Quyết định 10/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
70
lượt xem
5
download

Quyết định 10/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 10/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 10/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  10/1998/Q§­T T g T t p s n g µ y  23 th¸ng 1 n¨ m  1998 p hª d u y Ö t ® Þ n h  h í ng Q u y  h o ¹ ch t æ n g  th Ó  p h¸t tri Ó n ® «  th Þ  Vi Ö t N a m  ® Õ n   m  2020 n¨ Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  §iÒu  Ö  cø  l Qu¶n  ý quy  ¹ch  «   Þ  l  ho ® th ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   ®Þnh  è  s 91/CP  µy  th¸ng8  ng 17    n¨m 1997  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph X Ðt    Þ   ña  é   ëng  é   ©y  ùng  ®Ò ngh c B tr BX d (C«ng  sè  v¨n  42/BXD­KTQH   ngµy  th¸ng8  16    n¨m  1996), Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    duyÖt  nh  íng Quy  ¹ch  1. Phª  ®Þ h  ho tæng  Ó    iÓn ®«  Þ  th ph¸ttr   th ViÖtNam   n     ®Õ n¨m  2020  íi éidung  ñ  Õu  v   n ch y sau: I. Ò  q u a n  ® i Ó m  v µ  m ô c  tiªu h¸t  V  p  tri Ó n: 1.V Ò     quan  iÓ m: ® Nh»m   ôc  ô  ôc    y  ¹nh  ph v m tiªu®È m c«ng  nghiÖp    Ön  iho¸ ®Êt  ­ ho¸,hi ®¹     n íc,gi÷ v÷ng    iÓn kinh tÕ,x∙héi,v¨n hãa,®¶m      ph¸ttr              b¶o  ninh,quèc  an    phßng  vµ b¶o  Ö   v m«i  êng  tr sinh th¸iviÖc  ×nh  µnh  µ    iÓnc¸c®«  Þ  níc    , h th v ph¸ttr     th c¶    ®Õ n   n¨m 2020  ph¶i: ­ Phï hîp víisù  ©n  è  µ  ×nh ®é     iÓn cña  ùcl ng s¶n  Êt c¶          ph b v tr   ph¸ttr   l  î   xu   níc,tËp    trung x©y  ùng  ¬  ë    d c s kinh tÕ  ü  Ëtv÷ng  ¾c  µm  ng  ùcph¸t   k thu   ch l ®é l    tr Óncho  õng ®«  Þ. i  t   th ­ Bè  Ýhîp lýc¸c®«  Þ  ín,   tr         th l   trung b×nh  µ  á,t¹ora sù    iÓnc©n    v nh       ph¸ttr   ®èi  ÷a    ïng    gi c¸c v l∙nhthæ,  Õt  îp  y  ¹nh  «   Þ  k h ®È m ® th ho¸ n«ng th«n  µ  ©y  vx dùng n«ng th«n míi.   ­ Cã   ¬  ë  ¹  Çng  ng  é  íitr×nh ®é   Ých  îp hoÆc   Ön  i,tuú   csht ®å b v    th h  hi ®¹     thuéc vµo    Çu    yªu c khaith¸cvµ  ö  ông        sd c¸ckhu  ùc  v trong®«  Þ.   th ­ Ph¸ttr Ón æn   nh,  Òn  ÷ng  µ  êng  ån,trªnc¬  ë  chøc  îp lý     i   ®Þ b v v tr t     s tæ  h    m«i  sinhvµ    b¶o  Ö   v m«i  êng. tr ­ K Õt  îp c¶it¹ovíix©y  ùng  íi;coiträng gi÷ g×n    h      d m      b¶n  ¾c      µ  s v¨n ho¸ v truyÒn  èng  ©n  éc víiviÖc  dông    Õn  é  th d t   ¸p  c¸c ti b khoa  äc, c«ng  Ö   íi h  ngh m   ®Ó   Õn lªnhiÖn  i. ti     ®¹ ­Cñng  è  ninh,quèc    c an    phßng  µ  toµn    éi. v an  x∙h
  2. 2 ­ Huy  ng  äi  ån  èn      ¹ovµ  ©y  ùng  «   Þ  ng    ®é m ngu v ®Ó c¶it   x d ® th nh ph¶i   coiträng viÖc  ÷ g×n  Ëttù kû  ¬ng, t¨ng cêng  Óm     ù      gi   tr     c    ki so¸ts ph¸ttr Ón ®«    i   thÞ theo ®óng    quy  ¹ch vµ  ho   ph¸p luËt.   2.V Ò   ôc   m tiªu. Tõng  íc x©y  ùng  µn  b  d ho chØnh  Ö   èng  «   Þ  níc,cã  ¬  ë  ¹ h th ® th c¶    c s h   tÇng kinh  Õ, x∙ héi vµ  ü  Ët hiÖn  i,m«i  êng  «   Þ  t       k thu   ®¹   tr ® th trong  ¹ch,® îc s    ph©n  è  µ    iÓn hîp  ýtrªn®Þa   µn  níc,®¶m   b v ph¸ttr   l     b c¶    b¶o  cho  çi  «   Þ, m ® th   theo  Þ  Ý vµ  v tr   chøc  n¨ng  ña  × nh,    cm ph¸thuy  îc®Çy       Õ  ¹nh  ãp  ®  ®ñ c¸c th m g phÇn  ùc hiÖn  èthainhiÖ m   ô  Õn îc lµ x©y  ùng    éichñ  Üa  µ  th   t    v chi l     d x∙ h   ngh v b¶o  Ö   quèc. v tæ  II. Ò  ® Þ n h  h í ng p h¸t  V  tri Ó n ® «  th Þ  ® Õ n  n¨ m  2 0 20: 1.Chøc    n¨ng    «  Þ  c¸c® th trongh Ö   èng  «  Þ  níc:   th ® th c¶  ­C¸c  «  Þ  íngi÷vaitrßtrung t©m    ® th l           kinh tÕ,chÝnh  Þ,v¨n ho¸,kinh tÕ     tr         ­ kü  Ët,®µo  ¹o vµ  µ ®Ç u   èi    thu   t   l  m giao  th«ng,giao u    l trong vïng,c¶  íc vµ      n  quèc  Õ; t ­ C¸c  «   Þ    ® th trung  ×nh  µ  á  ÷ chøc  b v nh gi   n¨ng trung  ©m   t kinh  Õ, v¨n  t  ho¸,dÞch  ô  ña    v c khu  ùc. v ­ C¸c  Þ    µm    th tø l trung t©m    kinh tÕ,v¨n ho¸ vµ  Þch  ô      d v cho  çi    m x∙hoÆc   cô m     x∙,nh»m   y  ¹nh    ×nh ®«   Þ    ®È m qu¸ tr   th ho¸ n«ng  th«n  µ  ©y  ùng  vx d n«ng  th«n míi.   2.Møc    ëng  ©n  è    t¨ngtr d s theo dù    b¸o: ­ HiÖn  ¹ng:d©n  è  «  Þ  níc lµ trªn15  iÖu ngêi,chiÕm     tr   s ® th c¶        tr     kho¶ng  20%   ©n  è  níc; d s c¶  ­N¨m     2000,d©n  è  «  Þ  µ19  iÖungêi,chiÕm    s ® th l   tr     22%   ©n  è  níc; d s c¶  ­ N¨m     2010,d©n  è  «  Þ  µ30,4 tr Öu ngêi,chiÕm    s ® th l    i     33%   ©n  è  n­ d s c¶  íc; ­N¨m     2020,d©n  è  «  Þ  µ46  iÖungêi,chiÕm    s ® th l   tr     45%   ©n  è  níc. d s c¶  3.Nhu  Çu  ö  ông  t  «  Þ:   c sd ®Ê ® th ­  Ön  ¹ng:DiÖn  Ých  t  «   Þ  níc lµ 63.300    Õm   Hi tr   t ®Ê ® th c¶      ha; chi 0,2%   diÖn  Ých  níc,b×nh  ©n  t c¶    qu 45m2/ngêi; ­ N¨m     2000, diÖn  Ých  t  «   Þ  µ 114.000    Õm     t ®Ê ® th l   ha, chi 0,35%   Ön  di tÝch  t  ùnhiªnc¶  íc,b×nh  ©n  ®Ê t    n  qu 60m2/ngêi; ­ N¨m  2010  Ön  Ých  t  «   Þ  µ 243.200    Õm   di t ®Ê ® th l   ha, chi 0,74%   Ön  di tÝch  t  ùnhiªnc¶  íc,b×nh  ©n  ®Ê t    n  qu 80m2/ngêi; ­ N¨m     2020,diÖn  Ých  t  «  Þ  µ 460.000    Õm     Ön  Ých    t ®Ê ® th l   ha, chi 1,4 di t ®Êt  ùnhiªnc¶  íc,b×nh  ©n  t   n  qu 100m2/ngêi. 4.V Ò   än  t    iÓn®«  Þ:   ch ®Ê ph¸ttr   th Ph¸ttr Ón chiÒu  ©u, trªnc¬  ë  ö  ông  ü  t  Ön  ã  a  ö  ông   i   s     ssd qu ®Ê hi c ch s d hoÆc   ö  ông  sd cßm   Ð m   Öu  k hi qu¶  trong ®«  Þ;tõng  ícm ë   éng  «  Þ      th   b  r ® th ra vïng ven  «   µ  ú  ® v tu theo  iÒu  Ön  ña  õng  ïng  ©y  ùng    «   Þ  Ö   ® ki c t v x d c¸c ® th v
  3. 3 tinhhoÆc   «  Þ  i träng t¹ c¸cvïng ¶nh  ëng    µnh  è  ín; y  ¹nh    ® th ®è        i   h c¸cth ph l   ®È m viÖc  ©y  ùng    «  Þ  íit¹ c¸c vïng cha    iÓn,®ång  êitiÕn hµnh  xd c¸c ® th m   i       ph¸ttr   th     ®«  Þ      th ho¸ c¸ckhu  ©n    d c n«ng  th«n. 5.V Ò   chøc    tæ  kh«ng  gian h Ö   èng  «  Þ  níc:   th ® th c¶  a)  ©y  ùng  µ  ©n    îp lýc¸c ®é   Þ  X d v ph bæ h       th trung t©m       ïng      trªnc¸c v l∙nh thæ: ­ M¹ng íi®«   Þ  níc ® îc h×nh  µnh  µ    iÓn trªnc¬  ë    «     l   th c¶      th v ph¸ttr     s c¸c ® thÞ trung t©m,  å m   µnh  è    g th ph trung t©m   Êp  èc    : Thñ  «   µ   éi,   c qu gia nh   ®HN  c¸c thµnh  è  å   Ý     ph H Ch Minh, H¶i Phßng, §µ  ½ ng   µ  Õ;  µnh  è      N v Hu th ph trung  t©m   Êp  ïng  : c¸c thµnh  è  Ç n   ¬, Biªn Hoµ,  òng  Çu,  cv nh     ph C Th     V T Nha  Trang,   Bu«n  Thuét,Vinh, Nam   Þnh,  ¹  Mª      § H Long, ViÖt  ×, Th¸iNguyªn  µ  µ     Tr     v Ho B×nh; c¸c thµnh  è,thÞ       ph   x∙trung t©m  Êp    c tØnh,bao  å m   thµnh  è    g 5  ph trung  t©m  èc    ®«  Þ  µtrung t©m  ïng ®∙  Ó     µ    µnh  è,thÞ    qu gia,11  th l     v   k trªnv c¸cth ph   x∙ tØnh  þkh¸c;c¸c ®«  Þ  l      th trung t©m   Êp  Ön, bao  å m     Þ  Ên huyÖn    c huy   g c¸c th tr   lþvµ    Þ    µvïng trung t©m    c¸cth x∙l       chuyªn ngµnh  ña    c tØnh  µ    «  Þ  v c¸c® th trung   t©m   Êp  Óu  ïng,bao  å m     Þ  Ên  µ trung  ©m     ô m   c ti v   g c¸c th tr l   t c¸c c khu  ©n    d c n«ng  th«n hoÆc   µc¸c®«  Þ  Ö       l     th v tinhtrong c¸cvïng ¶nh  ëng  ña  «  Þ  ín.      h c ® th l ­ C¸c  «   Þ    ® th trung t©m     Êp  îcph©n  è  îp lýtrªn10  ïng ®«   Þ    c¸c c ®   b h       v   th ho¸ ® Æc   ng  ña    íclµ:vïng kinh tÕ  äng ®iÓ m   ¾ c   é   µ  ng    tr c c¸c n         tr   B B v ®å b»ng  s«ng  ång; vïng  H   kinh tÕ  äng ®iÓ m     tr   Nam   é   µ  B v §«ng  Nam   é; vïng kinh tÕ  b      träng ®iÓ m   Òn    mi Trung  µ  v Trung  Trung  é; vïng ®ång  B    b»ng s«ng  öu  C Long;   vïng Nam   Trung  é   ×nh  Þnh    ó  B (B § ­ Ph Yªn,Ninh  Ën, B×nh  Ën);vïng   Thu   Thu     T ©y Nguyªn;vïng B ¾ c      trung bé    (Thanh  Ho¸    ­ Ngh Ö   ­ Hµ   Ünh);vïng Cao   An    T     B»ng    ¹ng  ¬n    µ   ¾ c     ¾ c   ­L S ­H B ­B Th¸i;vïng  µo    L Cai,Yªn      µ     B¸i­ H Giang    ­ Tuyªn Quang   Ünh  ó  µ  ïng T ©y  ¾c.   ­V Ph v v   B ­ C¸c  «   Þ  ® th trung  ©m   ínnh: Hµ   éi,thµnh  è  å   Ý   t l    N   ph H Ch Minh, H¶i   Phßng,  Õ,  µ   ½ ng   Hu §N v.v. . . ph¶i ® îc tæ        chøc  µnh  th c¸c  ïm  «   Þ, cã  ch ® th   vµnh  ai xanh  ®  b¶o  Ö     ¹n  Õ   èi®a  ù  Ëp  v ®Ó h ch t   s t trung d©n  è,c¬  ë    s   s kinh tÕ    vµ    ìc©n  ph¸ v   b»ng sinhth¸itr¸nhsù  ×nh  µnh      «  Þ.    ,  h th c¸csiªu® th b.V Ò     quy  ¹ch sö  ông  t  ai. ho   d ®Ê ® Quy  ¹ch x©y  ùng    «  Þ,ph¶i®¶m   ho   d c¸c® th     b¶o    c¸c khu  chøc n¨ng  µ  ¬  vc së  ¹ tÇng  ã  h  c quan  Ö   ¾n  ã  íi hg b v  nhau,nh»m     tho¶ m∙n      c¸cnhu  Çu  ËtchÊt c v    vµ    Çn  µy  µng  tinhth ng c cao  ña  ©n  ©n. c nh d c.V Ò   Õn  óc®«  Þ.   ki tr   th H×nh  µnh  é  Æt   Õn  óc,gãp  Çn  ¹onªn  ×nh  th bm ki tr   ph t  h ¶nh  «  Þ  Ön  ® th hi ®¹i,v¨n    minh  ¬ng  t xøng  íitÇm   ãc  t  íc cña  êikú  v  v ®Ê n   th   c«ng  nghiÖp ho¸,   hiÖn  iho¸;trªnc¬  ë    ùc hiÖn  ng  êihainhiÖm  ô  ängt©m  µkÕ   ®¹       s ®ã th   ®å th     v tr   l  thõa,b¶o  Ö,    ¹ovµ  ÷ g×n        v t«n t   gi   c¸c dis¶n  Þch sö,v¨n ho¸ vµ    l         c¸c c«ng  ×nh tr   kiÕn  óc cã    Þ,®ång  êiph¸ttr Ón n Òn  tr   gi¸tr   th    i   v¨n ho¸  Õn  óc ®«   Þ  íi, ki tr   th m   hiÖn  i, m     ®¹  ®Ë ®µ b¶n  ¾c  ©n  éc. s d t  6.V Ò     iÓnc¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët:   ph¸ttr   s h   k thu a. ¦u tiªnph¸ttr Ón,hiÖn  i ho¸  ¬  ë  ¹  Çng  ªnc¸c ®«   Þ  µ          i   ®¹   csht li     th v khu d©n   c n«ng  th«n    a  µn  nícvµ    ïng kinh tÕ  äng ®iÓ m,  ¹otiÒn trªn®Þ b c¶    c¸cv     tr   t    ®Ò   ×nh  µnh,ph¸ttr Ón c¸c ®«  Þ  µ  «  Þ    h th     i     th v ® th ho¸ n«ng  th«n,®¶m     b¶o  ªn li   h Ö   Ët  Õtvíic¸c níc trong  m thi         khu  ùc  µ    Õ  í  µ  ù  v v trªn th gi i s giao u  v l th«ng  tho¸ng trong m äi  êitiÕt,     Õn      th    trªnc¸c tuy giao th«ng  Õt  ¹ch,tuyÕn  ¬ng    huy m   x
  4. 4 sèng  µ    Õn  v c¸ctuy nh¸nh  èic¸c®«  Þ  íi   ïng vµ  íi   n     th v   v   v   trung t©m  Òn   c¸c c¸c   mi nói. Trong  õng  ïng    t v l∙nhthæ ph¶ic©n  i  Öc  Êp  iÖn, níc,giao    ®è vi c ®    th«ng,   th«ng    ªnl¹ctuú theo yªu cÇu  µ  tinli          v møc      iÓn®«  Þ. ®é ph¸ttr   th   b. C¶i t¹ovµ  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ëttrong c¸c ®«  Þ  :giao     x d c s h  k thu       th nh     th«ng,cÊp  iÖn, cÊp  íc,tho¸tníc bÈn  µ    ®   n     v th«ng    ªnl¹ctheo  íng  ng  tinli     h ®å bé, víitr×nh    µ  Êt l ng  Ých  îp     ®é v ch  î th h hoÆc   Ön  i tuú  hi ®¹   theo yªu  Çu  µ  c v møc      iÓn cña  õng  ®é ph¸ttr   t khu  «  Þ,®¸p  ® th   øng  èi®a  t   nhu  Çu  c s¶n  Êt vµ  xu   ®êi sèng    éi.   x∙h 7. V Ò     b¶o  Ö   v m«i  êng, c¶nh  tr   quan thiªnnhiªn,gi÷ g×n  ©n       c b»ng sinh  th¸  «  Þ: i th ® ­ X ©y  ùng  µ    d v duy  ×bé  tr   khung b¶o  Ö   v thiªnnhiªngå m   õng  ù nhiªn,     r t    h Ö   èng  ên  èc    ©y  th v qu gia,c xanh  Æt   íc v.v.     a   µn  níc,trong m n  . trªn®Þ b c¶    .   tõng vïng vµ      trong m çi ®«  Þ;     th ­ Khai th¸c vµ  ö  ông  îp  ý c¸c  µinguyªn      sd h l  t  thiªnnhiªn quü  t, níc,     ®Ê     kho¸ng  s¶n, rõng    v.v. . µo  ôc   ch    ¹o vµ  ©y  ùng  «   Þ; ­  .v m   ®Ý c¶i t   x d ® th   Quy  ho¹ch  ©n  ïng  ph v chøc n¨ng  îp  ý,®¶m   h l  b¶o  ¸p  ® øng    c¸c nhu  Çu  Ò   ç  , c v ch ë   chç  µm  Öc,®i  ¹  l vi   l inghØ  ¬igi¶i Ýcho    ©n  µ  µn    éi; , ng       tr c¸nh v to x∙h ­Cã   Ön    bi ph¸p xö  ý,   ö  ông    Êtth¶isinh ho¹tvµ    l  i d t¸ s c¸cch         s¶n  Êtb»ng  xu   c¸cc«ng  Ö,  ü  ËtthÝch  îp.   ngh k thu   h III.V Ò  n é i d u n g  ® Ç u  t p h¸t    tri Ó n c¸c ® «  th Þ giai ® o ¹ n ® Ç u  ® Õ n  n¨ m  2 0 05:   1. C¸c  ¬ng  ×nh vµ  ù    u      ¹o,x©y  ùng  «  Þ  t®Ç u,  ­   ch tr   d ¸n ®Ç tc¶it   d ® th ®î   h íng u    µo    Ünh  ùc  ñ  Õu    tiªnv c¸cl v ch y sau: a. §Çu   ph¸ttr Ón kÕt  Êu  ¹  Çng    t  i   c ht s¶n  Êt,ph¸ttr Ón c¸c khu  xu    i     c«ng  nghiÖp  µ  v trung t©m     thu  ót lao ®éng  ¶m   h    ® b¶o t¨ng tr ng    ë kinh tÕ  «   Þ,   ® th   æn   nh, t¹oc¬  ë  ®Þ     s chuyÓn  Þch  ¬  Êu  d c c kinh tÕ    theo  íng c«ng  h  nghiÖp    ho¸, hiÖn  iho¸,t¨ngthu ng©n  ®¹         s¸ch vµ  ¹ora viÖc  µm    t   l cho  êilao®éng. ng     b. §Çu     tph¸ttr Ón,hiÖn  iho¸ kÕt  Êu  ¹  Çng  ü  Ëtvµ    éi,t¹o  i   ®¹     c ht k thu   x∙h     m«i  êng    ót®Ç u  ,c¶ithiÖn  iÒu  Ön  tr thu h   t    ® ki sinh ho¹tcña  ©n  ©n  µ  óc    nh d v th   ®Èy    ×nh nhÊt thÓ    «  Þ,n«ng  qu¸ tr     ho¸ ® th   th«n; c.§Çu     Ön  ét  ícvÒ   Ö     tc¶ithi m b   v sinh m«i  êng, gi÷ g×n    Þ v¨n ho¸   tr    gi¸tr       lÞch  ö  ña  çi  «  Þ,b¶o  Ö   s c m ® th   v m«i  êng,c©n  tr   b»ng  sinh th¸  «  Þ  µ  ©y    i th v x ® dùng    «  Þ  c¸c® th xanh,s¹ch,®Ñ p;     d.§Çu     «  Þ    tc¸c® th theo ®óng    quy  ¹ch,kÕ   ¹ch vµ  ho   ho   ph¸p luËt®Ò       ra. 2.C¸c  Ýnh    ch s¸ch,c¬  Õ   µ  Ön    ch v bi ph¸p ph¸ttr Ónc¸c®«  Þ:     i     th Trªn  ¬  ë  ¾ m   ÷ng  ñ  ¬ng  csn v ch tr ph¸t tr Ón  Òn    i n kinh  Õ  Òu  µnh  t nhi th phÇn,  Ën  µnh  vh theo  ¬  Õ   Þ  êng  ã  ù  c ch th tr c s qu¶n  ýcña  µ   íc,tr c m ¾t   l  Nh n   í   tËp trung tr Ón khaic¸c chÝnh   i      s¸ch,c¬  Õ   µ  Ön    ch v bi ph¸p  ph¸ttr Ón ®«   Þ    i   th sau:
  5. 5 a. T¨ng  êng  Öu  ùcbé    c hi l   m¸y  qu¶n  ý®«  Þ,® æi  íic¬  Õ   µ  Ýnh  l   th   m   ch v ch s¸ch ph¸ttr Ón ®«  Þ      i   th trong c¸c lÜnh  ùc     v qu¶n  ýhµnh  Ýnh  µ   íc,qu¶n  l  ch Nh n   lýquy  ¹ch;qu¶n  ýnhµ, ®Êt;qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng;qu¶n  ýkhaith¸c   ho   l      l  tv x d   l     sö  ông  d c«ng  ×nh ®«   Þ,t¹ora  ù  tr   th     s chuyÓn  Õn  ¬  bi c b¶n  i  íih Ö   èng  ®è v   th ®«  Þ  níc; th c¶  b.  ©y   ùng  Ýnh  X d ch s¸ch  µ      v c¸c gi¶iph¸p  ¹o vèn, trªn c¬  ë  ö  ông  t      ssd hiÖu qu¶  ån  èn  µ   íc,c¸c nguån  èn  ngu v Nh n     v trong nícvµ  ícngoµivµo  ôc       n    m ®Ých    iÓn c¬  ë  ¹  Çng  «   Þ.Nghiªn cøu  ¬  Õ   ¹oc¸c nguån    ph¸ttr   s h t ® th     c ch t     thu vµ  Öc  ×nh  µnh  ü    iÓnc¬  ë  ¹ tÇng  «  Þ; vi h th qu ph¸ttr   s h   ® th c. TiÕp  ôc hoµn    t  chØnh  µ  æi  íichÝnh  v® m  s¸ch vÒ   µ  µ  t  «   Þ    nh v ®Ê ® th ®Ó     nh  i sèng  µ  ¹onguån  ùcph¸ttr Ón®«  Þ; æn ®Þ ®ê   v t  l     i   th d. X ©y  ùng  µn    d ho chØnh  Ýnh  ch s¸ch vÒ     quy  ¹ch vµ  Õn  óc®«  Þ  ho   ki tr   th tõng  íc h×nh  µnh  Òn  Õn  óc®«   Þ  Ön  i,®Ë m     b  th n ki tr   th hi ®¹   ®µ b¶n  ¾c  ©n   s d téc,®ång  êit¨ng cêng  Öc    ¹o,x©y  ùng    «   Þ, ®Ó     «   Þ    th     vi c¶it   d c¸c ® th   c¸c ® th ph¸ttr Óncã  Ëttù,kû  ¬ng,theo ®óng    i   tr     c     quy  ¹ch vµ  ho   ph¸p luËt;   e. T¨ng  êng  Ýnh    c ch s¸ch qu¶n  ým«i  êng  «  Þ,®¶m     l  tr ® th   b¶o cho    «   c¸c® thÞ ph¸ttr Ón æn   nh,  Òn  ÷ng  µ  êng  ån   i   ®Þ b v v tr t trong ®iÒu  Ön  y  ¹nh    ki ®È m c«ng nghiÖp    Ön  iho¸.Cã   Ön  ho¸,hi ®¹     bi ph¸p ®Èy  ¹nh  µ    m v duy  ×phong  µo tr   tr   gi÷g×n  «  Þ    ® th xanh,s¹ch,®Ñ p   ¹ c¸c®«  Þ.     t     th i §i Ò u    cø  µo  nh  íng quy  ¹ch tæng  Ó    iÓn®«  Þ  2. C¨n  v ®Þ h   ho   th ph¸ttr   th ®∙  îcphª  Öt,Bé   ©y  ùng, Uû   ®  duy   X d   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc  Trung  ng  Õn  µnh  µ    ¹ quy  ¹ch  ¬ ti h r so¸tl i   ho chung    «   Þ, lËp    c¸c ® th   quy ho¹ch    Õtc¸c khu  ùc  ©y  ùng    o¹n  ®Õ n   chiti     vxd giai® 1  n¨m  2005    ×nh c¸c ®Ó tr     cÊp  ã  Èm  Òn    Öt  c th quy phª duy theo  quy  nh  Ön  µnh;tæ  ®Þ hi h   chøc  iÓn khai tr     viÖc  Ëp,thùc hiÖn    ù    u        iÓn®ång  é    «  Þ  ïhîp l    c¸cd ¸n ®Ç t®Ó ph¸ttr   b c¸c® th ph     víiquy  ¹ch    ho tæng  Ó  th ph¸ttr Ón    i kinh  Õ    éi,quy  ¹ch  t x∙ h   ho tæng  Ó  th ph¸t  tr Ón c«ng  i  nghiÖp  µ  Õt  Êu  ¹  Çng  êikú  vk c ht th   1996    ­ 2010  µ    v c¸c quy  ¹ch  ho ngµnh  ∙  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt. ®®   t  ph phª duy §i Ò u    é  ëng  é  ©y  ùng  ã  3. B tr B X d c tr¸chnhiÖm     chØ  o  ñ   Þch  û   ®¹ Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  chøc  ¬ tæ  qu¶n  ý l  x©y  ùng    «  Þ  d c¸c® th theo quy  ¹ch ® îcduyÖt,®¶m     ho       b¶o  ×n  ÷trËttùkû  ­ g gi       c ¬ng  µ  a  v ® c«ng    t¸cqu¶n  ýx©y  ùng  «  Þ  µo  Ò   Õp. l  d ® th v n n §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 4. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản