Quyết định 07/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
44
lượt xem
4
download

Quyết định 07/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 07/2009/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 07/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T 3 NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 07/2009/Q -UBND Qu n 3, ngày 28 tháng 9 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG B VĂN B N H T HI U L C THI HÀNH Y BAN NHÂN DÂN QU N 3 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 c a y ban Thư ng v Qu c h i v i u ch nh nhi m v , quy n h n c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và quy nh nhi m v , quy n h n t ch c b máy c a y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh nh s 135/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh s 91/2006/N -CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân; Xét ngh c a Trư ng Phòng Tư pháp t i T trình s 563/TTr-TP ngày 22 tháng 9 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Nay công b 66 văn b n do y ban nhân dân qu n 3 ban hành h t hi u l c thi hành theo Danh m c ính kèm. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 07 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân qu n 3, Trư ng Phòng Tư pháp, Th trư ng các cơ quan thu c qu n và Ch t ch y ban nhân dân 14 phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
  2. Ph m Ng c H u DANH M C VĂN B N H T HI U L C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 07/2009/Q -UBND ngày 28/9/2009 c a y ban nhân dân qu n 3) NĂM 1977 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành CÔNG VĂN B sung ý ki n ch o vi c v n ng h khá gi 1 34/UB 21/01/1977 t nguy n ăng ký b t mua g o cung c p c a Nhà nư c V/v ch n ch nh vi c thu ti n các t s n xu t và 2 499/UB-CN 21/9/1977 HTX NĂM 1979 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành CH THN Ch th v gi i quy t x lý các quán cà phê, gi i 3 197/CT-UB 27/9/1979 khát vi ph m n p s ng văn hóa m i và an ninh tr t t xã h i THÔNG BÁO 4 45/TB-UB 17/10/1979 V vi c nghiêm c m nhân dân chơi s V/v t ch c i m bán cho nh ng ngư i mua bán 5 54/TB-UB 26/12/1979 cũ khu v c Nguy n Thông và Nguy n Văn Tr i 6 205/TB-UB 29/12/1979 V cu c h p c a BC gi i t a ch ũi NĂM 1980 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành CÔNG VĂN V vi c tăng cư ng công tác v sinh phòng b nh, 7 13/UB 18/01/1980 phòng d ch mùa khô V hư ng d n th c hi n CT 05/CT-UB c a 8 35/UB 08/02/1980 UBNDTP
  3. 9 92/UB 12/4/1980 Thu ti n thay công lao ng (không có trích y u) NĂM 1981 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành CÔNG VĂN-THÔNG BÁO 10 05/TB-UB 07/01/1981 V/v tăng cư ng công tác QLTT 11 84/UB 20/01/1981 V c m s n xu t các lo i pháo trái phép Thông báo b sung k ho ch bài tr văn hóa i 12 21/TB-UB 14/5/1981 tr y ngày 29/6/1981 NĂM 1982 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành CH THN V th c hi n t t công tác ti p dân, gi i quy t ơn 13 /CT-UB 11/02/1982 t khi u t V t ch c h c t p và tri n khai th c hi n Pháp 14 189/CT-UB 10/8/1982 l nh xét khi u t V/v ki m tra ngăn ng a vi c mua bán th t heo 15 198/CT-UB 25/8/1982 b nh trên th trư ng và th c hi n ki m d ch theo quy nh c a Nhà nư c THÔNG BÁO V/v khNn trương s p x p l i l ư ng và gi i to 16 29/TB-UB 05/11/1982 lòng ư ng theo Ch th 01/CT-UB 17 32/TB 12/11/1982 V/v ăng ký l i xe xích lô p và xe ba gác p V/v ti p t c Ny m nh th c hi n gi i to , s p x p 18 35/TB-UB 10/12/1982 n nh tr t t lòng l ư ng V/v ch m d t các ho t ng kinh doanh, cư trú 19 36/TB-UB 15/12/1982 t i khu v c Ch ũi NĂM 1983 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành CH THN V/v ch n ch nh và quy nh vi c gi i quy t phép 20 02/CT-UB 19/9/1983 cho tr i sinh ang h c t p, lao ng t i nông trư ng Duyên H i Q3 CÔNG VĂN-THÔNG BÁO 21 35/TB-UB 15/10/1983 V/v ti p t c hi n công tác n nh TTGT, lòng l
  4. ư ng và thu gom i tư ng TNXH V/v t ch c huy ng l c lư ng và th c hi n v 22 330/UB 20/12/1983 sinh ư ng ph , ngõ h m NĂM 1984 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành CH THN V/v tăng cư ng c ng c t ch c và t p hu n 23 03/CT-UB 15/8/1984 nghi p v cho l c lư ng b o v chuyên trách, bán chuyên trách các cơ quan, xí nghi p Ch th v vi c sơ k t và t ch c th c hi n 2 Ngh 24 07/CT-UB 15/11/1984 nh 182/CP và 217/CP c a H CP 25 08/CT-UB 22/11/1984 V/v thành l p BC phân b lao ng và dân cư THÔNG BÁO 26 48/TB-UB 20/8/1984 V/v qu n lý, thu mua và gi t m th t heo 27 53/TB 25/10/1984 V/v qu n lý và i u ch nh giá g o trên th trư ng NĂM 1985 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành CH THN V m t s công tác c p bách nh m th c hi n t t 28 06/CT-UB 17/8/1985 công tác bù giá các m t hàng và công tác qu n lý th trư ng, giá c V/v t p trung th c hi n m t s công tác tr ng tâm 29 08/CT-UB 11/9/1985 c p bách tích c c, ch ng buôn l u, mua gom và qu n lý giá THÔNG BÁO V m t s công tác c p bách tr ng tâm trong vi c 30 85/TB-UB 17/9/1985 qu n lý s n xu t kinh doanh, QLTT, qu n lý giá NĂM 1987 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành CÔNG VĂN-THÔNG BÁO 31 235/UB 01/9/1987 V/v tăng cư ng b o v tr t t , an toàn xã h i 32 57/TB-UB 12/11/1987 V/v t ch c ăng ký và c p phép ngh nhi p nh NĂM 1988 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành
  5. CH THN Ch th v vi c th c hi n Thông tri 35/TT-TU c a 33 02/CT-UB 20/5/1988 Thành y và Ch th 01/CT-UB c a UBND thành ph NĂM 1989 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành CÔNG VĂN 34 166/UB 12/6/1989 V/v phòng, ch ng mưa bão NĂM 1990 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành CÔNG VĂN V/v Th c hi n b o hi m tu i già cho ngư i lao 35 184/UB 02/6/1990 ng KTQD NĂM 1992 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành THÔNG BÁO V m t s quy nh làm s ch rác trong a bàn 36 12/TB-UB 18/3/1992 qu n 3 V m t s quy nh gi i quy t tình hình vi ph m 37 32/TB-UB 18/5/1992 tr t t công c ng và VS môi trư ng khu v c Nguy n ình Chi u, CMT8 V các quy nh phân công, phân c p qu n lý 38 86/TB-UB 01/12/1992 TT T NĂM 1993 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành THÔNG BÁO 39 36/TB-UB 30/5/1993 V vi c phòng ch ng mưa bão NĂM 1994 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành THÔNG BÁO 40 07/TB-UB 20/01/1994 V/v th c hi n phương án s d ng bao thu rác NĂM 1996 S S hi u văn b n Ngày ban Tên văn b n
  6. TT hành CH THN V vi c ti p t c Ny m nh th c hi n các N 41 02/CT-UB 07/6/1996 36/CP, N 87-88/CP và Ch th 841/TTg c a Th tư ng Chính ph NĂM 1997 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành QUY T NNH V vi c ban hành b n quy nh v t ch c và 42 08/Q -UB 19/3/1997 qu n lý m ng lư i hành ngh thu l y rác tư nhân trên a bàn qu n 3 CÔNG VĂN V/v ch n ch nh công tác thu gom, t p k t rác và 43 546/UB 02/8/1997 v sinh môi trư ng trên a bàn qu n NĂM 1998 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành THÔNG BÁO V/v tăng cư ng gi gìn tr t t v sinh ô th và t 44 308/TB-UB 27/8/1998 ch c làm s ch p các tuy n ư ng tr ng i m NĂM 2006 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành QUY T NNH 03/2006/Q - V i u ch nh nh m c khoán nh biên, kinh 45 27/01/2006 UBND phí ho t ng UBND P.14 04/2006/Q - V i u ch nh nh m c khoán nh biên, kinh 46 27/01/2006 UBND phí ho t ng UBND P.8 09/2006/Q - V phê duy t án khoán nh biên và kinh phí 47 28/3/2006 UBND ho t ng cho UBND P.1 10/2006/Q - V phê duy t án khoán nh biên và kinh phí 48 28/3/2006 UBND ho t ng cho UBND P.2 11/2006/Q - V phê duy t án khoán nh biên và kinh phí 49 28/3/2006 UBND ho t ng c a UBND P.3 12/2006/Q - V phê duy t án khoán nh biên và kinh phí 50 28/3/2006 UBND ho t ng c a UBND P.4 13/2006/Q - V phê duy t án khoán nh biên và kinh phí 51 28/3/2006 UBND ho t ng c a UBND P.6
  7. 14/2006/Q - V phê duy t án khoán nh biên và kinh phí 52 28/3/2006 UBND ho t ng c a UBND P.7 15/2006/Q - V phê duy t án khoán nh biên và kinh phí 53 28/3/2006 UBND ho t ng c a UBND P.10 16/2006/Q - V phê duy t án khoán nh biên và kinh phí 54 28/3/2006 UBND ho t ng c a UBND P.11 17/2006/Q - V phê duy t án khoán nh biên và kinh phí 55 28/3/2006 UBND ho t ng c a UBND P.12 18/2006/Q - V phê duy t án khoán nh biên c a UBND 56 28/3/2006 UBND P.13 28/2006/Q - V phê duy t án khoán nh biên và kinh phí 57 04/4/2006 UBND ho t ng c a UBND P.5 29/2006/Q - V phê duy t án khoán nh biên và kinh phí 58 10/4/2006 UBND ho t ng c a UBND P.9 33/2006/Q - V ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a 59 26/5/2006 UBND Phòng N i v qu n 3 V y quy n cho Trư ng Phòng N i v ư c ký 36/2006/Q - 60 21/6/2006 tên, óng d u UBND qu n trên m t s văn b n UBND hành chính thu c thNm quy n c a UBND qu n 43/2006/Q - V ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a 61 26/12/2006 UBND Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n 3 44/2006/Q - V ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a 62 28/12/2006 UBND Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n 3 CÔNG VĂN 63 787/UBND 16/5/2006 V/v th c hi n ti t ki m i n V/v ki m tra, x lý vi c chi m d ng l ư ng 64 1640/UBND 30/8/2006 kinh doanh trong d p l 2/9 và T t Trung thu NĂM 2007 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành QUY T NNH V y quy n cho Trư ng Phòng Y t ư c ký tên, 04/2007/Q - 65 30/3/2007 óng d u UBND qu n trên m t s văn b n hành UBND chính thu c thNm quy n c a UBND qu n V y quy n cho Trư ng Phòng Y t ư c ký tên, 07/2007/Q - 66 13/6/2007 óng d u UBND qu n trên Gi y ch ng nh n UBND i u ki n v sinh an toàn th c phNm Y BAN NHÂN DÂN QU N 3
Đồng bộ tài khoản