Quyết định 10/2001/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
59
lượt xem
1
download

Quyết định 10/2001/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 10/2001/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 10/2001/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® C ñ a  B é  tr n g  B é  X © y  d ù n g  s è  10/2001/Q§­B X D   ë n g µ y  11 th¸ng 6 n¨ m  2001 v Ò   Ö c ba n   µ n h   vi h gi¸ ù    d to¸n ca  ¸ y  v µ   m thi Õt b Þ  x © y  d ù n g B é   ë ng B é   © y  d ù ng tr X ­  C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 2/5/1993  ña  Ýnh   ñ   c Ch ph quy  ®Þnh  Öm   ô, quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýNhµ   íc cña    é,  ¬  l  n  c¸c B c quan  ngang  é. B ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 4/3/1994  ña  Ýnh   ñ   c Ch ph quy  ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ©y  ùng.   v  h   c c tæ  c BX d ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 166/1999/Q§­BTC   µy  ng 30/1/1999  ña  é   ­ c B tr ëng  é   µi chÝnh  Ò   BT  v ban  µnh  Õ     h ch ®é qu¶n  ý,sö  ông  µ  Ých khÊu  l  d v tr   hao   tµis¶n  è  nh.   c ®Þ ­Theo    Þ  ña    ®Ò ngh c «ng  Ön  ëng  Ön  Vi tr Vi kinh tÕ  ©y  ùng.  x d Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1: Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy    ù    m¸y  ña  ®Þ n gi¸d to¸nca  c 12  ¹ m¸y  µ  ÕtbÞ  ©y  ùng  a  lo i   v thi   x d ch quy  nh  ®Þ trong B¶ng    ù    m¸y    gi¸d to¸nca  vµ  Õt bÞ   ©y  ùng  thi   x d ban  µnh  h theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 1260/1998/Q§­BXD   ngµy  th¸ng11  28    n¨m  1998  ña  é  ëng  é  ©y  ùng. c B tr BX d §i Ò u 2:    ù    m¸y  µ  ÕtbÞ   ©y  ùng  µy  µ c¨n  ®Ó   Gi¸ d to¸n ca  v thi   x d n l   cø  lËp  n    ©y  ùng  ¬  ®¬ gi¸x d c b¶n, lËp  ù    ©y  ¾p    d to¸n x l c«ng  ×nh cña    ù    tr   c¸c d ¸n ®Ç u    µ  ©y  ùng. tv x d §i Ò u 3:    ù    m¸y  µ  ÕtbÞ   ©y  ùng  µy  îc ¸p  ông  Gi¸ d to¸n ca  v thi   x d n ® d theo  ÷ng  nh quy  nh  ®Þ chung  µ  íng dÉn    ông  ¹  vh   ¸p d tiB¶ng    ù    m¸y  gi¸d to¸nca  vµ  ÕtbÞ  ©y  ùng  thi   x d ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1260/1998/Q§­BXD. §i Ò u      ù    m¸y  µ  ÕtbÞ   ©y  ùng  µy    ông  èng  4: Gi¸d to¸nca  v thi   x d n ¸p d th nhÊt trongc¶  íckÓ   õngµy  th¸ng1      n   t  1    n¨m  2001.
  2. 2 G i¸ d ù  to¸n c a m ¸ y  v µ  thi Õt b Þ  x © y  d ù n g (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 10/2001/Q§­BXD   ngµy  th¸ng6  11    n¨m 2001  ña  é  ëng  é  ©y  ùng) c B tr BX d ST Lo¹im¸y  µ  ÕtbÞ   v thi   §Þnh  møc   Thµnh  Gi¸ca    m¸y  ®ång) ( T nhiªnliÖu     phÇn  î th  ­n¨ng îng ®iÒu  Ón l khi Trong    Tæng  è ®ã s tiÒn l ng  ¬ 1 2 3 4 5 6 1 M¸y  µn  h 27,5Kw 68,62kwh 1x4/7 15.408 92.046 2 Bóa  ©n  m3/ph c 3  1x4/7 15.002 26.044 3 M¸y  µi  Kw m 1  7,8 kwh   1x3/7 13.519 26.825 4 M¸y khoan  1500  BT  w 2,94 kwh   1x3/7 13.946 42.964 5 M¸y  ¾t  t«ng MCD   c bª    218 13,87 kg    1x4/7 16.193 151.138 x¨ng 6 M¸y  ¾t  1500  c BT  w 2,94 kwh   1x3/7 13.946 42.964 7 M¸y  p  Ý  Ð kh 420  m3/h 52,6 kg    1x4/7 22.032 339.107 diezen 8 M¸y  µo  ãc  êng  cb® Writgen­ 90,72 kg    1x4/7  163.079 3.613.351 1000C diezen +1x5/7 9 ThiÕt bÞ  s¬n kΠv¹ch YHK   1x4/7 16.198 73.882 10A 10 Lß  Êu  ¬n  n s YHK   3A 8,8 kg    1x4/7 26.782 410.544 diezen 11 Nåi nÊu  ùa   nh 1x4/7 15.069 26.549 12 Phao  Ðp  th 200  T 13.699 256.148 Ghi  ó: ViÖc  iÒu  chØnh    Ý   ch   ®   chiph m¸y cho    c¸c m¸y  µ  ÕtbÞ   v thi   trong  Quy Õt  nh  µy  îc¸p dông  ®Þ n ®    theo c¸cquy  nh  Ön  µnh.    ®Þ hi h  
Đồng bộ tài khoản