Quyết định 10/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định 10/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 10/2003/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí kiểm định an toàn ký thuật và chất lượng xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 10/2003/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/2003/Q -BTC Hà N i, ngày 24 tháng 1 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 10/2003/Q -BTC NGÀY 24 THÁNG 01NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH M C THU PHÍ KI M NNH AN TOÀN K THU T VÀ CH T LƯ NG XE CƠ GI I VÀ CÁC LO I THI T BN, XE MÁY CHUYÊN DÙNG B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c Pháp l nh phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/8/2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c ngh c a B Giao thông v n t i t i công văn s 4365/BGTVT- TCKT ngày 19/11/2002 và theo ngh c a C c trư ng C c Tài chính doanh nghi p, QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u m c thu Phí ki m nh an toàn k thu t và ch t lư ng xe cơ gi i và các lo i thi t b , xe máy chuyên dùng, bao g m : 1. Phí ki m nh an toàn k thu t xe cơ gi i ang lưu hành . 2. Phí ki m nh an toàn k thu t thi t b , xe máy chuyên dùng ang lưu hành . 3. Phí ki m nh an toàn k thu t và ch t lư ng xe cơ gi i và xe chuyên dùng trong c it o. 4. Phí ki m nh ch t lư ng linh ki n và xe cơ gi i trong th nghi m s n xu t, l p ráp . 5. Phí ki m nh an toàn k thu t và ch t lư ng xe cơ gi i, thi t b , xe máy chuyên dùng trong s n xu t, l p ráp t i Vi t Nam . 6. Phí ki m nh an toàn k thu t và ch t lư ng xe cơ gi i, thi t b , xe máy chuyên dùng nh p khNu . 7. Phí ki m nh ch t lư ng thi t b ki m tra xe cơ gi i .
  2. i u 2: M c thu t i bi u phí này ã bao g m thu giá tr gia tăng nhưng chưa bao g m L phí c p gi y ch ng nh n ch t lư ng và an toàn k thu t cho xe cơ gi i, các lo i thi t b , xe máy chuyên dùng và chi phí v ăn , i l i, thông tin liên l c ph c v công tác ki m nh nh ng nơi xa tr s trên 100 Km . i u 3: Trong trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác v i Bi u phí này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó . i u 4: i tư ng n p phí theo quy nh t i Quy t nh này là các t ch c, cá nhân ư c cơ quan ăng ki m Vi t Nam th c hi n ki m nh an toàn k thu t và ch t lư ng i v i xe cơ gi i và các lo i thi t b , xe máy chuyên dùng trong s n xu t, l p ráp nh p khNu, c i t o và ang lưu hành ; ki m nh các thi t b ki m tra xe cơ gi i . i u 5: M t s khái ni m trong Bi u phí ư c hi u như sau : 1. Xe cơ gi i : g m xe ô tô, máy kéo, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe g n máy và các lo i xe tương t , k c xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t . 2. Thi t b , xe máy chuyên dùng : g m thi t b giao thông v n t i, xe máy thi công, xe máy nông nghi p, lâm nghi p có tham gia giao thông ư ng b i u 6: Quy t nh này có hi u l c thi hành t 01/02/2003 và thay th Quy t nh s 138/1999/Q -BVGCP ngày 28/12/1999 c a Ban V t giá Chính ph v giá ki m nh k thu t, giá ki m nghi m ch t lư ng các lo i thi t b , xe máy thi công và phương ti n cơ gi i ư ng b và các văn b n hư ng d n có liên quan . i u 7: T ch c, cá nhân thu c i tư ng ph i n p phí, các cơ quan ki m nh và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Văn Tá ( ã ký) BI U PHÍ KI M NNH AN TOÀN K THU T VÀ CH T LƯ NG XE CƠ GI I VÀ CÁC LO I THI T BN , XE MÁY CHUYÊN DÙNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 10 /2003/ Q - BTC ngày 24 tháng 01 năm 2003 c a B Tài chính) I. PHÍ KI M NNH AN TOÀN K THU T XE CƠ GI I ANG LƯU HÀNH 1.M c phí cơ b n: BI U 1: ơn v tính: 1000 ng/xe
  3. TT Lo i xe cơ gi i M c phí 1 Ôtô t i, oàn ôtô (ôtô u kéo + sơ mi rơ moóc), có tr ng t i 300 trên 20 t n và các lo i ôtô chuyên dùng, máy kéo. 2 Ôtô t i, oàn ôtô (ôtô u kéo + sơ mi rơ moóc), có tr ng t i 200 trên 7 t n n 20 t n và các lo i ôtô chuyên dùng, máy kéo. 3 Ôtô t i có tr ng t i trên 2 t n n7t n 180 4 Ôtô t i có tr ng t i n2t n 150 5 Máy kéo bông sen, công nông và các lo i phương ti n v n 100 chuy n tương t 6 Rơ moóc, sơ mi rơ moóc 100 7 Ôtô khách trên 40 gh (k c lái xe), xe buýt 200 8 Ôtô khách t 25 n 40 gh (k c lái xe) 180 9 Ôtô khách t 10 gh n 24 gh (k c lái xe) 150 10 Ôtô con t 9 gh (k c lái xe) tr xu ng, Ôtô c u thương 120 11 Xe lam, xích lô máy lo i 3 bánh 50 2. Nh ng xe cơ gi i ki m nh không t tiêu chuNn an toàn k thu t và b o v môi trư ng ph i b o dư ng s a ch a ki m nh l i nh ng h ng m c không t tiêu chuNn an toàn k thu t thì các l n ki m nh ti p theo ư c thu như sau: 2.1 N u vi c ki m nh l i ư c ti n hành trong 01 ngày ( theo gi làm vi c ) v i s l n ki m nh l i không quá 02 l n thì không thu . Nh ng xe ki m nh vào bu i chi u không t tiêu chuNn an toàn k thu t n u ki m nh l i trư c khi k t thúc gi làm vi c bu i sáng ngày hôm sau thì ư c tính như ki m nh trong 01 ngày. Nh ng xe ki m nh l i t l n th 3 tr i, m i l n ki m nh l i thu b ng 50% m c phí quy nh t i Bi u 1. 2.2 N u vi c ki m nh l i ư c ti n hành trong th i h n 07 ngày ( không k ngày ngh theo ch ) tính t ngày ki m nh l n u, m i l n ki m nh l i thu b ng 50% m c phí quy nh t i Bi u 1. 3. Ki m nh xe cơ gi i c p gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng t m th i (có th i h n không quá 15 ngày) thu b ng 50% phí quy nh t i Bi u 1. 4. Ki m nh mang tính giám nh k thu t, ánh giá ch t lư ng theo yêu c u c a t ch c, cá nhân ư c thu v i m c phí tho thu n nhưng không vư t quá 3 l n m c phí quy nh t i Bi u 1.
  4. II. PHÍ KI M NNH AN TOÀN K THU T THI T BN , XE MÁY CHUYÊN DÙNG ANG LƯU HÀNH 1. M c phí cơ b n: BI U 2 ơn v tính: 1000 ng/chi c TT Lo i thi t b ki m nh M c phí L n u nh kỳ (1) (2) (3) (4) I Các lo i thi t b , xe máy chuyên dùng: 1 Máy i công su t t 54 n 100 mã l c 240 190 2 Máy i công su t t 101 n 200 mã l c 300 240 3 Máy i công su t trên 200 mã l c 360 290 4 Máy san công su t n 130 mã l c 320 260 5 Máy san công su t trên 130 mã l c 380 300 6 Máy c p dung tích n 24m3ưưư 360 290 7 Máy c p dung tích trên 24m3ưưư 430 340 8 Lu bánh thép n5t n 240 190 9 Lu bánh thép trên 5 t n 280 220 10 Lu bánh l p 280 220 11 Lu chân c u 240 190 12 Máy r i th m bê tông nh a công su t n 90 320 260 mã l c 13 Máy r i th m bê tông nh a công su t trên 90 380 300 mã l c 14 Máy bóc bê tông nh a cũ 280 220 15 Máy khoan 360 290 16 Máy khoan nh i 400 320 17 Máy r i á s i 280 220 18 Búa óng c c Diesel 400 320 19 Máy xúc dung tích g u n 1m3 400 320 20 Máy xúc dung tích g u trên 1m3 480 380
  5. 21 H th ng ép c c thu l c 200 160 22 Máy nghi n sàng liên h p n 25m3/h 300 240 23 Máy nghi n sàng liên h p trên 25m3/h 400 320 24 ép b c th m 380 300 25 Thi t b bơm bê tông 240 190 26 Máy kéo nông nghi p, lâm nghi p tham gia 280 220 giao thông 27 Tr m tr n bê tông nh a dư i 40 t n/h 750 750 28 Tr m tr n bê tông nh a t 40 t n/h n 80 1.000 1.000 t n/h 29 Tr m tr n bê tông nh a trên 80 t n/h n 104 1.500 1.500 t n/h 30 Tr m tr n bê tông nh a trên 104 t n/h 2.000 2.000 31 Tr m tr n bê tông xi măng, c p ph i n 40 500 500 m3/h 32 Tr m tr n bê tông xi măng, c p ph i trên 40 750 750 m3/h II Các lo i thi t b nâng: máy nâng, c n c u có s c nâng 1 Dư i 1 t n 500 500 2 T 1t n n3t n 600 600 3 Trên 3 t n n5t n 800 800 4 Trên 5 t n n 7,5 t n 1.000 1.000 5 Trên 7,5 t n n 10 t n 1.500 1.500 6 Trên 10 t n n 15 t n 1.700 1.700 7 Trên 15 t n n 20 t n 2.000 2.000 8 Trên 20 t n n 30 t n 2.500 2.500 9 Trên 30 t n n 50 t n 2.700 2.700 10 Trên 50 t n n 75 t n 3.000 3.000 11 Trên 75 t n n 100 t n 3.500 3.500 12 Trên 100 t n 4.000 4.000
  6. 2. Khi ti n hành ki m nh không t tiêu chuNn an toàn k thu t, ph i s a ch a ki m nh l i nh ng h ng m c không t tiêu chuNn an toàn k thu t thì các l n ki m nh ti p theo ư c thu như sau : 2.1 N u vi c ki m nh l i ư c ti n hành trong 01 ngày (theo gi làm vi c) v i s l n ki m nh l i trong ngày không quá 02 l n thì không thu. Nh ng thi t b , xe máy chuyên dùng ki m nh vào bu i chi u không t tiêu chuNn an toàn k thu t n u ki m nh l i trư c khi k t thúc gi làm vi c bu i sáng ngày hôm sau thì ư c tính như ki m nh trong 01 ngày. Nh ng thi t b , xe máy chuyên dùng ki m nh l i t l n th 3 tr i, m i l n ki m nh l i thu b ng 50% m c phí quy nh t i Bi u 2. 2.2 N u vi c ki m nh l i ư c ti n hành sau 01 ngày k t ngày ki m nh l n u thì m i l n ki m nh l i thu b ng 50% m c phí quy nh t i Bi u 2. 3. Các thi t b , xe máy chuyên dùng khác chưa quy nh trong bi u phí này, ch thi t b , xe máy chuyên dùng và cơ quan ki m nh căn c vào các quy nh c a Nhà nư c th ng nh t m c phí ki m nh c th , trên nguyên t c m b o hài hoà l i ích c a các bên. 4. Ki m nh mang tính giám nh k thu t, ánh giá ch t lư ng theo yêu c u c a t ch c, cá nhân ư c thu v i m c phí tho thu n nhưng không vư t quá 3 l n m c phí quy nh t i Bi u 2. III. PHÍ KI M NNH AN TOÀN K THU T VÀ CH T LƯ NG XE CƠ GI I, XE MÁY CHUYÊN DÙNG TRONG C I T O 1. M c phí cơ b n: BI U 3 ơn v tính: 1000 ng/chi c TT N i dung c i t o M c phí Chi c th T chi c nh t ư c th hai tr xu t xư ng i 1 Thay i tính ch t s d ng c a xe cơ gi i, xe 500 150 máy chuyên dùng (thay i công d ng nguyên thu c a xe cơ gi i, xe máy chuyên dùng) 2 Thay i h th ng, t ng thành c a xe cơ gi i, 300 100 xe máy chuyên dùng IV. PHÍ KI M NNH CH T LƯ NG LINH KI N VÀ XE CƠ GI I TRONG TH NGHI M S N XU T, L P RÁP 1. M c phí cơ b n: BI U 4
  7. ơn v tính: 1000 ng/m u TT N i dung công vi c M c phí 1 Th nghi m các yêu c u an toàn chung c a môtô, xe g n máy 3.500 2 Th nghi m các yêu c u an toàn chung i v i các lo i ôtô, 7.000 oàn ôtô (ôtô u kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc) ư c s n xu t, l p ráp t các t ng thành chi ti t r i 3 Th nghi m các yêu c u an toàn chung i v i các lo i ôtô, 5.000 oàn ôtô (ôtô u kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc) ư c óng m i trên cơ s ôtô sát xi ho c lo i ôtô khác. 4 Th nghi m khung xe ho c ng cơ s d ng cho ôtô, sơ mi rơ 1.000 moóc và rơ moóc 5 Th nghi m khung xe ho c ng cơ s d ng cho môtô, xe g n 500 máy 6 Th nghi m các linh ki n khác 300 2. M c phí quy nh t i i m 6 Bi u 4 khi th nghi m nhi u m u c a m t ki u , lo i không vư t quá 1.000.000 ng/m t ki u, lo i . V. PHÍ KI M NNH AN TOÀN K THU T VÀ CH T LƯ NG XE CƠ GI I VÀ THI T BN, XE MÁY CHUYÊN DÙNG TRONG S N XU T, L P RÁP T I VI T NAM 1. M c phí cơ b n: BI U 5 ơn v tính: % giá bán s n phNm TT S n ph m ki m nh M c phí Chi c u tiên c a T chi c th hai m t ki u lo i cùng ki u lo i I Xe cơ gi i 1 Ôtô, sơ mi rơ moóc và rơ moóc 2,00 0,04 2 Mô tô, xe g n máy 3,00 0,07 II Các thi t b , xe máy chuyên dùng 1 Tr m tr n bê tông nh a nóng, 0,50 0,20 các tr m tr n bê tông c p ph i, bê tông xi măng M c thu t i thi u là M c thu t i thi u là 3.000.000 /tr m; M c 1.500.000 /tr m;
  8. thu t i a là M c thu t i a là 10.000.000 /tr m 5.000.000 /tr m 2 Lu bánh l p, lu bánh thép, lu 2,00 0,10 rung và xe máy chuyên dùng khác tham gia giao thông M c thu t i thi u là M c thu t i thi u là 500.000 /chi c; M c 200.000 /chi c; thu t i a là M c thu t i a là 2.000.000 /chi c 800.000 /chi c 3 Xe máy thi công 1,20 0,50 M c thu t i thi u là M c thu t i thi u là 500.000 /chi c; 350.000 /chi c; M c thu t i a là M c thu t i a là 3.000.000 /chi c 2.500.000 /chi c 4 Thi t b nâng 1,20 0,50 M c thu t i thi u là M c thu t i thi u là 500.000 /chi c; 350.000 /chi c; M c thu t i a là M c thu t i a là 3.000.000 /chi c 2.500.000 /chi c 2. Giá bán s n phNm tính phí ki m nh an toàn k thu t và ch t lư ng quy nh t i Bi u 5 là giá chưa có thu giá tr gia tăng. 3. i v i xe cơ gi i và các thi t b , xe máy chuyên dùng ph i duy t thi t k , phí duy t thi t k ư c tính b ng 8% giá thi t k . VI. PHÍ KI M NNH AN TOÀN K THU T VÀ CH T LƯ NG XE CƠ GI I VÀ THI T BN, XE MÁY CHUYÊN DÙNG NH P KH U 1. M c phí cơ b n: BI U 6 ơn v tính: % giá nh p khNu TT N i dung công vi c M c phí (tính cho 1 chi c) 1 Ki m nh ch ng nh n ch t lư ng xe cơ gi i và thi t 0,1 b , xe máy chuyên dùng nh p khNu M c thu t i thi u là:
  9. 300.000 /m t chi c 2. Giá nh p khNu là giá mua hàng nh p ho c giá tính thu do cơ quan có thNm quy n ban hành. 3. Trư ng h p ki m tra, thNm nh thông báo v ch t lư ng xe cơ gi i và thi t b , xe máy chuyên dùng thu b ng 50% m c phí quy nh t i Bi u 6. VII. PHÍ KI M NNH CH T LƯ NG THI T BN KI M TRA XE CƠ GI I 1. M c phí cơ b n: BI U 7: ơn v tính: 1000 /thi t b TT N i dung công vi c M c phí 1 Ki m nh ch t lư ng thi t b ki m tra xe cơ gi i 300 2. Trư ng h p thi t b khi ki m tra không t tiêu chuNn c a nhà ch t o, ph i s a ch a, hi u ch nh và ki m nh l i thì phí ki m nh l i thu b ng 50% m c phí quy nh t i Bi u 7. 3. Trư ng h p thi t b ki m tra hư h ng t xu t ph i s a ch a và ki m nh l i trư c th i h n, phí ư c tính như phí ki m nh quy nh t i Bi u 7.
Đồng bộ tài khoản