Quyết định 10/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định 10/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 10/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 10/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a b é  tr n g  b é   © y  d ù n g   è  10/2003/Q§­B X D   ë x S n g µ y  03 th¸ng 04 n¨ m  2003  a n  h µ n h   u y  c h Õ   B Q q u ¶ n  lý s ö  d ô n g  n h µ  ch u n g     c B é  tr ng b é  x © y d ù ng ë ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 04/3/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ©y  ùng;   v  h   c c tæ  c BX d ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 71/2001/N§CP   µy  ng 05/10/2001  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   ®∙i®Ç u    ©y  ùng  µ        µ  v u    tx d nh ë ®Ó b¸n v cho  thuª; ­Theo    Þ  ña  ôc  ëng  ôc    ®Ò ngh c C tr C qu¶n  ýnhµ, l  Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n b¶n Quy  Õ   ch qu¶n  ý l  sö  ông  µ  d nh chung  .c §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  2. Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng  b¸o. §i Ò u 3. C¸c  é,  ¬  B c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, Uû   thu Ch ph   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  µ    chøc,c¸ ¬ v c¸c tæ     nh©n  ã  ªnquan  Þu  c li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 Q uy   Õ ch q u ¶ n  l ý s ö  d ô n g  n h µ  c h u n g  c   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 10/2003/Q§­BXD   ngµy  th¸ng04  03    n¨m 2003  ña  é  ëng  é  ©y  ùng) c B tr BX d C h ¬ n g  I c¸c q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ôc  ch  ña  Öc  1. M ®Ý c vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ýsö  ông  µ  l  d nh chung  : c  1. Nh»m     duy  × chÊt l ng,kiÕn  óc,c¶nh  tr    î   tr   quan, vÖ     sinh  m«i  êng, ­  tr   trËttù­x∙héivµ  ù  toµn  ña  µ           s an  c nh chung  ,gãp  Çn  ©ng  c  ph n cao  iÒu  Ön  ® ki sèng trong c¸ckhu  µ     nh chung  ;c 2. Quy  nh   ®Þ quyÒn  µ  v tr¸ch nhiÖm   ña    c c¸c  chøc, c¸  ©n   tæ    nh trong  viÖc  qu¶n  ýsö  ông  µ  l  d nh chung  ; c  3. X¸c  Ëp    ×nh    l m« h qu¶n  ýnhµ  l  chung    c theo  nguyªn t¾c    éiho¸ kÕt    x∙h     hîp víi         trßqu¶n  ýNhµ   íccña    Êp  Ýnh  Òn. vai l  n  c¸cc ch quy   §i Ò u 2. Quy  Õ   µy  îc ¸p  ông  i  íic¸c  ¹inhµ  ch n ®   d ®è v   lo   chung   cã  c nhiÒu  ñ  ë  ÷u, bao  å m   µ  ch s h   g nh chung    ©y  ùng  íi hoÆc   ©y  ùng  ¹ cx d m  x d l i theo dù    µ  µ    ¸n v nh chung    îcx©y  ùng  íc®©y. c®   d tr   §i Ò u      Ých  õng÷: 3. Gi¶ith t  Trong  Quy  Õ   µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    ch n       d  ®© ®   nh sau: 1. “Nhµ    chung  ” lµ nhµ  Òu  Çng,nhiÒu  é  ; cã  Êu  óckiÓu    c    nhi t   h ë   c tr   c¨n hé  Ðp  Ýn; cã  èi®i, cÇu  kh k   l    thang chung  µ  Ö   èng  Õt  Êu  ¹  Çng  ö  v h th kc ht s dông chung;  2. “Cô m   µ    nh chung  ” lµ khu  µ    ã  õ hai nhµ  c    nh ë c t     chung    ëlªntrong c tr       cïng  ét  a   iÓ m   ©y  ùng  ña  ïng  ét  ñ  u     m ®Þ ® x d cc m ch ®Ç t hoÆc   ét  m khu  µ  nh chung    îcx©y  ùng  íc®©y;  c®   d tr     3. “Chñ  u  ” lµ ngêichñ  ë  ÷u    ®Ç t       s h hoÆc   îcgiao qu¶n  ýsö  ông  èn, ®    l  d v  huy  ng  èn    ùc hiÖn  u    ©y  ùng  µ  ®é v ®Ó th   ®Ç tx d nh chung    c theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;     4. “PhÇn  ë  ÷u    s h riªng”trong nhµ      chung    c bao  å m   Çn  Ön  Ých    g ph di t bªn trong c¨n hé      (bao  å m   diÖn  Ých  g c¶  t ban c«ng,l«gia g ¾n  Òn víi   é  );      li     h ®ã   c¨n phÇn  Ön  Ých  di t kh¸c nh:cöa  µng,ki­ t,siªuthÞ,v¨n phßng  µ  ÷ng  Çn     h   è        v nh ph kh¸c® îcc«ng  Ën  µsë  ÷u     nh l   h riªngtheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt;   5. “PhÇn  ë  ÷u    s h chung” trong  µ    nh chung   bao  å m   Çn  Ön  Ých  c g ph di t cßn  ¹(trõphÇn  Ön  Ých  éc së  ÷u  l    i di t thu   h riªngnªu  ¹ kho¶n  §iÒu  µy);phÇn    t  i 4  n   kh«ng  gian  µ  Ö   èng  Õt  Êu  Þu  ùc,trang  Õt bÞ   ü  Ët dïng  v h th kc ch l  thi   k thu  
 3. 3 chung  trong  µ  nh chung   (khung  ét,t ng, sµn, m¸i,s©n  îng,hµnh  c c  ê      th   lang,   cÇu  thang  é,thang  b  m¸y,® êng    tho¸t Ó m,  ång x¶    ép  ü  Ët,n¬i®Ó    hi l   r¸c, h k thu     xe; h Ö   èng  Êp  iÖn,  íc,ga, th«ng    ªnl¹c,ph¸tthanh, truyÒn  ×nh,   th c ® n   tinli         h   tho¸tníc,b Ó   èt,thu  ,    ph   l«i cøu ho¶.. ) h Ö   èng  Õt  Êu  ¹  Çng  ü  Ët . ; th kc ht k thu   ngoµinhµ  ¾n  íi µ    g v nh chung    ;  c ®ã 6. “B¶o  ìng  nh  ú” nhµ    d ®Þ k  chung    µ viÖc  cl  b¶o  ìng  d theo chu  ú    k quy ®Þnh  nh»m  b¶o  ¶m   ® cho c¸c  é   Ën  Õt  Êu,  b ph kc trang  Õt bÞ   ü  Ët, thi   k thu   phÇn  µn  Ön kh«ng  Þ    áng  ícthêih¹n; ho thi   b hh tr     7.“Söa  ÷a  t  Êt”nhµ    ch ®é xu   chung    µviÖc  öa  ÷a  cl  s ch kh«ng  theo  chu  ú  k quy  nh    ¾c  ôc  ÷ng    áng    ®Þ ®Ó kh ph nh hh ph¸tsinh;  8.  ñ  ë  ÷u  Çn  ë  ÷u  “Ch s h ph s h riªng”trong  µ    nh chung   lµ tæ  c   chøc, c¸    nh©n  ã  Òn  ë  ÷u  îp ph¸p  Çn  ë  ÷u  c quy sh h  ph s h riªngnªu  ¹    tikho¶n  §iÒu  µy  4  n theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt(sau ®©y  äichung  µchñ  ë  ÷u);      g  l  sh 9. “Chñ  ö  ông  µ    sd nh chung  ” lµ chñ  ë  ÷u  c    s h hoÆc   chøc, c¸ nh©n  tæ     ®ang  ö  ông  îp ph¸p phÇn  ë  ÷u  sd h    s h riªngtrongnhµ      chung  ; c  10.“HéinghÞ  µ      nh chung  ”lµHéi nghÞ    ñ  ö  ông  µ  c      c¸cch s d nh chung  ; c 11. “Ban    qu¶n  Þ nhµ  tr   chung  ” lµ Ban  îcthµnh  Ëp    c    ®  l ®Ó thay m Æt       c¸c chñ  ö  ông  µ  sd nh chung    ùc hiÖn  c th   gi¸m      ¹t®éng  ªnquan  íqu¶n  ý s¸tc¸cho   li   t  i l  sö  ông  µ  d nh chung    c (sau ®©y  äichung  µBan    g  l  qu¶n  Þ); tr 12.“Doanh    nghiÖp  qu¶n  ýnhµ  l  chung  ”lµdoanh  c    nghiÖp  îcthµnh  Ëp ®  l  vµ  ¹t®éng  ho   theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët ®Ó   ùc  Ön  Öc  lu   th hi vi qu¶n  ý vµ  l  cung  Êp    Þch  ô  µ  c c¸cd v nh chung  . c §i Ò u    éi dung  4. N   qu¶n  ýsö  ông  µ  l  d nh chung  ,gå m: c  1.Qu¶n  ýsö  ông  Çn  ë  ÷u    l  d ph s h chung; 2.Qu¶n  ýsö  ông  Çn  ë  ÷u    l  d ph s h riªng; 3.Tæ     chøc  ùc hiÖn  th   qu¶n  ýnhµ  l  chung  ;  c  4.Kinh  Ý  ôc  ô    ph ph v c«ng    t¸cqu¶n  ýnhµ  l  chung  ; c 5.Gi¶iquyÕt tranhchÊp  µ  ö  ýviph¹m;        v x l    6. Tr¸ch nhiÖ m   ña  û       c U ban  ©n  ©n    Êp  nh d c¸c c trong c«ng      t¸cqu¶n  ýsö  l  dông  µ  nh chung  . c C h ¬ n g  II Q u ¶ n  l ý s ö  d ô n g  n h µ  c h u n g  c M ô c  I Q u ¶ n  lý s ö   ô n g  p h Ç n  s ë  h ÷ u  ch u n g d
 4. 4 §i Ò u 5.  êi sö  ông  µ  Ng   d nh chung    îp  c h ph¸p  ã  Òn  ×nh  ng   c quy b ®¼ trong viÖc  ö  ông  Çn  ë  ÷u    sd ph s h chung  µ  ã  Üa  ô  Êp  µnh  ng    v c ngh v ch h ®ó c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýsö  ông  µ  l  d nh chung  ,®ãng  ãp  y    c  g ®Ç ®ñ kinh phÝ  ôc    ph vô c«ng    t¸cqu¶n  ývµ  l   cung  Êp    Þch  ô  µ  c c¸cd v nh chung    c theo quy  nh  ña    ®Þ c Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u    êisö  ông  µ  6. Ng   d nh chung    ã  Üa  ô: c c ngh v 1. ChÊp  µnh  éiquy  ö  ông, c¸c quy  nh  Ò   ÷ g×n, b¶o    h n  sd    ®Þ v gi     qu¶n  µi t  s¶n  éc phÇn  ë  ÷u  thu   s h chung;thùc hiÖn  ng        ®ó c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v phßng  ch¸y,   ch÷a ch¸y,vÖ     sinh c«ng  éng, trËttù ­ trÞ an; ph¸thiÖn  µ    c              v ng¨n chÆn   Þp  k thêic¸chµnh      ¹m  Çn  ë  ÷u     viviph ph s h chung  trong nhµ    chung  ; c 2. Ng êilµm    áng  µis¶n  éc phÇn  ë  ÷u      hh t  thu   s h chung  × ph¶ikh«iphôc  th       l¹nguyªn tr¹nghoÆc   åith ng  Öth¹i   i     b   ê thi   ; 3. T¹o  iÒu  Ön  Ën  î ®Ó   êi cã    ® ki thu l   i ng   tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn  Öc      th   vi b¶o dìng,söa  ÷a  i víi Çn  ë  ÷u    ch ®è     ph s h chung.Ng êicã  µnh       h vic¶n  ëg©y  Öt tr   thi   h¹i®Õ n   îÝch    l  i chung  × ph¶ibåith ng  µ  Þ   ö  ýtheo  th       ê v b x l  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËt; 4. §ãng  ãp  y    µ  ng  êih¹n      g ®Ç ®ñ v ®ó th   c¸ckho¶n  kinh phÝ    ph¶inép    theo  quy  nh    ùc hiÖn  Öc  ®Þ ®Ó th   vi qu¶n  ý,vËn  µnh, b¶o  ìng  µ  öa  ÷a  Ö   l  h   d v s ch h thèng trangthiÕtbÞ  µ  µis¶n  éc phÇn  ë  ÷u      v t  thu   s h chung. §i Ò u 7.  Öc  Vi b¶o  × nhµ  tr   chung    îc thùc hiÖn  c®     theo quy  nh  ¹ ®Þ ti  Th«ng   è  ts 05/2001/TT­ BXD   µy  th¸ng 8  ng 30    n¨m  2001  ña  é   ©y  ùng  µ  c BX d v c¸cv¨n b¶n     quy  ¹m  ph ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan.       li     §i Ò u  8. ViÖc  ö  ông, khai th¸c,b¶o  ìng  µ  öa  ÷a  Ö   èng  sd       d v s ch h th c«ng  ×nh  ¹  Çng  ü  Ët vµ  tr ht k thu   trang thiÕtbÞ   ö  ông      sd chung ph¶itu©n  ñ   th   c¸c chØ  Én  ña  µ  ÕtkÕ,  Õ   ¹ovµ    d c nh thi   ch t   quy  ×nh,quy  ¹m  c¬  tr   ph do  quan  Nhµ   íccã  Èm  Òn  n   th quy ban  µnh.   h     §i Ò u    Öc  9. Vi qu¶n  ýsö  ông  µ      i  íiphÇn    l  d v khaith¸c®è v   kinh doanh,   dÞch  ô  v trong nhµ    chung    c ph¶itu©n  ñ theo  ng    th   ®ó quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   ch nµy  µ    v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña  ¬    c quan  µ   íccã  Èm  Òn. Nh n   th quy   M ô c  2 q u ¶ n  lý s ö  d ô n g  p h Ç n  s ë  h ÷ u  riªng  §i Ò u 10. ñ   ë  ÷u  îc Nhµ   íc b¶o  é  Çn  ë  ÷u   Ch s h ®   n  h ph s h riªng cña    m × nh trong nhµ    chung    c theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  lu   quy  nh  ña  ®Þ c Quy  chÕ   µy. n
 5. 5 §i Ò u  11. ñ   ö  ông  µ   Ch s d nh chung   cã  c tr¸ch nhiÖm   ÷  ×n, b¶o    gi g   qu¶n  µ  ö  ông  Çn  ë  ÷u  vsd ph s h riªngtheo ®óng  ôc  ch, c«ng      m ®Ý   n¨ng  ÕtkÕ   thi   vµ    c¸cquy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u    12. B¶o  ìng,söa  ÷a  Çn  ë  ÷u  d   ch ph s h riªng: 1.Chñ  ë  ÷u  ã    s h c tr¸chnhiÖ m    b¶o  ìng,söa  ÷a  Çn  ë  ÷u  d   ch ph s h riªngcña    m × nh.  ñ   ë  ÷u  ã  Ó  ù thùc hiÖn  Ch s h c th t     hoÆc   thuªngêikh¸c thùc hiÖn,nhng            kh«ng  îc lµm  ®  ¶nh  ëng  n   ù  toµn, c¶nh  h ®Õ s an    quan, kiÕn  óc cña  µ    tr   nh chung  . Trong  êng  îp  êi sö  ông  c  tr h ng   d kh«ng  ph¶ilµ chñ  ë  ÷u  èn  ùc    s h mu th   hiÖn  Öc  öa  ÷a  Çn  ë  ÷u  vi s ch ph s h riªngth×   ph¶i® îcchñ  ë  ÷u  ng       s h ®å ý b»ng  v¨n b¶n.     2.ViÖc    b¶o  ìng,söa  ÷a  d   ch ph¶itu©n  ñ c¸cquy  nh    th     ®Þ sau:    2.1.Ph¶ib¸o cho       Ban qu¶n  ÞbiÕttr c05  µy  Ò   éidung  µ  Õn ®é   tr     í   ng v n   v ti   c«ng  Öc.N Õ u   Öc  vi   vi b¶o  ìng,söa  ÷a  ã  d   ch c ¶nh  ëng  n     h ®Õ c¸c c¨n  é  ©n  hl cËn  ×  th ph¶ibè  Ý thêigian thÝch  îp vµ    tr       h   th«ng  cho    é  ©n  Ën  Õt b¸o  c¸c h l c bi   vÒ   Þch  ×nh,thêigian  ùc hiÖn  l tr    th   c«ng  Öc.Trong  êng  îp  vi   tr h ph¶ithuªngêi       kh¸c thùc hiÖn  ×      th ph¶ith«ng  cho    b¸o  Ban  qu¶n  Þ danh  tr   s¸ch cô  Ó  ÷ng    th nh c¸nh©n  îcthuªthùc hiÖn  Öc    ®      vi b¶o  ìng,söa  ÷a; d   ch 2.2.Chñ  ö  ông  µ    sd nh chung    µ  êi® îcthuªthùc hiÖn  Öc  c v ng         vi b¶o  ìng, d   söa  ÷a  ch ph¶igi÷ g×n  Ö      v sinh chung; n Õu  µm    áng  Çn  ë  ÷u      l hh ph s h chung  hoÆc   Çn  ë  ÷u  ph s h riªng cña  êi kh¸c th×    ng     ph¶i kh«i phôc  ¹      li nguyªn  ¹ng tr   hoÆc   åith ng; b  ê 2.3.ViÖc    b¶o  ìng,söa  ÷a  Çn  ë  ÷u  d   ch ph s h riªngph¶i®¶m       b¶o  ù  èng  s th nhÊt,®ång  é  ña  µn  é  µ    b c to b nh chung  . c  M ô c  3 N h ÷ n g  h µ n h  vi  Þ  n g hiª m  c Ê m   b §i Ò u    13. Nghiªm  Ê m   ñ  ö  ông  µ  c ch s d nh chung    ùc hiÖn    µnh  c th   c¸c h visau  y:    ®© 1. C¬i níi  Õm  ông  Ön  Ých,kh«ng    , chi d di t   gian thuéc phÇn  ë  ÷u      s h chung  díi äi  ×nh   mh thøc;®ôc      ¹o,   ph¸,c¶it     ì hoÆc   µm  th¸od   l thay ® æi  Çn  Õt  Êu    ph kc chÞu  ùc,h Ö   èng  ¹ tÇng  ü  Ët,trang thiÕtbÞ  ö  ông  l   th h  k thu       sd chung,kiÕn  óc   tr   bªn  µicña  µ  ngo   nh chung  ;lµm    áng  µis¶n  éc phÇn  ë  ÷u  c  hh t  thu   s h chung; 2. G © y   Õng  n      ti å qu¸ møc  quy  nh;  µm  ®Þ l ¶nh  ëng  n   Ëttù,trÞ an  h ®Õ tr       nhµ  chung  ; c 3. X¶      r¸cth¶i  íc th¶i, Ý  ,  n  kh th¶i  Êt ®éc  ¹ibõa  ; ©y  Êm,  ét,«  ,ch   h  b∙i g th d  nhiÔ m  m«i  êng; ch¨n  tr   nu«i gia sóc, gia cÇ m         trong khu  ùc  éc  Çn  ë  v thu ph s h÷u chung;   4. Qu¶ng    Õt,vÏ tr¸ quy  nh    c¸o,vi       i ®Þ hoÆc   ã  ÷ng  µnh    c nh h vi kh¸c m µ     ph¸p luËtkh«ng     cho  Ðp.Thay  æi  Õt  Êu,thiÕtkÕ   ña  Çn  ë  ÷u  ph ® kc    c ph s h riªng   (x©y êng  t ng¨n    Æt   µn, di chuyÓn    lªn m s    c¸c trang  ÕtbÞ   µ  Ö   èng  ü  thi   v h th k thuËt g ¾n   íiphÇn  ë  ÷u    v  s h chung, ®ôc    ph¸  hé, c¬iníidiÖn  Ých  íim äi  c¨n        t d  h×nh thøc);
 6. 6 5. Sö   ông   d hoÆc  cho  êi kh¸c sö  ông  Çn  ë  ÷u  ng    d ph s h riªngtr¸ víim ôc       i ®Ých quy  nh; ®Þ 6. Nu«igia sóc,gia cÇ m           trong khu  ùc  éc së  ÷u    v thu   h riªnglµm   ¶nh  ëng  h tí trËttù,m ü         quan  µ  i v m«i  êng  èng  ña    é  tr s c c¸c h kh¸c vµ    khu  ùc  v c«ng  éng  c (nÕu  nu«i vËt    c¶nh  ×  th ph¶i ®¶m     b¶o  ©n  ñ  ng  tu th ®ó quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  luËt) . 7. Kinh    doanh    µnh  c¸c ng nghÒ   µ    ¹  µng  v c¸c lo ih ho¸  Ô   ©y  dg ch¸y,næ     (kinhdoanh  µn,ga,vËtliÖu næ   µ    µnh  Ò   ©y    h         v c¸cng ngh g nguy  Ó m   hi kh¸c); 8. Kinh doanh dÞch vô g©y  ån µo, « nhiÔ m  m«i tr ng (nhµ hµng  ê kara«kª,vò  êng, söa  ÷a  m¸y, «      æ     tr   ch xe    t«;lß m gia  óc  µ    ¹t®éng  s v c¸c ho   dÞch  ô  ©y  nhiÔm  v g «  kh¸c). C h ¬ n g  III t æ  c h ø c th ù c hi Ö n  q u ¶ n  l ý n h µ  c h u n g  c §i Ò u    14. Tr¸chnhiÖm  ña  ñ  u  :   c ch ®Ç t 1. Th«ng    íng dÉn    b¸o,h   cho  êicã  ng   nhu  Çu  c mua  hoÆc     µ  thuªnh chung  c  ¾ m   ÷ng    n v c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýsö  ông  µ  l  d nh chung    c quy  nh  ¹ Quy  ®Þ t i chÕ   µy  íckhithùc hiÖn  Öc  hoÆc   n tr       vi b¸n  cho    µ  thuªnh chung  . c 2. Sau    khi b¸n  µ  v cho  thuª ® îc trªn 80          % tæng  è  s c¨n  é  h trong  µ  nh chung  , chñ  u    cã  c  ®Ç t tr¸ch nhiÖ m   ñ  ×,phèi hîp  íic¬    ch tr     v   quan  Ýnh  ch quyÒn,  c«ng  phêng, x∙,thÞ  Ên  ë  ¹  µ    ñ  ö  ông  chøc  éi an     tr s t i c¸c ch s d v tæ  H  nghÞ  µ  nh chung      Çu  c ®Ó b Ban  qu¶n  Þ.Chñ   u    ã  tr   ®Ç t c tr¸chnhiÖ m   Èn    chu bÞ     éidung  ªnquan    c¸c n   li   ®Ó th«ng  qua  éi nghÞ  H  xem   Ðt,quyÕt  nh  ù  x  ®Þ (d th¶o néiquy  ö  ông  µ     sd nh chung  ;dù  Õn  ©n  ù  c   ki nh s Ban  qu¶n  Þ,c¸ckho¶n  tr     kinhphÝ    ph¶i®ãng  ãp);   g 3. Khi cha  µnh  Ëp  îc Ban     th l®  qu¶n  Þ,chñ  u    ã  tr   ®Ç t c tr¸chnhiÖ m   ¶m     ® nhËn  ùc hiÖn  th   chøc n¨ng  ña  c Ban  qu¶n  Þ quy  nh  ¹  Òu  cña  tr   ®Þ ti §i 16  Quy   chÕ   µy; n 4. LËp  Õ   ¹ch  µ  chøc    k ho v tæ  (hoÆc thuª ®¬n  Þ  ã      v c t c¸ch  ph¸p  ©n)  nh thùc hiÖn    b¶o  ×phÇn  ë  ÷u  tr   s h chung  trong nhµ    chung    õviÖc  c (tr   duy      tu,b¶o dìng quy  nh  ¹  iÓ m   ®Þ ti ® 1.1  µ    v 1.2,kho¶n    Òu  cña  1, §i 19  Quy  Õ   µy    ch n do doanh  nghiÖp qu¶n  ýnhµ  l  chung    ùc hiÖn). c th     Néi  dung c«ng    t¸cb¶o  × vµ  ån  èn  ôc  ô  tr   ngu v ph v b¶o  × phÇn  ë  ÷u  tr   sh chung trong nhµ    chung    ùc hiÖn  c th   theo quy  nh  ¹ Th«ng   è    ®Þ t i ts 05/2001/TT­ BXD   µy  th¸ng 8  ng 30    n¨m  2001  ña  é   ©y  ùng  íng dÉn  c BX d h  c«ng    t¸cb¶o  × tr   c«ng  ×nh x©y  ùng;  tr   d   5. H íng  Én  Öc  ö  ông      d vi s d c¸c trang thiÕtbÞ       trong nhµ    chung    µ    c v tæ chøc  o   ¹o,tËp  Ên  ®µ t   hu chuyªn  m«n,  nghiÖp  ô  Ò   v v qu¶n  ý sö  ông  µ  l  d nh chung   cho  c c¸c  µnh  th viªn Ban    qu¶n  Þ vµ  tr   c¸c  chøc, c¸  ©n  ã  ªn tæ    nh c li   quan.  
 7. 7 §i Ò u      15. Tæ chøc  qu¶n  ýnhµ  l  chung  : c 1. Doanh    nghiÖp qu¶n  ýnhµ  l  chung    ¶m   Ën  Öc  c® nh vi qu¶n  ývµ  l   cung  cÊp    Þch  ô  µ  c¸cd v nh chung   c th«ng  qua  îp ®ång  ý  íi h  k v  Ban  qu¶n  Þ; tr 2. Trong  êng  îp    a   µn  a  ã  tr h trªn ®Þ b ch c doanh nghiÖp  qu¶n  ý nhµ  l  chung    ×  ñ  u    ã  c th ch ®Ç t c tr¸chnhiÖm   ¶m   Ën  Öc    ® nh vi qu¶n  ývµ  l   cung  Êp  c c¸cdÞch  ô  µ    v nh chung  . c  §i Ò u    16. Ban  qu¶n  Þ: tr 1.Ban    qu¶n  Þlµngêi®¹idiÖn  tr        cho    ñ  ö  ông  µ  c¸cch s d nh chung    c nh»m   b¶o  Ö     Òn  îhîp ph¸p cña    ñ  ö  ông  v c¸cquy l     i   c¸cch s d trong nhµ    chung    ;  c ®ã 2. M çi    khu  µ    ng  é, khÐp  Ýn, cã  nh ë ®å b  k   ranh  í riªng biÖt;m çi  ô m   gi i       c nhµ chung   c hoÆc   ét  µ  m nh chung    c  Ëp  îc thµnh  Ëp  ét  c ®é l ®   l m Ban  qu¶n  trÞ;      3.Thµnh      viªnBan  qu¶n  Þgå m     idiÖn  ña  ñ  ö  ông,chñ  u   tr   c¸c®¹   c ch s d   ®Ç t doanh  ,  nghiÖp  qu¶n  ývµ  l   c«ng  phêng,x∙,thÞ  Ên së  ¹   çi  an     tr   t iM Ban  . qu¶n  trÞ Ýt  Êt ph¶icã  (ba)thµnh    idiÖn    nh     03    viªn®¹   cho    ñ  ö  ông  îcbÇu  c¸c ch s d ®  theo  nguyªn  ¾c  a   è. M çi  µ  t ® s  nh chung   trong  c khu  µ  nh chung   ® îc x©y  c   dùng  íc ®©y   tr   hoÆc   trong  ô m   µ  c nh chung   ph¶i cã  t  Êt  (mét) ®¹i c   Ý nh 01     diÖn  ñ  ö  ông  ch s d tham    gia Ban  qu¶n  Þ.C¬   tr   quan  c«ng  phêng, x∙,thÞ  an     trÊn së  ¹   ñ  u   vµ    t ich ®Ç t  doanh  ; nghiÖp  qu¶n  ýcö  (mét)®¹idiÖn  l   01     tham    gia Ban  qu¶n  Þ.C¸c  µnh    tr   th viªnBan  qu¶n  Þ bÇu  ëng  tr   tr Ban    iÒu  µnh    ®Ó ® h c¸c ho¹t®éng    trong nhiÖm   ú  îcgiao.NhiÖ m   ú  ña    k®    k c Ban  qu¶n  Þ tèi®a  µ03  tr     l   n¨m    (36 th¸ng). 4.Ban    qu¶n  Þcã  Ö m  ô: tr   nhi v 4.1.Theo  âi,gi¸m    Öc  ùc  Ön    d  s¸tvi th hi b¶o  µnh, b¶o  × nhµ  h   tr   chung    c theo quy  nh;   ®Þ 4.2.X ©y  ùng  éiquy  ö  ông  µ    d n  sd nh chung    ïhîp víi ×nh  ×nh,®iÒu  c ph       t h   kiÖn  ô  Ó  ña  µ  c th c nh chung    µ    c v c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy    ×nh ch n ®Ó tr   Héi nghÞ  µ    nh chung    c xem  Ðt,th«ng  x  qua.Phèihîp víi        doanh  nghiÖp  qu¶n  ý l  nhµ chung    chøc  äp  êng  ú  µ  t  ÊtHéi nghÞ  µ  c tæ  h th k v ®é xu     nh chung  ; c  4.3.Thu  Ëp,tæng  îp c¸c ý  Õn,kiÕn  Þ  ña    ñ  ö  ông  ªn   th   h     ki   ngh c c¸c ch s d li   quan  í c«ng    t i t¸cqu¶n  ýsö  ông  µ  l  d v cung  Êp    Þch  ô  µ  c c¸c d v nh chung      c ®Ó phèihîp víi   chøc,c¸nh©n  ã  ªnquan        tæ  c¸c    c li   xem  Ðt,gi¶i x     Õt;quy 4.4.Ký  îp  ng  íidoanh    h ®å v  nghiÖp  qu¶n  ýnhµ  l  chung      ùc hiÖn  c ®Ó th   viÖc  qu¶n  ývµ  l   cung  Êp    Þch  ô;gi¸m    ¹t®éng  ña  c c¸c d v  s¸tho   c Doanh  nghiÖp  qu¶n  ýnhµ  l  chung    c theo néidung  îp ®ång  ∙  ý;    h  ®k 4.5. Phèi hîp  íic¬      v   quan  Ýnh  ch quyÒn  a   ¬ng, tæ  ©n  è    ®Þ ph  d ph ®Ó thùc hiÖn  ètviÖc  ©y  ùng  Õp  èng      t  xd n s v¨n minh,gi÷g×n  Ëttùan  µn    éi    tr     to x∙h   trongnhµ    chung    îcgiao qu¶n  ý; c®     l 4.6.Thùc  Ön      hi c¸cc«ng  Öc  vi kh¸cdo  éi nghÞ  µ   H  nh chung    c giao. 5.Ban    qu¶n  Þcã  Òn: tr   quy 5.1 Lùa  än    ch doanh  nghiÖp qu¶n  ýnhµ  l  chung  ;ký  îp ®ång  íi c  h   v  doanh  nghiÖp qu¶n  ýnhµ  l  chung  ;huû  á  îp ®ång  c  bh  trong tr ng  îp doanh   ê h   nghiÖp  ®ã   kh«ng  ùc thiÖn ®óng  th     cam   Õt; k
 8. 8 5.2 C¸c  µnh      th viªnBan  qu¶n  Þ® îchëng  ô  Êp  tr     ph c tr¸chnhiÖ m    theo    quy ®Þnh  ña  éi nghÞ  µ  c H  nh chung  . c §i Ò u    éi nghÞ  µ  17. H   nh chung  : c 1. Héi nghÞ  µ     nh chung    c ph¶icã  t  Êt 70%   idiÖn    ñ  ö  ông    Ý nh   ®¹   c¸c ch s d trong nhµ    chung      c ®ã tham  ù; ®ång  êicã  ù  d  th   s tham    ña  idiÖn  ñ  gia c ®¹   ch ®Ç u    t(hoÆc  doanh nghiÖp  qu¶n  ýnhµ  l  chung  ) vµ  idiÖn  Ýnh  Òn, c   ®¹   ch quy   c«ng  phêng, x∙,thÞ  Ên  ë  ¹   éi  Þ   µ  an     tr s t i H ngh nh chung    îc tæ  . c ®   chøc  çi  m n¨m  ét  Çn.Trong  êng  îp cÇn  Õtth× Ban  ml  tr h  thi     qu¶n  Þcã  Ó  iÖutËp  éi tr   th tr   H   nghÞ  µ  nh chung    t  Êt; c ®é xu   2.Héi nghÞ  µ     nh chung    îctæ  c ®   chøc  nh»m: 2.1 B Çu  íi,     m   sung,thay ® æi    µnh    bæ     c¸cth viªnBan  qu¶n  Þ; tr 2.2 Th«ng qua  éi quy  ö  ông  µ    n  sd v c¸c quy  nh  ªnquan  í néi dung  ®Þ li   ti     c«ng  Öc  vi qu¶n  ýsö  ông  µ  l  d nh chung  ; c 2.3  Ó m   iÓ m,  ¸nh    Õt  Ki ® ® gi¸k qu¶  ùc hiÖn  th   Quy  Õ   ch qu¶n  ýsö  ông  l  d nhµ  chung  ;c 2.4 Quy Õt  nh    Ên    Çn  Õtkh¸ccã  ªnquan.   ®Þ c¸cv ®Ò c thi     li     §i Ò u    18. Doanh  nghiÖp  qu¶n  ýnhµ  l  chung  : c  1. Doanh    nghiÖp qu¶n  ýnhµ  l  chung    îcthµnh  Ëp  µ  ¹t®éng  c®   l v ho   theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   2. Chñ   u    îc phÐp  µnh  Ëp    ®Ç t ®   th l doanh  nghiÖp qu¶n  ýnhµ  l  chung    c ®Ó   ¶m   Ën  Öc  ® nh vi qu¶n  ývµ  l   cung  Êp    Þch  ô  µ  c c¸c d v nh chung   c quy  nh   ®Þ t¹ Quy  Õ   µy;   i ch n   3. Doanh    nghiÖp  qu¶n  ý nhµ  l  chung    îc nhËn  îp  ng  c®   h ®å qu¶n  ý sö  l  dông  µ  v cung  Êp    ¹t®éng  Þch  ô  c c¸c ho   d v cho  Òu  µ  nhi nh chung   trªnm ét  c   hoÆc   Òu  a   µn  nhi ®Þ b kh¸c nhau; phèi hîp  íiBan        v  qu¶n  Þ trong  Öc  tr   vi xem   xÐt,quyÕt  nh  õng    ®Þ d cung  Êp    ¹t®éng  Þch  ô  i víic¸c hé  c c¸c ho   d v ®è       kh«ng  ®ãng  ãp    g c¸c kho¶n  thu theo quy  nh   ®Þ hoÆc   è      ¹m    c ý vi ph c¸c quy  nh   ®Þ qu¶n  ýsö  ông  µ  l  d nh chung  ;kÕt  îp víiban  c  h   qu¶n  Þ ®Ó     Õt  ÷ng  tr   gi¶iquy nh vÊn      ®Ò ph¸tsinh trong qu¶n  ýsö  ông  µ      l  d v cung  Êp    Þch  ô  µ  c c¸c d v nh chung  c  Õu  ã); (n c 4. Doanh    nghiÖp qu¶n  ýnhµ  l  chung    ùc hiÖn    éidung  c th   c¸cn   c«ng  Öc  vi qu¶n  ýsö  ông  µ  l  d nh chung    c quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ ti  19  Quy  Õ   µy  ch n theo  îp h  ®ång  ý  íi k v  Ban qu¶n  Þ. tr   §i Ò u    éi dung  19. N   c«ng  Öc  vi qu¶n  ýsö  ông  µ  l  d nh chung  ,gå m:  c  1.Qu¶n  ýsö  ông:   l  d 1.1. Qu¶n  ý sö  ông,    l  d duy    tu, b¶o  ìng  d c¸c  trang, thiÕt bÞ   ö  ông      sd chung trong nhµ    chung    Çu  c (c thang  m¸y, tr¹m  ¬ m   íc,m¸y    b n  ph¸t®iÖn, h Ö       thèng  Êp,tho¸t ícvµ    c      c¸ctrangthiÕtbÞ  n     kh¸c);
 9. 9 1.2.Qu¶n  ýsö  ông, duy      l  d   tu,b¶o  ìng  Çn  Ön  Ých  µ  d ph di t v kh«ng  gian  thuéc së  ÷u    h chung  trong nhµ    chung    µnh  c (h lang,cÇu    thang  é, t ng, trÇn, b  ê     m¸inhµ  µ    é  Ën    v c¸cb ph kh¸c); 1.3.Qu¶n  ý,   l  b¶o  qu¶n  µi Öu,hå  ¬  µ; t  li   s nh 1.4.KiÓ m     «n  c    i  îng  ã  ªnquan    tra,® ®è c¸c ®è t c li   trong viÖc  ùc  Ön    th hi néiquy,quy  Õ;     ch 1.5.C¸c  éidung    n  qu¶n  ýkh¸ccã  ªnquan. l    li   2.C¸c    c«ng  Öc  Þch  ô:  vi d v  2.1.B¶o  Ö   ninh,trËttù;tr«ng gi÷xe  p,xe    v an           ®¹   m¸y,«    Ðt  än  Ö     t«;qu d v sinhc«ng  éng,thu gom       c    r¸cth¶i  ;   2.2.VËn  µnh  Ö   èng    h h th trang  ÕtbÞ   ö  ông  thi   s d chung  ¬m  íc,vËn  (b n  hµnh  thang  m¸y,m¸y    iÖn  µ    ÕtbÞ    ph¸t® v c¸cthi   kh¸c); 2.3.Ch¨m  ãc  ên    s v hoa,th¶m  á    c xung  quanh  µ  nh chung    Õu  ã);  c (n c   2.4.C¸c  Þch  ô    d v kh¸ccã  ªnquan  Õu  ã).   li   (n c C h ¬ n g  IV kinh p h Ý  p h ô c  v ô  q u ¶ n  l ý s ö  d ô n g  n h µ  c h u n g  c §i Ò u 20. Kinh  Ý   ôc  ô    ph ph v qu¶n  ýsö  ông  µ  l  d nh chung    µ kho¶n  cl  chiphÝ   Çn  Õt®Ó   ùc hiÖn    c thi   th   c«ng    t¸cqu¶n  ývµ  l   khaith¸c,vËn  µnh  Ö       h h thèng trang thiÕtbÞ       nh»m   ¶m   ® b¶o  iÒu  Ön  Ò   ninh,trËttù,vÖ   ® ki v an        sinh   vµ  ö  ông  Öu  sd hi qu¶  Çn  ë  ÷u  ph s h chung  trongnhµ    chung  . c  §i Ò u    èit ng ph¶i®ãng  ãp    Ý: 21. §  î     g kinh ph   Ng êi ®ang  ùc tiÕp  ö  ông    tr   sd c¨n  é   h (hoÆc   Çn  ë  ÷u  ph sh riªng kh¸c)     trong  µ  nh chung   cã  c tr¸ch nhiÖ m   ng  ãp    ®ã g kinh  Ý   ôc  ô  ph ph v qu¶n  ý sö  l  dông  µ  nh chung    .  c ®ã §i Ò u    kho¶n    Ý    ng  ãp: 22. C¸c  kinh ph ph¶i®ã g 1. Kinh  Ý     ùc hiÖn      ph ®Ó th   c¸c c«ng  Öc  vi qu¶n  ýsö  ông  µ  l  d nh chung  c nªu  ¹ kho¶n    Òu  vµ    t i 1,§i 19  c¸cc«ng  Öc  Þch  ô  t¹ c¸c®iÓ m       µ  vi d v nªu      i 2.2,2.3 v 2.4 kho¶n  §iÒu  cña  2  19  Quy  Õ   µy  Ban  ch n do  qu¶n  Þ phèi hîp  íidoanh  tr     v  nghiÖp  qu¶n  ýnhµ  l  chung    èng  Êt x¸c ®Þnh  ×nh Héi nghÞ  µ  c th nh     tr     nh chung  c xem  Ðt,chÊp  Ën; x  thu 2. C¸c  ¹  Ý   ninh,trËttù;phÝ     lo iph an       tr«ng  ÷ xe  p, xe  gi   ®¹   m¸y, xe  t«;   «    phÝ   Ö   v sinh nªu  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña    ti ® 2.1  2  19  Quy  Õ   µy  ùc hiÖn  ch n th   theo quy  nh  ¹  ®Þ t iNghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ  è  ®Þ c Ch ph s 57/2002/N§­   µy    CP ng 03 th¸ng 6    n¨m  2002  quy  nh    Õtthihµnh  ®Þ chiti     Ph¸p  Önh  Ý  µ  Ö  Ý  l ph v l ph (møc  thu c¸clo¹ phÝ  µy  Héi ®ång  ©n  ©n  Êp    i   n do    nh d c tØnh  quy  nh); ®Þ 3. C¸c  ¹  Ý   Þch  ô    lo iph d v kh«ng  êng  th xuyªn,nh: chiphÝ   ö  ông  iÖn      sd ® tho¹ic«ng  éng, thuª tr«ng gi÷ tµis¶n  µ      Ý     c         v c¸c chiph kh¸c (nÕu  ã) do      c   bªn cung  Êp  Þch  ô  µ  sö  ông  Þch  ô  ùtho¶ thuËn;   cd v v bªn  d d v t      
 10. 10 4. Phô  Êp    c cho    µnh    c¸c th viªnBan qu¶n  Þ (trõc¸c thµnh    chñ  tr       viªndo  ®Ç u    µ  t v doanh nghiÖp qu¶n  ýcö  l   tham    ùc hiÖn  gia)th   theo quy  nh  ña  ®Þ c Héi nghÞ  µ    nh chung  . c §i Ò u    23. Qu¶n  ý, ö  ông    l  ds c¸ckho¶n  kinhphÝ  ng  ãp:   ®ã g 1. Ng êi ®ang  ö  ông  µ      sd nh chung    ã  c c tr¸chnhiÖ m   ép    n theo  nh  ú  ®Þ k hµng  th¸ng c¸c kho¶n     kinh phÝ     quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  vµ    Òu  cña  1  2, §i 22  Quy   chÕ   µy  n cho  doanh nghiÖp  qu¶n  ý nhµ  l  chung  ; nép  c  kho¶n kinh  Ý     ph quy ®Þnh  ¹ kho¶n    Òu  cña  t i 4,§i 22  Quy  Õ   µy  ch n cho  Ban  qu¶n  Þ; tr 2. Doanh    nghiÖp qu¶n  ýnhµ  l  chung    îc sö  ông  ån  c®   d ngu kinh phÝ       do ngêi sö  ông  µ   d nh chung   ®ãng  ãp  c g theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vÒ   µi lu   t   chÝnh; 3. Ban    qu¶n  Þcã  tr   tr¸chnhiÖ m     theo  âi,gi¸m    Öc      µichÝnh  d  s¸tvi thu,chit   phôc  ô  v c«ng    t¸cqu¶n  ýsö  ông  µ  l  d nh chung  .c C h ¬ n g  V gi¶i u y Õ t tranh c h Ê p  v µ  x ö  l ý c¸c vi p h ¹ m  q §i Ò u      Õt  24. Gi¶iquy tranhchÊp:   1.C¸c    tranh chÊp  ªnquan  íquyÒn  ë  ÷u    li   t  i s h trong nhµ    chung    toµ ¸n c do      gi¶i   Õt; quy 2. C¸c    tranh chÊp  Ò   Òn  ö  ông    v quy sd trong nhµ    chung    îcgi¶iquyÕt c®       trªnc¬  ë  µ      é  ù hoµ      s ho gi¶i(c¸ch t   gi¶ihoÆc   Ban qu¶n  Þ,UBND   êng, x∙, tr   ph    thÞ  Ên së  ¹  chøc  µ  tr   t i tæ  ho gi¶i) N Õ u     . kh«ng  µ    îcth×  ho gi¶i®   chuyÓn  µ    to ¸n gi¶i   Õt; quy 3.C¸c    tranh chÊp  ªnquan  í viÖc    li   t  i qu¶n  ýsö  ông,vËn  µnh,khaith¸c, l  d   h       c¶it¹o,söa  ÷a     ch trong nhµ    chung    îc gi¶iquyÕt    ¬  ë  µ  c®     trªnc s ho gi¶i  Õ u   .N kh«ng  µ    îcth× Ban  ho gi¶ ®     qu¶n  Þ cã  tr   tr¸chnhiÖm     xem   Ðt,gi¶iquyÕt  x   theo  thÈm  Òn  quy quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy  Õ   µy  ch n hoÆc   c¸o c¬  b¸o    quan  Ýnh  Òn   ch quy së  ¹ xem   Ðt,gi¶i t i x     Õt;quy 4.C¸c    tranh chÊp  Ò   îp ®ång    vh  kinhtÕ    trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn         qu¶n  ý l  sö  ông  µ  d v cung  Êp  Þch  ô  µ  cd v nh chung    c theo  quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy  ch n sÏxö  ýtheo quy  nh  ña    l    ®Þ c ph¸p luËtvÒ   îp ®ång      h  kinh tÕ.   §i Ò u    ö  ýviph¹m: 25. X l     1. Ng êiviph¹m         c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýsö  ông  µ  l  d nh chung    c theo    quy ®Þnh  ña  c Quy  Õ   µy  ×  ú  ch n th tu theo  møc     Ï bÞ   ö  ýhµnh  Ýnh  ®é s   x l   ch hoÆc   truycøu    tr¸chnhiÖm  ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   2. Ng êi cã  µnh       h vibao che hoÆc   ¹o®iÒu  Ön  t  ki cho  êi kh¸c viph¹m  ng      c¸cquy  nh  Ò     ®Þ v qu¶n  ýsö  ông  µ  l  d nh chung      íi c tr¸v   i quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   ch nµy  × tuú theo  th     møc    ÏbÞ  ö  ýkû  ËthoÆc     ®é s   x l   lu   truycøu tr¸chnhiÖm   ×nh    h sù theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët.Trong  êng  îp  ©y  Öth¹ivÒ   Ët chÊt lu   tr hg thi     v     th× ph¶ibåith ng.           ê      
 11. 11 C h ¬ n g  VI Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a U û  b a n  n h © n  d © n  c¸c c Ê p  ® è i v íi « n g  t¸c  c   q u ¶ n  l ý s ö  d ô n g  n h µ  c h u n g  c §i Ò u 26. Tr¸ch nhiÖm   ña  û       c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng:   ¬ 1. T¹o  iÒu  Ön  ç  î   ® ki h tr  kinh phÝ    b¶o  ×nhµ  tr   chung    c nh»m   duy  ×chÊt tr     l ng,kiÕn  óc,c¶nh  î  tr   quan  ña    µ  c c¸c nh chung      a   µn  ï hîp víit×nh  c trªn®Þ b ph       h×nh  ùc tÕ  ña  õng ®Þa  ¬ng; th   c t   ph 2. ChØ   o  ®¹ c¸c  ¬  c quan  chøc  n¨ng  ã  ªnquan  iÓn  c li   tr khai viÖc  Õp   ti   nhËn  µ  v qu¶n  ý,khaith¸c,vËn  µnh  Ö   èng  Õt  Êu  ¹  Çng  l      h h th k c ht (bªn ngoµi     nhµ  chung  ) trong c¸c dù    µ    µ  c      ¸n nh ë v khu  «  Þ  íitheo  ng  éidung  ∙  ® th m   ®ó n   ® ® îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt;   c th quy phª duy   3. Xem   Ðt, quyÕt  nh   Öc  ©n   x  ®Þ vi ph giao tr¸ch nhiÖm     qu¶n  ý hµnh  l  chÝnh  µ  nh chung      õng ®Þa  µn; c trªnt   b 4. Ban  µnh  ¬  Õ     h c ch khuyÕn  Ých    iÓn c¸cdoanh  kh ph¸ttr     nghiÖp qu¶n  ý l  chung      ¸p  c ®Ó ® øng  nhu  Çu  c qu¶n  ýsö  ông  µ  l  d v cung  Êp    Þch  ô  µ  c c¸c d v nh chung   trªn®Þa   µn; tæng  Õt, ®¸nh    ×nh  ×nh  ùc  Ön  c   b  k  gi¸t h th hi qu¶n  ý sö  l  dông  µ  nh chung      a   µn      nh    ×nh  c trªn®Þ b ®Ó x¸c ®Þ m« h qu¶n  ýcã  Öu    l   hi qu¶ vµ  ã  ×nh  ch thøc biÓu  ¬ng,khen  ëng  Þp  êitheo thÈm  Òn;   d   th k th     quy 5.Xö  ýc¸cviph¹m    l      theo thÈm  Òn.   quy §i Ò u  27. Tr¸ch  Ö m   ña  û   nhi c U ban  ©n   ©n   µnh  è,  Þ    nh d th ph th x∙ thuéc tØnh  µ    Ën,huyÖn:   v c¸cqu   1. Theo  âi,kiÓm     µ    d  trav ph¸thiÖn  ÷ng  Ên    íng  ¾ c     nh v ®Ò v m ph¸tsinh     trong c«ng      t¸cqu¶n  ýsö  ông  µ  l  d nh chung      ö  ýtheo thÈm  Òn  c ®Ó x l     quy hoÆc   b¸o c¸o  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ xem   Ðt, x  gi¶i   Õt; quy 2. KiÕn  Þ  û     ngh U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ phª  Öt  Öc  ©n  duy vi ph giao tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýhµnh  Ýnh  µ  l  ch nh chung    µ  cv thùc hiÖn  Öc    vi qu¶n  ý,khaith¸c,vËn  µnh  Ö   èng  Õt  Êu  ¹  Çng  l      h h th k c ht trong  c¸cdù    µ      ¸n nh ë hoÆc  khu  «  Þ  íitrªn®Þa  µn  ® th m     b theo sù  ©n    ph giao cña  û     U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh; 3.Khen  ëng  µ  ö  ýc¸cviph¹m    th v x l      theo thÈm  Òn.   quy §i Ò u    28. Tr¸chnhiÖm  ña  û     c U ban  ©n  ©n  êng,x∙, Þ  Ên: nh d ph     tr th 1. Theo  âi,kiÓm     µ    Õt  ÷ng  Ên    íng  ¾ c       d  trav gi¶iquy nh v ®Ò v m ph¸tsinh   trong c«ng      t¸cqu¶n  ýsö  ông  µ  l  d nh chung    c theo  Èm  Òn  th quy hoÆc  b¸o    c¸o c¬ quan  ã  Èm  Òn  Êp    c th quy c trªnxem  Ðt,gi¶i x     Õt; quy 2. Phèi hîp  íic¸c Ban      v    qu¶n  Þ nhµ  tr   chung      a   µn    Õt c trªn®Þ b gi¶iquy   nh÷ng  Ên    íng m ¾ c,    v ®Ò v   ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  Öc           vi qu¶n  ýsö  l  dông  µ  nh chung  ;c
 12. 12 3. T¹o  iÒu  Ön  Ën  îhç  î     ® ki thu l   tr  doanh  i c¸c nghiÖp qu¶n  ýnhµ  l  chung    c thùc hiÖn  ètc«ng      t  t¸cqu¶n  ývµ  l   cung  Êp    ¹t®éng  Þch  ô  µ  c c¸c ho   d v nh chung  c    a  µn; trªn®Þ b 4.   Khen  ëng  µ  ö  ýc¸cviph¹m  th v x l      theo thÈm  Òn.   quy C h ¬ n g  VII §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 29. Quy  Õ   µy  ã  Öu  ùc sau  êi l¨m  µy, kÓ   õ ngµy  ch n c hi l   m  ng   t   ®¨ng  C«ng  b¸o. C¸c quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ývµ  ö  ông  µ    íc®©y    ông  i víi µ  l  s d nh ë tr   ¸p d ®è     nh chung      íi éidung  c tr¸v     in quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy  u     á.  ch n ®Ò b∙i  b §èivíic¸c dù    ã  Òu  ¹  µ          ¸n c nhi lo i nh ë kh¸c nhau, cã  Ö   èng  Õt  Êu  ¹     h th k c h  tÇng  ng  é  µ  ã  µng  µo  ®å bvch r b¶o  Ö   ©n  nh  v ph ®Þ ranh  í riªngbiÖtth× chñ  gi   i      ®Ç u    ã  Ó  cø  t c th c¨n  theo  éi dung  ña  n  c Quy  Õ   µy    ch n ®Ó quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th viÖc qu¶n  ýsö  ông  µ    µ  Ö   èng  ¹ tÇng  l  d nh ë v h th h  trong dù    ï hîp víit×nh    ¸n ph       h×nh  ùc tÕ. th     Trong    ×nh thùc hiÖn  qu¸ tr     Quy  Õ   µy,n Õu  ch n   gÆp   ã  kh kh¨n,víng m ¾ c       ®Ò  nghÞ  ph¶n  ¸nh  Þp  êivÒ   é   ©y   ùng    k th   B X d ®Ó xem   Ðt, söa  æi,    x  ® bæ sung. §i Ò u 30. Giao  ôc  C Qu¶n  ý nhµ  ñ  ×,phèi hîp  íic¸c c¬  l  ch tr     v     quan  chøc n¨ng  ã  ªnquan  íng dÉn, tr Ónkhaithùc hiÖn  c li   h   i       Quy  Õ   µy;tæng  îp ch n   h  c¸c ý  Õn    ki ph¶n  ¸nh  ña    ¬  c c¸c c quan  ã  ªnquan  Ò   ÷ng  Ên    íng c li   v nh v ®Ò v   m ¾c     ph¸tsinh vµ    nghiªncøu    Êt viÖc  öa  æi, bæ     ®Ò xu   s®   sung  Quy  Õ     ch cho phï hîp;phèihîp víic¸c c¬             quan  chøc n¨ng  ña  a   ¬ng  µ    ñ  u    c ®Þ ph v c¸c ch ®Ç t tæ chøc  Öc  Ëp  Ên  vi t hu cho    c¸c Ban qu¶n  Þ vµ    n  Þ, c¸ nh©n  ã  ªn tr   c¸c ®¬ v     c li   quan  Ò   v c«ng    t¸cqu¶n  ýsö  ông  µ  l  d nh chung      ¹m    µn  èc. c trªnph vito qu
Đồng bộ tài khoản