Quyết định 09/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
146
lượt xem
22
download

Quyết định 09/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 09/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 09/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

  1. Q uyÕt ®Þnh cña bé trëng Bé X©y dùng Sè 09/2005/Q§-BXD ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2005 VÒ viÖc ban hµnh "Quy chÕ ¸p dông tiªu chuÈn x©y dùng níc ngoµi trong ho¹t ®éng x©y dùng ë ViÖt Nam" Bé trëng Bé X©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngµy 4/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng; - Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vµ Vô trëng Vô Ph¸p chÕ, quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy: "Quy chÕ ¸p dông c¸c tiªu chuÈn x©y dùng níc ngoµi trong ho¹t ®éng x©y dùng ë ViÖt Nam". §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ c¸c quy ®Þnh trong Th«ng t 07/1999/TT- BXD cña Bé X©y dùng ngµy 23/9/1999 vÒ "Híng dÉn qu¶n lý vµ ¸p dông c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m kü thuËt x©y dùng". §iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô trëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, Vô trëng Vô Ph¸p chÕ, Chñ tÞch UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Gi¸m ®èc Së X©y dùng vµ Thñ trëng c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 Q uy chÕ ¸p dông tiªu chuÈn x©y dùng níc ngoµi trong ho¹t ®éng x©y dùng ë ViÖt nam (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 09 /2005 /Q§-BXD ngµy 07 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé X©y dùng) Ch¬ng I quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh Quy chÕ nµy quy ®Þnh viÖc ¸p dông c¸c tiªu chuÈn x©y dùng cÊp quèc gia cña c¸c níc trªn thÕ giíi, cña c¸c tæ chøc tiªu chuÈn quèc tÕ, tæ chøc tiªu chuÈn khu vùc (sau ®©y gäi chung lµ tiªu chuÈn x©y dùng n íc ngoµi) trong ho¹t ®éng x©y dùng trªn l·nh thæ ViÖt Nam. §iÒu 2. §èi tîng ¸p dông C¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong níc vµ níc ngoµi ho¹t ®éng x©y dùng trªn l·nh thæ ViÖt Nam khi ¸p dông c¸c tiªu chuÈn x©y dùng níc ngoµi vµo ho¹t ®éng x©y dùng ph¶i tu©n thñ Quy chÕ nµy . §iÒu 3. Nguyªn t¾c ¸p dông tiªu chuÈn x©y dùng níc ngoµi 1. §¶m b¶o t¹o ra c¸c c«ng tr×nh, s¶n phÈm x©y dùng: a) an toµn sö dông cho ngêi, c«ng tr×nh vµ c«ng tr×nh l©n cËn; b) §¸p øng c¸c quy ®Þnh cña ViÖt Nam vÒ an toµn sinh th¸i, b¶o vÖ m«i trêng; c) §¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ kü thuËt. 2. §¶m b¶o tÝnh ®ång bé vµ kh¶ thi trong qu¸ tr×nh x©y dùng tõ thiÕt kÕ, thi c«ng, nghiÖm thu ®èi víi c«ng tr×nh vµ trong tæng thÓ c«ng tr×nh. 3. Ph¶i sö dông c¸c sè liÖu ®Çu vµo cã liªn quan ®Õn ®iÒu kiÖn ®Æc thï ViÖt Nam ®îc quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn x©y dùng b¾t buéc ¸p dông thuéc c¸c lÜnh vùc sau: a) §iÒu kiÖn tù nhiªn, khÝ hËu; b) §iÒu kiÖn ®Þa chÊt, thuû v¨n; c) Ph©n vïng ®éng ®Êt, cÊp ®éng ®Êt; 4. Tiªu chuÈn x©y dùng níc ngoµi ¸p dông ph¶i ®¸p øng víi yªu cÇu vµ quy ®Þnh cña Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam hiÖn hµnh.
  3. 3 § iÒu 4. Qu¶n lý Nhµ níc viÖc ¸p dông tiªu chuÈn x©y dùng níc ngoµi Bé X©y dùng thèng nhÊt qu¶n lý viÖc ¸p dông tiªu chuÈn x©y dùng n íc ngoµi. C¸c Bé qu¶n lý c¸c c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh chÞu tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Bé X©y dùng qu¶n lý viÖc ¸p dông tiªu chuÈn n íc ngoµi cho x©y dùng c¸c c«ng tr×nh chuyªn ngµnh. Ch¬ng II §iÒu kiÖn vµ thÈm quyÒn chÊp thuËn ¸p dông tiªu chuÈn x©y dùng níc ngoµi § iÒu 5. §iÒu kiÖn tiªu chuÈn x©y dùng níc ngoµi ®îc lùa chän ¸p dông C¸c tiªu chuÈn x©y dùng níc ngoµi ®îc lùa chän ¸p dông vµo c¸c ho¹t ®éng x©y dùng trªn l·nh thæ ViÖt Nam ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau: 1. B¶o ®¶m c¸c nguyªn t¾c theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 cña Quy chÕ nµy; 2. Ph¶i lµ nh÷ng tiªu chuÈn x©y dùng hiÖn hµnh; 3. C¸c quy ®Þnh ph¶i ®¸p øng víi Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam hiÖn hµnh; 4. Ph¶i ®îc Chñ ®Çu t xem xÐt lùa chän vµ quyÕt ®Þnh ¸p dông tríc khi lËp hå s¬ thiÕt kÕ c¬ së; 5. §èi víi c«ng tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ níc, khi cã tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam thuéc lÜnh vùc liªn quan ph¶i sö dông tiªu chuÈn cña ViÖt Nam. Trong trêng hîp ®Æc biÖt ¸p dông tiªu chuÈn x©y dùng n íc ngoµi cÇn ®îc Bé X©y dùng hoÆc Bé qu¶n lý c¸c c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh chÊp thuËn. §iÒu 6. ThÈm quyÒn chÊp thuËn ¸p dông tiªu chuÈn x©y dùng níc ngoµi 1. Ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t Ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t xem xÐt vµ cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ¸p dông tiªu chuÈn x©y dùng níc ngoµ ®¸p øng nguyªn t¾c vµ ®iÒu kiÖn t¹i §iÒu 3 vµ §iÒu 5 cña Quy chÕ nµy. 2. Bé X©y dùng Bé X©y dùng trùc tiÕp ra v¨n b¶n chÊp thuËn ¸p dông tiªu chuÈn x©y dùng níc ngoµi trong c¸c trêng hîp sau: a) §èi víi c«ng tr×nh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 5 cña Quy chÕ nµy, ¸p dông c¸c tiªu chuÈn x©y dùng níc ngoµi thuéc lÜnh vùc x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, c«ng tr×nh c«ng nghiÖp (trõ c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp do Bé C«ng nghiÖp qu¶n lý), c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ vµ c¸c c«ng tr×nh do Thñ tíng ChÝnh phñ yªu cÇu.
  4. 4 b) C¸c c«ng tr×nh ¸p dông tiªu chuÈn x©y dùng n íc ngoµi cã néi dung h- íng dÉn kü thuËt cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam. 3. C¸c Bé qu¶n lý c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh C¸c Bé cã qu¶n lý c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh trùc tiÕp xem xÐt, ra v¨n b¶n chÊp thuËn ¸p dông tiªu chuÈn x©y dùng n íc ngoµi quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 5 cña Quy chÕ nµy cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh vµ göi hå s¬ chÊp thuËn vÒ Bé X©y dùng ®Ó phèi hîp qu¶n lý, cô thÓ nh sau: a) Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n: C¸c c«ng tr×nh thuû lîi, ®ª ®iÒu; b) Bé Giao th«ng vËn t¶i: C¸c c«ng tr×nh giao th«ng; c) Bé C«ng nghiÖp: C¸c c«ng tr×nh hÇm má, dÇu khÝ, nhµ m¸y ®iÖn, ®êng d©y t¶i ®iÖn, tr¹m biÕn ¸p vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp chuyªn ngµnh. Ch¬ng III xem xÐt chÊp thuËn tiªu chuÈn x©y dùng níc ngoµi §iÒu 7. Hå s¬ ®¨ng ký ¸p dông tiªu chuÈn x©y dùng níc ngoµi Hå s¬ ®¨ng ký ¸p dông tiªu chuÈn x©y dùng n íc ngoµi do chñ ®Çu t lËp bao gåm: 1. C«ng v¨n göi Ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t hoÆc Bé X©y dùng hoÆc Bé qu¶n lý c¸c c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh ®Ò nghÞ xem xÐt, chÊp thuËn cho ¸p dông tiªu chuÈn x©y dùng níc ngoµi vµo x©y dùng c¸c c«ng tr×nh trªn l·nh thæ ViÖt Nam. 2. Danh môc m· sè hiÖu vµ néi dung c¸c tiªu chuÈn n íc ngoµi kÌm theo, trong ®ã bao gåm: a) B¶n tiÕng níc ngoµi b) B¶n dÞch ra tiÕng ViÖt. 3. B¶n thuyÕt minh vÒ viÖc ¸p dông c¸c tiªu chuÈn trªn, trong ®ã nªu râ: a) Lý do, môc ®Ých, néi dung ¸p dông tiªu chuÈn níc ngoµi; b) Ph©n tÝch sù ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn theo §iÒu 5 cña Quy chÕ nµy vµ kiÕn nghÞ kÌm theo nÕu cã. §iÒu 8. Xem xÐt chÊp thuËn ¸p dông tiªu chuÈn x©y dùng níc ngoµi 1. Ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t tæ chøc thÈm ®Þnh vµ quyÕt ®Þnh ¸p dông tiªu chuÈn x©y dùng níc ngoµi theo thÈm quyÒn vµ ph¹m vi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 6 cña Quy chÕ nµy. Trêng hîp kh«ng ®ñ n¨ng lùc vÒ chuyªn m«n th× thuª t vÊn thÈm tra tríc khi ra v¨n b¶n .
  5. 5 2. C¬ quan ®Çu mèi qu¶n lý tiªu chuÈn x©y dùng cña c¸c Bé lµ Vô Khoa häc C«ng nghÖ cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn, kiÓm tra hå s¬, tæ chøc xem xÐt thÈm ®Þnh viÖc ¸p dông tiªu chuÈn x©y dùng níc ngoµi, tr×nh l·nh ®¹o Bé/ hoÆc ®îc uû quyÒn cña l·nh ®¹o Bé ra v¨n b¶n chÊp thuËn hoÆc kh«ng chÊp thuËn viÖc ¸p dông tiªu chuÈn x©y dùng níc ngoµi vµo c«ng tr×nh x©y dùng t¹i ViÖt Nam. 3. Khi hå s¬ cha ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn xem xÐt thÈm ®Þnh, trong thêi h¹n 5 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy tiÕp nhËn hå s¬ C¬ quan ®Çu mèi cã v¨n b¶n yªu cÇu tæ chøc, c¸ nh©n bæ sung hoµn thiÖn hå s¬. 4. Thêi h¹n C¬ quan ®Çu mèi cã v¨n b¶n chÊp thuËn viÖc ¸p dông tiªu chuÈn x©y dùng níc ngoµi kh«ng qu¸ 15 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña Quy chÕ nµy. 5. LÖ phÝ thÈm ®Þnh vµ chi phÝ thÈm tra ¸p dông tiªu chuÈn x©y dùng níc ngoµi ®îc trÝch tõ nguån kinh phÝ cña dù ¸n. 6. Ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t, c¸c Bé qu¶n lý c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh khi ra v¨n b¶n chÊp thuËn viÖc ¸p dông tiªu chuÈn x©y dùng níc ngoµi cho c¬ së cÇn göi vÒ Bé X©y dùng (Vô Khoa häc C«ng nghÖ) mét bé hå s¬ gåm: v¨n b¶n chÊp thuËn, danh môc vµ c¸c tiªu chuÈn ®îc ¸p dông (b¶n tiÕng níc ngoµi vµ b¶n dÞch ra tiÕng ViÖt) ®Ó tæng hîp theo dâi, qu¶n lý. Ch¬ng iv ®iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 9. KiÓm tra viÖc ¸p dông Ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t hoÆc C¬ quan cã thÈm quyÒn ra v¨n b¶n chÊp thuËn ¸p dông tiªu chuÈn x©y dùng níc ngoµi cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc kiÓm tra ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt viÖc ¸p dông tiªu chuÈn. Chñ ®Çu t c¸c c«ng tr×nh ¸p dông tiªu chuÈn x©y dùng níc ngoµi cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o trung thùc vµ ®Çy ®ñ vÒ t×nh h×nh ¸p dông tiªu chuÈn níc ngoµi t¹i ®¬n vÞ m×nh khi ®- îc kiÓm tra. Khi ph¸t hiÖn viÖc ¸p dông tiªu chuÈn x©y dùng níc ngoµi vi ph¹m Quy chÕ nµy, Ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t hoÆc C¬ quan kiÓm tra cã tr¸ch nhiÖm lËp biªn b¶n t¹m thêi ®×nh chØ viÖc ¸p dông tiªu chuÈn vµ yªu cÇu chñ ®Çu t cã biÖn ph¸p kh¾c phôc c¸c vi ph¹m. §iÒu 10. Xö lý chuyÓn tiÕp C¸c c«ng tr×nh vµ dù ¸n ®Çu t x©y dùng ®· cã v¨n b¶n chÊp thuËn viÖc ¸p dông tiªu chuÈn níc ngoµi cña Bé X©y dùng tríc ngµy cã hiÖu lùc cña Quy chÕ nµy ®îc tiÕp tôc thùc hiÖn theo c¸c tho¶ thuËn ghi t¹i v¨n b¶n ®· chÊp thuËn. C¸c ph¸t sinh míi cÇn bæ sung cña c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n nªu trªn vµ c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n ®Çu t x©y dùng míi, kÓ tõ ngµy Quy chÕ nµy cã hiÖu lùc sÏ triÓn khai thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy.
  6. 6 § iÒu 11. HiÖu lùc thi hµnh Quy chÕ nµy thay thÕ c¸c quy ®Þnh trong Th«ng t sè 07/1999/TT-BXD ngµy 23/9/1999 cña Bé X©y dùng vÒ "Híng dÉn qu¶n lý vµ ¸p dông c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m kü thuËt x©y dùng".
Đồng bộ tài khoản