Quyết định 06/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Dangngoc Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
109
lượt xem
8
download

Quyết định 06/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 06/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề ban hành kèm theo quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 06/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 06/2006/QĐ-BLĐTBXH NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2006 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TRONG QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC THÀNH LẬP VÀ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ, TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2006/QĐ-BLĐTBXH NGÀY 10/7/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm l994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày l0/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban bành Quy định về thủ tục thành tập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như sau: 1. Sửa đổi nội dung điểm a khoản 2 Điều 3 và điểm a khoản 2 Điều 5 thành: "Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các trường dạy nghề;" 2. Sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 2 Điều 4 thành: "Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ, đề án khả thi thành lập trường và các điều kiện quy định tại Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/7/2006, trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định. Trường hợp không đủ điều kiện thành lập, phải trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường bằng văn bản, nêu rõ lý do.” 3. Sửa đổi, bổ sung nội dung điểm b khoản 2 Điều 6 thành: “Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ, đề án khả thi thành lập trường và các điều kiện quy định tại Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/7/2006, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh." Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  2. Điều 3. Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Người đứng đầu cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội có trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề trực thuộc; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nguyễn Thị Hằng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản