Quyết định 08/2003/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định 08/2003/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 08/2003/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 08/2003/QĐ-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2003/Q -BGD T Hà N i, ngày 13 tháng 3 năm 2003 QUY T NNH C A B GIÁO D C VÀ ÀO T O S 08/2003/Q -BGD T NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH QUY CH TUY N SINH I H C, CAO NG H CHÍNH QUY B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 29/CP ngày 30/3/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Giáo d c và ào t o, Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/01/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B , Theo ngh c a V trư ng V i h c, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành Quy ch tuy n sinh i h c, cao ng h chính quy. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th các Quy t nh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o s 05/1999/Q -BGD T ngày 23/02/1999, s 20/2000/Q -BGD T ngày 08/6/2000, s 16/2002/Q -BGD T ngày 05/4/2002. i u 3. Các Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra giáo d c, V trư ng V i h c, V trư ng các v có liên quan, Giám c i h c Qu c gia, Giám c i h c Thái Nguyên, Giám c i h c à N ng, Giám c i h c Hu , Giám c các h c vi n, Hi u trư ng các trư ng i h c, cao ng, Giám c các S Giáo d c và ào t o ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Minh Hi n ( ã ký) QUY CH
 2. TUY N SINH I H C, CAO NG H CHÍNH QUY (Ban hành kèm theo Quy t nh s 08/2003/Q -BGD T ngày 13 tháng 3 năm 2003 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Thi tuy n sinh và tuy n sinh 1. Hàng năm, các trư ng i h c, h c vi n, trư ng cao ng, sau ây g i chung là trư ng, ư c Nhà nư c giao ch tiêu tuy n sinh i h c, cao ng h chính quy t ch c m t l n tuy n sinh. 2. B Giáo d c và ào t o t ch c biên so n thi tuy n sinh dùng chung cho các trư ng i h c. Giám c các i h c, h c vi n, Hi u trư ng các trư ng i h c (sau ây g i chung là Hi u trư ng) s d ng thi chung c a B Giáo d c và ào t o ch u trách nhi m t ch c sao in, óng gói thi (n u ư c B Giáo d c và ào t o giao nhi m v ), b o qu n, phân ph i, s d ng thi; t ch c kỳ thi; ch m thi và phúc kh o; xét tuy n và tri u t p thí sinh trúng tuy n theo úng các quy nh c a Quy ch tuy n sinh i h c, cao ng h chính quy (sau ây g i chung là Quy ch tuy n sinh). 3. M t s ngành ho c trư ng i h c kh i năng khi u và m t s trư ng cao ng t ch c thi tuy n sinh theo thi riêng c a trư ng. Hi u trư ng các trư ng này ch u trách nhi m t ch c th c hi n các khâu: ra thi, t ch c kỳ thi, ch m thi và phúc kh o; xét tuy n và tri u t p thí sinh trúng tuy n theo úng các quy nh c a Quy ch tuy n sinh. 4. Nh ng trư ng i h c, cao ng không t ch c thi tuy n sinh ư c l y k t qu thi tuy n sinh i h c theo thi chung c a thí sinh cùng kh i thi, trong vùng tuy n quy nh c a trư ng xét tuy n. Hi u trư ng các trư ng này ch u trách nhi m t ch c th c hi n vi c xét tuy n và tri u t p thí sinh trúng tuy n theo úng các quy nh c a Quy ch tuy n sinh. 5. Các trư ng i h c có ch tiêu tuy n sinh ào t o cao ng không t ch c kỳ thi tuy n sinh riêng vào các h này mà l y k t qu thi tuy n sinh i h c cùng kh i thi theo thi chung c a thí sinh trong vùng tuy n c a trư ng xét tuy n. Hi u trư ng các trư ng này ch u trách nhi m t ch c th c hi n vi c xét tuy n và tri u t p thí sinh trúng tuy n theo úng các quy nh c a Quy ch tuy n sinh. Hàng năm, B Giáo d c và ào t o công b danh sách các trư ng ư c phép t ch c thi tuy n sinh theo riêng và các trư ng ch xét tuy n không t ch c thi. i u 2. Qu n lý và ch o công tác tuy n sinh B Giáo d c và ào t o là cơ quan qu n lý nhà nư c và ch o th ng nh t, toàn di n i v i các trư ng i h c, cao ng trong toàn qu c v công tác tuy n sinh. B Giáo d c và ào t o xây d ng và ban hành các ch trương và chính sách tuy n sinh, các văn b n quy ph m pháp lu t v tuy n sinh, in và phát hành các tài li u
 3. hư ng d n công tác tuy n sinh và quy nh th ng nh t các bi u m u v công tác tuy n sinh. B trư ng B Giáo d c và ào t o xem xét quy t nh nh ng trư ng h p c bi t liên quan n phương án t ch c kỳ thi, t ch c các c m thi; ra thi; ch m thi, ch m ki m tra k t qu phúc kh o và ch m thNm nh, xét tuy n và tri u t p thí sinh trúng tuy n. Hàng năm, B trư ng B Giáo d c và ào t o ra quy t nh thành l p Ban ch o tuy n sinh c a B Giáo d c và ào t o giúp B ch o công tác tuy n sinh c a c nư c. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Ban do B trư ng B Giáo d c và ào t o quy nh. Ch m nh t là 3 tháng trư c ngày thi tuy n sinh, B Giáo d c và ào t o công b công khai các ch tiêu tuy n sinh vào các b c ào t o c a t ng trư ng, vùng tuy n, kh i thi, môn thi và l ch thi. Các V ch c năng và Thanh tra giáo d c c a B Giáo d c và ào t o có nhi m v ch o, hư ng d n, ki m tra và thanh tra các trư ng theo úng các quy nh v tuy n sinh. i u 3. Ho t ng thanh tra, ki m tra, giám sát công tác tuy n sinh 1. Ho t ng thanh tra tuy n sinh th c hi n theo "Quy nh v t ch c và ho t ng thanh tra các kỳ thi theo Quy ch c a B Giáo d c và ào t o" ban hành kèm theo Quy t nh s 20/1998/Q -BGD T ngày 04/5/1998 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o. B trư ng các B , Th trư ng các ngành Trung ương, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh có trư ng, thành l p các oàn (ho c c cán b ) ti n hành thanh tra vi c th c hi n Quy ch tuy n sinh các trư ng i h c, cao ng tr c thu c. 2. Các trư ng có trách nhi m t t ch c, ki m tra, giám sát các khâu công tác tuy n sinh t i trư ng mình theo hư ng d n c a B Giáo d c và ào t o i u 4. i u ki n d thi 1. M i công dân không phân bi t dân t c, tôn giáo, tín ngư ng, gi i tính, ngu n g c gia ình, a v xã h i ho c hoàn c nh kinh t , n u có các i u ki n sau ây u ư c d thi vào trư ng i h c, cao ng: a) ã t t nghi p trung h c ph thông, trung h c chuyên nghi p, trung h c b túc, trung h c ngh dư i ây g i t t là trung h c ph thông ho c tương ương; b) Có s c kh e h c t p và lao ng theo quy nh t i Thông tư liên B Y t - i h c, trung h c chuyên nghi p và d y ngh s 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và Công văn hư ng d n s 2445/TS ngày 20/8/1990 c a B Giáo d c và ào t o; c) Trong tu i quy nh i v i nh ng ngành có quy nh h n ch tu i (các trư ng thu c kh i qu c phòng, công an, ki m sát, m t s ngành năng khi u);
 4. d) t ư c các yêu c u sơ tuy n, n u d thi vào các trư ng có quy nh sơ tuy n; ) Trư c khi d thi ang sinh s ng và có h khNu thư ng trú 36 tháng tr lên (tính n ngày d thi) thu c vùng tuy n quy nh, n u d thi vào các trư ng có quy nh vùng tuy n; e) N p y , úng th t c, úng th i h n các gi y t và l phí ăng ký d thi theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o; g) Có m t t i trư ng ã ăng ký d thi úng l ch thi, a i m, th i gian quy nh ghi trong gi y báo d thi, n p y l phí d thi h) Quân nhân ho c công an nhân dân t i ngũ ch ư c d thi vào4 nh ng trư ng do B Qu c phòng ho c B Công an quy nh sau khi ã ư c c p có thNm quy n cho phép i h c; Quân nhân t i ngũ s p h t h n nghĩa v quân s theo lu t nh, n u ư c Th trư ng t c p trung oàn tr lên cho phép, thì ư c d thi theo nguy n v ng cá nhân, n u trúng tuy n ph i nh p h c ngay năm ó, không ư c thi b o lưu sang năm h c sau. 2. Nh ng ngư i không các i u ki n k trên và nh ng ngư i thu c di n dư i ây không ư c d thi: a) Không ch p hành Lu t Nghĩa v quân s ; có hành vi ph m pháp ang b truy t ho c ang trong th i kỳ thi hành án; b) Nh ng ngư i b tư c quy n d thi ho c b k lu t bu c thôi h c chưa ư c hai năm (tính t năm b tư c quy n d thi ho c ngày ký quy t nh k lu t n ngày d thi); c) H c sinh, sinh viên ang h c t i các trư ng ào t o chưa ư c Hi u trư ng cho phép d thi; cán b , công ch c, ngư i lao ng thu c các cơ quan, doanh nghi p nhà nư c chưa ư c th trư ng cơ quan cho phép i h c. i u 5. i u ki n trúng tuy n vào các trư ng i h c, cao ng trong nư c Nh ng thí sinh ã d thi s môn quy nh và t i m trúng tuy n do trư ng quy nh cho t ng i tư ng, theo t ng khu v c, không có môn nào b i m không (0) thì thu c di n trúng tuy n. i u 6. Tuy n sinh i h c ih c nư c ngoài Vi c tuy n sinh i h c i h c nư c ngoài ư c ti n hành theo quy nh riêng c a B Giáo d c và ào t o. i u 7. Chính sách ưu tiên trong tuy n sinh 1. Chính sách ưu tiên theo i tư ng Nhóm ưu tiên 1:
 5. - Thương binh, b nh binh và ngư i hư ng chính sách như thương binh; quân nhân, công an nhân dân t i ngũ ư c c i h c; quân nhân, công an hoàn thành nghĩa v , ã chuy n ngành, ph c viên, xu t ngũ mà trong th i gian t i ngũ ã chi n u và công tác t 12 tháng tr lên biên gi i, h i o. - Con li t sĩ, con thương binh, con b nh binh, con c a nh ng ngư i hư ng chính sách như thương binh m t s c lao ng 81% tr lên, con Bà m Vi t Nam anh hùng, con Anh hùng l c lư ng vũ trang, con Anh hùng lao ng. - Ngư i có cha ho c m là ngư i dân t c thi u s Vi t Nam. - Công nhân ưu tú tr c ti p s n xu t ã làm vi c 5 năm tr lên, trong ó có 2 năm liên t c là chi n sĩ thi ua và ư c t c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B , ngành tr lên công nh n và c p b ng khen. - Công dân Vi t Nam không ph i là ngư i dân t c thi u s (ngư i Kinh, Hoa) có h khNu thư ng trú 36 tháng tr lên, t i vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, vùng cao, vùng sâu khu v c 1. Nhóm ưu tiên 2: - Quân nhân, công an nhân dân, thanh niên xung phong t p trung ư c c i h c; quân nhân, công an ph c viên, xu t ngũ ã có quá trình ph c v t 24 tháng tr lên tính n ngày d thi; con thương binh, con b nh binh, con c a nh ng ngư i hư ng chính sách như thương binh m t s c lao ng dư i 81%. - Ngư i lao ng ưu tú thu c t t c các thành ph n kinh t ư c t nh, thành ph công nh n danh hi u th gi i, ngh nhân ư c c p b ng và huy hi u lao ng sáng t o c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam ho c Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh; giáo viên ã gi ng d y 3 năm (tính n ngày thi) thi vào các trư ng cao ng, i h c sư ph m; y tá, dư c tá, h lý, k thu t viên, y sĩ, dư c sĩ trung c p ã công tác 3 năm, thi vào các trư ng cao ng, i h c kh i ngành y, dư c; thanh niên ch th p xung kích ưu tú ư c Trung ương H i Ch th p Vi t Nam xét ch n và gi i thi u b ng văn b n chính th c v i B Giáo d c và ào t o. - Công dân Vi t Nam không ph i là ngư i dân t c thi u s có h khNu thư ng trú 36 tháng tr lên (tính n ngày d thi) t i khu v c 1 nhưng không thu c vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, vùng cao, vùng sâu. Th i h n t i a ư c hư ng ưu tiên i v i quân nhân, công an ph c viên, xu t ngũ, chuy n ngành d thi là 18 tháng k t ngày ký quy t nh xu t ngũ n ngày d thi. Ngư i thu c nhi u di n ưu tiên theo i tư ng ch ư c hư ng m t tiêu chuNn ưu tiên cao nh t. 2. Các i tư ng ư c xét tuy n vào h c th ng i h c, cao ng h chính quy a) Anh hùng lao ng, Anh hùng l c lư ng vũ trang nhân dân, Chi n sĩ thi ua toàn qu c ã t t nghi p trung h c ph thông ho c tương ương.
 6. b) Ngư i ã d thi và trúng tuy n vào các trư ng i h c, cao ng (chính th c ho c d b nhưng ngay năm ó có l nh i u ng i nghĩa v quân s ho c i thanh niên xung phong t p trung nay ã hoàn thành nghĩa v , ư c ph c viên, xu t ngũ mà chưa ư c nh n vào h c m t trư ng l p chính quy dài h n nào, ư c t c p trung oàn trong quân i ho c T ng i thanh niên xung phong gi i thi u, n u có các i u ki n và tiêu chuNn v s c kh e, có y các gi y t h p l thì ư c xem xét nh n vào h c t i trư ng trư c ây ã d thi, mà không ph i thi l i. N u vi c h c t p b gián o n t 3 năm tr lên và các i tư ng ư c tuy n th ng có nguy n v ng, thì ư c xem xét gi i thi u vào các trư ng, l p d b ôn t p trư c khi vào h c chính th c. c) Thí sinh là thành viên trong các i tuy n qu c gia ã d thi Olympic qu c t (toán, v t lý, hóa h c, tin h c, nga văn...) ã t t nghi p trung h c ph thông ư c nh n vào h c t i các trư ng i h c trong nư c (n u chưa t t nghi p trung h c ph thông s ư c b o lưu xem xét sau khi t t nghi p trung h c ph thông). Kh i ngành h c c a nh ng thí sinh này ư c ưu tiên xem xét phù h p v i môn thí sinh ã d thi qu c t d) V n ng viên ã t t nghi p trung h c ph thông ho c tương ương ư c tuy n th ng vào các ngành th d c, th thao tương ng c a các trư ng i h c, cao ng; - Các trư ng i h c th d c th thao ho c các ngành th d c th thao c a các trư ng i h c, n u thu c m t trong các di n: là thành viên i tuy n qu c gia ư c U ban Th d c Th thao xác nh n ã hoàn thành nhi m v tham gia thi u trong các gi i qu c t chính th c, bao g m: Th v n h i Olympic, i h i Th thao châu á (ASIAD), i h i Th thao ông Nam á (SEAGAME), Gi i vô ch th gi i, Cúp th gi i, Gi i vô ch châu á, Cúp châu á, Gi i vô ch ông Nam á, Cúp ông Nam á, vô ch (Huy chương vàng) các gi i vô ch h ng nh t qu c gia (các gi i này ư c t ch c m t l n trong năm); là v n ng viên c p ki n tư ng qu c gia có quy t nh công nh n ng c p c a U ban Th d c Th thao. - Các trư ng cao ng th d c th thao ho c các ngành th d c th thao c a các trư ng cao ng n u thu c m t trong các di n: t gi i nhì, gi i ba (Huy chương b c, Huy chương ng) trong các gi i vô ch h ng nh t qu c gia; vô ch (Huy chương vàng) H i kh e Phù ng toàn qu c; là v n ng viên c p 1 qu c gia có quy t nh công nh n ng c p c a U ban Th d c Th thao. V n ng viên c p 1 qu c gia, n u d thi vào các trư ng i h c th d c th thao, cao ng th d c th thao ho c các ngành th d c th thao c a các trư ng i h c, cao ng ư c mi n thi môn năng khi u và ư c hư ng i m 10 (chưa nhân h s ) i v i môn năng khi u ó. Th i h n ư c tính hư ng ưu tiên là không quá 4 năm k t ngày t gi i ho c ư c phong ng c p n ngày thi vào các trư ng i h c, cao ng. e) H c sinh năng khi u ngh thu t ã t t nghi p trung h c ph thông và tương ương ho c h trung c p các trư ng năng khi u ngh thu t t gi i chính th c trong các cu c thi ngh thu t chuyên nghi p chính th c toàn qu c ho c qu c t v ca, múa, nh c ư c tuy n th ng vào h c các ngành tương ng trình i h c, cao ng c a các trư ng ngh thu t (n u nhà trư ng có ào t o môn ó). Th i h n ư c tính hư ng
 7. ưu tiên không quá 4 năm k t ngày t gi i thư ng ho c huy chương n ngày thi vào i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p. g) H c sinh t gi i nh t, nhì, ba trong kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i trung h c ph thông (theo chương trình l p 12), n u t t nghi p trung h c ph thông t lo i khá tr lên ư c tuy n th ng vào h c các trư ng i h c, cao ng; t t nghi p trung h c ph thông lo i trung bình ư c tuy n th ng vào các trư ng cao ng. H c sinh t gi i khuy n khích trong kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i trung h c ph thông (theo chương trình l p 12), n u t t nghi p trung h c ph thông t lo i khá tr lên ư c tuy n th ng vào h c các trư ng cao ng. K t qu thi qu c gia ch n h c sinh gi i theo chương trình l p 12 c a nh ng h c sinh ang h c l p 11 ư c b o lưu cho kỳ thi tuy n sinh i h c, cao ng năm k ti p sau. h) Vi c tuy n th ng theo i m c, g c a kho n này ti n hành theo nh ng nguyên t c sau ây: - Ch áp d ng m t l n úng năm h c sinh t t nghi p trung h c ph thông. - H c sinh t m t hay nhi u gi i trong các kỳ thi h c sinh gi i ch ư c hư ng m t tiêu chuNn ưu tiên cao nh t c a mình. - H c sinh t gi i trong các kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i ư c tuy n th ng vào h c các ngành có môn thi tuy n sinh trùng v i môn t gi i. Riêng các ngành sư ph m ch tuy n th ng h c sinh có môn t gi i trùng v i ngành ào t o. - i v i nh ng ngành ho c trư ng có yêu c u sơ tuy n (hàng h i, các trư ng thu c kh i qu c phòng, công an, ki m sát...) ch nh ng ngư i t yêu c u sơ tuy n m i thu c di n xem xét tuy n th ng. i v i các ngành ho c trư ng năng khi u (ki n trúc, văn hóa, ngh thu t, th d c th thao...) thí sinh thu c di n tuy n th ng, n u t các yêu c u sơ tuy n, ư c mi n thi các môn văn hoá, nhưng ph i d thi các môn năng khi u và ph i t i m năng khi u do trư ng quy nh m i thu c di n trúng tuy n. - T ng s thí sinh ư c tuy n th ng vào m t trư ng ho c m t ngành c a t ng trư ng quy nh t i m c c, g không vư t quá 30% t ng ch tiêu tuy n sinh h chính quy c a trư ng ho c ngành ó. Trong trư ng h p s thí sinh ăng ký tuy n th ng vư t ch tiêu cho phép thì ưu tiên nh ng ngư i là thành viên trong các i tuy n qu c gia ã d thi Olympic qu c t , nh ng ngư i t gi i trong kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i (l y t gi i cao tr xu ng). - H c sinh thu c di n tuy n th ng quy nh t i m c g, nhưng không s d ng quy n ư c tuy n th ng và h c sinh t t nghi p trung h c ph thông lo i gi i, khi d thi vào các trư ng i h c, cao ng ư c c ng thêm i m thư ng. Trong trư ng h p ó, i m tuy n sinh xét tuy n vào trư ng là t ng i m các môn thi tuy n sinh và i m thư ng. M c i m thư ng cho thí sinh quy nh như sau:
 8. + 2 i m cho các i tư ng: - t gi i nh t trong kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i n u t t nghi p trung h c ph thông t lo i khá tr lên. - T t nghi p trung h c ph thông lo i gi i có i m trung bình các bài thi t t nghi p t t 9,0 tr lên (không tính i m khuy n khích). + 1,5 i m cho các i tư ng: - t gi i nhì trong kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i n u t t nghi p trung h c ph thông t lo i khá tr lên. - T t nghi p trung h c ph thông lo i gi i có i m trung bình các bài thi t t nghi p t t 8,5 n c n 9,0 (không tính i m khuy n khích). + 1,0 i m cho các i tư ng: - t gi i ba trong kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i n u t t nghi p trung h c ph thông t lo i khá tr lên. - T t nghi p trung h c ph thông lo i gi i có i m trung bình các bài thi t t nghi p t t 8,0 i m n c n 8,5 i m (không tính i m khuy n khích). + 0,5 i m cho i tư ng: t gi i khuy n khích trong kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i n u t t nghi p trung h c ph thông t lo i khá tr lên. Nh ng thí sinh t gi i trong kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i ch ư c c ng thêm i m vào i m bài thi c a môn thi i h c, cao ng trùng v i môn ã t gi i và trong trư ng h p t nhi u gi i cũng ch ư c hư ng m t tiêu chuNn ưu tiên cao nh t. 3. Chính sách ưu tiên theo khu v c Trư c khi d thi, thí sinh ang sinh s ng và có h khNu thư ng trú t 36 tháng tr lên (tính n ngày d thi) t i khu v c nào thì hư ng chính sách ưu tiên tuy n sinh theo khu v c ó. H c sinh các l p chuyên, h c sinh các trư ng, l p t o ngu n c a các ngành; các trư ng ph thông dân t c n i trú; các trư ng, l p d b k c các trư ng, l p d b dân t c, ư c hư ng i m xét tuy n theo h khNu g c trư c khi n h c t i các trư ng, l p này. Riêng quân nhân, công an nhân dân ư c c i d thi, n u óng quân t 24 tháng tr lên t i khu v c nào thì ư c hư ng theo khu v c ó; n u dư i 24 tháng thì ư c hư ng theo h khNu thư ng trú trư c khi nh p ngũ. Các khu v c ưu tiên ư c quy nh như sau: Khu v c 1 (KV1) g m các xã, th tr n mi n núi, vùng cao, vùng xa xôi h o lánh, vùng sâu, h i o và các thôn, b n, xã thu c vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn theo quy nh c a Chính ph .
 9. Khu v c 2 (KV2) g m các xã, th tr n trung du và ng b ng, ngo i thành các thành ph tr c thu c Trung ương. Khu v c này ư c chia thành 2 nhóm: a) Các phư ng, xã, th tr n thu c thành ph không tr c thu c Trung ương; các phư ng, xã, th tr n thu c các th xã và các xã, th tr n thu c các huy n ngo i thành c a các thành ph tr c thu c Trung ương thu c nhóm KV2. b) Các xã, th tr n không thu c nhóm a nói trên thì thu c nhóm khu v c 2 - nông thôn, vi t t t là KV2-NT. Khu v c 3 (KV3) g m các qu n n i thành c a các thành ph tr c thu c Trung ương không thu c di n xét ưu tiên theo khu v c. Các khu v c ưu tiên trong tuy n sinh, hàng năm s ư c B Giáo d c và ào t o công b chi ti t. i u 8. Th t c và h sơ ăng ký d thi, ăng ký xét tuy n, chuy n nh n gi y báo thi 1. ăng ký d thi và ăng ký xét tuy n a) Thí sinh d thi vào trư ng i h c, cao ng nào thì làm h sơ ăng ký d thi vào trư ng i h c, cao ng ó. b) Thí sinh dã d thi i h c theo thi chung c a B Giáo d c và ào t o, n u không trúng tuy n theo các nguy n v ng ã ghi trong h sơ ăng ký d thi, ư c s d ng gi y ch ng nh n k t qu thi ngay năm ó do trư ng ã d thi c p, n p h sơ ăng ký xét tuy n vào m t trư ng i h c, cao ng (ho c h cao ng c a các trư ng i h c) cũng thi theo thi chung ho c không t ch c thi tuy n sinh nhưng có cùng kh i thi, trong vùng tuy n quy nh, có ch tiêu xét tuy n. Thí sinh ã trúng tuy n vào m t trư ng i h c, cao ng không ư c xét tuy n vào trư ng i h c, cao ng khác. c) Thí sinh d thi vào các trư ng t ch c thi theo thi riêng, ch ư c tuy n vào trư ng ó, không ư c ăng ký xét tuy n vào các trư ng khác. d) Thí sinh d thi vào ngành năng khi u, n u không trúng tuy n vào trư ng ã d thi, ư c ăng ký xét tuy n vào úng ngành ó c a nh ng trư ng có nhu c u xét tuy n n u úng vùng tuy n quy nh c a trư ng và các môn văn hóa thi theo chung c a B Giáo d c và ào t o. 2. H sơ ăng ký d thi và ăng ký xét tuy n a) H sơ ăng ký d thi g m có: - M t túi h sơ và 2 phi u ăng ký d thi có ánh s 1 và 2. - Ba nh ch p theo ki u ch ng minh thư c 4 x 6 cm có ghi h , tên và ngày, tháng, năm sinh c a thí sinh m t sau (1 nh dán trên túi ng h sơ, 2 nh n p cho trư ng).
 10. - B n sao h p pháp gi y ch ng nh n là i tư ng ưu tiên (n u có). - Hai phong bì ã dán s n tem và ghi rõ a ch liên l c c a thí sinh trư ng g i gi y báo d thi, gi y ch ng nh n k t qu thi. b) H sơ ăng ký xét tuy n g m có: - Gi y ch ng nh n k t qu thi tuy n sinh do trư ng ã d thi c p (theo m u c a B Giáo d c và ào t o có óng d u c a trư ng t ch c thi). - M t phong bì ã dán s n tem và ghi rõ a ch liên l c c a thí sinh trư ng thông báo k t qu xét tuy n. 3. Th t c n p h sơ ăng ký d thi, h sơ ăng ký xét tuy n, l phí tuy n sinh và nh n gi y báo thi a) Th t c n p h sơ ăng ký d thi, l phí ăng ký d thi và nh n gi y báo thi Vi c n p h sơ ăng ký d thi, l phí ăng ký d thi và chuy n nh n gi y báo thi, tùy theo tình hình hàng năm, B Giáo d c và ào t o s công b th c hi n theo m t trong ba phương th c sau ây: - Thí sinh n p phi u ăng ký d thi, l phí ăng ký d thi và nh n gi y báo thi qua h th ng bưu i n. - Thí sinh ăng ký d thi trên máy tính t t i các trư ng trung h c ph thông, n p l phí ăng ký d thi và nh t i trư ng trung h c ph thông. - Thông qua h th ng tuy n sinh qua các khâu: Thí sinh - S Giáo d c và ào t o - Trư ng - S Giáo d c và ào t o - Thí sinh. Thí sinh ch c n n p h sơ ăng ký d thi, l phí ăng ký d thi và cư c phí v n chuy n t i nơi quy nh c a S Giáo d c và ào t o. Sau ó các S s chuy n h sơ ăng ký d thi, l phí ăng ký d thi cho trư ng và nh n l i phi u báo d thi chuy n t n tay thí sinh. Hàng năm, B Giáo d c và ào t o ch o th c hi n th ng nh t m t quy trình thu n ti n, nhanh chóng và ít t n kém nh t, ng th i quy nh c th m c l phí ăng ký d thi và m c cư c phí v n chuy n h p lý. Sau khi n p phi u ăng ký d thi, n u có s thay i v gia ình ho c b n thân, thí sinh có trách nhi m b sung và thông báo k p th i cho các trư ng trư c ngày thi và khi t i d thi n p y các gi y t b sung h p pháp làm cơ s th c hi n chính sách ưu tiên trong tuy n ch n, trong ch h c phí, h c b ng. Sau ngày thi, các trư ng không gi i quy t vi c thay i i tư ng và khu v c ưu tiên cho thí sinh ã d thi. b) Th t c n p h sơ ăng ký xét tuy n và l phí xét tuy n
 11. Vi c n p h sơ ăng ký xét tuy n, th c hi n qua ư ng bưu i n chuy n phát nhanh theo ng th i h n quy nh c a trư ng. Các trư ng không tr c ti p nh n h sơ và l phí xét tuy n c a thí sinh L phí xét tuy n do thí sinh n p cho trư ng khi trúng tuy n n nh p h c. Chương 2: QUY N H N VÀ TRÁCH NHI M C A CÁC TRƯ NG I H C, CAO NG TRONG CÔNG TÁC TUY N SINH i u 9. T ch c, quy n h n và trách nhi m c a H i ng tuy n sinh trư ng i u hành m i công vi c liên quan n công tác tuy n sinh, hàng năm t i m i trư ng i h c, cao ng có ch tiêu tuy n sinh, Hi u trư ng ra quy t nh thành l p H i ng tuy n sinh. 1. Thành ph n c a H i ng tuy n sinh trư ng g m có: - Ch t ch: Hi u trư ng ho c Phó Hi u trư ng ư c Hi u trư ng y quy n. - Phó Ch t ch: Phó Hi u trư ng. - U viên thư ng tr c: Trư ng ho c Phó Trư ng phòng Giáo v (ho c Phòng ào t o). Các y viên: M t s Trư ng phòng, Trư ng khoa, Ch nhi m b môn và cán b công ngh thông tin. Nh ng ngư i có ngư i thân (v , ch ng, con, anh, ch , em ru t) d thi vào trư ng trong năm ó không ư c tham gia H i ng tuy n sinh trư ng. 2. Quy n h n, trách nhi m c a H i ng tuy n sinh trư ng H i ng tuy n sinh trư ng i h c, cao ng trung ương và a phương, t dư i s ch o th ng nh t c a B Giáo d c và ào t o. H i ng tuy n sinh trư ng có quy n h n và trách nhi m t ch c th c hi n t t các khâu: ra thi (n u không s d ng chung thi c a B Giáo d c và ào t o); nh n thi t Ban ch o tuy n sinh c a B Giáo d c và ào t o (n u s d ng chung thi c a B Giáo d c và ào t o); t ch c kỳ thi; ch m thi và phúc kh o; xét tuy n và tri u t p thí sinh trúng tuy n theo úng quy ch , úng l ch quy nh c a B Giáo d c và ào t o; gi i quy t th c m c và khi u n i, t cáo liên quan n kỳ thi tuy n sinh; thu và s d ng l phí ăng ký d thi, l phí d thi, l phí xét tuy n; t ng k t công tác tuy n sinh; quy t nh khen thư ng, k lu t; truy n d li u tuy n sinh v B Giáo d c và ào t o úng th i h n, úng c u trúc do B Giáo d c và ào t o quy nh; báo cáo k p th i k t qu công tác tuy n sinh cho B Giáo d c và ào t o và cơ quan ch qu n (B , ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph có trư ng). 3. Quy n h n, trách nhi m c a Ch t ch H i ng tuy n sinh trư ng
 12. - Ph bi n, hư ng d n, t ch c th c hi n úng Quy ch tuy n sinh c a B Giáo d c và ào t o. - Quy t nh và ch u trách nhi m toàn b các m t công tác liên quan n tuy n sinh theo quy nh t i Quy ch tuy n sinh c a B Giáo d c và ào t o Báo cáo k p th i v i B Giáo d c và ào t o và cơ quan ch qu n (B , ngành ho c U ban nhân dân t nh, thành ph có trư ng) v công tác tuy n sinh c a trư ng. Ra quy t nh thành l p b máy giúp vi c cho H i ng tuy n sinh trư ng bao g m: Ban thư ký, Ban thi, Ban coi thi, Ban ch m thi, Ban phúc kh o. Tùy hoàn c nh c th c a t ng trư ng, Ch t ch H i ng tuy n sinh trư ng có th thành l p Ban cơ s v t ch t ho c ch nh m t nhóm cán b ph trách công tác cơ s v t ch t cho kỳ thi tuy n sinh c a trư ng. Các Ban này ch u s ch o tr c ti p c a Ch t ch H i ng tuy n sinh trư ng. - Phó Ch t ch H i ng tuy n sinh trư ng giúp Ch t ch H i ng tuy n sinh th c hi n nhi m v và thay th Ch t ch H i ng tuy n sinh gi i quy t công vi c khi Ch t ch H i ng tuy n sinh y quy n. i u 10. T ch c, quy n h n và trách nhi m c a Ban thư ký H i ng tuy n sinh trư ng 1. Thành ph n Ban thư ký H i ng tuy n sinh trư ng g m có: - Trư ng Ban: do y viên thư ng tr c H i ng tuy n sinh trư ng kiêm nhi m. - Các y viên: m t s cán b Phòng Giáo v (Phòng ào t o) và gi ng viên. 2. Quy n h n, trách nhi m c a Ban thư ký H i ng tuy n sinh trư ng - Th c hi n các nhi m v do Ch t ch H i ng tuy n sinh giao phó. - Nh n bài thi c a Ban coi thi, b o qu n, ki m kê bài thi. - Th c hi n vi c d n túi, ánh s phách bài thi theo quy nh t i i u 22 Quy ch tuy n sinh. - Bàn giao bài thi c a thí sinh cho Ban ch m thi và th c hi n các công tác nghi p v quy nh t i i u 27 và i u 28 c a Quy ch tuy n sinh. - Qu n lý các gi y t , biên b n liên quan t i bài thi. L p biên b n x lý i m bài thi. - D ki n phương án i m trúng tuy n, trình H i ng tuy n sinh quy t nh. - In và g i gi y ch ng nh n k t qu thi cho thí sinh không trúng tuy n theo úng m u c a B Giáo d c và ào t o. - In và g i gi y tri u t p thí sinh trúng tuy n, trong ó ghi rõ k t qu thi c a thí sinh.
 13. Ban thư ký H i ng tuy n sinh trư ng ch ư c ti n hành công vi c liên quan n bài thi khi có m t ít nh t t 2 u viên c a Ban tr lên. 3. Quy n h n, trách nhi m c a Trư ng Ban thư ký H i ng tuy n sinh trư ng - L a ch n nh ng cán b , gi ng viên trong trư ng có ý th c t ch c k lu t, có tinh th n trách nhi m cao, trung th c, tác phong làm vi c cNn th n, có ý th c b o m t và không có ngư i thân (v , ch ng, con, anh, ch , em ru t) d thi vào trư ng năm ó trình Ch t ch H i ng tuy n sinh trư ng xem xét ra quy t nh c vào Ban thư ký. - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch H i ng tuy n sinh i u hành công tác c a Ban. i u 11. T ch c, quy n h n, trách nhi m c a Ban thi tuy n sinh i h c, cao ng c a B Giáo d c và ào t o 1. Thành ph n Ban thi c a B Giáo d c và ào t o Ban thi tuy n sinh i h c, cao ng c a B Giáo d c và ào t o (sau ây g i t t là Ban thi) do B trư ng B Giáo d c và ào t o ra quy t nh thành l p, thành ph n g m có: - Trư ng ban. - Các Phó trư ng Ban. - Các Trư ng môn thi ph trách t ng môn thi. - Các cán b tham gia biên so n và ph n bi n thi. Giúp vi c Ban thi có m t s Cán b làm nhi m v ánh máy, in sao, óng gói thi và m t s cán b do B Công an và B Giáo d c và ào t o i u ng làm nhi m v b o v bí m t, an toàn t i nơi làm thi. Nh ng ngư i có ngư i thân (v , ch ng, con, anh, ch , em ru t) d thi i h c, cao ng ngay trong năm thi tuy n sinh không ư c tham gia vào Ban thi ho c giúp vi c Ban thi. Hàng năm thay i m t s thành viên Ban thi. 2. Trách nhi m, quy n h n c a Ban thi c a B Giáo d c và ào t o a) Trách nhi m và quy n h n c a Ban thi - Ban thi có trách nhi m t ch c biên so n thi dùng chung trong kỳ thi tuy n sinh i h c, cao ng và t ch c chuy n giao thi cho Ban ch o tuy n sinh c a B Giáo d c và ào t o Ban ch o chuy n cho các cơ s ư c giao trách nhi m sao, in thi. - Xác nh yêu c u c th v n i dung, quy trình xây d ng thi, t ch c làm thi, ánh máy thi, óng gói, b o qu n, chuy n giao thi t i các cơ s sao in thi.
 14. - So n th o áp án, thang i m và văn b n hư ng d n ch m thi i v i t ng môn thi. Bàn giao áp án, thang i m và văn b n hư ng d n ch m thi cho Ban ch o tuy n sinh c a B Giáo d c và ào t o chuy n giao cho các trư ng. - Ban thi làm vi c theo nguyên t c tr c ti p, l n lư t gi a Trư ng Ban thi v i t ng Trư ng môn thi. b) Trách nhi m và quy n h n c a Trư ng ban thi - L a ch n ngư i làm Trư ng môn thi, cán b ra thi và ph n bi n thi, cán b giúp vi c Ban thi và cán b b o v , trình B trư ng B Giáo d c và ào t o xem xét quy t nh. - Nêu yêu c u chi ti t và c th v c u trúc, n i dung, khó, dài c a t ng môn thi ư c quy nh t i i u 18 c a Quy ch tuy n sinh. - T ch c ch o th c hi n toàn b công tác thi theo úng Quy ch tuy n sinh. - Sau khi thi (k c áp án, thang i m) ã qua các vòng ph n bi n c l p và ư c tu ch nh, ký duy t, mã hoá các thi và trình B trư ng B Giáo d c và ào t o các mã thi B trư ng quy t nh ch n thi chính th c và thù d b . - Ch o x lý các tình hu ng b t thư ng v thi. - Ch u trách nhi m cá nhân trư c B trư ng B Giáo d c và ào t o v ch t lư ng thi (không ư c phép có sai sót v n i dung, in úng quy nh, s lư ng theo yêu c u c a Ban ch o tuy n sinh c a B Giáo d c và ào t o) và vi c b o m t thi t i nơi làm . c) Trách nhi m và quy n h n c a Phó Trư ng Ban thi - Ch o vi c chuNn b sách giáo khoa và các tài li u c n thi t giúp Trư ng Ban thi và các Trư ng môn thi i u hành công tác thi. - Giúp Trư ng ban trong vi c l p k ho ch và l ch duy t thi, t ch c ph n bi n, ghi biên b n xét duy t thi trong các bu i làm vi c gi a Trư ng Ban thi v i t ng Trư ng môn thi. - Giúp Trư ng Ban ch o vi c in , óng gói, b o qu n, bàn giao thi cho Ban ch o tuy n sinh c a B Giáo d c và ào t o. - ChuNn b cơ s v t ch t, trang thi t b c n thi t cho Ban thi. - Th c hi n các nhi m v khác do Trư ng Ban thi phân công. d) Trách nhi m và quy n h n c a Trư ng môn thi - N m v ng và quán tri t y yêu c u c a vi c ra thi c a môn thi do mình ph trách.
 15. - Ch o các cán b ra thi thu c môn do mình ph trách xây d ng c u trúc thi, biên so n thi theo úng Quy ch tuy n sinh. Trình Trư ng Ban thi s thi ã chuNn b , k c áp án và thang i m t ch c ph n bi n c l p. Sau khi nh n ư c ý ki n ph n bi n, t ch c vi c i tho i, ch o vi c tu ch nh, t h p l i thi, áp án và thang i m trình Trư ng Ban thi phê duy t. - Giúp Trư ng Ban thi theo dõi, gi i áp và x lý các v n liên quan n thi do mình ph trách trong th i gian sao in thi, trong các bu i thi và trong th i gian ch m thi. - Ch u trách nhi m cá nhân v ch t lư ng thi c a môn thi do mình ph trách. ) Trách nhi m c a cán b làm thi - ChuNn b các tài li u c n thi t ph c v vi c ra thi và ch u trách nhi m trư c Trư ng môn thi v vi c s d ng nh ng tài li u này. - Xây d ng thi áp ng các yêu c u v n i dung thi c a Quy ch tuy n sinh theo s phân công c a Trư ng môn thi. - Ch p hành nghiêm túc quy trình b o m t thi. Th c hi n y cam k t v vi c không ư c ưa vào n i dung thi nh ng ph n có trong các thi ã ư c s d ng ho c b n thân ã dùng ph o, luy n thi. - Ch u trách nhi m cá nhân v ch t lư ng thi do mình ph trách. e) Trách nhi m c a cán b ph n bi n thi - N m v ng yêu c u v n i dung thi. - Tr c ti p gi i chi ti t thi. - Phát hi n sai sót c a thi. - xu t ý ki n b ng văn b n v i Trư ng môn thi v n i dung thi, khó, dài, áp án, thang i m và các phương án b sung s a ch a. g) Trách nhi m c a cán b giúp vi c, cán b b o v và cán b công an - Th c hi n úng nh ng nhi m v c th do Trư ng Ban ho c Phó Trư ng Ban thi giao phó. Công an b o v vòng ngoài a i m làm thi có trách nhi m b o v an toàn khu v c làm thi, không cho nh ng ngư i không có nhi m v vào khu v c làm , không cho nh ng ngư i trong khu v c làm liên l c v i bên ngoài, n u không ư c s ng ý c a Trư ng Ban thi. - Công an và ngư i b o v vòng trong a i m làm thi có trách nhi m ki m soát s cách ly c a nh ng ngư i tham gia làm v i bên ngoài, th c thi các quy nh và các bi n pháp b o m bí m t an toàn khâu làm thi t i a i m làm .
 16. - Ngư i ư c giao nhi m v nào, vòng nào, có trách nhi m th c hi n nhi m v ó, vòng ó, không ư c tham gia vào các nhi m v khác ho c sang vòng khác. - Cán b b o v và cán b công an không ư c ti p xúc v i vi c biên so n, ánh máy, in, óng gói và x lý tình hu ng thi. i u 12. T ch c quy n h n và trách nhi m c a Ban thi trư ng 1. Thành ph n Ban thi g m có: - Trư ng Ban do Ch t ch ho c Phó Ch t ch H i ng tuy n sinh trư ng kiêm nhi m. - U viên thư ng tr c do Ch t ch H i ng tuy n sinh ho c Trư ng Ban thi trư ng ch nh. - Tùy theo s lư ng môn thi c a trư ng, Trư ng Ban thi ch nh m i môn thi m t Trư ng môn thi. Giúp vi c Ban thi có m t s cán b làm nhi m v ánh máy, in, óng gói thi. Nh ng ngư i có ngư i thân (v , ch ng, con, anh, ch , em ru t) d thi vào trư ng trong năm ó không ư c tham gia Ban thi ho c giúp vi c Ban thi. Hàng năm ph i thay i cán b ra thi. 2. Quy n h n, trách nhi m c a Ban thi - Giúp Ch t ch H i ng tuy n sinh trư ng xác nh yêu c u xây d ng thi, in, óng gói, b o qu n, phân ph i và s d ng thi theo úng quy ch . - Ban thi làm vi c theo nguyên t c c l p và tr c ti p gi a Trư ng Ban thi v i t ng Trư ng môn thi, không làm vi c t p th toàn Ban. - i v i nh ng trư ng dùng chung thi c a B Giáo d c và ào t o, Ban thi c a trư ng ch u trách nhi m nh n thi t Ban ch o tuy n sinh c a B Giáo d c và ào t o; t ch c sao in, óng gói thi (n u ư c B Giáo d c và ào t o giao nhi m v ); b o qu n, phân ph i, s d ng thi theo úng quy ch . Không ph i th c hi n quy nh t i các kho n 3, 4, 5 c a i u này. - Nh ng trư ng không có i u ki n t ra , không ư c m i ngư i tham gia làm v i tư cách cá nhân mà ph i ký h p ng làm v i trư ng khác. H p ng ph i ghi rõ quy n và trách nhi m c a m i bên. M i thành viên tham gia làm c a hai bên u ph i tuân th quy ch , n u vi ph m u ph i x lý theo úng quy ch . 3. Quy n h n, trách nhi m c a Trư ng Ban thi - L a ch n ngư i tham gia công tác thi. Nêu yêu c u biên so n thi. - T ch c ch o th c hi n toàn b công tác thi theo úng các quy trình làm thi do B Giáo d c và ào t o ban hành.
 17. - Xét duy t, quy t nh ch n chính th c và d b , x lý các tình hu ng c p bách, b t thư ng v thi trong kỳ thi tuy n sinh. Ch u trách nhi m cá nhân trư c H i ng tuy n sinh trư ng v ch t lư ng chuyên môn và quy trình b o m t thi cùng toàn b các khâu công tác liên quan n thi. 4. Quy n h n, trách nhi m c a y viên thư ng tr c Ban thi - Nghiên c u n m v ng các quy nh v công tác thi, chuNn b sách giáo khoa và các tài li u tham kh o c n thi t giúp Trư ng Ban thi i u hành công tác thi. - L p k ho ch và l ch duy t thi, ghi biên b n xét duy t thi trong các bu i làm vi c gi a Trư ng Ban thi v i t ng Trư ng môn thi. - L p k ho ch và tr c ti p t ch c in, óng gói, b o qu n, phân ph i và s d ng thi cho các i m thi, phòng thi. 5. Quy n h n, trách nhi m c a Trư ng môn thi - N m v ng và quán tri t y yêu c u c a vi c ra thi. - Nghiên c u các ã ư c gi i thi u ch n l c, ch nh lý, t h p và biên so n thi m i áp ng các yêu c u c a thi tuy n sinh. D ki n phương án ch n chính th c và d b (k c áp án và thang i m) trình Trư ng Ban thi xem xét quy t nh. - Giúp Trư ng Ban thi tr c thi gi i áp và x lý các v n liên quan n thi do mình ph trách trong su t các bu i thi s d ng thi ó Trư ng môn thi không tham gia quy t nh ch n chính th c cho kỳ thi. i u 13. T ch c, quy n h n và trách nhi m c a Ban coi thi 1. Thành ph n Ban coi thi g m có: - Trư ng Ban do Ch t ch ho c Phó Ch t ch H i ng tuy n sinh trư ng kiêm nhi m. - U viên thư ng tr c do Trư ng Ban thư ký H i ng tuy n sinh trư ng kiêm nhi m. - Các y viên ]Dao g m m t s Trư ng phòng (T ch c cán b , Công tác h c sinh - sinh viên, Tài v , ào t o, B o v , Hành chính t ng h p, Qu n tr , Ban ký túc xá,...) m t s Trư ng khoa, Ch nhi m b môn, cán b coi thi, cán b giám sát, tr t t viên, cán b y t , công an (nơi c n thi t có th thêm m t s ki m soát viên quân s ). N u trư ng có nhi u i m thi thì m i i m thi Trư ng Ban coi thi ch nh m t y viên c a Ban ph trách i m thi. 2. Quy n h n, trách nhi m c a Ban coi thi i u hành toàn b công tác coi thi t ví e b trí l c lư ng coi thi, b o v phòng thi, t ch c coi thi, thu bài n vi c bàn giao bài thi theo úng Quy ch tuy n sinh, b o m an toàn cho kỳ thi và bài thi c a thí sinh.
 18. 3. Quy n h n, trách nhi m c a Trư ng Ban coi thi Ch u trách nhi m i u hành toàn b công tác coi thi t i trư ng, quy t nh danh sách thành viên Ban coi thi, danh sách cán b coi thi, cán b giám sát, tr t t viên, cán b y t , công an, ki m soát quân s nhân viên ph c v t i các i m thi. - Quy t nh x lý các tình hu ng x y ra trong các bu i thi theo úng Quy ch tuy n sinh. - U viên thư ng tr c Ban coi thi có trách nhi m giúp Trư ng Ban coi thi th c hi n nhi m 4. Quy n h n, trách nhi m c a y viên ph trách i m thi - Thay m t Trư ng ban coi thi i u hành toàn b công tác coi thi t i i m thi ư c giao. - X lý các tình hu ng x y ra trong các bu i thi. N u tình hu ng ph c t p ph i báo cáo ngay cho Trư ng Ban coi thi gi i quy t. - Ch n c m t s cán b c a trư ng có năng l c và tinh th n trách nhi m cao làm cán b giám sát phòng thi. - Trư c m i bu i thi, t ch c b c thăm phân công cán b coi thi. 5. Cán b coi thi, cán b giám sát phòng thi và các thành viên khác c a Ban coi thi ph i là nh ng cán b có tinh th n trách nhi m cao, vô tư, trung th c, không ư c làm nhi m v t i i m thi có ngư i thân (v , ch ng, con, anh, ch , em ru t) d thi. - N u thi u cán b coi thi, Ban coi thi ư c phép s d ng sinh viên các năm trên ang h c t i trư ng mình ho c m i gi ng viên c a các trư ng i h c, cao ng khác, giáo viên trung h c ph thông, trung h c chuyên nghi p, cán b ang công tác t i các cơ quan ch qu n c p trên c a trư ng làm cán b coi thi nhưng ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a trư ng ho c cơ quan qu n lý cán b , giáo viên. M i cán b coi thi và các thành viên khác c a Ban coi thi, k c sinh viên ho c cán b , giáo viên c a các trư ng khác u ph i th c hi n các quy nh c a Quy ch tuy n sinh, n u sai ph m u b x lý theo i u 38 c a Quy ch tuy n sinh. i u 14. T ch c, quy n h n, trách nhi m c a H i ng coi thi liên trư ng 1. Thành ph n H i ng coi thi liên trư ng Hàng năm, B trư ng B Giáo d c và ào t o ra quy t nh thành l p H i ng coi thi liên trư ng i u hành công tác coi thi t i c m thi do B Giáo d c và ào t o t ch c. Thành ph n g m: - Ch t ch: Hi u trư ng (ho c Phó Hi u trư ng) trư ng i h c s t i.
 19. - Phó Ch t ch: Phó Hi u trư ng trư ng i h c s t i. - U viên thư ng tr c: Trư ng ho c Phó Trư ng phòng ào t o (ho c Phòng Giáo v ) trư ng i h c s t i. - Các y viên: Toàn b y viên Ban coi thi c a trư ng i h c s t i, m t s i di n và cán b giám sát, cán b thư ký do các trư ng i h c có thí sinh d thi t i c m thi c . 2. Quy n h n, trách nhi m c a H i ng coi thi liên trư ng, c a Ch t ch H i ng, c a y viên ph trách i m thi, c a cán b coi thi, cán b giám sát và các thành viên khác c a H i ng coi thi liên trư ng th c hi n theo quy nh t i kho n 2, 3, 4, 5 i u 13 c a Quy ch tuy n sinh 3. H i ng coi thi liên trư ng ư c s d ng con d u c a trư ng i h c s t i. i u 15. T ch c, quy n h n, trách nhi m c a Ban ch m thi 1. Thành ph n Ban ch m thi g m có: - Trư ng Ban do Ch t ch ho c Phó Ch t ch H i ng tuy n sinh trư ng kiêm nhi m. - U viên thư ng tr c do Trư ng Ban thư ký H i ng tuy n sinh trư ng kiêm nhi m. - Các y viên g m: các cán b ph trách t ng môn ch m thi (g i là Trư ng môn ch m thi) và các cán b ch m thi. 2. Quy n h n, trách nhi m c a Ban ch m thi Th c hi n toàn b công tác ch m thi theo úng quy ch và ti n do B Giáo d c và ào t o quy nh. 3. Quy n h n và trách nhi m c a Trư ng Ban ch m thi - L a ch n và c các thành viên Ban ch m thi Ch t ch H i ng tuy n sinh quy t nh. i v i nh ng môn có s lư ng thí sinh không l n, t i thi u ph i có 3 cán b ch m thi. - i u hành công tác ch m thi. Ch u trách nhi m trư c H i ng tuy n sinh trư ng v ch t lư ng, ti n và quy trình ch m thi. 4. Quy n h n, trách nhi m c a y viên thư ng tr c Ban ch m thi i u hành các y viên Ban thư ký H i ng tuy n sinh trư ng th c hi n các công tác nghi p v . 5. Quy n h n, trách nhi m c a Trư ng môn ch m thi - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch H i ng tuy n sinh trư ng và Trư ng Ban ch m thi v vi c ch m các bài thi thu c môn mình ph trách theo úng quy trình ch m thi.
 20. - L p k ho ch ch m thi, t ch c nh n bài thi và phân công cán b ch m thi. - Thư ng xuyên ki m tra ch t lư ng ch m t ng bài ngay t l n ch m u, k p th i u n n n, s a ch a các sai sót c a cán b ch m thi. N u phát hi n bài thi có nghi v n vi ph m Quy ch , c n báo cáo Trư ng Ban ch m thi bi t t ch c ki m tra các môn thi khác c a thí sinh ó. - Trư c khi ch m, t ch c cho cán b ch m thi thu c b môn th o lu n, n m v ng áp án, thang i m. Sau khi ch m xong, t ch c h p cán b ch m thi thu c b môn mình ph trách t ng k t, rút kinh nghi m. - Ki n ngh Trư ng Ban ch m thi thay i ho c ình ch vi c ch m thi i v i nh ng cán b ch m thi thi u trách nhi m, vi ph m Quy ch ho c ch m sai sót nhi u. 6. Cán b ch m thi ph i là nh ng ngư i có tinh th n trách nhi m cao, vô tư, trung th c, có trình chuyên môn t t và ang tr c ti p gi ng d y úng môn ư c phân công ch m. Nh ng gi ng viên, giáo viên ang trong th i kỳ t p s không ư c tham gia ch m thi. Nh ng ngư i có ngư i thân (v , ch ng, con, anh, ch , em ru t) d thi vào trư ng nào thì không ư c làm cán b ch m thi t i trư ng ó, k c ch m phúc kh o. Thành viên Ban thư ký không ư c tham gia ch m thi. m b o úng ti n ch m thi, Trư ng Ban ch m thi ư c phép m i gi ng viên c a các trư ng i h c, cao ng khác ho c giáo viên trung h c ph thông không có ngư i thân (v , ch ng, con, anh ch em ru t) d thi t i trư ng tham gia ch m thi nhưng ph i tuân th các quy nh nói trên và ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a trư ng ang qu n lý cán b , gi ng viên ó. Trư ng h p m i nhà giáo ã v hưu làm cán b ch m thi, ph i ư c s chuNn y c a Ch t ch H i ng tuy n sinh trư ng t ch c kỳ thi. M i cán b ch m thi, k c cán b c a các trư ng khác tham gia ch m thi ph i th c hi n các quy nh c a Quy ch tuy n sinh, n u sai ph m u b x lý theo i u 38 c a Quy ch tuy n sinh. i u 16. T ch c, quy n h n và trách nhi m c a Ban phúc kh o 1. Thành ph n c a Ban phúc kh o bao g m. - Trư ng ban do Hi u trư ng ho c Phó Hi u trư ng ph trách ào t o m nhi m. Trong cùng m t kỳ thi, không b trí ngư i làm Trư ng Ban ch m thi làm Trư ng Ban phúc kh o. - Các y viên: M t s cán b gi ng d y ch ch t c a các b môn. Danh sách các y viên và l ch làm vi c c a Ban ph i ư c gi bí m t. Ngư i tham gia ch m vòng u t i bài thi nào thì không ư c ch m phúc kh o bài thi ó.
Đồng bộ tài khoản