Quyết định 09/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND về việc quy định giá đất nông nghiệp khu vực giáp ranh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 09/2008/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------- Số: 09/2008/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 31 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHU VỰC GIÁP RANH. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003 ; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Căn cứ Nghị định số 188/2004 /NĐ- CP ngày 16.11.2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27.7.2007của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ - CP ngày 16.11.2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Căn cứ Nghị quyết số 95/2007/NQ-HĐND16 ngày 8.12.2007 của HĐND tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2008; Căn cứ Công văn số 13/TTHĐND16 ngày 29.01.2008 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định giá đất nông nghiệp khu vực giáp ranh; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Quy định giá đất nông nghiệp tại các khu vực giáp ranh của tỉnh Bắc Ninh với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được áp dụng chung theo các mức giá đã được quy định trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 91/2007/QĐ-UBND ngày 18.12.2007 của UBND tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2008. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2008. Thủ trưởng các Sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh và các Ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan, các đối tượng sử dụng đất căn cứ Quyết định thi hành./. TM. UBND TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Lương Thành

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản