Quyết định 07/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định 07/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 07/2009/QĐ-UBND về việc quy định điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ giao đất ở tái định cư tại Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 07/2009/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------- Số: 07/2009/QĐ-UBND Quy Nhơn, ngày 20 tháng 3 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GIAO ĐẤT Ở TÁI ĐỊNH CƯ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2009/QĐ-UBND NGÀY 15/01/2009 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 395/TTr-STC-VG ngày 11/3/2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung sửa đổi toàn bộ nội dung quy định tại Khoản 5 Điều 30 của Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh như sau: Điều 30: Giao đất ở tái định cư. Trường hợp các hộ gia đình đủ điều kiện bồi thường về đất ở, được giao đất ở tái định cư theo quy định tại Tiết a Khoản 1 và giao thêm đất ở theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này nhưng tổng diện tích được giao đất ở tái định cư nhỏ hơn tổng diện tích đất ở đủ điều kiện bồi thường bị thu hồi thì được hỗ trợ thêm 40% giá trị đất ở theo đơn giá đất bồi thường đối với phần chênh lệch tổng diện tích đất ở bị thu hồi đủ điều kiện bồi thường lớn hơn tổng diện tích giao đất ở tái định cư. Điều 2. Điều khoản thi hành 1. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 2. Việc điều chỉnh giá trị bồi thường theo quy định tại Điều 1 được thực hiện như sau: a. Đối với các phương án bồi thường, hỗ trợ đã lập nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc được phê duyệt nhưng chưa thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ trước khi Quyết định này có hiệu lực thi hành thì các đơn vị liên quan có trách nhiệm điều chỉnh, bổ sung giá trị bồi thường, hỗ trợ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện; b. Đối với các phương án bồi thường, hỗ trợ đang triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ còn dở dang thì Hội đồng bồi thường có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, tổ công tác áp giá theo quy định sửa đổi. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Thiện

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản