Quyết định 06/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 06/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH À N NG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 06/2009/Q -UBND à N ng, ngày 25 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH QUY NNH M C THU, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ B O V MÔI TRƯ NG I V I KHAI THÁC KHOÁNG S N U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH À N NG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Phí và l phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Ngh nh s 63/2008/N -CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 67/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2008 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 63/2008/N -CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n; Căn c Ngh quy t s 73/2008/NQ-H ND ngày 04 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân thành ph à N ng khoá VII, nhi m kỳ 2004 - 2009, kỳ h p th 12 v vi c quy nh thu m t s lo i phí và l phí trên a bàn thành ph à N ng; Theo ngh c a Giám c S Tài chính thành ph à N ng, QUY T NNH: i u 1. Quy t nh này quy nh v m c thu, qu n lý và s d ng phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n trên a bàn thành ph à N ng. i u 2. i tư ng n p phí i tư ng n p phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n là các t ch c, cá nhân khai thác các lo i khoáng s n trên a bàn thành ph à N ng thu c i tư ng ch u phí b o v môi trư ng theo quy nh t i Ngh nh s 63/2008/N -CP ngày 13
  2. tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n. i u 3. M c thu phí M c thu phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n ư c th c hi n theo Ph l c kèm theo Quy t nh này. i u 4. Qu n lý và s d ng ti n thu phí 1. Các t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n có nghĩa v th c hi n kê khai s ti n phí ph i n p hàng tháng v i cơ quan Thu theo quy nh t i Thông tư s 67/2008/TT- BTC ngày 21 tháng 7 năm 2008 c a B Tài chính và t n p ti n phí vào ngân sách nhà nư c t i Kho b c Nhà nư c nơi khai thác kho ng s n theo úng s li u ã kê khai v i cơ quan Thu . 2. Toàn b s thu phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n n p vào ngân sách thành ph và ư c s d ng bù p chi phí cho công tác b o v , u tư cho môi trư ng t i các a phương nơi có ho t ng khai thác kho ng s n, bao g m: a) Chi phòng ng a và h n ch các tác ng x u i v i môi trư ng t i nơi có ho t ng khai thác khoáng s n; b) Chi kh c ph c suy thoái, ô nhi m môi trư ng do ho t ng khai thác khoáng s n gây ra; c) Chi gi gìn v sinh, b o v và tái t o c nh quan môi trư ng t i a phương nơi có ho t ng khai thác khoáng s n. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 6. Giám c S Tài chính ch u trách nhi m ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan hư ng d n, ki m tra vi c tri n khai th c hi n Quy t nh này. i u 7. Chánh Văn phòng U ban nhân dân thành ph ; Giám c S Tài chính, S Tài nguyên và Môi trư ng; C c trư ng C c Thu thành ph ; Giám c Kho b c Nhà nư c à N ng; Th trư ng các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân thành ph ; Ch t ch U ban nhân dân các qu n, huy n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Võ Duy Khương
  3. PH L C M C THU PHÍ B O V MÔI TRƯ NG I V I KHAI THÁC KHOÁNG S N (Kèm theo Quy t nh s 06/2009/Q -UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 c a UBND thành ph à N ng) ( vt: ng) S Lo i khoáng s n ơn v M c thu TT tính 1 á làm v t li u xây d ng thông thư ng m3 1.000 2 S i, cu i, s n m3 4.000 3 Cát vàng (cát xây tô) m3 3.000 4 Các lo i cát khác (cát san l p) m3 2.000 5 t sét, làm g ch, ngói m3 1.500 6 Các lo i t khác ( t san l p) m3 1.000 7 á p lát, làm m ngh (granit, gabro, á hoa...) m3 50.000 8 Qu ng á quý (kim cương, rubi, saphia, emôrôt, alexandrit, t n 50.000 opan quý màu en, adit, rô ôlit, pyrôp, berin, spinen, tôpaz, th ch anh tinh th , crizôlit, pan quý, birusa, nêfrit...) 9 Các lo i á khác ( á làm xi măng, khoáng ch t công m3 2.000 nghi p...) 10 Cát th y tinh m3 5.000 11 t làm cao lanh m3 5.000 12 t làm th ch cao m3 2.000 13 Than bùn t n 2.000 14 Nư c khoáng thiên nhiên m3 2.000 15 Sa khoáng titan (ilmenit) t n 50.000 16 Qu ng thi c t n 180.000 17 Fenspat m3 20.000 18 Than á t n 6.000 19 Các lo i than khác t n 4.000 20 Qu ng apatit t n 3.000 21 Qu ng mangan t n 30.000 22 Qu ng s t t n 40.000 23 Qu ng chì t n 180.000
  4. 24 Qu ng k m t n 180.000 25 Qu ng ng t n 35.000 26 Qu ng bôxit t n 30.000 27 Qu ng cromit t n 40.000 28 Qu ng khoáng s n kim lo i khác t n 10.000
Đồng bộ tài khoản