Quyết định 10/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
85
lượt xem
6
download

Quyết định 10/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 10/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 10/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

 1. Q uyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé X©y dùng Sè 10/2005/Q§-BXD ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2005 VÒ viÖc ban hµnh §Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh Bé trëng Bé X©y dùng - C¨n cø LuËt X©y dùng sè 16/2003/QH11 ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003 cña Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 7/2/2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngµy 4/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; - Theo ®Ò nghÞ cña ViÖn tr ëng ViÖn Kinh tÕ X©y dùng vµ Vô tr ëng Vô Kinh tÕ Tµi chÝnh; QuyÕt ®Þnh §iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy §Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. § iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o vµ thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 15/2001/Q§-BXD ngµy 20/7/2001 vÒ viÖc ban hµnh §Þnh møc chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh vµ §Þnh møc chi phÝ ban qu¶n lý dù ¸n ban hµnh t¹i Th«ng t sè 07/2003/TT-BXD ngµy 17/6/2003 híng dÉn viÖc lËp vµ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t cña Bé trëng Bé X©y dùng . § iÒu 3: C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng, c¸c Tæng C«ng ty nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. §Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t X©y dùng c«ng tr×nh (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 10/2005/Q§-BXD ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé X©y dùng) PhÇn I: Quy ®Þnh ¸p dông 1. §Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh (sau ®©y gäi t¾t lµ ®Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n) quy ®Þnh trong v¨n b¶n nµy lµ c¨n cø x¸c ®Þnh chi phÝ cÇn thiÕt cho c¸c c«ng viÖc qu¶n lý dù ¸n tõ khi cã chñ tr ¬ng ®Çu t ®Õn khi hoµn thµnh, nghiÖm thu ®a vµo sö dông. §Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n ¸p dông ®èi víi c¸c dù ¸n sö dông: vèn ng©n s¸ch nhµ n íc, vèn ODA; vèn tÝn dông do nhµ níc b¶o l·nh; vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña nhµ níc vµ vèn ®Çu t ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nhµ níc. 2. §Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n quy ®Þnh t¹i b¶ng sè II.1 trong phÇn II cña v¨n b¶n nµy lµ chi phÝ tèi ®a cho c¸c c«ng viÖc qu¶n lý dù ¸n; bao gåm: - Qu¶n lý chung cña dù ¸n; - Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng thuéc tr¸ch nhiÖm cña chñ ®Çu t; - ThÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng, dù to¸n vµ tæng dù to¸n cña c«ng tr×nh; - LËp hå s¬ mêi dù thÇu, mêi ®Êu thÇu, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu, hå s¬ ®Êu thÇu ®Ó lùa chän nhµ thÇu t vÊn; nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; lùa chän tæng thÇu trong x©y dùng; thi tuyÓn ph¬ng ¸n kiÕn tróc (nÕu cã); - Gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng; gi¸m s¸t l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c«ng tr×nh; gi¸m s¸t kh¶o s¸t x©y dùng; - KiÓm ®Þnh vµ chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh; - NghiÖm thu c«ng tr×nh ®a vµo sö dông; - QuyÕt to¸n vµ quy ®æi vèn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; - Thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc kh¸c (tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t , thÈm ®Þnh c¸c dù to¸n chi phÝ cña c¸c c«ng viÖc t vÊn yªu cÇu ph¶i lËp dù to¸n vµ c¸c c«ng viÖc kh¸c). 3. §Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n ® îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së yªu cÇu vÒ néi dung vµ s¶n phÈm cña c¸c c«ng viÖc nªu t¹i ®iÓm 2 vµ ® îc quy ®Þnh theo lo¹i c«ng tr×nh nh sau: - C«ng tr×nh d©n dông; - C«ng tr×nh c«ng nghiÖp; - C«ng tr×nh giao th«ng; 2
 3. - C«ng tr×nh thuû lîi; - C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt. 4. Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n tÝnh b»ng tû lÖ % (quy ®Þnh t¹i b¶ng sè II.1 trong phÇn II cña v¨n b¶n nµy) cña chi phÝ x©y dùng vµ chi phÝ thiÕt bÞ (ch a cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) trong tæng møc ®Çu t ®îc duyÖt. Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, sö dông chi phÝ qu¶n lý dù ¸n phï hîp víi ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc trªn vµ tu©n thñ ®óng c¸c quy ®Þnh cã liªn quan. 5. KhuyÕn khÝch viÖc ¸p dông ®Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n quy ®Þnh trong v¨n b¶n nµy ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ qu¶n lý dù ¸n cña c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh sö dông nguån vèn kh¸c. 6. Khi qu¶n lý c¸c dù ¸n quan träng do Quèc héi th«ng qua chñ tr ¬ng ®Çu t vµ cho phÐp ®Çu t, c¸c dù ¸n nhãm A gåm nhiÒu dù ¸n thµnh phÇn hoÆc thùc hiÖn theo ph©n kú ®Çu t ghi trong quyÕt ®Þnh ®Çu t th× chi phÝ qu¶n lý dù ¸n tÝnh theo ®Þnh møc chi phÝ t¬ng øng cña tõng dù ¸n thµnh phÇn. 7. §èi víi dù ¸n ¸p dông h×nh thøc tæng thÇu thiÕt kÕ, cung øng vËt t thiÕt bÞ, thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh (EPC), tuú thuéc nhiÖm vô do chñ ®Çu t giao tæng thÇu thùc hiÖn, tæng thÇu ® îc ®îc hëng mét phÇn chi phÝ qu¶n lý dù ¸n phï hîp víi khèi l îng c«ng viÖc ®îc giao, th«ng qua néi dung, khèi l îng c«ng viÖc trong hîp ®ång ký kÕt víi chñ ®Çu t . Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n cña c¸c dù ¸n ë vïng s©u, vïng xa tÝnh theo ®Þnh møc chi phÝ quy ®Þnh vµ ® îc ®iÒu chØnh víi hÖ sè k = 1,25; c¸c dù ¸n ë h¶i ®¶o tÝnh theo ®Þnh møc chi phÝ quy ®Þnh vµ ® îc ®iÒu chØnh víi hÖ sè k = 1,35. 8. Trêng hîp Chñ ®Çu t thuª c¸c tæ chøc,c¸ nh©n cã n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc qu¶n lý dù ¸n th× Chñ ®Çu t ph¶i trÝch tõ nguån kinh phÝ qu¶n lý dù ¸n tÝnh theo ®Þnh møc quy ®Þnh ®Ó thuª c¸c tæ chøc,c¸ nh©n thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nµy. Chi phÝ thuª tæ chøc cã ®ñ n¨ng lùc thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc chuyªn m«n x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh sau: 8.1. Chi phÝ thÈm tra thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng, dù to¸n, tæng dù to¸n cña c«ng tr×nh tÝnh b»ng tû lÖ % (quy ®Þnh t¹i b¶ng sè III.1 vµ sè III.2 trong phÇn III cña v¨n b¶n nµy) cña chi phÝ x©y dùng (ch a cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) trong tæng dù to¸n hoÆc dù to¸n cña c«ng tr×nh ® îc duyÖt . 8.2. Chi phÝ lËp hå s¬ mêi dù thÇu, mêi ®Êu thÇu, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu, hå s¬ ®Êu thÇu ®Ó lùa chän nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng tÝnh b»ng tû lÖ % (quy ®Þnh t¹i b¶ng III.3 trong phÇn III cña v¨n b¶n nµy) cña chi phÝ x©y dùng (cha cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) trong tæng dù to¸n hoÆc dù to¸n cña c«ng tr×nh ®îc duyÖt. 8.3. Chi phÝ lËp hå s¬ mêi thÇu, lùa chän nhµ thÇu cung cÊp vËt t , thiÕt bÞ cña c«ng tr×nh tÝnh b»ng tû lÖ % (quy ®Þnh t¹i b¶ng III.4 trong phÇn III cña v¨n b¶n nµy) cña chi phÝ thiÕt bÞ (cha cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) trong tæng dù to¸n hoÆc dù to¸n cña c«ng tr×nh ®îc duyÖt. 3
 4. 8.4. Chi phÝ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng tÝnh b»ng tû lÖ % (quy ®Þnh t¹i b¶ng III.5 trong phÇn III cña v¨n b¶n nµy) cña chi phÝ x©y dùng (ch a cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) vµ chi phÝ gi¸m s¸t l¾p ®Æt thiÕt bÞ tÝnh b»ng tØ lÖ % (quy ®Þnh t¹i b¶ng III.6 trong phÇn III cña v¨n b¶n nµy) cña chi phÝ thiÕt bÞ (ch a cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) trong tæng dù to¸n c«ng tr×nh cña dù ¸n ® îc duyÖt. 8.5. LÖ phÝ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t , chi phÝ thÈm tra quyÕt to¸n c«ng tr×nh theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. 8.6. Chi phÝ cho c¸c c«ng viÖc sau ® îc x¸c ®Þnh b»ng dù to¸n, gåm: tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng thuéc tr¸ch nhiÖm cña chñ ®Çu t; tuyÓn chän ph¬ng ¸n kiÕn tróc (nÕu cã); lùa chän nhµ thÇu t vÊn; lùa chän tæng thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng; lËp nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng, gi¸m s¸t kh¶o s¸t x©y dùng; kiÓm ®Þnh vµ chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l îng c«ng tr×nh; quy ®æi vèn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; thuª c¸ nh©n, tæ chøc t vÊn tham gia thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t, thÈm tra c¸c dù to¸n chi phÝ cña c¸c c«ng viÖc t vÊn yªu cÇu ph¶i lËp dù to¸n vµ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¸c. Néi dung dù to¸n nh híng dÉn trong phu lôc kÌm theo v¨n b¶n nµy. Chñ ®Çu t phª duyÖt c¸c dù to¸n chi phÝ nµy vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc ph¸p luËt vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. 8.7. Khi th¬ng th¶o ®Ó ký hîp ®ång giao nhËn thÇu t vÊn thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nªu t¹i ®iÓm 8.1; 8.2; 8.3; 8.4, chi phÝ x©y dùng vµ chi phÝ thiÕt bÞ ®îc t¹m x¸c ®Þnh theo chi phÝ x©y dùng, chi phÝ thiÕt bÞ trong tæng møc ®Çu t ®îc duyÖt. Gi¸ trÞ thanh to¸n cña hîp ®ång giao nhËn thÇu t vÊn sÏ ®îc tÝnh theo chi phÝ x©y dùng vµ chi phÝ thiÕt bÞ trong tæng dù to¸n ® îc duyÖt. 9. Khi Chñ ®Çu t thuª nhµ thÇu t vÊn thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc qu¶n lý dù ¸n cña c¸c dù ¸n cã hå s¬ yªu cÇu lËp b»ng hai thø tiÕng th× chi phÝ cho c¸c c«ng viÖc trªn ®îc ®iÒu chØnh víi hÖ sè k = 1,2 so víi chi phÝ tÝnh theo ®Þnh møc quy ®Þnh t¹i phÇn III cña v¨n b¶n nµy. 10. Trêng hîp tæng dù to¸n c«ng tr×nh ch a ®îc thÈm tra sau khi c¸c dù to¸n c«ng tr×nh ®· ®îc thÈm tra th× chi phÝ thÈm tra c¸c dù to¸n chØ ® îc tÝnh b»ng 85% ®Þnh møc chi phÝ quy ®Þnh. Khi thÈm tra tæng dù to¸n, dù to¸n ®iÒu chØnh th× chi phÝ thÈm tra ® îc x¸c ®Þnh b»ng dù to¸n phï víi néi dung ®iÒu chØnh tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh nh ng kh«ng vît qu¸ 50% ®Þnh møc chi phÝ quy ®Þnh t¹i v¨n b¶n nµy. 11. Trêng hîp c«ng viÖc t vÊn ®· hoµn thµnh theo hîp ®ång giao nhËn thÇu t vÊn ký gi÷a chñ ®Çu t víi tæ chøc, c¸ nh©n cã n¨ng lùc nh ng dù ¸n kh«ng thùc hiÖn hoÆc ph¶i lµm l¹i c«ng viÖc t vÊn theo yªu cÇu cña Chñ ®Çu t (kh«ng ph¶i do lçi cña ®¬n vÞ t vÊn) th× Chñ ®Çu t ph¶i thanh to¸n chi phÝ ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nµy theo néi dung cña hîp ®ång. Khi s¶n phÈm c«ng viÖc t vÊn do tæ chøc, c¸ nh©n cã n¨ng lùc thùc hiÖn ®· ® îc chÊp thuËn nhng chi phÝ t vÊn cha ®îc thanh to¸n theo ®óng thêi gian ®· nªu trong hîp ®ång giao nhËn thÇu th× Chñ ®Çu t ph¶i thanh to¸n chi phÝ l·i vay theo quy ®Þnh t ¬ng øng víi phÇn gi¸ trÞ chi phÝ t vÊn cha ®îc thanh to¸n vµ thêi gian chËm thanh to¸n. 4
 5. 12. Trêng hîp tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n hoÆc thêi gian gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh kÐo dµi so víi quy ®Þnh th× Chñ ®Çu t ph¶i b¸o c¸o Ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t xem xÐt ®Ó quyÕt ®Þnh viÖc ®iÒu chØnh tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n vµ thêi gian gi¸m s¸t thi c«ng. Trong tr êng hîp nµy, chi phÝ qu¶n lý dù ¸n hoÆc chi phÝ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ® îc bæ sung thªm phÇn chi phÝ t¬ng øng víi thêi gian bÞ kÐo dµi. Chñ ®Çu t b¸o c¸o Ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t quyÕt ®Þnh chi phÝ bæ sung nµy. 13. Trêng hîp chi phÝ x©y dùng vµ chi phÝ thiÕt bÞ trong tæng møc ®Çu t hoÆc chi phÝ x©y dùng, chi phÝ thiÕt bÞ trong tæng dù to¸n, dù to¸n ® îc duyÖt n»m trong kho¶ng gi÷a cña hai chi phÝ quy ®Þnh t¹i phÇn II vµ III cña v¨n b¶n nµy th× trÞ sè ®Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ ®Þnh møc chi phÝ thuª c¸c tæ chøc cã n¨ng lùc chuyªn m«n ®Ó thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc chuyªn m«n ® îc x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p néi suy. 14. Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, sö dông tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶ nguån kinh phÝ qu¶n lý dù ¸n tÝnh theo ®Þnh møc quy ®Þnh t¹i v¨n b¶n nµy ®Ó chi cho c¸c ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh qu¶n lý dù ¸n. Tr êng hîp dù ¸n cã ®Æc thï riªng, nÕu chi phÝ qu¶n lý dù ¸n x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc quy ®Þnh t¹i v¨n b¶n nµy kh«ng phï hîp vµ ®èi víi c¸c dù ¸n cã chi phÝ x©y dùng vµ chi phÝ thiÕt bÞ trong tæng dù to¸n (hoÆc dù to¸n) ® îc duyÖt lín h¬n 10.000 tØ ®ång th× Chñ ®Çu t b¸o c¸o Bé qu¶n lý ngµnh hoÆc Së X©y dùng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó tho¶ thuËn víi Bé X©y dùng ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ qu¶n lý dù ¸n cho phï hîp. 15. ViÖc thùc hiÖn chuyÓn tiÕp sang ¸p dông ®Þnh møc chi phÝ quy ®Þnh cña v¨n b¶n nµy theo híng dÉn cña Bé X©y dùng. 5
 6. bé x©y dùng -----o0o----- §Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x ©y dùng c «ng tr×nh (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 10/2005/Q§-BXD ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé x©y dùng) hµ néi - 2005 6
 7. Phô lôc híng dÉn néi dung dù to¸n chi phÝ thuª tæ chøc t vÊn thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc trong qu¶n lý dù ¸n (§èi víi c«ng viÖc chuyªn m«n cã yªu cÇu ph¶i lËp dù to¸n chi phÝ) TT Thµnh phÇn chi phÝ DiÔn gi¶i Thµnh C¬ cÊu tØ träng tiÒn (®) cña dù to¸n chi phÝ tríc thuÕ (%) 38÷ 44 1 Chi phÝ nh©n c«ng - TiÒn l¬ng vµ phô cÊp l¬ng, C«ng x ®¬n BHXH, c«ng ®oµn, BHY tÕ gi¸ cña bé phËn trùc tiÕp: ............. + Kü s A, B ... + Kü thuËt viªn A, B ... 10÷ 15 2 Chi phÝ khÊu hao m¸y, thiÕt bÞ - M¸y tÝnh - M¸y (thiÕt bÞ) kh¸c 7÷ 9 3 Chi phÝ vËt liÖu, v¨n phßng phÈm - GiÊy Khèi lîng x ®¬n - Mùc in gi¸ .............. - V¨n phßng phÈm - VËt liÖu kh¸c .............. 20÷ 25 4 Chi phÝ chung 45% x (1+2+3) 4÷ 7 5 Chi phÝ kh¸c 6 Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc 6% x 6 (1+2+3+4+5) 7 ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) Møc thuÕ suÊt theo quy ®Þnh x (1+2+3+4+5+6 ) Tæng céng (1 ®Õn 7) 7
 8. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA PhÇn II §Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh B¶ng II.1: §Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh: % TT Lo¹i c«ng tr×nh Chi phÝ x©y dùng vµ thiÕt bÞ (tû ®ång) ≤7 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 1 C«ng tr×nh d©n dông 6.336 5.734 4.900 4.261 3.469 2.879 2.513 1.950 1.730 1.239 0.947 2 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 7.241 6.553 5.600 4.870 3.965 3.290 2.872 2.228 1.978 1.416 1.082 3 C«ng tr×nh giao th«ng 6.939 6.280 5.367 4.667 3.800 3.153 2.752 2.136 1.895 1.357 1.037 4 C«ng tr×nh thuû lîi 6.637 6.007 5.134 4.464 3.634 3.016 2.632 2.043 1.813 1.298 0.992 5 H¹ tÇng kü thuËt 6.034 5.461 4.667 4.058 3.304 2.742 2.393 1.857 1.648 1.180 0.902
 9. 9 PhÇn III § Þ n h m ø c c h i p h Ý t h u ª t æ c h ø c c ã n ¨ n g l ù c t h ù c h i Ön m é t s è c«ng viÖc chuyªn m«n trong qu¸ tr×nh qu¶n lý dù ¸n B¶ng III.1: §Þnh møc chi phÝ thÈm tra thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng §¬n vÞ tÝnh: % Lo¹i Chi phÝ x©y dùng (tû ®ång) ≤7 C«ng tr×nh 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 C«ng tr×nh d©n dông 0.164 0.142 0.123 0.095 0.073 0.056 0.043 0.035 0.025 0.019 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 0.194 0.164 0.142 0.109 0.084 0.065 0.050 0.038 0.030 0.021 C«ng tr×nh giao th«ng + thuû lîi 0.124 0.104 0.090 0.069 0.053 0.041 0.032 0.024 0.020 0.015 C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt 0.131 0.109 0.095 0.073 0.056 0.043 0.034 0.026 0.022 0.016 B¶ng III.2: §Þnh møc chi phÝ thÈm tra dù to¸n, tæng dù to¸n c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh: % Lo¹i Chi phÝ x©y dùng (tû ®ång) ≤7 C«ng tr×nh 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 C«ng tr×nh d©n dông 0.161 0.139 0.122 0.092 0.072 0.054 0.040 0.033 0.024 0.018 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 0.190 0.161 0.139 0.105 0.082 0.063 0.048 0.036 0.029 0.020 C«ng tr×nh giao th«ng + thuû lîi 0.122 0.102 0.088 0.066 0.052 0.040 0.030 0.023 0.019 0.014 C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt 0.128 0.106 0.092 0.071 0.054 0.041 0.032 0.025 0.021 0.015 9
 10. 10 B¶ng III.3: §Þnh møc chi phÝ lùa chän nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh: % Lo¹i c«ng tr×nh Chi phÝ x©y dùng (tû ®ång) ≤7 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 C«ng tr×nh d©n dông 0.312 0.260 0.208 0.117 0.078 0.047 0.031 0.025 0.021 0.018 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 0.390 0.338 0.234 0.130 0.091 0.059 0.043 0.033 0.027 0.022 C«ng tr×nh giao th«ng 0.242 0.208 0.143 0.091 0.056 0.035 0.030 0.018 0.016 0.013 C«ng tr×nh thuû lîi 0.260 0.218 0.182 0.100 0.059 0.038 0.320 0.020 0.017 0.014 H¹ tÇng kü thuËt 0.273 0.234 0.156 0.104 0.065 0.039 0.033 0.021 0.018 0.016 Ghi chó: §Þnh møc chi phÝ lùa chän nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh tÝnh theo quy ®Þnh t¹i b¶ng III.3 vµ ® îc ph©n chia nh sau: 1. Giai ®o¹n s¬ tuyÓn lùa chän nhµ thÇu: 15%. Trong ®ã: - LËp hå s¬ mêi dù thÇu: 7%. - Xem xÐt ®¸nh gi¸ n¨ng lùc c¸c nhµ thÇu: 8%. 2. Giai ®o¹n ®Êu thÇu: 85%. Trong ®ã: - LËp hå s¬ mêi ®Êu thÇu: 35%. - §¸nh gi¸ lùa chän nhµ thÇu: 50%. 10
 11. 11 B¶ng III.4: §Þnh møc chi phÝ lùa chän nhµ thÇu cung cÊp vËt t thiÕt bÞ c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh: % Lo¹i c«ng tr×nh Chi phÝ thiÕt bÞ (tû ®ång) ≤7 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 C«ng tr×nh d©n dông 0.234 0.221 0.208 0.109 0.070 0.062 0.053 0.036 0.029 0.022 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 0.372 0.338 0.304 0.172 0.112 0.096 0.081 0.056 0.044 0.034 C«ng tr×nh giao th«ng 0.170 0.157 0.138 0.079 0.052 0.046 0.038 0.026 0.021 0.017 C«ng tr×nh thuû lîi 0.182 0.169 0.147 0.085 0.056 0.048 0.040 0.033 0.025 0.020 H¹ tÇng kü thuËt 0.208 0.182 0.156 0.094 0.062 0.053 0.046 0.035 0.027 0.021 Ghi chó: §Þnh møc chi phÝ lùa chän nhµ thÇu cung cÊp vËt t thiÕt bÞ c«ng tr×nh tÝnh theo quy ®Þnh t¹i b¶ng III.4 vµ ® îc ph©n chia nh sau: 1. Giai ®o¹n s¬ tuyÓn lùa chän nhµ thÇu: 15%. Trong ®ã: - LËp hå s¬ mêi dù thÇu: 7%. - Xem xÐt ®¸nh gi¸ n¨ng lùc c¸c nhµ thÇu: 8%. 2. Giai ®o¹n ®Êu thÇu: 85%. Trong ®ã: - LËp hå s¬ mêi ®Êu thÇu: 35%. - §¸nh gi¸ lùa chän nhµ thÇu: 50%. 11
 12. 12 B¶ng III.5: §Þnh møc chi phÝ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh: % Lo¹i Chi phÝ x©y dùng (tû ®ång) ≤7 C«ng tr×nh 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 C«ng tr×nh d©n dông 1.997 1.856 1.612 1.376 1.096 0.918 0.706 0.495 0.446 0.401 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 2.114 1.894 1.676 1.422 1.111 0.994 0.806 0.533 0.480 0.432 C«ng tr×nh giao th«ng 1.974 1.750 1.440 1.266 0.976 0.724 0.571 0.434 0.391 0.352 C«ng tr×nh thuû lîi 1.780 1.446 1.276 1.155 0.917 0.706 0.564 0.391 0.352 0.317 H¹ tÇng kü thuËt 1.708 1.428 1.256 1.104 0.868 0.678 0.542 0.362 0.326 0.293 B¶ng III.6: §Þnh møc chi phÝ gi¸m s¸t thi c«ng l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh: % Lo¹i Chi phÝ thiÕt bÞ (tû ®ång) ≤7 C«ng tr×nh 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 C«ng tr×nh d©n dông 0.636 0.536 0.454 0.378 0.250 0.208 0.178 0.120 0.108 0.097 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 0.908 0.728 0.638 0.608 0.515 0.335 0.288 0.243 0.218 0.196 C«ng tr×nh giao th«ng 0.538 0.430 0.368 0.308 0.203 0.178 0.148 0.100 0.090 0.081 C«ng tr×nh thuû lîi 0.578 0.456 0.372 0.330 0.218 0.188 0.158 0.108 0.097 0.087 H¹ tÇng kü thuËt 0.640 0.510 0.438 0.365 0.243 0.205 0.178 0.118 0.106 0.095 12
Đồng bộ tài khoản