Quyết định 09/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
55
lượt xem
1
download

Quyết định 09/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Quận 12 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 09/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM 12 c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 09/2009/Q -UBND Qu n 12, ngày 28 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG Y T Y BAN NHÂN DÂN QU N 12 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Thông tư liên t ch s 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 04 năm 2008 hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Y t , Phòng Y t thu c y ban nhân dân c p t nh, c p huy n; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n; Quy t nh s 09/2009/Q -UBND ngày 21 tháng 01 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v ban hành Quy ch (m u) v t ch c và ho t ng c a Phòng Y t qu n - huy n; Căn c Hư ng d n s 441/HD-SNV ngày 27 tháng 5 năm 2008 c a S N i v v th c hi n Quy t nh s 41/2008/Q -UBND c a UBND thành ph v s p x p các cơ quan chuyên môn thu c qu n; Căn c Quy t nh s 85/Q -UBND ngày 02 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n v vi c thành l p Phòng Y t thu c y ban nhân dân qu n; Xét ngh c a Trư ng Phòng Y t t i T trình s 02/TTr-PYT ngày 07 tháng 01 năm 2009 và ngh c a Trư ng Phòng N i v , QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng Yt . i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 07 ngày, k t ngày ký và thay th Quy t nh s 12/2007/Q -UBND ngày 11 tháng 6 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng Y t qu n 12. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v , Trư ng Phòng Y t , Th trư ng ơn v có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân 11 phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH ng Văn c QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG Y T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 09/2009/Q -UBND ngày 28 tháng 7 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n 12) Chương 1. VN TRÍ, CH C NĂNG i u 1. V trí, ch c năng 1. Phòng Y t là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n. Phòng Y t có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, có tài kho n; ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân qu n; ng th i ch u s hư ng d n, ki m tra, thanh tra v chuyên môn, nghi p v c a S Y t . 2. Phòng Y t qu n có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân qu n th c hi n công tác qu n lý Nhà nư c v y t trên a bàn qu n, g m: y t cơ s ; y t d phòng; khám, ch a b nh, ph c h i ch c năng; y dư c c truy n; thu c phòng b nh, ch a b nh cho ngư i; m phNm; v sinh an toàn th c phNm; b o hi m y t ; trang thi t b y t ; dân s - k ho ch hóa gia ình. Chương 2. NHI M V VÀ QUY N H N i u 2. Nhi m v , quy n h n 1. Trình y ban nhân dân qu n: a) D th o các quy t nh, ch th , quy ho ch, k ho ch dài h n, 5 năm, hàng năm; án, chương trình phát tri n y t , c i cách hành chính, xã h i hóa trong lĩnh v c y t trên a bàn qu n; b) D th o bi n pháp huy ng liên ngành trong qu n lý, s d ng các ngu n l c th c hi n công tác phòng, ch ng d ch b nh; dân s - k ho ch hóa gia ình; an toàn v
  3. sinh th c phNm; kh c ph c h u qu c a d ch, b nh, tai n n thương tích, thiên tai th m h a nh hư ng n s c kh e nhân dân x y ra trên a bàn qu n. 2. T ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ho ch, k ho ch, án, chương trình phát tri n y t trên a bàn qu n sau khi ư c phê duy t. 3. Giúp y ban nhân dân qu n thNm nh các i u ki n hành ngh y t trên a bàn qu n theo quy nh c a pháp lu t và theo phân c p c a y ban nhân dân thành ph . 4. Ki m tra, thanh tra vi c t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chính sách, k ho ch, án, chương trình, d án và ho t ng i v i các cơ s cung c p d ch v v y t trên a bàn qu n. 5. Hư ng d n y ban nhân dân phư ng t ch c th c hi n chương trình y t cơ s , dân s - k ho ch hóa gia ình, v n ng nhân dân gìn gi v sinh, an toàn th c phNm, phòng, ch ng các d ch b nh. 6. Qu n lý t ch c, biên ch , tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân qu n. 7. Th c hi n công tác thông tin, báo cáo nh kỳ, t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao theo quy nh. 8. Th c hi n m t s nhi m v khác do y ban nhân dân qu n giao và theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3. T CH C B MÁY VÀ BIÊN CH i u 3. T ch c b máy Phòng Y t có Trư ng phòng, t 01 n 03 Phó Trư ng phòng và các công ch c, nhân viên; Trư ng phòng ph trách chung v m i ho t ng c a Phòng, ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân qu n, Ch t ch y ban nhân dân qu n và trư c pháp lu t v vi c th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ơn v , ng th i ch u trách nhi m trư c S Y t v công tác chuyên môn; Phó Trư ng phòng là ngư i giúp Trư ng phòng th c hi n các công vi c do Trư ng phòng phân công theo lĩnh v c; ch u trách nhi m tr c ti p v i Trư ng phòng và trư c pháp lu t v các nhi m v ư c phân công và ư c Trư ng phòng y nhi m i u hành m t s công tác c th khi Trư ng phòng v ng m t; Vi c b nhi m, i u ng, khen thư ng, luân chuy n, mi n nhi m, t ch c, th c hi n ch chính sách i v i Trư ng phòng, các Phó Trư ng phòng do Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh theo quy nh c a pháp lu t.
  4. Cán b , công ch c Phòng ư c phân công th c hi n t ng m ng công vi c c th , hàng tháng có trách nhi m báo cáo v i lãnh o Phòng v nhi m v ư c phân công th c hi n; ch u trách nhi m trư c lãnh o Phòng và trư c pháp lu t v lĩnh v c ư c phân công. i u 4. Biên ch Căn c vào kh i lư ng công vi c và tình hình cán b c th xác nh t ng ch c danh và tiêu chuNn nghi p v công ch c phân b biên ch cho phù h p, m b o th c hi n và hoàn thành nhi m v ư c giao. Biên ch hành chính c a Phòng Y t qu n do Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh trên cơ s ch tiêu biên ch hành chính ư c y ban nhân dân thành ph giao cho qu n hàng năm. Chương 4. CH LÀM VI C VÀ M I QUAN H CÔNG TÁC i u 5. Ch làm vi c Phòng Y t qu n làm vi c theo ch th trư ng. Trư ng Phòng Y t qu n căn c các quy nh c a pháp lu t và phân công c a y ban nhân dân qu n xây d ng quy ch làm vi c, ch thông tin báo cáo c a cơ quan và ch o, ki m tra vi c th c hi n quy ch ó; Trư ng Phòng Y t qu n có trách nhi m báo cáo v i y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân qu n, Phó Ch t ch ph trách ơn v và S Y t v t ch c, ho t ng c a cơ quan mình; báo cáo công tác y ban nhân dân qu n khi ư c yêu c u; ph i h p v i lãnh o các phòng, ban, ngành, oàn th c a qu n gi i quy t nh ng v n liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình; Trư ng Phòng Y t qu n có trách nhi m ti p nh n và t ch c th c hi n các ch th , n i dung công tác do y ban nhân dân qu n và S Y t ch o. i u 6. Ch sinh ho t h i h p Hàng tu n, Phòng Y t h p vào ngày th hai ki m i m, ánh giá công tác trong tu n qua và x p l ch công tác trong tu n sau. Hàng tháng, Phòng Y t s h p vào ngày u tiên c a tu n l u tháng sơ k t ánh giá ho t ng trong tháng và ra phương hư ng ho t ng cho tháng sau. i u 7. M i quan h công tác 1. i v i S Y t thành ph
  5. Phòng Y t qu n ch u s hư ng d n, ch o, ki m tra, thanh tra v chuyên môn nghi p v c a S Y t thành ph H Chí Minh. Phòng Y t qu n có trách nhi m th c hi n các ho t ng chuyên môn nghi p v do S Y t phân công, phân c p. 2. i v i y ban nhân dân qu n Phòng Y t qu n là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n; ch u s lãnh o tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân qu n; có trách nhi m theo dõi, tham mưu cho y ban nhân dân qu n v m t qu n lý nhà nư c t t c các v n thu c v lĩnh v c y t trên a bàn qu n; c th hóa các văn b n pháp quy hi n hành có liên quan n lĩnh v c ho t ng y t và t t c các ho t ng khác có liên quan và nh hư ng n s c kh e c a nhân dân. 3. i v i các ơn v tr c thu c y ban nhân dân qu n 3.1. i v i các phòng, ban chuyên môn qu n Th c hi n m i quan h h p tác và ph i h p trên cơ s bình ng, theo ch c năng nhi m v , dư i s i u hành chung c a y ban nhân dân qu n, nh m m b o hoàn thành nhi m v chính tr , k ho ch kinh t - xã h i c a qu n. Trư ng h p, Trư ng Phòng Y t ch trì ph i h p gi i quy t công vi c, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a Trư ng các Phòng chuyên môn khác, Trư ng Phòng Y t ch ng t p h p các ý ki n và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét, quy t nh. 3.2. i v i các ơn v thu c ngành y t qu n - Phòng Y t có m i quan h ch t ch v i Trung tâm Y t D phòng và B nh vi n qu n trên cơ s ph i h p v m t chuyên môn nghi p v , h tr l n nhau trên tinh th n oàn k t cùng hoàn thành nhi m v chung c a ngành do S Y t và y ban nhân dân qu n giao; theo dõi tình hình ho t ng c a Trung tâm Y t D phòng và B nh vi n qu n dư i góc qu n lý hành chính nhà nư c; tham mưu cho y ban nhân dân qu n trong vi c ch o ph i h p liên ngành b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e cho nhân dân trên a bàn; - Trung tâm Y t D phòng và B nh vi n qu n có nhi m v báo cáo tình hình ho t ng tháng, quý, năm cho Phòng Y t và báo cáo t xu t khi có yêu c u. Trung tâm Y t D phòng và B nh vi n qu n có nhi m v phân công nhân s h tr Phòng Y t th c hi n công tác thanh ki m tra hành ngh y dư c tư nhân, thanh ki m tra v sinh an toàn th c phNm khi có yêu c u; ph i h p v i Phòng Y t th c hi n t t công tác dân s - k ho ch hóa gia ình. 3.3. i v i Ban Ch huy Quân s qu n Phòng Y t có m i quan h bình ng, ph i h p cùng Ban Ch huy Quân s qu n th c hi n các công tác liên quan n khám s c kh e nghĩa v quân s hàng năm và các công tác khác theo ch o c a y ban nhân dân qu n. 3.4. i v i y ban nhân dân và Tr m y t 11 phư ng:
  6. - Phòng Y t có trách nhi m hư ng d n cho y ban nhân dân và Tr m Y t 11 phư ng th c hi n các ch c năng nhi m v có liên quan n lĩnh v c qu n lý nhà nư c v y t t i a phương (v sinh phòng b nh, v sinh môi trư ng, dân s - k ho ch hóa gia ình, v sinh an toàn th c ph m, khám ch a b nh) nh m m c ích b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e cho nhân dân trên a bàn. Hư ng d n nghi p v chuyên môn v công tác dân s - k ho ch hóa gia ình cho cán b và c ng tác viên dân s các phư ng; - y ban nhân dân 11 phư ng có trách nhi m t ch c, phân công ngư i tham gia, h tr cho công tác thanh ki m tra hành ngh y dư c tư nhân, thanh ki m tra v sinh an toàn th c phNm trên a bàn khi có yêu c u c a Phòng Y t ; - Tr m Y t 11 phư ng là m ng lư i y t cơ s có nhi m v h tr cho Phòng Y t trong vi c qu n lý các cơ s hành ngh y dư c tư nhân, các cơ s s n xu t ch bi n kinh doanh th c phNm trên a bàn và báo cáo s li u khi có yêu c u. 3.5. i v i các t ch c y t c a các cơ quan, xí nghi p, trư ng h c trên a bàn qu n: Các t ch c v y t (Phòng Y t , Tr m Y t …) các cơ quan, xí nghi p, trư ng h c trên a bàn ph i ch p hành các quy nh c a ngành y t và ch u s hư ng d n, qu n lý, ki m tra c a Phòng Y t qu n trong công tác qu n lý nhà nư c v lĩnh v c y t . 4. i v i y ban M t tr n T qu c qu n, các ơn v s nghi p, các ban, ngành, oàn th , các t ch c xã h i c a qu n - Khi y ban M t tr n T qu c qu n, phư ng, các ơn v s nghi p, các ban, ngành, oàn th , các t ch c xã h i c a qu n có yêu c u, ki n ngh các v n thu c ch c năng c a Phòng, Trư ng phòng có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình y ban nhân dân qu n gi i quy t các yêu c u ó theo thNm quy n; - Phòng Y t h tr t o i u ki n M t tr n T qu c và các oàn th qu n chúng, các t ch c xã h i, t ch c t thi n tham gia óng góp vào s nghi p b o v và chăm sóc s c kh e cho nhân dân úng theo quy nh c a pháp lu t và ch trương c a Nhà nư c v xã h i hóa y t ; - Phòng Y t hư ng d n các h i chuyên ngành v y t (H i Nha công, H i ông y) ho t ng úng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5. I U KHO N THI HÀNH i u 8. Trư ng Phòng Y t qu n, Th trư ng các cơ quan liên quan có trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này sau khi ư c y ban nhân dân qu n quy t nh ban hành. Trong quá trình th c hi n, n u có v n phát sinh ho c vư ng m c thì Trư ng Phòng Y t qu n xu t v i y ban nhân dân qu n (thông qua Trư ng Phòng N i v ) xem xét s a i, b sung Quy ch cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản