¸n x¸c ®Þnh gi¸  trÞ gãi thÇu. b. Gi¸ gãi thÇu vµ nguån tµi chÝnh. c.   H×nh   thøc   lùa   chän   nhµ   thÇu   vµ   ph ¬ng   thøc   ®Êu  thÇu: ­ H×nh thøc lùa chän nhµ thÇu: + Chñ yÕu ¸p dông h×nh thøc ®Êu thÇu réng r∙i. +   Nh÷ng   trêng   hîp   cÇn   thiÕt   chØ   ®Þnh   thÇu   hoÆc   ®Êu  thÇu h¹n chÕ  ph¶i phï  hîp c¸c quy  ®Þnh cña Quy chÕ   ®Êu  thÇu hiÖn hµnh. ­ VÒ  ph¬ng thøc  ®Êu thÇu thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña   Quy chÕ   ®Êu thÇu vµ  c¸c th«ng t híng dÉn cña Bé  KÕ  ho¹ch   vµ §Çu t. d. Thêi gian tæ chøc ®Êu thÇu. ®.   Lo¹i   hîp   ®ång:   Tïy   theo   tÝnh   chÊt   vµ   thêi   gian  thùc hiÖn gãi thÇu mµ ®Ò xuÊt lo¹i hîp ®ång cho phï hîp. e. Thêi gian thùc hiÖn hîp  ®ång ph¶i  ®îc  ®Ò  xuÊt  ®¶m  b¶o phï hîp víi tiÕn ®é cña dù ¸n ®îc duyÖt, tÝnh kh¶ thi  cña viÖc thùc hiÖn tõng gãi thÇu vµ  thêi gian hoµn thµnh  c¸c gãi thÇu cña dù ¸n kh«ng qu¸ chªnh lÖch. 2.3.   Tµi   liÖu   kÌm   theo   v¨n   b¶n   tr×nh   duyÖt   (tê  tr×nh): Khi tr×nh duyÖt kÕ  ho¹ch  ®Êu thÇu c¸c dù  ¸n chñ   ®Çu  t ph¶i göi kÌm theo c¸c tµi liÖu ph¸p lý sau: a. QuyÕt  ®Þnh  ®Çu t, kÌm theo b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶  thi (thiÕt kÕ  s¬  bé, thiÕt kÕ  c¬  së, c¬  cÊu tæng møc  ®Çu   t), thiÕt kÕ vµ dù to¸n ®îc duyÖt (nÕu cã). b.   C¸c   v¨n   b¶n   tµi   liÖu   vÒ   kh¶   n¨ng   cung   cÊp   vèn,  t×nh h×nh thùc tÕ cña dù ¸n. c. C¸c v¨n b¶n liªn quan kh¸c nÕu cã: C¸c quyÕt  ®Þnh  ®∙ ®îc phª duyÖt vÒ thiÕt kÕ kü thuËt, dù to¸n vµ tæng dù   to¸n (nÕu cã), c¸c quyÕt ®Þnh giao thÇu, chØ ®Þnh thÇu vÒ   t vÊn lËp dù ¸n, t vÊn thiÕt kÕ... 3. Ph©n chia gãi thÇu: ViÖc  ph©n  chia  dù  ¸n thµnh  c¸c  gãi thÇu  cÇn c¨n  cø  vµo c«ng nghÖ, tÝnh chÊt kü thuËt hoÆc tr×nh tù thùc hiÖn   dù ¸n, víi quy m« hîp lý, ®¶m b¶o sau khi hoµn thµnh tõng   gãi thÇu cã  thÓ  khai th¸c cã  hiÖu qu¶ vµ  kh«ng lµm ph¸t 
 6. 6 sinh thªm  chi phÝ do tr×nh tù thùc hiÖn c¸c gãi thÇu g©y   ra. Kh«ng  ph©n  chia gãi thÇu qu¸ nhá  hoÆc  gãi  thÇu  qu¸  lín. §èi víi c¸c dù  ¸n x©y dùng  ®êng giao th«ng (kh«ng kÓ  c¸c cÇu trung vµ  lín, hÇm   giao th«ng vµ  c¸c trêng hîp  ®Æc biÖt kh¸c), viÖc ph©n chia gãi thÇu x©y l¾p cÇn ph¶i  ®¶m  b¶o gi¸ trÞ mçi gãi thÇu trong kho¶ng nh sau: a. Dù ¸n nhãm C: §èi víi dù ¸n cã tæng møc ®Çu t trªn  15 tû   ®ång, phÇn x©y l¾p ph©n thµnh 1  ®Õn 2 gãi thÇu; dù   ¸n díi 15 tû ®ång phÇn x©y l¾p ph©n thµnh 01 gãi thÇu. b.   Dù   ¸n   nhãm   B:   C¸c   gãi   thÇu   x©y   l¾p     cã   gi¸   trÞ  kho¶ng tõ  30  ®Õn 50 tû  tïy thuéc quy m« vµ  gi¸ trÞ  tæng  møc ®Çu t. §èi víi c¸c dù  ¸n thuéc nhãm nµy cã  gi¸ trÞ  phÇn x©y  l¾p nhá  h¬n 30 tû   ®ång, quy  ®Þnh toµn bé  phÇn x©y l¾p lµ   01 gãi thÇu. c. Dù  ¸n nhãm A: C¸c gãi thÇu x©y l¾p cã  gi¸ trÞ   Ýt   nhÊt   kho¶ng   70   tû   ®ång.   KhuyÕn   khÝch   ph©n  chia   c¸c   gãi   thÇu x©y l¾p  cã gi¸ trÞ lín h¬n 100 tû ®ång. C¸c trêng hîp kh¸c víi quy  ®Þnh nªu trªn, chñ   ®Çu t  ph¶i cã  v¨n b¶n b¸o c¸o gi¶i tr×nh  ®Ó  ngêi cã  thÈm quyÒn  xem  xÐt quyÕt ®Þnh. §i Ò u  4.  LËp hå s¬ mêi thÇu 1. C¨n cø ®Ó lËp, tr×nh vµ duyÖt hå s¬ mêi thÇu: C¨n cø lËp hå s¬ mêi thÇu thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i  môc II ch¬ng I PhÇn thø ba cña Th«ng t  sè  04/2000/TT­BKH  ngµy 26/5/2000 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. 2. Néi dung hå s¬ mêi thÇu: 2.1. Quy ®Þnh chung: a. Hå s¬ mêi thÇu ®¶m b¶o ®Çy ®ñ c¸c phÇn nh quy ®Þnh  cña Quy chÕ   ®Êu thÇu vµ  c¸c th«ng t  híng dÉn cña Bé  KÕ  ho¹ch vµ §Çu t, néi dung c¸c phÇn cña hå s¬ mêi thÇu ph¶i   ®¶m b¶o sù thèng nhÊt. Chñ   ®Çu t,  ®¹i diÖn chñ   ®Çu t  chÞu tr¸ch nhiÖm tríc  ngêi cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh  ®Çu t  vÒ  chÊt lîng hå  s¬  mêi thÇu vµ vÒ sù phï hîp cña hå s¬ mêi thÇu víi thiÕt kÕ  vµ dù to¸n ®îc duyÖt. Trêng hîp  sè  nhµ   thÇu  ®¨ng  ký  tham  dù   ®Êu  thÇu  lín  h¬n sè hå s¬ thiÕt kÕ mµ t vÊn thiÕt kÕ ph¶i nép theo quy  ®Þnh, Bªn mêi thÇu ph¶i sao thªm hå s¬ thiÕt kÕ ®Ó b¸n ®ñ   cho c¸c nhµ thÇu ®∙ ®¨ng ký. Trong trêng hîp nµy, Bªn mêi 
 7. 7 thÇu ph¶i  ®ãng dÊu x¸c nhËn vµo c¸c b¶n sao  ®ã  vµ  chÞu  tr¸ch nhiÖm vÒ sù chÝnh x¸c cña b¶n sao so víi b¶n chÝnh. b.   Trong   hå   s¬   mêi   thÇu   ngoµi   c¸c   néi   dung   nh  quy  ®Þnh cña Quy chÕ   ®Êu thÇu vµ  c¸c th«ng t  híng dÉn cña Bé  KÕ ho¹ch vµ §Çu t, cÇn ph¶i cã c¸c néi dung sau:  ­ KÕ  ho¹ch thùc hiÖn gãi thÇu cña nhµ  thÇu, trong  ®ã  ph¶i   ghi   cô   thÓ   mèc   thêi   gian   hoµn   thµnh   c¸c   h¹ng   môc  c«ng tr×nh chÝnh. ­ §èi víi gãi thÇu c¶i t¹o n©ng cÊp  ® êng giao th«ng,  trong  ®iÒu kiÖn võa thi c«ng võa khai th¸c, yªu cÇu nhµ  thÇu ph¶i lËp  ph¬ng ¸n tæ chøc  ®¶m b¶o giao th«ng vµ  an   toµn giao th«ng, biÖn ph¸p b¶o ®¶m vÖ sinh m«i trêng. B¶n tiªn lîng mêi thÇu ph¶i cã  h¹ng môc  ®¶m b¶o giao  th«ng   víi   gi¸   trÞ   b»ng   gi¸   dù   to¸n   ®îc   duyÖt.   Sau   khi  tróng thÇu nhµ thÇu ký hîp ®ång giao  cho c¬ quan qu¶n lý   duy   tu   söa   ch÷a   ®êng   thùc   hiÖn   c«ng   t¸c   ®¶m   b¶o   giao  th«ng   ®o¹n   tuyÕn   thuéc   ph¹m   vi   gãi   thÇu.   C¸c   nhµ   thÇu  kh«ng   cã     biÖn   ph¸p   ®¶m   b¶o   giao   th«ng   th×   sÏ   bÞ   ®iÓm  liÖt vµ bÞ lo¹i. §èi   víi   c¸c   c«ng   tr×nh   x©y   dùng   ë   n¬i   kh«ng   cã   c¬  quan qu¶n lý duy tu, söa ch÷a ®êng, th× nhµ thÇu ®îc phÐp  tù   thùc   hiÖn   sau   khi   ®∙   b¸o   c¸o   vµ   ®îc   chñ   ®Çu   t  chÊp  thuËn b»ng v¨n b¶n. ­ Hå  s¬  dù  thÇu cña c¸c nhµ  thÇu ph¶i kª khai bé  m¸y   qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ hÖ thèng kiÓm tra kü thuËt chÊt lîng  néi bé, kÌm theo lý  lÞch trÝch ngang c¸c vÞ  trÝ   ®îc giao  ®¶m  tr¸ch  ®Ó  Bªn mêi thÇu  ®¸nh gi¸ xÐt thÇu vµ  lµ  c¬  së   ®Ó kiÓm tra khi thùc hiÖn hîp ®ång. 2.2. Quy ®Þnh vÒ ph¬ng ph¸p vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hå  s¬ dù thÇu: Ph¬ng ph¸p vµ  tiªu chuÈn  ®¸nh gi¸ hå  s¬  dù  thÇu cña  c¸c gãi thÇu ph¶i  ®îc lËp theo quy  ®Þnh cña Quy chÕ   ®Êu  thÇu vµ c¸c th«ng t híng dÉn cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. Trong   ph¬ng   ph¸p   xÐt   thÇu   cÇn   ph¶i   quy   ®Þnh   râ   ®èi  víi c¸c nhµ  thÇu  ®∙ cã  nh÷ng vi ph¹m  chÊt l îng, tiÕn  ®é  hoÆc bÞ  xö  lý   ë  c¸c gãi thÇu  ®∙ thùc hiÖn tr íc  ®©y, hoÆc  kh«ng  ®ñ  n¨ng lùc tµi chÝnh th×  sÏ  bÞ  trõ   ®iÓm khi  ®¸nh  gi¸ hoÆc bÞ lo¹i bá trong khi xÐt thÇu. §èi víi nhµ thÇu cã thÓ ®îc kiÕn nghÞ tróng thÇu, Chñ  ®Çu t  cÇn kiÓm tra  ®¸nh gi¸ l¹i n¨ng lùc tµi chÝnh thùc  tÕ  cña nhµ  thÇu cã  kh¶ n¨ng thùc hiÖn gãi thÇu  ®¶m b¶o  chÊt lîng, tiÕn  ®é  vµ  c¸c  ®iÒu kiÖn hîp  ®ång, th«ng qua  viÖc xem xÐt c¸c néi dung sau:
 8. 8 ­  KiÓm tra c¸c hîp  ®ång mµ  nhµ  thÇu  ®∙ vµ   ®ang thùc  hiÖn cã   ®¶m b¶o chÊt lîng, tiÕn  ®é  theo quy  ®Þnh cña hîp  ®ång. ­ §èi víi nhµ  thÇu  ®∙ tróng thÇu nhiÒu gãi thÇu hoÆc  ®ang   thùc  hiÖn   nhiÒu   gãi   thÇu  trong   cïng   thêi  gian   xÐt   thÇu,  ph¶i  yªu cÇu nhµ  thÇu gi¶i tr×nh  vÒ  biÖn  ph¸p tæ  chøc thùc hiÖn gãi thÇu (kh¶ n¨ng huy  ®éng vÒ  tµi chÝnh,  vÒ thiÕt bÞ vµ nh©n sù ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu). Trªn c¬ së   gi¶i tr×nh cña nhµ  thÇu, Chñ   ®Çu t  ®¸nh gi¸ vµ  b¸o c¸o  ngêi cã thÈm quyÒn khi tr×nh kÕt qu¶ ®Êu thÇu. 2.3. Khèi lîng mêi thÇu: Khèi lîng mêi thÇu cña c¸c gãi thÇu x©y l¾p lµ  toµn  bé khèi lîng trong hå s¬ thiÕt kÕ ®îc duyÖt. C¸c khèi lîng mêi thÇu bao gåm nh÷ng khèi lîng c¬ b¶n  øng víi c¸c h¹ng môc kÕt cÊu chÝnh. Trong qu¸ tr×nh lËp hå  s¬  dù  thÇu nhµ  thÇu ph¶i c¨n  cø tiªu chuÈn kü  thuËt, quy tr×nh thi c«ng vµ  gi¶i ph¸p  kü thuËt ­ c«ng nghÖ cña nhµ thÇu phï hîp víi tiÕn ®é cña   dù ¸n, ®Ó ®a vµo c¸c khèi lîng cÇn thiÕt kh¸c. 2.4. Quy ®Þnh vÒ lËp b¶n vÏ thi c«ng: C¸c gãi thÇu x©y l¾p cã  quy  ®Þnh viÖc lËp b¶n vÏ  thi  c«ng do nhµ  thÇu  ®¶m tr¸ch, trong hå  s¬  mêi thÇu cÇn quy  ®Þnh mét sè néi dung nh sau: a. Gi¸ trÞ  dù  to¸n t  vÊn kh¶o s¸t, thiÕt kÕ  b¶n vÏ  thi c«ng  ®îc lËp,  thÈm   ®Þnh vµ  phª duyÖt theo  quy   ®Þnh  cña Nhµ  níc b»ng  mét  quyÕt   ®Þnh riªng.  Gi¸ trÞ  dù  to¸n  nµy kh«ng n»m trong gi¸ gãi thÇu x©y l¾p ®îc duyÖt ®Ó xÐt  thÇu. b. Sau khi cã  kÕt qu¶ tróng thÇu vµ  cã  dù  to¸n kh¶o  s¸t   thiÕt   kÕ   b¶n   vÏ   thi   c«ng   ®îc   duyÖt,   chñ   ®Çu   t  cã  tr¸ch nhiÖm lµm c¸c thñ  tôc bæ sung gi¸ trÞ  dù  to¸n kh¶o  s¸t thiÕt kÕ  b¶n vÏ  thi c«ng  ®îc duyÖt vµo gi¸ trÞ  hîp  ®ång giao nhËn thÇu, nhµ  thÇu tróng thÇu cã  tr¸ch nhiÖm   sö   dông   chi   phÝ   nµy   ®Ó   thùc   hiÖn   (nÕu   cã   ®¨ng   ký   kinh  doanh)   hoÆc   thuª   tæ   chøc   t  vÊn   chuyªn   ngµnh   thùc   hiÖn  c«ng   t¸c   kh¶o   s¸t   thiÕt   kÕ   b¶n   vÏ   thi   c«ng   theo     quy   ®Þnh. Nhµ  thÇu tróng thÇu ký  hîp  ®ång thuª t  vÊn kh¶o s¸t  thiÕt kÕ  b¶n vÏ  thi c«ng víi gi¸ lín h¬n gi¸ dù  to¸n  ® îc  duyÖt, th×  nhµ  thÇu tróng thÇu tù  chÞu chi phÝ  t¨ng thªm  nµy. c.  Trêng  hîp nhµ  thÇu  kh«ng  ®ñ  t  c¸ch ph¸p  nh©n  vµ  n¨ng lùc, kinh nghiÖm thùc hiÖn c«ng t¸c kh¶o s¸t thiÕt   kÕt b¶n vÏ thi c«ng th× ph¶i kª khai (mét hoÆc mét sè) tæ   chøc t vÊn ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh mµ nhµ thÇu dù kiÕn  
 9. 9 thuª  ®Ó  thùc hiÖn c«ng viÖc nµy. Hå  s¬  dù  thÇu cña nhµ  thÇu kh«ng  kª khai  vÒ  t  c¸ch  ph¸p  nh©n, n¨ng  lùc,  kinh  nghiÖm kh¶o s¸t thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng sÏ bÞ lo¹i trong  qu¸ tr×nh xÐt thÇu. Nhµ   thÇu   tróng   thÇu   cã   tr¸ch   nhiÖm   triÓn   khai   c«ng   t¸c kh¶o s¸t thiÕt kÕ  b¶n vÏ  thi c«ng (kÓ  c¶ trong trêng  hîp ph¶i thuª tæ chøc t  vÊn thùc hiÖn) ngay sau khi cã  th«ng  b¸o  tróng  thÇu vµ  ph¶i thùc  hiÖn  theo ChØ thÞ  sè  13/2003/CT­BGTVT ngµy 29/5/2003 cña Bé Giao th«ng vËn t¶i  nh»m  ®¶m  b¶o chÊt lîng, tiÕn ®é dù ¸n. d. Ngoµi c¸c néi dung trªn chñ ®Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm  vÒ c¸c néi dung sau: ­ §¶m b¶o gi¸ trÞ  dù  to¸n thiÕt kÕ  b¶n vÏ  thi c«ng  chiÕm   tû  lÖ   ®óng quy  ®Þnh so víi tæng chi phÝ  thiÕt kÕ  tÝnh theo  ®Þnh møc cña Nhµ  níc (®èi víi c«ng tr×nh giao  th«ng gi¸ trÞ  dù  to¸n thiÕt kÕ  b¶n vÏ  thi c«ng chiÕm 30%  so víi tæng chi phÝ thiÕt kÕ); ­ §ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm  tra chÊt l îng bíc  kh¶o s¸t  ®Ó  lËp thiÕt kÕ  b¶n vÏ  thi c«ng so víi b íc kh¶o  s¸t thiÕt kÕ  kü  thuËt. Trêng hîp ph¸t hiÖn c«ng t¸c kh¶o  s¸t thiÕt kÕ  kü  thuËt theo  ®Ò  c¬ng  ®îc duyÖt cã  sai sãt,  th×  tïy theo møc  ®é  vi ph¹m, chñ   ®Çu t  b¸o c¸o  ®Ò  xuÊt  h×nh thøc xö lý ®èi víi c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n cã liªn quan   vµ  kiÕn nghÞ  ngêi cã  thÈm   quyÒn quyÕt  ®Þnh  ®Çu t  xö  lý  theo   QuyÕt   ®Þnh   4391/2002/Q§­   BGTVT   ngµy   27/12/2002   cña  Bé  trëng Bé  Giao th«ng vËn t¶i vµ  theo c¸c quy  ®Þnh hiÖn  hµnh. §i Ò u   5.   Tæ chøc mêi thÇu theo h×nh thøc  ®Êu thÇu  réng r∙i: 1. Th«ng b¸o mêi thÇu 1.1. Thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i v¨n b¶n sè 7304/BKH­ QL§T ngµy 16/11/2004 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, kÓ tõ ngµy  01/4/2005 ®èi víi c¸c gãi thÇu x©y l¾p, cung cÊp hµng hãa   cã  gi¸ trÞ  tõ  20 tû  trë  lªn vµ  gãi thÇu t  vÊn tõ  5 tû  ®ång trë  lªn, th«ng b¸o mêi thÇu réng r∙i b¾t buéc ph¶i  ®¨ng trªn B¶n tin "Th«ng tin §Êu thÇu" cña Bé KÕ ho¹ch vµ  §Çu t. Tríc thêi ®iÓm 01/4/2005, viÖc th«ng b¸o mêi thÇu c¸c  gãi thÇu cã gi¸ trÞ nh trªn ph¶i ®îc ®¨ng trªn Ýt nhÊt 01  tê  b¸o Trung  ¬ng ph¸t hµnh trong ph¹m vi c¶ níc (vÝ  dô  B¸o   Nh©n   d©n,   B¸o   Lao   ®éng...)   hoÆc   ®¨ng   trªn   B¶n   tin  "Th«ng tin §Êu thÇu" hoÆc ®¨ng ®ång thêi trªn c¶ hai lo¹i   ph¬ng tiÖn nªu trªn.
 10. 10 1.2. §èi víi c¸c gãi thÇu x©y l¾p, cung cÊp hµng hãa  vµ  t  vÊn cã  gi¸ trÞ  nhá  h¬n møc quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 1.1,  th«ng   b¸o   mêi   thÇu   ph¶i   ®îc   ®¨ng   Ýt   nhÊt   trªn   01   b¸o  Trung ¬ng ph¸t hµnh trªn ph¹m vi toµn quèc. 1.3.  VÒ  sè   kú   ®¨ng  th«ng  b¸o mêi  thÇu trªn  b¶n  tin  "Th«ng   tin   §Êu   thÇu"   hoÆc  c¸c  ph¬ng  tiÖn   th«ng   tin   ®¹i  chóng nªu trªn ph¶i ®¶m b¶o Ýt nhÊt trong 3 kú liªn tôc. 1.4. Thêi ®iÓm ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu ® îc thùc hiÖn  sau  Ýt nhÊt lµ  10 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng th«ng b¸o lÇn  ®Çu   (gãi thÇu quy m« nhá thùc hiÖn sau Ýt nhÊt lµ 5 ngµy). 2.  VÒ  c¸c th«ng  tin  chi tiÕt  t¹i  n¬i  ®¨ng  ký, ph¸t  hµnh hå s¬ mêi thÇu: §Ó   c¸c nhµ   thÇu tù   ®¸nh gi¸  xem xÐt  tríc  khi quyÕt  ®Þnh tham  dù   ®Êu thÇu,  Bªn mêi thÇu ph¶i th«ng  tin chi  tiÕt t¹i n¬i  ®¨ng ký  vµ  ph¸t hµnh hå  s¬  mêi thÇu nh÷ng  néi dung sau: 2.1. Ph¹m vi, quy m« gãi thÇu, c¸c th«ng tin vÒ   ®iÒu  kiÖn tù  nhiªn,   ®Þa h×nh,  ®Þa chÊt  thñy  v¨n khu vùc x©y  dùng gãi thÇu (trõ  th«ng tin vÒ  gi¸ gãi thÇu vµ  gi¸ dù  to¸n). 2.2. §iÒu kiÖn vµ  yªu cÇu tèi thiÓu vÒ  n¨ng lùc kinh  nghiÖm cña nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu. 2.3. C¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c  ®∙ quy  ®Þnh trong   Quy chÕ   ®Êu thÇu,  Th«ng  t  04/2000/TT­BKH ngµy 26­5­2000  vµ  Th«ng t  01/2004/TT­BKH ngµy 02­2­2004 cña Bé  KÕ  ho¹ch  vµ §Çu t vµ c¸c néi dung liªn quan kh¸c. 3. ThÓ  thøc  ®¨ng ký  dù  thÇu, b¸n hå  s¬  mêi thÇu vµ  nép hå s¬ dù thÇu: 3.1. ViÖc  ®¨ng ký  tham gia  ®Êu thÇu, mua ­ b¸n hå  s¬  mêi thÇu  ®îc thùc hiÖn ngay t¹i n¬i b¸n hå  s¬  mêi thÇu,  trong thêi gian b¸n hå s¬ mêi thÇu. a. Thêi gian b¸n hå  s¬  mêi thÇu ph¶i  ®¶m b¶o  Ýt nhÊt  lµ 02 ngµy lµm viÖc. b. Ngêi  ®Õn  ®¨ng ký  vµ  mua hå  s¬  mêi thÇu ph¶i nép  giÊy giíi thiÖu do L∙nh  ®¹o nhµ  thÇu ký, cã   ®ãng dÊu cña  nhµ thÇu, kÌm  theo lµ b¶n tù kª khai cña ngêi ®îc cö ®Õn  mua   hå   s¬   mêi   thÇu.   Trong   ®ã   nªu   râ   tªn,   tuæi,   vÞ   trÝ  c«ng   t¸c,   ®Þa   chØ   vµ   ®iÖn   tho¹i   liªn   hÖ,   cam   kÕt   viÖc  m×nh ®óng lµ ngêi cña doanh nghiÖp cã giÊy giíi thiÖu ®Õn  mua hå s¬ mêi thÇu, vµ ph¶i ký vµo b¶n tù khai ®ã. §èi t­ îng ®Õn mua hå s¬ kh«ng ®ñ c¸c néi dung nµy, sÏ kh«ng ® îc  mua hå s¬ mêi thÇu. Trong qu¸ tr×nh xÐt thÇu nÕu ph¸t hiÖn c¸c trêng hîp  khai b¸o kh«ng ®óng sù thËt hå s¬ sÏ bÞ lo¹i.
 11. 11 c. Bªn mêi thÇu kh«ng  ®îc ¸p  ®Æt mµ  ph¶i c¨n cø vµo  nguyÖn väng  ®¨ng ký  mua hå  s¬  mêi thÇu cña c¸c nhµ  thÇu  ®Ó  b¸n hå  s¬  mêi thÇu. Trêng hîp kh«ng  ®ñ  hå  s¬  mêi thÇu  ®Ó b¸n cho c¸c nhµ thÇu do sè l îng tham gia ®Êu thÇu lín,  Bªn mêi thÇu ph¶i in bæ sung  ®Ó  b¸n  ®ñ  theo yªu cÇu cña  c¸c   nhµ   thÇu   trong   thêi   gian   quy   ®Þnh.   Khi   ®ã   Bªn   mêi  thÇu  ®ãng dÊu vµo c¸c b¶n sao cña hå  s¬  mêi thÇu vµ  chÞu   tr¸ch nhiÖm vÒ sù chÝnh x¸c cña hå s¬ ®îc sao. 3.2. Nép hå s¬ dù thÇu: Thùc hiÖn theo lÞch ghi trong th«ng b¸o mêi thÇu. NÕu   cã  sù  thay  ®æi vÒ  lÞch thùc hiÖn  ®Êu thÇu, Bªn mêi thÇu  ph¶i kÞp thêi th«ng b¸o tíi tÊt c¶ c¸c nhµ  thÇu tham dù  gãi thÇu. Bªn mêi thÇu kh«ng  ®îc tiÕp nhËn hå  s¬  dù  thÇu  cña c¸c nhµ  thÇu kh«ng cã  tªn trong danh s¸ch  ®Õn mua hå  s¬ mêi thÇu. Nhµ  thÇu  ®∙  ®¨ng ký  mua hå  s¬  mêi thÇu, khi chuÈn bÞ  hå  s¬  dù  thÇu cã  thÓ  liªn danh víi nhµ  thÇu kh¸c  ®Ó  tham   dù ®Êu thÇu gãi thÇu ®∙ ®¨ng ký. Trêng hîp nµy trong liªn  danh ph¶i cã Ýt nhÊt 01 thµnh viªn cã tªn trong danh s¸ch  ®∙ mua hå s¬ mêi thÇu. 4. Mét sè quy ®Þnh kh¸c: 4.1. Chñ   ®Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé  qu¸ tr×nh tæ  chøc ®Êu thÇu theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. 4.2.  C¸c  nhµ  thÇu  tham   gia   ®Êu thÇu  tù  chÞu  tr¸ch  nhiÖm vÒ  nh÷ng th«ng tin kª khai khi  ®Õn mua hå  s¬  mêi  thÇu vµ  tù  b¶o vÖ  quyÒn tham gia dù  thÇu cña m×nh theo  ®óng  quy  ®Þnh cña Quy chÕ   ®Êu thÇu hiÖn hµnh vµ  c¸c quy   ®Þnh cña Bé Giao th«ng vËn t¶i liªn quan ®Õn c«ng t¸c ®Êu  thÇu. 4.3. Trêng hîp cã  nh÷ng ph¸t sinh vît qu¸ thÈm quyÒn  hoÆc ph¸t hiÖn nh÷ng trêng hîp kh«ng b×nh thêng, Chñ   ®Çu  t cÇn b¸o c¸o kÞp thêi víi ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã  thÈm quyÒn xem xÐt gi¶i quyÕt. §i Ò u   6.  Yªu cÇu tèi thiÓu vÒ n¨ng lùc, kinh nghiÖm  nhµ thÇu ®îc tham gia dù thÇu: Nhµ  thÇu  ®îc tham gia  ®Êu thÇu ph¶i  ®¸p øng quy  ®Þnh  t¹i ®iÓm 1, kho¶n I, phÇn 1 cña Th«ng t  sè 01/2004/TT­BKH  ngµy 2/2/2004 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. Trong qu¸ tr×nh tæ chøc ®Êu thÇu, nÕu thÊy cÇn thiÕt,   Bªn mêi thÇu cã  quyÒn yªu cÇu nhµ  thÇu chøng minh vÒ  sù  tån   t¹i   vµ   ho¹t   ®éng   b×nh  thêng  cña  doanh   nghiÖp   m×nh.  Khi ®ã nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm gi¶i tr×nh vµ nép giÊy x¸c  nhËn   cña   c¬   quan   ký   quyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp,   hoÆc   cña   c¬  quan cÊp trªn cña m×nh, hoÆc cña c¬ quan cÊp giÊy ®¨ng ký 
 12. 12 kinh doanh vÒ  viÖc tån t¹i ho¹t  ®éng b×nh thêng cña nhµ  thÇu, kÌm theo v¨n b¶n x¸c nhËn cña c¬  quan thuÕ   ®Ó  Bªn  mêi thÇu xem   xÐt  ®¸nh gi¸. NÕu nhµ  thÇu kh«ng  ®¸p øng  yªu cÇu cña Bªn mêi thÇu th× sÏ bÞ lo¹i khi xÐt thÇu. Yªu   cÇu   tèi   thiÓu   vÒ   n¨ng   lùc,   kinh   nghiÖm   cña   nhµ  thÇu khi tham dù ®Êu thÇu c¸c gãi thÇu x©y l¾p nh sau: 1. Thêi gian kinh nghiÖm: 1.1.   §èi   víi   c¸c   gãi   thÇu   thuéc   dù   ¸n   nhãm   A,   nhµ  thÇu   ph¶i   cã   Ýt   nhÊt   5   n¨m   tham   gia   ho¹t   ®éng   chuyªn   ngµnh phï hîp víi yªu cÇu cña gãi thÇu. 1.2.   §èi   víi   c¸c   gãi   thÇu   thuéc   dù   ¸n   nhãm   B,   nhµ  thÇu   ph¶i   cã   Ýt   nhÊt   3   n¨m   tham     gia   ho¹t   ®éng   chuyªn  ngµnh phï hîp víi yªu cÇu cña gãi thÇu. 1.3. §èi víi dù  ¸n thuéc dù  ¸n nhãm C, nhµ  thÇu ph¶i  cã Ýt nhÊt 2 n¨m tham  gia ho¹t ®éng chuyªn ngµnh phï hîp   víi yªu cÇu cña gãi thÇu. 2. Kinh nghiÖm ho¹t ®éng chuyªn ngµnh trong thêi gian  quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 6: 2.1. Nhµ  thÇu  ®∙ thùc hiÖn vµ  hoµn thµnh  Ýt nhÊt 01  hîp  ®ång t¬ng tù  vÒ  kü  thuËt cña gãi thÇu vµ  cã  gi¸ trÞ  hîp ®ång kh«ng nhá h¬n gi¸ trÞ gãi thÇu, hoÆc ®∙ tham gia  vµ hoµn thµnh tõ 2 ®Õn 3 hîp ®ång t¬ng tù vÒ kü thuËt cña  gãi thÇu víi tæng gi¸ trÞ thùc hiÖn t¹i c¸c hîp ®ång trªn  ph¶i lín h¬n gi¸ trÞ gãi thÇu. 2.2. Trêng hîp nhµ thÇu lµ liªn danh c¸c doanh nghiÖp   x©y dùng tham dù   ®Êu thÇu, ngoµi c¸c  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh  nh mét nhµ thÇu ®éc lËp nªu trªn, yªu cÇu ®¬n vÞ ®øng ®Çu   liªn   danh   ph¶i   thùc   hiÖn   vµ   hoµn   thµnh   Ýt   nhÊt   01   hîp  ®ång t¬ng tù  vÒ  kü  thuËt x©y dùng cã  gi¸ trÞ  kh«ng thÊp  h¬n 60% gi¸ trÞ gãi thÇu. Hîp  ®ång t¬ng tù  nªu trªn ph¶i  ®îc chñ   ®Çu t  cña dù  ¸n ®ã x¸c nhËn b»ng v¨n b¶n lµ ®∙ hoµn thµnh ®¶m b¶o chÊt   lîng,     tiÕn   ®é   vµ   cã   tinh   thÇn   tr¸ch   nhiÖm   trong   qu¸  tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång. Trêng hîp chñ ®Çu t dù ¸n ®ã ®∙  gi¶i thÓ  th×  nép b¶n thanh lý  hîp  ®ång hoÆc biªn b¶n bµn  giao c«ng tr×nh. 3. N¨ng lùc tµi chÝnh: 3.1. Tæng lîi nhuËn sau thuÕ  trong 3 n¨m liÒn kÒ  cña  nhµ thÇu kh«ng nhá h¬n kh«ng. Nhµ  thÇu lµ  liªn danh th×  tÊt c¶ thµnh viªn  ®Òu ph¶i  ®¸p øng quy ®Þnh nµy; 3.2. Doanh thu x©y l¾p b×nh qu©n trong 3 n¨m liÒn kÒ  cña nhµ thÇu ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng 2 lÇn gi¸ gãi thÇu.
 13. 13 Nhµ   thÇu   liªn   danh   th×   doanh   thu   trung   b×nh   3   n¨m  liÒn   kÒ   ®îc   tÝnh   b»ng   tæng   doanh   thu   cña   c¸c   bªn   tham  gia. Trong  ®ã  nhµ  thÇu  ®øng  ®Çu liªn danh ph¶i cã  doanh  thu trung b×nh trong 03 n¨m liÒn kÒ  lín h¬n 60% gi¸ trÞ  doanh thu quy  ®Þnh  ë  trªn vµ  kh«ng thÊp h¬n tû  lÖ  % gi¸  trÞ  gãi thÇu mµ  nhµ  thÇu  ®øng  ®Çu liªn danh  ®ã   ®¶m nhËn  theo tháa thuËn cña hîp ®ång liªn danh. 3.3.   Nhµ   thÇu   tham   dù   ®Êu   thÇu   ph¶i   chøng   minh   ®îc  n¨ng lùc tµi chÝnh thùc tÕ theo yªu cÇu cña Chñ ®Çu t. §i Ò u  7.  VÒ gi¸ dù thÇu x©y l¾p 1. Khi tÝnh gi¸ dù  thÇu, ngoµi viÖc ph¶i tÝnh  ®ñ  c¸c  chi phÝ cÇn thiÕt cÊu thµnh s¶n phÈm c«ng tr×nh theo h íng  dÉn trong hå  s¬  mêi thÇu, nhµ  thÇu ph¶i tÝnh  ®Õn c¸c chi  phÝ sau theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. 1.1.   ChÕ   ®é   chÝnh   s¸ch   tiÒn   l¬ng   ®èi   víi   ngêi   lao  ®éng; 1.2. ChÕ ®é khÊu hao ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ m¸y mãc thi  c«ng; 1.3. C¸c lo¹i thuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ ph¶i trÝch nép. 2. Gi¸ trÞ  dù  thÇu cña nhµ  thÇu ph¶i bao gåm  ®ñ  chi  phÝ  nªu trªn vµ  c¸c kho¶n chi phÝ  chung, chi phÝ  cho hÖ  thèng qu¶n lý chÊt lîng néi bé cña nhµ thÇu... 3. §èi víi c¸c gãi thÇu thuéc dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng,  nghiªm  cÊm nhµ  thÇu bá  gi¸ thÇu thÊp díi gi¸ thµnh  x©y  dùng c«ng tr×nh (quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 7, §iÒu 10 cña LuËt  x©y dùng). 4. Trong hå s¬ dù thÇu cña nhµ thÇu kÌm theo b¶ng gi¸  dù  thÇu, b¾t buéc ph¶i cã  ph©n tÝch  ®¬n gi¸ chi tiÕt cÊu  thµnh ®¬n gi¸ dù thÇu cña c¸c khèi lîng x©y l¾p trong b¶n  tiªn lîng mêi thÇu vµ  ph¶i  ®îc Bªn mêi thÇu quy  ®Þnh râ  trong hå  s¬  dù  thÇu, trong  ®ã  nhÊt thiÕt ph¶i cã  c¸c  ®¬n  gi¸ sau: 4.1.  TÊt  c¶ c¸c  ®¬n  gi¸ dù   thÇu thuéc  h¹ng  môc  s¶n  phÈm  mêi thÇu cã gi¸ trÞ: a. Lín h¬n 2% tæng gi¸ dù  thÇu,  ®èi víi gãi thÇu lín  h¬n 15 tû ®ång. b. Lín h¬n 5% tæng gi¸ dù  thÇu,  ®èi víi gãi thÇu nhá  h¬n 15 tû ®ång. 4.2. C¸c  ®¬n gi¸ dù  thÇu thuéc c¸c h¹ng môc dÔ  ph¸t  sinh trong  qóa tr×nh thi c«ng  (VÝ  dô  h¹ng  môc  vÐt  bïn,  n¹o vÐt díi ®¸y s«ng, biÓn hoÆc xö lý nÒn ®Êt yÕu...).
 14. 14 4.3.  Mét  sè   ®¬n gi¸  dù  thÇu  thuéc  c¸c h¹ng  môc  kÕt  cÊu s¶n phÈm chÝnh (sÏ   ®îc quy  ®Þnh cô  thÓ  trong hå  s¬  mêi thÇu tïy theo tÝnh chÊt kü  thuËt vµ  yªu cÇu cña gãi  thÇu), gåm cã: ­ §¬n gi¸ ®µo ®Êt, ®¸ nÒn mãng c«ng tr×nh, ­ §¬n gi¸ ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t nÒn c«ng tr×nh, ­ §¬n gi¸ kÕt cÊu mãng, mÆt ®êng, ­ §¬n gi¸ cäc mãng c¸c lo¹i, ­ §¬n gi¸ bª t«ng, cèt thÐp th©n mè trô cÇu c¸c lo¹i, ­   §¬n   gi¸   s¶n   xuÊt   l¾p   ®Æt   èng   cèng   ®êng   kÝnh   D  ≥ 1,0m, ­ §¬n gi¸ dÇm cÇu c¸c lo¹i, ­ §¬n gi¸ bª t«ng, cèt thÐp mãng nhµ cao tÇng, ­ §¬n gi¸ x©y th« th©n nhµ cao tÇng, ­ §¬n  gi¸ cét  khung  bª t«ng,  cèt  thÐp th©n  nhµ   cao  tÇng, ­ §¬n  gi¸ bª  t«ng cèt  thÐp  dÇm, gi»ng  sµn  c¸c tÇng  cña nhµ cao tÇng, ­ Vµ ®¬n gi¸ dù thÇu mét sè h¹ng môc kÕt cÊu s¶n phÈm   chñ yÕu kh¸c. 5.   Trong   qóa   tr×nh   ®¸nh   gi¸   xÐt   thÇu,   Bªn   mêi   thÇu  ph¸t hiÖn nh÷ng hå  s¬  dù  thÇu cã   ®¬n gi¸ dù  thÇu bÊt hîp   lý,   tû   lÖ   hoÆc   c¬   cÊu   gi¸   gi÷a   c¸c   phÇn,   c¸c   h¹ng   môc  trong b¶ng gi¸ dù  thÇu bÊt hîp lý  so víi tû  lÖ, c¬  cÊu  gi¸ dù to¸n ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt theo quy ®Þnh  cña Nhµ níc, th× Bªn mêi thÇu yªu cÇu nhµ thÇu gi¶i tr×nh  ®Ó xem xÐt, xö lý. Bªn mêi thÇu ph¶i xem   xÐt kü   ®Ó  x¸c  ®Þnh  ®óng  ®¬n  gi¸ c¸c h¹ng môc  ®ßi hái chi phÝ  vËt liÖu lín, c¸c kÕt  cÊu cã  ¶nh hëng tíi sù  an toµn vµ  bÒn v÷ngcña c«ng tr×nh  (kÕt cÊu dÇm cÇu, mè  vµ  trô  cÇu, mãng cäc, líp mãng vµ  mÆt  ®êng, khung chÞu lùc ...). NÕu nhµ  thÇu  ®Ò  xuÊt c¸c  ®¬n gi¸ lo¹i nµy thÊp, th×  Bªn mêi thÇu cÇn yªu cÇu nhµ  thÇu   lµm   râ   vÒ   sù  bÊt  hîp  lý   cña   ®¬n   gi¸   ®ã,   nÕu   gi¶i  tr×nh b»ng v¨n b¶n cña nhµ  thÇu kh«ng  ®ñ  râ  th×   ®¬n gi¸  ®ã cña nhµ thÇu bÞ coi lµ sai lÖch khi xÐt thÇu. §i Ò u   8.   Ph¬ng  thøc   x¸c   ®Þnh  vµ   xö   lý   ®èi   víi  sù  bÊt hîp lý vÒ gi¸ dù thÇu x©y l¾p 1. Gi¸ dù thÇu cña c¸c gãi thÇu x©y l¾p
 15. 15 1.1. ThÊp h¬n 15% so víi gi¸ trÞ  dù  to¸n x©y l¾p  ®îc  duyÖt  ®èi víi c¸c gãi thÇu x©y dùng cÇu  ®êng, bÕn c¶ng,  c«ng tr×nh san lÊp mÆt b»ng. 1.2. ThÊp h¬n 10% so víi gi¸ trÞ  dù  to¸n x©y l¾p  ®îc  duyÖt   ®èi  víi  gãi  thÇu  x©y dùng kiÕn tróc  nhµ  hoÆc  gãi  thÇu x©y dùng hÖ thèng cÊp ®iÖn, cÊp tho¸t níc. Nh÷ng gi¸ dù thÇu thÊp h¬n møc trªn lµ cã thÓ tiÒm Èn  sù  bÊt hîp lý  vÒ  gi¸, cÇn ph¶i kiÓm  tra xem  xÐt kü  c¸c   ®¬n gi¸ dÉn ®Õn gi¸ dù thÇu thÊp nh trªn. 2. Trong qu¸ tr×nh  ®¸nh gi¸ vÒ  gi¸ dù  thÇu, Bªn mêi  thÇu   cã   quyÒn   yªu   cÇu   vµ   nhµ   thÇu   cã   tr¸ch   nhiÖm   gi¶i  tr×nh vÒ c¸c ®¬n gi¸ dù thÇu, nhÊt lµ ®èi víi c¸c ®¬n gi¸   bÊt hîp lý. NÕu v¨n b¶n gi¶i tr×nh cña nhµ  thÇu kh«ng  ®ñ  c¬  së  tin cËy th×  Bªn mêi thÇu c¨n cø vµo møc  ®é  bÊt hîp   lý,  ®Ó  xem xÐt tÝnh kh¶ thi cña hå  s¬  dù  thÇu theo c¸c  quy ®Þnh hiÖn hµnh. Nh÷ng yÕu tè   ®Ó  kiÓm tra xem xÐt møc  ®é  bÊt hîp lý  cña nh÷ng ®¬n gi¸ dù thÇu, bao gåm: 2.1.   §¬n   gi¸   nh©n   c«ng   kh«ng   ®óng   víi   cÊp   bËc   c«ng  viÖc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. 2.2. ThuÕ  suÊt thuÕ  gi¸ trÞ  gia t¨ng VAT vµ  c¸c lo¹i  thuÕ  theo quy  ®Þnh cña Nhµ  níc kh«ng  ®óng theo biÓu thuÕ  quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. 2.3. Kh«ng  ®ñ  thµnh phÇn chi phÝ  c«ng viÖc t¬ng øng  phï  hîp víi gi¶i ph¸p  c«ng  nghÖ, biÖn  ph¸p  tæ chøc  thi  c«ng, tiÕn ®é x©y dùng ®∙ ®îc ®Ò xuÊt trong hå s¬ dù thÇu  cña nhµ  thÇu vµ  quy tr×nh thi c«ng hiÖn hµnh hoÆc kh«ng  ®ñ  chi phÝ  cho viÖc thùc hiÖn biÖn ph¸p  ®¶m  b¶o an toµn   giao   th«ng   (®èi   víi   c¸c   gãi   thÇu   c¶i   t¹o   ®êng   giao  th«ng), kh«ng cã  chi phÝ  cho hÖ  thèng qu¶n lý  chÊt lîng,  chi phÝ bè trÝ c«ng trêng vµ b¶o vÖ m«i trêng. 2.4. §¬n gi¸ vËt liÖu  ®Õn ch©n c«ng tr×nh, c¸c  ®Þnh   møc hao phÝ  nh©n c«ng, vËt liÖu, m¸y thi c«ng trong c¸c  ®¬n gi¸ chi tiÕt cÊu thµnh gi¸ dù  thÇu, tÝnh qu¸ thÊp so  víi th«ng b¸o gi¸ vËt liÖu cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn vµ  c¸c ®Þnh mùc hiÖn hµnh cña Nhµ níc . 2.5. C¸c tû  lÖ  chi phÝ  chung hoÆc c¸c tû  lÖ  chi phÝ  kh¸c tÝnh qu¸ thÊp so víi quy ®Þnh cña Nhµ níc. 2.6. §èi víi c¸c hå  s¬  dù  thÇu cã  tû  lÖ  hoÆc c¬  cÊu   gi¸ dù  thÇu cña c¸c phÇn cã  chªnh lÖch lín so víi gi¸ dù   to¸n  ®îc duyÖt  (quy  ®Þnh t¹i Kho¶n  5, §iÒu  7) hoÆc  bÊt  hîp lý, thiÕu kh¶ thi th× Bªn mêi thÇu ph¶i xem xÐt kü l ­ ìng. NÕu møc  ®é  bÊt hîp lý  qu¸ lín, thiÕu kh¶ thi, Bªn  mêi thÇu vµ  tæ chuyªn gia cÇn thèng nhÊt  ý  kiÕn lo¹i bá  hå s¬ dù thÇu vµ nªu râ trong b¸o c¸o xÐt thÇu.
 16. 16 3. Ph¬ng ph¸p xö lý ®èi víi nh÷ng ®¬n gi¸ dù thÇu bÊt  hîp lý  thuéc c¸c hå  s¬  dù  thÇu cã  bÊt hîp lý  vÒ  gi¸ nh ng  cha ®Õn møc bÞ lo¹i bá, ®îc thùc hiÖn nh sau: Tæ chuyªn gia vµ  Héi  ®ång  ®¸nh gi¸ cña chñ   ®Çu t  ®Ò  xuÊt ph¬ng ¸n xö  lý   ®èi víi  ®¬n gi¸ bÊt hîp lý. Trªn c¬  së ý kiÕn thèng nhÊt cña c¸c thµnh viªn, L∙nh ®¹o Chñ ®Çu  t  sÏ  quyÕt  ®Þnh biÖn ph¸p xö  lý   ®èi víi c¸c  ®¬n gi¸ bÊt  hîp lý  theo híng thay thÕ   ®¬n gi¸ bÊt hîp lý  nµy b»ng®¬n  gi¸ cao nhÊt trong sè  c¸c hå  s¬  dù  thÇu kh¸c n¼m trong  danh s¸ch ng¾n. §ång thêi nªu râ  trong b¸o c¸o xÐt thÇu  khi tr×nh duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu. C¸c trêng hîp nªu t¹i  ®iÓm 2.6 vµ  môc 3  ë  trªn, Tæ t   vÊn thÈm ®Þnh cña cÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t sÏ xem xÐt kü ®¸nh  gi¸ xÐt thÇu cña chñ   ®Çu t,  ®Ó  tr×nh Ngêi cã  thÈm quyÒn  quyÕt ®Þnh ®Çu t quyÕt ®Þnh. §i Ò u  9.  Quy ®Þnh vÒ liªn danh Trêng hîp c¸c nhµ  thÇu liªn danh  ®Ó  tham gia dù  thÇu  ph¶i ®¸p øng c¸c quy ®Þnh sau: 1. TÊt c¶ c¸c nhµ  thÇu tham gia liªn danh ph¶i cã   ®ñ  n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù  theo quy  ®Þnh cña Quy chÕ   ®Êu  thÇu vµ  Th«ng t  sè  01/2004/TT­BKH ngµy 02­2­2004 cña Bé  KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t.   §ång   thêi   ph¶i   ®ñ   n¨ng   lùc,   kinh  nghiÖm tèi thiÓu quy  ®Þnh trong hå  s¬  mêi thÇu, t ¬ng øng  víi phÇn khèi lîng c«ng viÖc tham gia trong liªn danh. 2.   Mçi   nhµ   thÇu   chØ   ®îc   tham     gia   mét   ®¬n   dù   thÇu  trong mét gãi thÇu, dï díi h×nh thøc tham dù ®Êu thÇu ®éc  lËp hay liªn danh. 3.   Sè   lîng   thµnh   viªn   trong   liªn   danh   ®Êu   thÇu   x©y   l¾p ®îc quy ®Þnh nh sau: 3.1.  Gãi  thÇu x©y  l¾p tõ   70 tû   ®ång  trë  lªn:  Kh«ng  qu¸ 03 thµnh viªn; 3.2. Gãi thÇu x©y l¾p tõ  15 tû   ®ång  ®Õn 70 tû   ®ång:  Kh«ng qu¸ 02 thµnh viªn; 3.3. C¸c gãi thÇu x©y l¾p ®êng giao th«ng th«ng thêng  (gãi   thÇu  kh«ng   cã   c¸c   h¹ng   môc   thuéc  c¸c  chuyªn   ngµnh   x©y l¾p cã  yªu cÇu  ®¨ng ký  kinh doanh kh¸c nhau) cã  gi¸  trÞ  díi 15 tû  th×  chØ cho phÐp doanh nghiÖp tham gia  ®Êu  thÇu ®éc lËp. C¸c trêng hîp kh¸c, chñ ®Çu t  ®Ò xuÊt khi tr×nh duyÖt  hå s¬ mêi thÇu ®Ó c¬ quan thÈm ®Þnh b¸o c¸o trong v¨n b¶n   tr×nh ngêi cã thÈm  quyÒn quyÕt ®Þnh. 4. VÒ  viÖc  ®Ò  cö   ®¬n vÞ   ®øng  ®Çu liªn danh: Nhµ  thÇu  ®øng  ®Çu liªn  danh  do tÊt  c¶ c¸c thµnh  viªn trong  liªn 
 17. 17 danh   thèng   nhÊt   ®Ò   cö.   §ã   ph¶i   lµ   nhµ   thÇu   cã   ®ñ   n¨ng  lùc, kinh nghiÖm tæ chøc ®iÒu hµnh thùc hiÖn hîp ®ång cña   gãi thÇu vµ  ph¶i  ®¶m nhËn  phÇn  khèi lîng c«ng viÖc  øng  víi gi¸ trÞ Ýt nhÊt theo quy ®Þnh nh sau: 4.1. Lín h¬n hoÆc b»ng 60% gi¸ trÞ  hîp  ®ång,  ®èi víi  liªn danh 2 thµnh viªn; 4.2. Lín h¬n hoÆc b»ng 40% gi¸ trÞ  hîp  ®ång,  ®èi víi  liªn danh 3 thµnh viªn; 4.3. C¸c thµnh viªn kh¸c thùc hiÖn kh«ng thÊp h¬n 25%   gi¸ trÞ hîp ®ång; 5. §¬n dù thÇu vµ hå s¬ dù thÇu cña liªn danh ph¶i do   ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña nhµ thÇu ®øng ®Çu liªn danh ký  tªn vµ ®ãng dÊu cña nhµ thÇu ®øng ®Çu liªn danh. Trêng   hîp   ngêi   ®øng   ®Çu   hîp   ph¸p   cña   Nhµ   thÇu   ®øng  ®Çu liªn danh, v×  mét lý  do nµo  ®ã  kh«ng ký  trong  ®¬n dù   thÇu cña liªn  danh,  th×  tÊt c¶ nh÷ng ngêi  ®øng   ®Çu  hîp  ph¸p cña c¸c nhµ  thÇu tham gia liªn danh lµm v¨n b¶n  ñy  quyÒn cho mét ngêi trong Ban l∙nh  ®¹o cña Nhµ  thÇu  ®øng  ®Çu   liªn   danh   lµm   ngêi   ®¹i   diÖn   cña   Nhµ   thÇu   ®øng   ®Çu  liªn danh ký tªn trong ®¬n dù thÇu cña liªn danh. 6. Liªn danh c¸c nhµ  thÇu tham gia  ®Êu thÇu (®îc gäi  lµ  nhµ  thÇu liªn danh)  ph¶i cã  hîp  ®ång liªn danh  hoÆc  mét v¨n b¶n tháa thuËn liªn danh (gäi chung lµ  hîp  ®ång  liªn danh)  ®îc ký  kÕt gi÷a nh÷ng ngêi  ®øng  ®Çu hîp ph¸p  thuéc   c¸c   nhµ   thÇu   tham   gia   liªn   danh   ®Ó   tham   gia   ®Êu  thÇu mét gãi thÇu cô thÓ. 7. Sù  hîp lÖ  cña hîp  ®ång liªn danh  ®îc quy  ®Þnh nh  sau: 7.1. Tháa m∙n c¸c quy ®Þnh nªu t¹i §iÒu 9. 7.2.   Hîp   ®ång   (hoÆc   tháa   thuËn   liªn   danh)   ph¶i   quy  ®Þnh râ c¸c néi dung: a. Tªn gäi liªn danh; b. Tªn c¸c thµnh viªn tham gia liªn danh kÌm theo ®Þa   chØ, ®iÖn tho¹i liªn hÖ...; c. Quy ®Þnh thµnh viªn ®øng ®Çu liªn danh; d. Nªu râ  môc  ®Ých liªn danh  ®Ó  tham dù   ®Êu thÇu gãi  thÇu... (ghi râ  tªn, vÞ  trÝ, lý  tr×nh, ph¹m vi gãi thÇu,  dù ¸n mµ liªn danh tham dù ®Êu thÇu); ®. Tû  lÖ  vÒ  gi¸ trÞ, khèi lîng vµ  néi dung c«ng viÖc  c¸c   thµnh   viªn   trong   liªn   danh   sÏ   thùc   hiÖn   nÕu   tróng  thÇu; e. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña l∙nh ®¹o liªn danh vµ   tõng thµnh viªn trong liªn danh;
 18. 18 f. Thêi gian hiÖu lùc cña hîp ®ång liªn danh; g. C¸c néi dung kh¸c. 7.3. Cã  b¶n cam kÕt cña nhµ  thÇu  ®øng  ®Çu liªn danh  vÒ   tr¸ch   nhiÖm   cña   m×nh   göi   Chñ   ®Çu   t  vÒ   viÖc   ®¶m   b¶o  chÊt   lîng,   tiÕn   ®é   theo   yªu   cÇu   cña   toµn   bé   gãi   thÇu  trong  bÊt  kú  hoµn  c¶nh   ®iÒu kiÖn nµo nÕu liªn  danh   ®îc  tróng thÇu (kÓ  c¶ khi c¸c thµnh viªn liªn danh kh«ng cßn  kh¶ n¨ng thùc hiÖn phÇn c«ng viÖc ®îc ph©n chia). Trêng hîp liªn danh kh«ng ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh   t¹i ®iÒu nµy th× bÞ lo¹i khi xÐt thÇu. 8. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång gãi thÇu: ­ Liªn danh kh«ng  ®îc tïy tiÖn thay  ®æi tû  lÖ  vµ  néi  dung c«ng viÖc ghi trong hîp  ®ång liªn danh khi tham gia  dù thÇu; ­ Trêng hîp cÇn thiÕt ph¶i thay ®æi tû lÖ vµ néi dung  c«ng viÖc   ®∙ ph©n  c«ng,  nhµ  thÇu liªn  danh  ph¶i cã  v¨n  b¶n   gi¶i   tr×nh   göi   Chñ   ®Çu   t,   ®Ó   Chñ   ®Çu   t  cã   v¨n   b¶n  tr×nh cÊp cã  thÈm quyÒn xem xÐt chÊp thuËn tríc khi Chñ  ®Çu t ra quyÕt ®Þnh cho phÐp thay ®æi c¸c néi dung nµy. §i Ò u  10.  Quy ®Þnh vÒ thÇu phô 1. Trêng hîp cã  sö  dông nhµ  thÇu phô, nhµ  thÇu chÝnh   ph¶i ®Ò xuÊt trong hå s¬ dù thÇu cña m×nh vµ kª khai theo   mÉu biÓu quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu. 2. Nhµ  thÇu phô  hîp lÖ  ph¶i  ®¸p øng c¸c quy  ®Þnh nh sau: 2.1. §ñ n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù theo quy ®Þnh. 2.2. §ñ  n¨ng lùc, kinh nghiÖm t¬ng øng víi phÇn c«ng  viÖc ®îc giao. 2.3. Tæng gi¸ trÞ khèi lîng c«ng viÖc do c¸c nhµ thÇu  phô   ®¶m nhËn kh«ng  ®îc vît qu¸ 40% gi¸ trÞ  hîp  ®ång cña  gãi thÇu. 2.4. Cã   ®Çy  ®ñ  hå  s¬  chøng minh sù   ®¸p øng c¸c quy  ®Þnh nªu trªn. 3. Nhµ thÇu chÝnh ph¶i chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm tr­ íc chñ ®Çu t vµ ph¸p luËt vÒ viÖc ®¶m b¶o chÊt lîng, tiÕn  ®é   thùc   hiÖn   gãi   thÇu   theo   hîp   ®ång   kinh   tÕ   giao   nhËn  thÇu  ®∙ ký  víi chñ   ®Çu t, kÓ  c¶  ®èi víi c¸c c«ng viÖc do  nhµ thÇu phô thùc hiÖn. 4. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, nhµ thÇu chÝnh   kh«ng   ®îc   tïy   tiÖn   thay   ®æi   hoÆc   bæ   sung   nhµ   thÇu   phô  kh«ng cã trong hå s¬ dù thÇu.
 19. 19 Trêng hîp cÇn thiÕt ph¶i thay  ®æi hoÆc bæ sung thÇu   phô, nhµ thÇu chÝnh ph¶i cã v¨n b¶n gi¶i tr×nh ®Ó Chñ ®Çu  t xem xÐt vµ b¸o c¸o ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t.  Sau khi ngêi cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh  ®Çu t  chÊp thuËn,  Chñ   ®Çu t  ra quyÕt  ®Þnh cho phÐp thay  ®æi hoÆc bæ sung  nhµ thÇu phô. Chñ   ®Çu   t  chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   ngêi   cã   thÈm   quyÒn  quyÕt ®Þnh ®Çu t vÒ quyÕt ®Þnh nªn trªn cña m×nh. 5. Tæng c«ng ty (hoÆc c«ng ty mÑ) tham gia  ®Êu thÇu  ph¶i kª khai trong hå  s¬  dù  thÇu cña m×nh danh s¸ch c¸c  c«ng ty thµnh viªn sÏ  thùc hiÖn gãi thÇu nÕu tróng thÇu,  khèi lîng vµ  gi¸ trÞ  c«ng viÖc sÏ  giao cho c¸c c«ng ty  thµnh   viªn   thùc   hiÖn.   Trong   trêng   hîp   nµy   c¸c   c«ng   ty  thµnh viªn dù  kiÕn thùc hiÖn gãi thÇu  ®îc coi nh c¸c nhµ  thÇu phô  cña Tæng c«ng ty. Trong giai  ®o¹n thùc hiÖn hîp  ®ång, nÕu muèn thay  ®æi c«ng ty thµnh viªn  ®Ó  thùc hiÖn  gãi thÇu, Tæng c«ng ty ph¶i thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i  kho¶n 4, §iÒu nµy. 6. NÕu xÐt thÊy nhµ  thÇu phô  yÕu kÐm trong qu¸ tr×nh  thùc   hiÖn,   Chñ   ®Çu   t  cã   v¨n   b¶n   th«ng   b¸o   yªu   cÇu   nhµ  thÇu chÝnh tiÕp tôc  ®¶m tr¸ch phÇn khèi lîng cßn l¹i vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3, §iÒu nµy. Trêng hîp xÐt thÊy nhµ thÇu chÝnh còng kh«ng thÓ thùc   hiÖn khèi lîng nªu trªn, Chñ ®Çu t cã quyÒn c¾t gi¶m khèi  lîng,   ®iÒu   chuyÓn   thay   thÕ   nhµ   thÇu   phô   kh¸c   theo   quy  ®Þnh t¹i §iÒu 11. §i Ò u  11.  VÒ xö lý vi ph¹m 1. Quy ®Þnh xö lý nhµ thÇu vi ph¹m chÊt lîng  Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång nÕu nhµ thÇu cã vi   ph¹m   chÊt   lîng   th×   nhµ   thÇu   vµ   sÏ   bÞ   xö   lý   theo   QuyÕt  ®Þnh sè  4391/2002/Q§­BGTVT ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2002 cña  Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i. 2. Quy ®Þnh xö lý nhµ thÇu vi ph¹m tiÕn ®é 2.1. Mét sè kh¸i niÖm vµ quy ®Þnh: a.   TiÕn   ®é   hîp   ®ång   ®îc   hiÓu   lµ   tiÕn   ®é   trong   hîp  ®ång giao nhËn thÇu ký kÕt gi÷a chñ ®Çu t  vµ nhµ thÇu øng  víi   khèi   lîng   trong   hå   s¬   mêi   thÇu,   kh«ng   kÓ   c¸c   ph¸t  sinh   khèi  lîng  vµ   c¸c   nguyªn   nh©n   bÊt   kh¶   kh¸ng   (thiªn   tai lò lôt, chËm gi¶i phãng mÆt b»ng v.v... ). Trêng hîp cã khèi lîng ph¸t sinh hoÆc c¸c nguyªn nh©n  bÊt   kh¶   kh¸ng,   vÒ   nguyªn   t¾c   sÏ   ®îc   tÝnh   bæ   sung   thêi  gian ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nµy vµo hîp ®ång.
 20. 20 b. Vi ph¹m tiÕn  ®é  bao gåm  nh÷ng vi ph¹m vÒ  tiÕn  ®é   trong tõng giai  ®o¹n thùc hiÖn hîp  ®ång vµ  vi ph¹m tiÕn  ®é  kÕt thóc hîp  ®ång do lçi cña nhµ  thÇu, kÓ  c¶ vi ph¹m  tiÕn ®é dîc gia h¹n (do ph¸t sinh khèi lîng vµ c¸c nguyªn  nh©n bÊt kh¶ kh¸ng). c. C¸c giai ®o¹n thùc hiÖn hîp ®ång ® îc x¸c ®Þnh trªn  c¬  së  thùc hiÖn hoµn thµnh c¸c h¹ng môc chÝnh. Thêi  ®iÓm  kÕt   thóc   giai   ®o¹n   lµ   mèc   ®Ó   xem   xÐt   ®¸nh   gi¸   viÖc   vi  ph¹m tiÕn ®é cña nhµ thÇu. C¨n cø kÕ ho¹ch thùc hiÖn cña dù ¸n vµ yªu cÇu cô thÓ   cña hîp ®ång, chñ ®Çu t x¸c ®Þnh vµ c«ng bè c¸c thêi ®iÓm   xem xÐt ®¸nh gi¸ tiÕn ®é thùc hiÖn nªu trªn. d. Trong trêng hîp tiÕn ®é bÞ chËm do c¸c nguyªn nh©n   kh¸ch quan, nhµ thÇu ph¶i cã v¨n b¶n b¸o c¸o chñ ®Çu t  vÒ  nguyªn nh©n, thêi gian bÞ chËm vµ c¸c ®Ò xuÊt. ChËm  nhÊt  15 ngµy  sau khi  nhËn  ®îc  b¸o c¸o  cña nhµ  thÇu, chñ   ®Çu t ph¶i xem xÐt, cã  v¨n b¶n tr¶ lêi,  ®Ó  lµm   c¬ së xö lý tr¸ch nhiÖm vi ph¹m tiÕn ®é. 2.2. Quy ®Þnh xö lý vi ph¹m tiÕn ®é: Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   hîp   ®ång   nhµ   thÇu   cã   vi  ph¹m vÒ tiÕn ®é tïy theo møc ®é sÏ bÞ xö lý nh sau: a. Vi ph¹m lÇn ®Çu: Sau 10 ngµy kÓ  tõ  khi x¸c  ®Þnh viÖc nhµ  thÇu vi ph¹m  tiÕn  ®é, chñ   ®Çu t  ra th«ng b¸o phª b×nh nhµ  thÇu,  ®ång  thêi yªu cÇu nhµ thÇu cã cam kÕt kh¾c phôc. b. Vi ph¹m lÇn thø 2: Sau 10 ngµy kÓ  tõ  khi x¸c  ®Þnh viÖc vi ph¹m tiÕn  ®é  lÇn thø 2, chñ   ®Çu t  cã  v¨n b¶n khiÓn tr¸ch vµ  yªu cÇu  nhµ thÇu ký v¨n b¶n cam kÕt víi c¸c néi dung sau: ­ Cam kÕt nÕu kh«ng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc   theo yªu cÇu cña chñ   ®Çu t sÏ  bÞ  c¾t chuyÓn mét phÇn hîp  ®ång  ®Ó  giao cho nhµ  thÇu phô  bæ sung míi do chñ   ®Çu t  lùa chän. ­ Trong trêng hîp ph¶i ®iÒu chuyÓn khèi lîng, nÕu ®¬n  gi¸ tróng thÇu thÊp h¬n  ®¬n gi¸ cña Nhµ  níc lËp t¹i thêi  ®iÓm c¾t chuyÓn th× ®¬n gi¸ giao cho nhµ thÇu phô bæ sung  ®îc   tÝnh   theo   quy   ®Þnh   cña   Nhµ   níc   t¹i   thêi   ®iÓm   c¾t  chuyÓn hîp ®ång. Trong trêng hîp nµy, chñ ®Çu t tr×nh ng­ êi cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh  ®Çu t phª duyÖt dù  to¸n phÇn  khèi lîng ®iÒu chuyÓn ®îc tÝnh theo ®¬n gi¸ míi ®Ó lµm c¬  së  thùc hiÖn. Toµn bé  chi phÝ  t¨ng thªm so víi  ®¬n gi¸  tróng thÇu, nhµ thÇu chÝnh ph¶i chÞu. ­ Chñ   ®Çu t  ®îc quyÒn  thanh  to¸n  trùc  tiÕp cho  nhµ  thÇu phô ®èi víi c¸c khèi lîng c«ng viÖc ®iÒu chuyÓn.
Đồng bộ tài khoản