Quyết định 09/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
113
lượt xem
13
download

Quyết định 09/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 09/2005/QĐ-BYT về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: Tiêu chuẩn vệ sinh nước sạch do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 09/2005/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/2005/Q -BYT Hà N i, ngày 11 tháng 3 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 09/2005/Q -BYT NGÀY 11 THÁNG 3 NĂM 2005 V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH: TIÊU CHU N V SINH NƯ C S CH B TRƯ NG B YT Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân ngày 07/11/1989; Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 104/2000/Q -TTg ngày 25/8/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c Qu c gia c p nư c s ch và v sinh nông thôn n năm 2020; Căn c Pháp l nh ch t lư ng hàng hoá ngày 24/12/1999; Theo ngh c a C c trư ng C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS - B Y t . QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Tiêu chuNn ngành: Tiêu chuNn v sinh nư c s ch. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. C c trư ng C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS có trách nhi m t ch c, ch o vi c tri n khai th c hi n Quy t nh này. i u 4. Các ông bà Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, C c trư ng C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS - B Y t , Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Chí Liêm ( ã ký) TIÊU CHU N
  2. V SINH NƯ C S CH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 09/2005/Q -BYT ngày 11 tháng 3 năm 2005 c a B trư ng B Y t ) I. GI I THÍCH T NG : Nư c s ch quy nh trong tiêu chuNn này là nư c dùng cho các m c ích sinh ho t cá nhân và gia ình, không s d ng làm nư c ăn u ng tr c ti p. N u dùng tr c ti p cho ăn u ng ph i x lý t tiêu chuNn v sinh nư c ăn u ng ban hành kèm theo Quy t nh s 1329/Q - BYT ngày 18/4/2002 c a B trư ng B Y t . II. PH M VI I U CH NH: Tiêu chuNn này áp d ng i v i các hình th c c p nư c s ch h gia ình, các tr m c p nư c t p trung ph c v t i a 500 ngư i và các hình th c c p nư c s ch khác. III. I TƯ NG ÁP D NG: 1. Các t ch c, cá nhân khai thác ngu n nư c cung c p cho h gia ình ho c ngu n c p nư c cho c m dân cư dư i 500 ngư i s d ng. 2. Khuy n khích t t c cơ s c p nư c và các h gia ình áp d ng Tiêu chuNn V sinh nư c ăn u ng ban hành kèm theo Quy t nh 1329/2002/Q -BYT ngày 18/4/2002 c a B trư ng B Y t . IV. B NG CÁC GIÁ TRN TIÊU CHU N: TT Tên ch tiêu ơn v Gi i h n t i Phương pháp M c tính a th ki m tra(*) I. Ch tiêu c m quan và thành ph n vô cơ 1 Màu s c TCU 15 TCVN 6187 - I 1996 (ISO 7887 -1985) 2 Mùi v Không có C m quan I mùi v l 3 c NTU 5 TCVN 6184 - I 1996 4 pH 6.0-8.5 (**) TCVN 6194 - I 1996 5 c ng mg/l 350 TCVN 6224 - I 1996 6 Amoni (tính theo mg/l 3 TCVN 5988 - I NH4+) 1995 (ISO 5664 -1984)
  3. 7 Nitrat (tính theo mg/l 50 TCVN 6180 - I NO3- ) 1996 (ISO 7890 -1988) 8 Nitrit (tính theo mg/l 3 TCVN 6178 - I NO2- ) 1996 (ISO 6777 -1984) 9 Clorua mg/l 300 TCVN 6194 - I 1996 (ISO 9297 -1989) 10 Asen mg/l 0.05 TCVN 6182- I 1996 (ISO 6595- 1982) 11 S t mg/l 0.5 TCVN 6177 - I 1996 (ISO 6332 -1988) 12 ô-xy hoá theo mg/l 4 Thư ng quy k I KMn04 thu t c a Vi n Y h c lao ng và V sinh môi trư ng 13 T ng s ch t r n mg/l 1200 TCVN 6053 - II hoà tan (TDS) 1995 (ISO 9696 -1992) 14 ng mg/l 2 TCVN 6193- II 1996 (ISO 8288 -1986) 15 Xianua mg/l 0.07 TCVN 6181 - II 1996 (ISO 6703 -1984) 16 Florua mg/l 1.5 TCVN 6195- II 1996 (ISO 10359 -1992) 17 Chì mg/l 0.01 TCVN 6193 - II 1996 (ISO 8286 -1986) 18 Mangan mg/l 0.5 TCVN 6002 - II 1995 (ISO 6333 -1986) 19 Thu ngân mg/l 0.001 TCVN 5991 - II 1995 (ISO 5666/1 -1983 ISO 5666/3 -
  4. 1989) 20 K m mg/l 3 TCVN 6193 - II 1996 (ISO 8288 -1989) II. Vi sinh v t 21 Coliform t ng s vi khuNn 50 TCVN 6187 - I /100ml 1996 (ISO 9308 - 1990) 22 E. coli ho c vi khuNn 0 TCVN 6187 - I Coliform ch u nhi t /100ml 1996 (ISO 9308 -1990) Gi i thích: 1. (*) M c ki m tra: a) M c I: Bao g m nh ng ch tiêu ph i ư c ki m tra trư c khi ưa vào s d ng và ki m tra ít nh t sáu tháng m t l n. ây là nh ng ch tiêu ch u s bi n ng c a th i ti t và các cơ quan c p nư c cũng như các ơn v y t ch c năng các tuy n th c hi n ư c. Vi c ki m tra ch t lư ng nư c theo các ch tiêu này giúp cho vi c theo dõi quá trình x lý nư c c a tr m c p nư c và s thay i ch t lư ng nư c c a các hình th c c p nư c h gia ình có bi n pháp kh c ph c k p th i. b) M c II: Bao g m các ch tiêu c n trang thi t b hi n i ki m tra và ít bi n ng theo th i ti t. Nh ng ch tiêu này ư c ki m tra khi: - Trư c khi ưa ngu n nư c vào s d ng. - Ngu n nư c ư c khai thác t i vùng có nguy cơ ô nhi m các thành ph n tương ng ho c do có s n trong thiên nhiên. - Khi k t qu thanh tra v sinh nư c ho c i u tra d ch t cho th y ngu n nư c có nguy cơ b ô nhi m. - Khi x y ra s c môi trư ng có th nh hư ng n ch t lư ng v sinh ngu n nư c. - Khi có nghi ng ngu n nư c b ô nhi m do các thành ph n nêu trong b ng tiêu chuNn này gây ra. - Các yêu c u c bi t khác. 2. (**) Riêng i v i ch tiêu pH: gi i h n cho phép ư c quy nh trong kho ng t 6,0 n 8,5.
Đồng bộ tài khoản