Quyết định 07/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định 07/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành quy chế hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn theo nghị quyết TW7 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 07/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH VĨNH LONG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 07/2009/Q -UBND Vĩnh Long, ngày 03 tháng 4 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH H TR U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG NÔNG THÔN THEO NGHN QUY T TW7 TRÊN NA BÀN T NH VĨNH LONG Y BAN NHÂN DÂN T NH VĨNH LONG Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân, y ban nhân dân ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 26/11/2003; Căn c Ngh quy t s 26 – NQ/TƯ ngày 05/8/2008 c a H i ngh l n th 7 Ban ch p hành Trung ương khoá X v nông nghi p, nông dân, nông thôn; Căn c Ngh quy t s 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 c a Chính ph ban hành chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 7 Ban ch p hành Trung ương ng khoá X v nông nghi p, nông dân, nông thôn; Căn c Chương trình hành ng s 23-Ctr/TU ngày 04/11/2008 c a T nh y Vĩnh Long th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 7 Ban ch p hành Trung ương ng khoá X v “nông nghi p, nông dân và nông thôn”; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này là quy ch h tr u tư xây d ng công trình giao thông nông thôn theo Ngh quy t s 26-NQ/TƯ ngày 05/8/2008 c a H i ngh l n th 7 Ban ch p hành Trung ương khoá X v nông nghi p, nông dân, nông thôn (Ngh quy t TW7) trên a bàn t nh Vĩnh Long. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c S Giao thông v n t i; Giám c Kho b c Nhà nư c t nh Vĩnh Long, Ch t ch UBND các huy n, th xã và th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 3; - C c ki m tra VBQPPL - B Tư pháp; - oàn BQH, S Tư pháp, Báo Vĩnh Long; - Các Phòng nghiên c u, TT Công báo;
  2. - Lưu: VT, 5.04.02. Ph m Văn u QUY CH H TR U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG NÔNG THÔN THEO NGHN QUY T TW7 TRÊN NA BÀN T NH VĨNH LONG. (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 07/2009/Q -UBND, ngày 03/4/2009 c a y ban nhân dân t nh Vĩnh Long) Chương I: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích, yêu c u: 1. Quy ch này ban hành nh m m c ích: - T o ngu n v n làm “ ng l c” thu hút, v n ng các nhà tài tr , các ngu n v n khác c a a phương và c a nhân dân t p trung phát tri n giao thông nông thôn (GTNT). - T ng bư c xây d ng hoàn thi n h th ng GTNT g n v i công tác th y l i ph c v nhu c u i l i, v n chuy n hàng hóa và h tr công tác tư i tiêu trong s n xu t nông nghi p. - Góp ph n thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i khu v c nông thôn trên a bàn c a t nh theo tinh th n Ngh quy t TW7. 2. Yêu c u: S d ng ngu n v n h tr u tư xây d ng GTNT t hi u qu cao nh t; b o m tính công khai, minh b ch và công b ng trong phân b ngu n v n. i u 2. i tư ng h tr : 1. i tư ng ư c ngân sách t nh h tr u tư xây d ng là các công trình ư ng, c u, c ng (xây d ng m i ho c nâng c p c i t o) thu c các tuy n ư ng t trung tâm xã n trung tâm xã, t trung tâm p n trung tâm p do UBND các huy n, th xã, xã, phư ng, th tr n qu n lý theo phân c p và n m trong k ho ch ho c quy ho ch ư c phê duy t. Ưu tiên h tr u tư cho các công trình/d án có nhu c u b c xúc; các công trình k t n i ư c v i h th ng giao thông hi n có; các công trình thu c vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào dân t c, vùng căn c cách m ng; các công trình k t h p v i công tác th y l i và ã ư c a phương b trí v n i ng. 2. Do ngu n v n ngân sách t nh h tr có h n trong khi nhu c u u tư c a các a phương là r t l n. Vì v y các a phương xem xét, s p x p theo th t ưu tiên u tư, b o m u tư d t i m t ng công trình t hi u qu cao nh t. i u 3. Yêu c u k thu t:
  3. Các công trình/d án GTNT ư c ngân sách t nh h tr v n u tư xây d ng c n ph i áp ng các yêu c u v quy mô, tiêu chuNn k thu t như sau: 1. i v i ư ng: - Chi u r ng n n ư ng: 6m. - Chi u r ng m t ư ng: 3m. - Cao trình tim ư ng: t 2,2m-2,5m. - K t c u m t ư ng: á láng nh a ho c b ng bê tông c t thép, ch u t i tr ng là 5 t n. - Nh ng nơi có i u ki n, có th xây d ng m t ư ng r ng hơn. Tuy nhiên, ph n kinh phí phát sinh thêm ph i do huy n, th xã m chi. 2. i v i c u: có k t c u b ng bê tông c t thép, chi u r ng m t c u ph n thông xe là 3m và ch u t i tr ng là 5 t n. 3. i v i c ng qua ư ng: s d ng c ng bê tông ly tâm có khNu và cao trình phù h p, m b o ch ng cho vi c thu và thoát nư c. Chương II: QUY TRÌNH TH T C U TƯ, CƠ CH TÀI CHÍNH VÀ NGUYÊN T C PHÂN B V N NGÂN SÁCH H TR U TƯ XÂY D NG GIAO THÔNG NÔNG THÔN CHO CÁC HUY N, THN XÃ i u 4. Quy trình th t c u tư: 1. Các công trình/d án GTNT thu c i tư ng h tr theo quy ch này s do c p huy n, th xã làm ch u tư ho c UBND c p xã, phư ng, th tr n theo s ch nh c a Ch t ch UBND huy n, th xã. 2. Trình t , th t c u tư xây d ng ph i tuân th y theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Trong quá trình th c hi n c n ph i tho thu n v i ngành giao thông v s phù h p theo quy ho ch, quy mô và yêu c u k thu t … trư c khi trình UBND huy n, th xã phê duy t. i u 5. Cơ ch tài chính: 1. Hàng năm, ngân sách t nh s công b m c v n h tr u tư xây d ng GTNT t ngu n thu x s ki n thi t cho t ng huy n, th xã; UBND huy n, th xã tùy thu c i u ki n th c t xem xét b trí v n i ng t ngu n ngân sách c a a phương mình, v n óng góp c a nhân dân và c a các nhà tài tr cùng u tư xây d ng các công trình/d án GTNT thu c i tư ng h tr theo quy ch này. 2. UBND các huy n, th xã có trách nhi m phân b cơ c u ngu n v n h p lý. Trong ó, v n ngân sách t nh có tác d ng h tr và kích thích các ngu n v n h p pháp khác.
  4. 3. Vi c qu n lý, s d ng và thanh quy t toán ngu n v n ngân sách t nh h tr u tư xây d ng GTNT cho các huy n, th xã ph i th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n có liên quan. i u 6. Nguyên t c phân b v n ngân sách h tr u tư xây d ng GTNT cho các huy n, th xã: 1. Các công trình/d án GTNT ư c phân b v n ph i có y các th t c u tư xây d ng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2. Ph i b o m tính công khai, minh b ch, công b ng trong phân b v n ngân sách t nh h tr GTNT cho các huy n, th xã. 3. Th c hi n theo nguyên t c: căn c vào tính b c xúc, c p thi t và s phù h p theo quy nh t i kho n 1 i u 2 c a Quy ch này ưu tiên phân b cho các công trình/d án GTNT c a các huy n, th xã; n u huy n, th xã nào có nhu c u nhi u và h p lý s ư c phân b nhi u hơn trong t ng ngu n v n ngân sách t nh công b hàng năm h tr u tư xây d ng GTNT trên a bàn c a t nh. Chương III: T CH C TH C HI N i u 7. T ch c th c hi n: 1. S K ho ch và u tư ph i h p S Tài chính tham mưu trình UBND t nh phân b ngu n v n ngân sách t nh h tr u tư xây d ng GTNT cho các huy n, th xã theo nh kỳ hàng năm; qu n lý vi c s d ng ngu n v n; ki m tra vi c tuân th y theo các quy nh v trình t , th t c u xây d ng c a các công trình/d án GTNT; hư ng d n, giám sát, ánh giá quá trình th c hi n; ch u trách nhi m t ng h p các báo cáo g i v UBND t nh. 2. S Tài chính ch u trách nhi m i u ph i ngu n v n ngân sách t nh h tr GTNT hàng năm cho các huy n, th xã; ki m tra, giám sát vi c thanh quy t toán theo quy nh. 3. S Giao thông v n t i có trách nhi m theo dõi, ki m tra th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c c a ngành; hư ng d n k thu t v chuyên ngành phát huy hi u qu u tư. 4. Giao UBND các huy n, th xã ch u trách nhi m qu n lý toàn di n quá trình u tư xây d ng công trình/d án GTNT (như các công trình c a huy n, th xã qu n lý); t ch c tri n khai th c hi n y th t c u tư xây d ng theo úng quy nh; m b o ưa công trình vào s d ng t hi u qu u tư; s d ng úng m c tiêu và có hi u qu ngu n v n h tr . 5. Giám c các s , ngành t nh; Ch t ch UBND các huy n, th xã ch u trách nhi m tri n khai th c hi n quy ch này. Trong quá trình th c hi n quy ch , n u có v n gì không phù h p c n s a i, b sung thì k p th i báo cáo v UBND t nh xem xét gi i quy t./.
Đồng bộ tài khoản