Quyết định 07/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định 07/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 07/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế dạy âm nhạc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 07/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a B é  tr n g  B é  V¨n h o¸ ­ T h « n g  tin  è  07/2003/Q§­B V H T T  n g µ y  13  ë S th¸ng  n¨ m  2003 V Ò  vi Ö c B a n   µ n h   3  h Q u y  ch Õ   ¹ y © m  n h ¹ c D B é   ë ng B é   tr V¨n ho¸ ­  h«ng  T tin ­C¨n    Ët ban  µnh      cø Lu   h v¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p luËtngµy     12/11/1996; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 81/CP  µy  ng 08/11/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v chøc n¨ng,nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  é   c B V¨n      ho¸ ­ Th«ng   tin; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  µo  ¹o;   ®Ò ngh c V tr V§ t Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u   Ban  µnh  Ìm  1.   h k theo Quy Õt  nh  µy    ®Þ n Quy  Õ   ¹y  m   ¹c. ch D © nh §i Ò u    2. Quy  Õ  D¹y  m   ¹c ban  µnh  Ìm  ch   © nh   h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n cã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ  µy  ý. hi l   15  k t  ng k §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng  é,  V¨n  B Ch¸nh Thanh    é, Vô   ëng  ô   µo  traB   tr V§ t¹o,  Gi¸m  c    ë  ®è c¸cS V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ã  tinc tr¸chnhiÖm   íng dÉn    µnh  µ    h  thih v kiÓm    ùc hiÖn  trath   Quy  Õ   ch ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n
  2. 2 Q u y  c h Õ  d ¹ y © m  n h ¹ c (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 07/2003/Q§­BVHTT   ngµy  th¸ng3  13    n¨m 2003  ña  é  ëng  é  c B tr B V¨n  ãa   h ­Th«ng  tin) I­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N   §i Ò u 1.  ¢m   ¹c lµ lo¹  ×nh  Ö   Ët,ph¶n  nh     i h ngh thu   ¸nh  Ön  ùc kh¸ch quan  hi th     b»ng  nh÷ng  ×nh îng cã  h t   søc  Óu bi c¶m  ña  m  thanh.¢m   ¹c t¸c®éng  µo  ©m   c©    nh     vt t   ×nh  ,t c¶m,    Ý   µ  µnh  ng  ña  ý ch v h ®é c con  êi,gãp  Çn  µo  Öc  ×nh  ng   ph v vi h thµnh  µ  µn  Ön nh©n  v ho thi   c¸ch cho  çi con  êitrong x∙héi.   m  ng        §i Ò u    2.  Nhµ   íc khuyÕn  Ých  äi  chøc, c¸  ©n   chøc  ¹y  m   ¹c n  kh m tæ    nh tæ  d © nh   nh»m     ph¸thuy    Þ © m   ¹c d©n  éc,tiÕp    ã  än  äc nh÷ng      gi¸tr   nh   t  thu c ch l   tinhhoa © m   ¹c thÕ  í   ©ng  nh   gi in , cao  Èm  ü   m   ¹c trong quÇn  óng,gãp  Çn  th m © nh     ch   ph x©y  ùng  i sèng      µnh m¹nh  d ®ê   v¨n ho¸ l   trongnh©n  ©n.   d             §i Ò u    3.  1.Ph¹m    ¹y © m   ¹c quy  nh    vid   nh   ®Þ trongQuy  Õ   µy    ch n bao  å m    Öc    g :vi tæ chøc  ¹y © m   ¹c,viÖc  ¹y nh¹c lý, d  nh   d     thanh  ¹c,c¸c nh¹c cô  ña  Öt Nam   µ  nh       c Vi   v nícngoµi.   2. §èit ng ¸p dông  ña     î     c Quy  Õ   µy  µtæ  ch n l   chøc,c¸ nh©n  Öt Nam  tæ     Vi     chøc  ¹y © m   ¹c vµ    ©n  ¹y © m   ¹c trªnl∙nhthæ  Öt Nam   d  nh   c¸ nh d  nh       Vi   bao  å m   g d¹y cã  ôc  ch    înhuËn  µ   m ®Ý thu l   i v kh«ng  ã  ôc  ch    înhuËn,trõtr ng  cm ®Ý thu l   i    ê hîp tæ    chøc  ¹y © m   ¹c trong c¸ctr ng  d  nh       ê theo quy  nh  ña  Ët Gi¸odôc.   ®Þ c Lu     3. ViÖc  chøc  ¹y © m   ¹c cña  chøc,c¸ nh©n  ícngoµikh«ng      tæ  d  nh   tæ     n    thu lînhuËn  îcthùc hiÖn    i ®    theo  quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  ®Þ 18/2001/N§­   µy  CP ng 04/5/2001 quy  nh  Ò   Ëp  µ  ¹t®éng  ña    ¬  ë        ôc  íc ®Þ v l v ho   c c¸c c s v¨n ho¸,gi¸od n   ngoµit¹ ViÖtNam.    i   4.  Öc  chøc  ¹y  m   ¹c  ña  chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi thu  î Vi tæ  d © nh c tæ     n    l  i nhuËn  îcthùc hiÖn  ®    theo quy  nh  ña  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam.    ®Þ c Lu   tn      i   §i Ò u 4.  Nghiªm  Ê m   Öc  ¹y c¸c b¶n  ¹c,lêic¸c bµi h¸tph¶n  ng, ®åi  þ, c vi d     nh           ®é   tru   kÝch  ng  ¹o  ùctr¸ víitruyÒn  èng      o  øc  Öt Nam,  ©y  Ën  ®é b l    i th v¨n ho¸,®¹ ® Vi   g h thïgi÷a c¸cd©n  écvµ  ©n  ©n    íc.      t   nh d c¸cn           §i Ò u 5.  ViÖc  chøc  ¹y © m   ¹c ph¶itu©n  tæ  d  nh     theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   ch nµy  µ    v c¸cquy  nh  ®Þ ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan.      li   II­ u y  ® Þ n h  c ô  th Ó    q
  3. 3 §i Ò u    6.  Tæ  chøc, c¸ nh©n  Öt     Vi Nam   chøc  ¹y  m   ¹c  tæ  d © nh ph¶i cã    iÒu    c¸c ® kiÖn  sau: 1. Ng êi ® øng    ¨ng  ý  chøc  ¹y © m   ¹c ph¶ilµ c«ng  ©n  Öt     tªn ® k tæ  d  nh      d Vi   Nam,  õ®ñ   tuæitrëlªn, t   18      kh«ng  ã  Òn ¸n,tiÒn sù  Ò   µnh    c ti      vh vitruyÒn      b¸ v¨n ho¸ phÈ m   c  ¹i    ®é h , kh«ng  trong thêigian bÞ         truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù;   h s 2. Tæ     chøc  øng    ¨ng  ý  chøc  ¹y © m   ¹c ph¶ilµtæ  ® tªn® k tæ  d  nh       chøc  îc ®  thµnh  Ëp hîp ph¸p; l   3.Cã   a  iÓ m   ïhîp,thuËn  îcho  Öc  ¹y vµ  äc  m   ¹c;   ®Þ ® ph     l  i vi d   h © nh 4.Cã     trangthiÕtbÞ, nh¹c cô  ¸p         ® øng    Çu  Öc  ¹y vµ  äc; yªu c vi d   h 5. §¶m     b¶o  m  îng kh«ng  îtqu¸ quy  nh  ña  µ   ícvÒ     Èn  ©l  v    ®Þ c Nh n   tiªuchu “møc  n  èi a  å t   cho  Ðp”  i   Èn  ÖtNam   è  ® ph (t ªuchu Vi   s 5949­1995)vµ    kh«ng  ©y   g ¶nh  ëng  n   Ëttùc«ng  éng; h ®Õ tr     c 6. §¸p    øng    iÒu  Ön  Ò   c¸c ® ki v phßng  ch¸y vµ  ÷a    ch ch¸y theo    quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËtvÒ       phßng  ch¸yvµ  ÷a    ch ch¸y. §i Ò u    7.  Tæ  chøc,c¸ nh©n  ¨ng  ý  chøc  ¹y © m   ¹c ph¶itu©n  ñ c¸c quy     ® k tæ  d  nh     th     ®Þnh sau: 1.§èivíi Öc  chøc  ¹y © m   ¹c nh»m   ôc  ch    înhuËn:      vi tæ  d  nh   m ®Ý thu l   i Khi ®¸p    øng  y       iÒu  Ön  ®Ç ®ñ c¸c ® ki quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ   µy, ®Þ ti§i 6  ch n   tæ chøc, c¸ nh©n  ã     c nhu  Çu  chøc  ¹y © m   ¹c ph¶igöi hå  ¬  ¨ng  ý  c tæ  d  nh       s® k kinh doanh  n   ¬    ®Õ c quan  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  ë  ¹   ¬     s t iC quan  Êp  Êy chøng  . c gi   nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Ï göi b¶n  s    sao  Êy  gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh  cho  ¬  c quan    th«ng    ïng cÊp  v¨n ho¸­ tinc   theo quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt    ®Þ t  i 20  Doanh  nghiÖp.   2.  èi víiviÖc  chøc  ¹y  m   ¹c  §   tæ  d © nh kh«ng nh»m   ôc   ch   m ®Ý thu  î l i nhuËn: Khi ®¸p    øng  y       iÒu  Ön  ®Ç ®ñ c¸c ® ki quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ   µy, ®Þ ti§i 6  ch n   tæ  chøc,c¸nh©n  ã     c nhu  Çu  chøc  ¹y © m   ¹c göiv¨n b¶n  c tæ  d  nh       th«ng  cho  b¸o  Së V¨n  Th«ng    ë  ¹   éi dung  ho¸­ tins t iN   . th«ng    b¸o ph¶inªu  â:  r ­Tªn  chøc,c¸nh©n  chøc  ¹y © m   ¹c,®Þa    tæ     tæ  d  nh   chØ    ó; c tr ­§Þa  iÓ m   ¹y;   ® d ­Ng êid¹y;     ­Néi dung  ¹y vµ  êigian cña    íphäc;    d   th     c¸cl   §i Ò u 8.  Tæ   chøc,c¸nh©n  chøc  ¹y © m   ¹c cã    Òn  µ  Üa  ô     tæ  d  nh   c¸cquy v ngh v sau:  1.Quy Òn  îchëng      Ëp  îp ph¸p tõviÖc  ¹y © m   ¹c   ®  c¸cthu nh h      d  nh 2.Ngh Üa  ô  ña  chøc,c¸nh©n  ¹y © m   ¹c:   v c tæ     d  nh a.  êi tæ  Ng   chøc  ¹y  m   ¹c  d © nh chØ   îc ký  îp  ng  ¹y  m   ¹c  íi ®   h ®å d © nh v   nh÷ng  êicã    iÒu  Ön  ng   ®ñ ® ki quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy; ®Þ t  i 9  ch n
  4. 4 b. Ph¶icã  éiquy  ¹t®éng      n  ho   trong ®ã     quy  nh  â tr¸chnhiÖm,  Üa  ®Þ r    ngh vô,quyÒn  îcña  êitæ    l i ng   chøc,ngêid¹y,néidung         ph¶i® îcphæ   Õn     bi cho  ­ng êid¹y,ngêihäc  Õt;      bi c.Ph¶ili   ichÞu      ªn®í   tr¸chnhiÖ m  Ò   ÷ng    ¹m  éidung  µ    µnh    v nh viph n   v c¸ch vitr¸ ph¸p  Ëtkh¸c cña  êi d¹y,ngêi häc     i lu     ng       trong thêigian  ã  Æt   ¹  ¬  ë     cm ti s c m × nh; d. Trong    ×nh tæ    qu¸ tr   chøc  ¹y © m   ¹c ph¶itu©n  ñ c¸c quy  nh  ¹  d  nh     th     ®Þ ti kho¶n          §iÒu  cña  2, 4, 5, 6, 7  20  Quy  Õ   ch ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  ng 12/12/1995 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph §i Ò u 9.  C¸  ©n  ¹y © m   ¹c ph¶icã    iÒu  Ön  nh d  nh     c¸c® ki sau: 1.V Ò   ©n  ©n     nh th : ­Lµ    c«ng  ©n  õ    tuæitrëlªn; d t  ®ñ 18     ­ Cã     søc  Îtèt®¸p  kho     øng  Öc  ¹y,kh«ng  ¾ c     Önh  vi d   m c¸cb truyÒn  Ô m; nhi ­ Kh«ng  ã  Òn    Òn  ù  vÒ   ÷ng  µnh      c ti ¸n,ti s   nh h vitruyÒn  v¨n ho¸ phÈ m   b¸      ®éc  ¹i  h, kh«ng trong thêigian bÞ         truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 2.V Ò     chuyªn m«n     : Ph¶icã      v¨n b»ng,chøng    chØ  m   ¹c ®¸p  © nh   øng    Çu  yªu c gi¶ng d¹y do  ¬    c së  o  ¹ohîp ph¸p  ®µ t     trong níc hoÆc   íc ngoµicÊp. Trêng  îp lµ nghÖ   ©n     n      h    nh kh«ng  ã    c v¨n b»ng hoÆc   chøng  chØ  m   ¹c ph¶i® îcSë   © nh       V¨n  Th«ng    ho¸­ tin n¬i®¨ng  ý  Èm  nh  ×nh ®é     k th ®Þ tr   chuyªn m«n.  §i Ò u    10. C¸  ©n  ¹y © m   ¹c cã    Òn  µ  Üa  ô  nh d  nh   c¸cquy v ngh v sau:  ­§îcquyÒn  ëng    Ëp  îp ph¸p tõviÖc  ¹y cña  ×nh;    h thu nh h      d  m ­D¹y    theo ch¬ng  ×nh ®∙  îcSë    tr   ®   V¨n  Th«ng    ë  ¹ th«ng  ho¸­ tins t   i qua. §i Ò u    11. 1. Tæ     chøc,c¸ nh©n  chøc  ¹y © m   ¹c,c¸ nh©n  ¹y © m   ¹c kh«ng     tæ  d  nh     d  nh   ®ñ   iÒu  Ön  ® ki quy  nh  ¹ Quy  Õ   µy  ÏbÞ  nh  ®Þ t i ch n s   ®× chØ  ¹t®éng; ho   2. Tæ     chøc,c¸ nh©n  chøc  ¹y © m   ¹c hoÆc     ©n  ¹y © m   ¹c    tæ  d  nh   c¸ nh d  nh   viph¹m      c¸cquy  nh  ¹ Quy  Õ   µy  µ    ®Þ ti   ch n v c¸cquy  nh  ®Þ ph¸p luËtcã  ªnquan      li   kh¸c,tuú theo møc      ¹m, sÏbÞ  ö  ýtheo quy  nh  ña       ®é viph     x l     ®Þ c ph¸p luËt;   3. Tæ     chøc,c¸ nh©n    Þ   ö  ¹tcã  Òn  Õu  ¹itheo     khib x ph   quy khi n   quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËtvÒ   Õu  ¹ivµ  èc¸o.     khi n   t   III­§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h §i Ò u    12. 1. Së     V¨n  ãa­ h Th«ng     tinc¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬c tr¸chnhiÖ m    theo dâi, íng dÉn,kiÓm    Öc  ùc hiÖn     h    travi th   Quy  Õ   µy. ch n
  5. 5 2. C¸c  ë     S V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ã  tinc tr¸chnhiÖ m     nh  ×nh ®é     x¸c ®Þ tr   chuyªn   m«n  cho nghÖ   ©n  nh quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ   µy  ã  É u   ®Þ ti §i 9  ch n (c M ban  µnh  h kÌm  theo). §i Ò u    13. Thanh    trachuyªn ngµnh  V¨n      ho¸­ Th«ng    ùc hiÖn  tinth   chøc n¨ng thanh  tra, ö  ýviph¹m  i víi ¹t®éng  ¹y © m   ¹c theo thÈm quyÒn.   l    x ®è       ho d  nh       §i Ò u    14. Quy  Õ   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.C¸c  ch n c hi l   15  k t  k  quy  nh  íc ®Þ tr   ®©y    íi tr¸v   i Quy  Õ   µy  u     á. ch n ®Ò b∙i b
Đồng bộ tài khoản