Quyết định 08/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
157
lượt xem
12
download

Quyết định 08/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 08/2005/QĐ-BYT về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: Tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 08/2005/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2005/Q -BYT Hà N i, ngày 11 tháng 3 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 08/2005/Q -BYT NGÀY 11 THÁNG 3 NĂM 2005 V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH: TIÊU CHU N V SINH I V I CÁC LO I NHÀ TIÊU B TRƯ NG B YT Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân ngày 07/11/1989; Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 104/2000/Q -TTg ngày 25/8/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê Duy t Chi n lư c Qu c gia v c p nư c s ch và v sinh nông thôn n năm 2020; Theo ngh c a C c trư ng C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS - B Y t . QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Tiêu chuNn ngành: Tiêu chuNn v sinh i v i các lo i nhà tiêu. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. C c trư ng C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS có trách nhi m t ch c, ch o vi c tri n khai th c hi n Quy t nh này. i u 4. Các ông bà Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, C c trư ng C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS - B Y t , Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Chí Liêm ( ã ký) TIÊU CHU N
  2. V SINH I V I CÁC LO I NHÀ TIÊU (Ban hành kèm theo Quy t nh s 08/2005/Q -BYT ngày 11 tháng 3 năm 2005 c a B trư ng B Y t ) I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Gi i thích t ng . Nhà tiêu quy nh trong tiêu chuNn này bao g m: nhà tiêu hai ngăn phân t i ch , nhà tiêu chìm có ng thông hơi, nhà tiêu th m d i nư c, nhà tiêu t ho i dùng cho gia ình. Các lo i nhà tiêu này ư c B Y t quy nh là nhà tiêu h p v sinh v m t k thu t và m b o các yêu c u sau: a) Cô l p ư c phân ngư i, ngăn không cho phân chưa ư c x lý ti p xúc v i ngư i, ng v t và côn trùng. b) Có kh năng tiêu di t ư c tác nhân gây b nh có trong phân (vi rút, vi khuNn, ơn bào, tr ng giun, sán) và không làm ô nhi m môi trư ng xung quanh. 2. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng a) Các n i dung trong quy nh này quy nh tình tr ng v sinh c a các nhà tiêu. Các yêu c u v thi t k , v t li u, kích thư c, k thu t xây d ng, b n và các khía c nh khác c a nhà tiêu tuân theo hư ng d n c a B Y t . b) Quy nh này áp d ng ki m tra, giám sát, ánh giá và phân lo i tình tr ng v sinh c a các lo i nhà tiêu có tên trong Quy t nh này. II. NHÀ TIÊU HAI NGĂN PHÂN T I CH 1. Quy nh v xây d ng: a) Tư ng ngăn ch a phân kín, không b rò r , th m nư c; b) C a l y mùn phân ư c trát kín b ng v t li u không th m nư c; c) M t sàn, máng và rãnh d n nư c ti u nh n, không ng nư c ti u; d) Có n p y hai l tiêu; ) Nhà tiêu ư c che ch n kín, ngăn ư c nư c mưa; e) ng thông hơi ( i v i nhà tiêu hai ngăn có ng thông hơi) có ư ng kính ít nh t 9 cm; cao hơn mái nhà tiêu ít nh t 40cm và có lư i ch n ru i. 2. Quy nh v s d ng và b o qu n: a) Sàn nhà tiêu s ch, không có gi y, rác; b) Gi y bNn b vào l tiêu ho c cho vào d ng c ch a có n p y;
  3. c) Không có mùi hôi, th i; d) Không có ru i ho c côn trùng trong nhà tiêu; ) Không s d ng ng th i hai ngăn; e) Có ch t n và b ch t n vào l tiêu sau m i l n i tiêu; g) Không có b g y trong d ng c ch a nư c (n u có) và d ng c ch a nư c ti u; h) Không l y phân trong ngăn ra trư c 6 tháng; i) L tiêu ngăn ang s d ng luôn ư c y kín, ngăn ư c trát kín. III. NHÀ TIÊU CHÌM CÓ NG THÔNG HƠI 1. Quy nh v xây d ng: a) Không xây d ng nơi thư ng b ng p, úng; b) Cách ngu n nư c ăn u ng, sinh ho t t 10m tr lên; c) M t sàn, máng và rãnh d n nư c ti u nh n, không ng nư c ti u; d) Mi ng h phân cao hơn m t t xung quanh ít nh t 20cm; ) Có n p y l tiêu; e) Nhà tiêu ư c che ch n kín, ngăn ư c nư c mưa; g) ng thông hơi có ư ng kính ít nh t 9 cm, cao hơn mái nhà tiêu ít nh t 40 cm và có lư i ch n ru i. 2. Quy nh v s d ng và b o qu n: a) Sàn nhà tiêu s ch, không có gi y, rác; b) Gi y bNn b vào l tiêu; c) Có ch t n và b ch t n vào l tiêu sau m i l n i tiêu; d) Không có mùi hôi, th i; ) Không có ru i ho c côn trùng trong nhà tiêu; e) Không có b g y trong d ng c ch a nư c ti u; g) L tiêu thư ng xuyên ư c y kín. IV.NHÀ TIÊU TH M D I NƯ C
  4. 1. Quy nh v xây d ng: a) Không xây d ng nơi thư ng b ng p, úng; b) Cách ngu n nư c ăn u ng, sinh ho t t 10m tr lên; c) B ch a phân không b lún, s t, thành b cao hơn m t t ít nh t 20cm; d) N p b ch a phân ư c trát kín, không b r n n t; ) M t sàn nhà tiêu nh n ph ng và không ng nư c; e) B xí có nút nư c; g) Nư c t b ch a phân ho c ư ng d n phân không th m, tràn ra m t t. 2. Quy nh v s d ng và b o qu n: a) Có nư c d i, d ng c ch a nư c d i không có b g y; b) Không có mùi hôi, th i; c) Sàn nhà tiêu s ch, không có rêu trơn, gi y, rác; d) Gi y v sinh b vào l tiêu (n u là gi y t tiêu) ho c b vào d ng c ch a gi y bNn có n p y; ) Không có ru i ho c côn trùng trong nhà tiêu; e) B xí s ch, không dính, ng phân; g) Nhà tiêu ư c che ch n kín, ngăn ư c nư c mưa. V. NHÀ TIÊU T HO I 1. Quy nh v xây d ng: a) B x lý g m 3 ngăn; b) B ch a phân không b lún, s t; c) N p b ch a phân ư c trát kín, không b r n n t; d) M t sàn nhà tiêu nh n ph ng và không ng nư c; ) B xí có nút nư c; e) Có ng thông hơi. 2. Quy nh v s d ng và b o qu n:
  5. a) Có nư c d i, d ng c ch a nư c d i không có b g y; b) Không có mùi hôi, th i; c) Nư c t b x lý ch y vào c ng ho c h th m, không ch y t do ra xung quanh; d) Sàn nhà tiêu s ch, không có rêu trơn, gi y, rác; ) Gi y v sinh b vào l tiêu (n u là gi y t tiêu) ho c b vào d ng c ch a gi y bNn có n p y; e) Không có ru i ho c côn trùng trong nhà tiêu; g) B xí s ch, không dính, ng phân; h) Nhà tiêu ư c che ch n kín, ngăn ư c nư c mưa.
Đồng bộ tài khoản