Quyết định 08/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành để điều chỉnh Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 của UBND tỉnh về ủy quyền và phân cấp phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 08/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH BÌNH NNH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 08/2009/Q -UBND Quy Nhơn, ngày 23 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH V VI C I U CH NH QUY T NNH S 34/2008/Q -UBND NGÀY 20/10/2008 C A UBND T NH V Y QUY N VÀ PHÂN C P PHÊ DUY T D ÁN U TƯ, THI T K , D TOÁN VÀ L A CH N NHÀ TH U TRONG HO T NG XÂY D NG Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H ND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Quy t nh s 34/2008/Q -UBND ngày 20/10/2008 c a UBND t nh v y quy n và phân c p phê duy t d án u tư, thi t k , d toán và l a ch n nhà th u trong ho t ng xây d ng; Xét ngh c a Ban Qu n lý Khu kinh t Nhơn H i t i T trình s 208/TTr-BQL ngày 02 tháng 3 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. i u ch nh i m g, kho n 1, i u 1 t i Quy t nh s 34/2008/Q -UBND ngày 20/10/2008 c a UBND t nh v y quy n và phân c p phê duy t d án u tư, thi t k , d toán và l a ch n nhà th u trong ho t ng xây d ng như sau: Trư ng Ban Qu n lý Khu kinh t Nhơn H i phê duy t các d án nhóm B, C s d ng ngân sách nhà nư c do Ban Qu n lý Khu kinh t Nhơn H i làm Ch u tư. Các n i dung khác v n gi nguyên theo Quy t nh s 34/2008/Q -UBND ngày 20/10/2008 c a UBND t nh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và i u ch nh Quy t nh s 34/2008/Q -UBND ngày 20/10/2008 c a UBND t nh. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c các s , ban thu c t nh, Ch t ch UBND các huy n, thành ph và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Nguy n Văn Thi n
Đồng bộ tài khoản