Quyết định 0660/2003/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định 0660/2003/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0660/2003/QĐ-BTM về việc cấm lưu thông, kinh doanh cá nóc và sản phẩm cá nóc trên thị trường do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0660/2003/QĐ-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 660/2003/Q -BTM Hà N i, ngày 04 tháng 6 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 0660/2003/Q -BTM NGÀY 4 THÁNG 6 NĂM 2003 V VI C C M LƯU THÔNG, KINH DOANH CÁ NÓC VÀ CÁC S N PH M CÁ NÓC TRÊN THN TRƯ NG B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh nh 95/CP ngày 4/12/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i; Căn c Công văn s 681/CP-VX ngày 23/5/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c ngăn ch n ng c cá nóc; Sau chi trao i th ng nh t v i các cơ quan có liên quan. QUY T NNH i u 1: Nghiêm c m các hành vi lưu thông, ch bi n, kinh doanh cá nóc và các s n phNm cá nóc dư i m i hình th c trên th trư ng. T ch c, cá nhân vi ph m s b x ph t hành chính v hành vi kinh doanh (ho c v n chuy n) hàng hoá c m lưu thông theo các quy nh hi n hành c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thương m i ho c truy c u trách nhi m hình s . Tang v t vi ph m u ph i ư c t ch thu, tiêu hu theo quy nh. i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày 20 tháng 6 năm 2003. i u 3: Các ông Chánh văn phòng, Th trư ng các C c, V , Vi n thu c B , Giám c S Thương m i, Chi c c trư ng Chi c c Qu n lý th trư ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Th Ru ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản