Quyết định 07/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định thay thế tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe gắn máy nhập khẩu bằng biên lai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng mẫu CTT52

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
107
lượt xem
15
download

Quyết định 07/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định thay thế tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe gắn máy nhập khẩu bằng biên lai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng mẫu CTT52

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 07/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định thay thế tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe gắn máy nhập khẩu bằng biên lai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng mẫu CTT52

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 07/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định thay thế tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe gắn máy nhập khẩu bằng biên lai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng mẫu CTT52

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h   S è  07/2000/Q§/BT C   B tr n g µ y 18 th¸ng 01 n¨ m   2000 v Ò  viÖc  a n  h µ n h   u y  ® Þ n h   B q thay  Õ   th tê k hai  g u å n  g èc xe «t«, xe g ¾ n  m ¸ y   n   n h Ë p   h È u   » n g  biªn   thu Õ   u Êt kh È u,  k b lai x thu Õ  n h Ë p   h È u   k vµ thu Õ   T G T   É u  C T T 5 2 G m B é  tr ëng B é  T µi chÝnh  C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh  to¸nThèng    kÕ    kª ngµy  20/5/1988; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  15­   sè  CP ngµy 2/3/1993  cña ChÝnh phñ  nhiÖm   vÒ  vô  quyÒn    tr¸chnhiÖm   vµ  h¹n vµ    qu¶n    lýNhµ    níccña      quan  c¸cBé, c¬  ngang  Bé. C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178­   sè  CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ quy  ®Þnh chøc  n¨ng  nhiÖm  vµ  chøc  m¸y  vô  tæ  bé  cña  TµichÝnh; Bé    Thi hµnh    ChØ  thÞ  853/1997/CT­ sè  TTg  ngµy 11/10/1997 cña Thñ  íng  t ChÝnh phñ  ®Êu  vÒ  tranhchèng    bu«n    lËu trongt×nh    h×nh míi; §Ó   gi¶m        bítthñ tôc hµnh  chÝnh  trong viÖc    nhËp khÈu ®¨ng  l hµnh  ký u  xe  t«,xe  «    g¾n   m¸y nhËp  khÈu, sau    ý    khi cã  kiÕn cña  Th¬ng      Bé  m¹i,Bé C«ng  vµ  an  Tæng  côc    H¶i quan; Q uy Õt  Þ nh   ® §iÒu   1: Ban hµnh kÌm  theo QuyÕt ®Þnh nµy  "Quy ®Þnh  thay thÕ      tê khai nguån    gèc  «    g¾n   xe  t«,xe  m¸y nhËp khÈu ban  hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  376TC/Q§/TCT  sè  ngµy  th¸ng 6  22    n¨m 1993, b»ng    viÖc  dông    sö  biªn laithuÕ    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu  thuÕ  vµ  GTGT   hµng nhËp khÈu, MÉu     CTT52  ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  sè  1042/1998/Q§/BTC  ngµy  15/8/1998 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh". Bé    §iÒu    2: QuyÕt  ®Þnh nµy thay thÕ    QuyÕt ®Þnh  376  sè  TC/Q§/TCT  ngµy  th¸ng 6  22    n¨m  1993 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh, b»ng  Bé      viÖc  dông  sö  biªn laithuÕ      xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu  thuÕ  vµ  GTGT  hµng nhËp khÈu,  mÉu  CTT52  hiÖu    tõngµy  cã  lùckÓ    01/3/2000. §iÒu 3:  C¸c  chøc  li   tæ  cã  ªnquan ®Õn  viÖc    in Ên,    ph¸thµnh, qu¶n    lý,sö    dông  biªn l¹    i thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ    nhËp  khÈu  thuÕ  vµ  GTGT   hµng  nhËp khÈu, MÉu     CTT52 nªu  i   t¹ §iÒu  cã    1  tr¸chnhiÖm       thihµnh  QuyÕt ®Þnh  nµy.
  2. 2 Q u y  ® Þ n h  thay th Õ  tê k h ai n g u å n  g è c x e « t«,   x e g ¾ n  m ¸ y  n h Ë p  k h È u  b » n g  biªn lai  thu Õ  x u Êt k h È u, thu Õ  n h Ë p  k h È u  v µ  thu Õ  G T G T  h µ n g  n h Ë p  k h È u, m É u  C T T 5 2 Ban hµnh  kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  07/2000/Q§/BTC  sè  ngµy  th¸ng1  18    n¨m  2000  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh  Bé    §iÒu  Thay  têkhainguån  xe  t«,xe  1:  thÕ      gèc  «    g¾n  m¸y  nhËp  khÈu  ban hµnh  theo  QuyÕt ®Þnh  376  sè  CT/Q§/TCT  ngµy  th¸ng 6  22    n¨m  1993  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh,b»ng  Bé      viÖc  dông      sö  biªnlai thuÕ  xuÊt khÈu,thuÕ      nhËp  khÈu  thuÕ  vµ  GTGT  hµng  nhËp khÈu, mÉu     CTT52, do  Tµi chÝnh    Bé    ph¸thµnh. C¨n  vµo  tôc nhËp      cø  thñ    khÈu hiÖn hµnh, c¬    quan    H¶i quan    ghi cho mçi  «    g¾n  xe  t«,xe  m¸y  nhËp khÈu mét          khung,sè  biªnlai ghirâ sè  ,   m¸y  cña tõng  giao cho  xe    ®¬n  nhËp  vÞ  khÈu  vµ    xe  lµmét  trong nh÷ng    ®Ó     c¨n cø  c¬ quan C«ng  ®¨ng  l hµnh  an  ký u  xe. §iÒu 2: Tæng   côc  ThuÕ     Tµi chÝnh  ­ Bé    chÞu  tr¸chnhiÖm         in,ph¸t hµnh  cÊp  vµ  ph¸t biªn laithu        thuÕ  xuÊt khÈu,  thuÕ  nhËp  khÈu  thuÕ  vµ  GTGT   hµng nhËp  khÈu  (MÉu CTT   52) cho Tæng   côc H¶i quan, ®Ó     Tæng   côc    H¶i quan cÊp    ph¸tcho  Côc    H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè  dông. ViÖc  sö    qu¶n    dông        lý,sö  biªnlai thuÕ  thu xuÊt khÈu,thuÕ      nhËp  khÈu  thuÕ  vµ  GTGT   hµng nhËp  khÈu, mÉu     CTT52  îc¸p dông  ®     theo chÕ  qu¶n    chØ  ®é  lýÊn  ban  hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  529/TC/Q§  sè  ngµy 22/12/1992,QuyÕt    ®Þnh  sè  544 TC/Q§/C§KT  ngµy 2/8/1997 vµ    QuyÕt  ®Þnh  1042/1998/Q§/BTC  sè  ngµy  15/8/1998 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh. Bé    §iÒu  3: Tæng   côc  H¶i quan  chÞu tr¸ch nhiÖm     híng dÉn viÖc    ghi chÐp, qu¶n    dông  lý sö  biªn laithuÕ      xuÊt khÈu,  thuÕ nhËp  khÈu  thuÕ  vµ  GTGT  hµng nhËp  khÈu, mÉu     CTT52    khilµm  tôc nhËp  thñ    khÈu  «    xe  t«,xe  g¾n m¸y. §iÒu    c¬  4: C¸c  quan  ªnquan    quan    li   nh:C¬  H¶i quan    biªnlai khilËp      thuÕ, c¬    quan  ThuÕ       phÝ  ícb¹,c¬  khithu lÖ  tr     quan  C«ng  khilµm      an    thñ tôc ®¨ng  l hµnh  vµ    ký u  xe  c¸c ®¬n      vÞ, c¸ nh©n  dông      sö  biªnlaithuÕ xuÊt khÈu,     thuÕ nhËp  khÈu  thuÕ  vµ  GTGT   hµng  nhËp  khÈu, MÉu     CTT52  nÕu  nghi cã    vÊn, cÇn    th«ng b¸o cho  quan  c¬  chøc  n¨ng  thÈm  cã  quyÒn    ®Ó xem  xÐt,xö    lýkÞp    thêi.
  3. 3 §iÒu    têkhainguån  xe  t«,xe  5: C¸c      gèc  «    g¾n  m¸y  nhËp  khÈu,®∙  ­   ® îcc¬    quan    H¶i quan    x¸cnhËn   tõngµy  29/02/2000 trëvÒ  ícvÉn  gi¸trÞsö      tr   cã      dông ®Õn  hÕt ngµy  30/6/2000  (nÕu      cã);c¸c ®¬n  cã  tê khaicßn      vÞ  sè      l¹ th× i li       quan    ªnhÖ víic¬  H¶i quan      n¬i x¸c nhËn    tê khainguån    gèc  nhËp  xe  khÈu  ®Ó   îc thay  ®   thÕ  b»ng  biªn laithuÕ      xuÊt khÈu,  thuÕ nhËp khÈu  thuÕ  vµ  GTGT   hµng nhËp  khÈu, mÉu     CTT52.  tê khai nguån  Sè      gèc  nhËp  xe  khÈu  cha  îcc¬  ®   quan    H¶i quan    x¸c nhËn  c¸c ®¬n  ph¶itr¶l¹ cho  th×    vÞ       i Tæng côc  ThuÕ     ®Ó qu¶n    lýtheo quy    ®Þnh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản