Quyết định 09/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 của thành phố Đà Nẵng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 09/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH À N NG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 09/2008/Q -UBND à N ng, ngày 28 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH KHUNG THEO DÕI VÀ ÁNH GIÁ D A TRÊN K T QU TÌNH HÌNH TH C HI N K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I 5 NĂM 2006 - 2010 C A THÀNH PH À N NG Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH À N NG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 555/2007/Q -BKH ngày 30 tháng 5 năm 2007 c a B trư ng B K ho ch và u tư v vi c ban hành khung theo dõi và ánh giá d a trên k t qu tình hình th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010; Th c hi n Ngh quy t s 33 - NQ/TW ngày 16 tháng 10 năm 2003 c a B Chính tr v xây d ng và phát tri n thành ph à N ng trong th i kỳ công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c; Căn c Ngh quy t s 27/2005/NQ-H ND ngày 28 tháng 12 năm 2005 c a H i ng nhân dân thành ph à N ng v nhi m v k ho ch 5 năm 2006 - 2010; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Khung theo dõi và ánh giá d a trên k t qu tình hình th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010 c a thành ph à N ng (sau ây g i t t là Khung theo dõi và ánh giá k ho ch 5 năm). i u 2. Các s , ban, ngành và UBND các qu n, huy n tr c thu c UBND thành ph à N ng t ch c theo dõi và ánh giá tình hình th c hi n theo t ng m c tiêu c th ư c phân công t i Khung theo dõi và ánh giá k ho ch 5 năm kèm theo Quy t nh này. i u 3. Căn c Khung theo dõi, ánh giá k ho ch 5 năm kèm theo Quy t nh này và c i m c a t ng ngành, lĩnh v c, các s , ban, ngành, UBND các qu n, huy n ti n hành xây d ng và ban hành Khung theo dõi và ánh giá d a trên k t qu tình hình th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010 c a ngành và a phương. i u 4. Trách nhi m và th i gian g i báo cáo 1. Trách nhi m g i báo cáo
  2. Các cơ quan nêu t i i u 2 thu c Quy t nh này có trách nhi m chuNn b báo cáo theo dõi và ánh giá th c hi n k ho ch 5 năm 2006 - 2010 theo nh kỳ hàng năm, báo cáo gi a kỳ (2 năm), báo cáo k t thúc k ho ch 5 năm và g i S K ho ch và u tư, Văn phòng UBND thành ph t ng h p báo cáo trình Ch t ch UBND thành ph . 2. Th i gian g i báo cáo: Trư c ngày 20 tháng 6 cùng v i báo cáo k ho ch hàng năm, các S , ban, ngành và qu n, huy n báo cáo th c hi n 6 tháng u năm và ư c th c hi n c năm k ho ch ( i v i các ch tiêu hàng năm); báo cáo th c hi n k ho ch 2 năm trư c ( i v i các ch tiêu báo cáo 2 năm 1 l n) và lu k n năm báo cáo theo quy nh t i Khung theo dõi và ánh giá k ho ch 5 năm kèm theo Quy t nh này. Trư c ngày 20 tháng 10 báo cáo c p nh t tình hình th c hi n k ho ch c năm và lu k n năm báo cáo. Trư c ngày 31 tháng 2 các S , ban, ngành, UBND các qu n, huy n báo cáo b sung tình hình th c hi n k ho ch năm trư c và lũy k n năm báo cáo. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 6. Chánh Văn phòng UBND thành ph , Th trư ng các cơ quan, ơn v , Ch t ch UBND qu n, huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có vư ng m c, phát sinh, các cơ quan, ơn v , a phương k p th i ph n ánh v S K ho ch và u tư t ng h p, báo cáo UBND thành ph xem xét s a i, b sung cho phù h p (không tri n khai Quy t nh này xã, phư ng). S K ho ch và u tư thành ph ch u trách nhi m ch trì t ch c tri n khai, hư ng d n, ki m tra và ôn c vi c th c hi n Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Tr n Văn Minh
Đồng bộ tài khoản