Quyết định 10/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
97
lượt xem
16
download

Quyết định 10/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 10/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành để điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 10/11/2008 của UBND tỉnh về việc quy định cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô tải để thanh toán cước vận chuyển hàng hóa, tài sản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 10/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH BÌNH NNH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 10/2009/Q -UBND Quy Nhơn, ngày 02 tháng 4 năm 2009 QUY T NNH V VI C I U CH NH, B SUNG QUY T NNH S 38/2008/Q -UBND NGÀY 10/11/2008 C A UBND T NH V VI C QUY NNH CƯ C V N CHUY N HÀNG HÓA B NG Ô TÔ T I THANH TOÁN CƯ C V N CHUY N HÀNG HÓA, TÀI S N THU C NGU N V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TRÊN NA BÀN T NH BÌNH NNH Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 15/12/2003 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh giá; Căn c Thông tư s 15/2004/TT-BTC ngày 09/3/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp L nh giá; Căn c Quy t nh s 38/2008/Q -UBND ngày 10/11/2008 c a UBND t nh v vi c quy nh cư c v n chuy n hàng hóa b ng ô tô t i thanh toán cư c v n chuy n hàng hóa, tài s n thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c trên a bàn t nh; Xét ngh c a S Tài chính t i T trình s 358/TTr-STC ngày 05/3/2009, QUY T NNH: i u 1. i u ch nh, b sung i m 1, M c I c a B ng ph l c s 1: Bi u cư c v n t i b ng ô tô và i m 3, 4, 5 c a ph l c s 02: Hư ng d n tính cư c v n chuy n hàng hóa b ng ô tô ban hành kèm theo Quy t nh s 38/2008/Q -UBND ngày 10/11/2008 c a UBND t nh (có các ph l c kèm theo). Các n i dung khác v n gi nguyên theo Quy t nh s 38/2008/Q -UBND ngày 10/11/2008 c a UBND t nh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c th c hi n sau 10 ngày, k t ngày ký và i u ch nh, b sung Quy t nh s 38/2008/Q -UBND ngày 10/11/2008 c a UBND t nh. Chánh văn phòng UBND t nh, Giám c các S Tài chính, K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông V n t i, Trư ng ban Dân t c và Mi n Núi, Ch t ch UBND các huy n, thành ph và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê H u L c B NG PH L C S 1 BI U CƯ C V N T I HÀNG HÓA B NG Ô TÔ (Kèm theo Quy t nh s 10/2009/Q -UBND ngày 02/4/2009 c a UBND t nh) I. Bi u cư c v n chuy n hàng hóa b ng ô tô 1. ơn giá cư c cơ b n i v i hàng b c 1: - Hàng b c 1 bao g m: t, cát, s i, á xay, g ch các lo i: ơn v tính: ng/t n/km M c cư c M c cư c M c cư c M c cư c M c cư c M c cư c v nt i v nt i v nt i v nt i C ly v nt i v nt i ư ng lo i ư ng lo i ư ng lo i ư ng lo i (km) ư ng lo i 2 ư ng lo i 4 1 3 5 6 1 2 3 4 5 6 1 8.816 10.491 15.422 22.362 32.425 47.017 2 4.881 5.808 8.538 12.380 17.950 26.028 3 3.511 4.178 6.142 8.905 12.913 18.723 4 2.873 3.419 5.025 7.287 10.566 15.320 5 2.519 2.998 4.407 6.390 9.265 13.434 6 2.276 2.709 3.982 5.773 8.371 12.138 7 2.099 2.498 3.671 5.323 7.719 11.193 8 1.960 2.333 3.429 4.972 7.209 10.453 9 1.847 2.198 3.231 4.684 6.792 9.849 10 1.754 2.087 3.068 4.449 6.451 9.354 11 1.674 1.992 2.928 4.246 6.157 8.927 12 1.599 1.903 2.798 4.057 5.882 8.529 13 1.524 1.813 2.665 3.865 5.604 8.126
  3. M c cư c M c cư c M c cư c M c cư c M c cư c M c cư c v nt i v nt i v nt i v nt i C ly v nt i v nt i ư ng lo i ư ng lo i ư ng lo i ư ng lo i (km) ư ng lo i 2 ư ng lo i 4 1 3 5 6 1 2 3 4 5 6 14 1.454 1.713 2.544 3.689 5.349 7.756 15 1.390 1.655 2.432 3.527 5.114 7.415 16 1.332 1.585 2.330 3.379 4.899 7.103 17 1.291 1.536 2.258 3.274 4.747 6.883 18 1.258 1.497 2.201 3.191 4.627 6.710 19 1.221 1.453 2.136 3.098 4.492 6.513 20 1.181 1.405 2.066 2.995 4.343 6.297 21 1.133 1.348 1.982 2.874 4.167 6.043 22 1.090 1.297 1.907 2.764 4.008 5.812 23 1.050 1.250 1.837 2.664 3.863 5.601 24 1.015 1.208 1.776 2.575 3.734 5.414 25 983 1.170 1.719 2.493 3.615 5.241 26 951 1.132 1.664 2.413 3.499 5.073 27 920 1.095 1.609 2.333 3.383 4.905 28 888 1.057 1.554 2.253 3.267 4.737 29 858 1.021 1.500 2.176 3.154 4.574 30 832 990 1.455 2.109 3.058 4.435 31-35 806 960 1.411 2.045 2.966 4.300 36-40 784 933 1.371 1.988 2.883 4.180 41-45 767 912 1.341 1.945 2.820 4.089 46-50 751 893 1.313 1.094 2.761 4.003 51-55 728 866 1.274 1.847 2.678 3.883 56-60 698 831 1.221 1.771 2.567 3.723 61-70 661 786 1.155 1.675 2.429 3.523 71-80 615 732 1.077 1.561 2.264 3.282 81-90 563 670 985 1.428 2.070 3.002 91-100 503 598 880 1.276 1.850 2.682 101- 435 518 762 1.104 1.601 2.322 140
  4. M c cư c M c cư c M c cư c M c cư c M c cư c M c cư c v nt i v nt i v nt i v nt i C ly v nt i v nt i ư ng lo i ư ng lo i ư ng lo i ư ng lo i (km) ư ng lo i 2 ư ng lo i 4 1 3 5 6 1 2 3 4 5 6 141- 360 429 630 914 1.325 1.921 299 300-> 278 330 486 704 1.021 1.481 PH L C S 2 HƯ NG D N TÍNH CƯ C V N T I HÀNG HÓA B NG Ô TÔ (Kèm theo Quy t nh s 10/2009/Q -UBND ngày 02/4/2009 c a UBND t nh) 3. Các quy nh v cư c cơ b n t i m c I Bi u cư c v n chuy n hàng hóa b ng ô tô thu c ph l c s 01: a. ơn giá cư c cơ b n t i m c I Bi u cư c v n chuy n hàng hóa b ng ô tô trong Quy t nh này ư c quy nh cho hàng b c 1, v n chuy n trên 6 lo i ư ng 43 c ly. ơn giá cư c cơ b n i v i hàng b c 2, b c 3, b c 4 ư c tính theo h s i v i ơn giá cư c cơ b n c a hàng hóa b c 1. ơn v tính cư c là ng/T n Kilômet ( /TKm). b. Phương pháp tính cơ b n theo các c ly: - V n chuy n hàng hóa trên cùng m t lo i ư ng: V n chuy n hàng c ly nào, lo i ư ng nào thì s d ng ơn giá cư c c ly, lo i ư ng ó tính cư c. Ví d 1: V n chuy n 10 t n hàng b c 1, c ly 30 Km, trên ư ng lo i 1. Tính cư c cơ b n như sau: Áp d ng ơn giá cư c c ly 30Km, hàng b c 1, ư ng lo i 1 là. Cư c ư c thu là: 832 /tkm x 30 km x 10 t = 249.600 . - V n chuy n hàng hóa trên ch ng ư ng g m nhi u lo i ư ng khác nhau thì dùng ơn giá cho kho ng cách toàn ch ng ư ng, ng v i t ng lo i ư ng tính cư c cho t ng lo i ư ng r i c ng l i. Ví d 2. V n chuy n 10 t n hàng b c 1, kho ng cách v n chuy n 140 Km; trong ó g m 70 Km ư ng lo i 1, 30 Km ư ng lo i 2 và 40 Km ư ng lo i 3, và 5 Km ư ng lo i 5. Tính cư c cơ b n như sau:
  5. + Dùng ơn giá cư c c ly 140Km c a ư ng lo i 1, hàng b c 1, tính cư c cho 70 Km ư ng lo i 1: 435 /tkm x 70 km x 10 t = 304.500 + Dùng ơn giá cư c c ly 140 Km c a ư ng lo i 2, hàng b c 1, tính cư c cho 30 km ư ng lo i 2: 518 /tkm x 30km x 10t = 155.400 + Dùng ơn giá cư c c ly 140 Km c a ư ng lo i 3, hàng b c 1, tính cư c cho 40 km ư ng lo i 3: 762 /tkm x 40 km x 10t =304.800 + Dùng ơn giá cư c c ly 140 Km c a ư ng lo i 5, hàng b c 1, tính cư c cho 5km ư ng lo i 5: 1.104 /t/km x 5km x 10t =55.200 Cư c toàn ch ng là: 304.500 + 155.400 +304.800 +55.200 = 918.900 4. Các lo i chi phí khác ngoài cư c v n chuy n hàng hóa quy nh t i ph l c 1: a. Chi phí huy ng phương ti n: Quãng ư ng huy ng có chi u dài dư i 3Km không tính ti n huy ng. Khi phương ti n v n t i ư c huy ng t bãi xe (c a ơn v v n t i, i xe) i xa trên 3 Km n a i m khác làm vi c trong m t th i gian. Xong công vi c phương ti n v n t i l i v nơi xu t phát ban u thì ư c tính m t l n huy ng phương ti n (tr trư ng h p bên ch hàng không b trí ư c ch cho công nhân lái phương ti n và ch phương ti n). Ti n huy ng phương ti n ư c tính theo công th c sau: [ (T ng s km xe ch y - 3km xe ch y u x 2) - ( s km xe ch y có hàng x 2)] x ơn giá cư c hàng b c 1, Ti n huy ng phương ti n = ư ng lo i 1 c ly trên 100 Km x Tr ng t i ăng ký phương ti n. b. Chi phí phương ti n ch i: - Th i gian x p d làm th t c giao nh n trong m t chuy n v n chuy n là 1 gi , quá th i gian quy nh trên, bên nào gây nên ch m tr thì bên ó ph i tr ti n ch i (k c ch phương ti n ưa xe n thi u so v i kh i lư ng v n chuy n gi trong h p ng).
  6. - Ti n ch i quy nh cho các lo i xe là 15.000 /t n-xe-gi và 6.000 /t n - moóc- gi . - Vi c quy tròn s l như sau: Dư i 15 phút không tính; T 15 phút n 30 phút tính 30 phút; Trên 30 phút tính là 1 gi . c. Chi phí chèn lót, ch ng bu c hàng hóa: Nh ng hàng hóa (hàng c ng k nh, tinh vi, d v , hàng n ng, hàng r i ...) khi v n chuy n òi h i ph i chèn lót, ch ng bu c thì ngoài ti n cư c, ch phương ti n ư c thu thêm ti n chèn lót, ch ng bu c bao g m ti n công, kh u hao v t li u, d ng c . Phí chèn lót, ch ng bu c do ch hàng và ch phương ti n th a thu n và ghi vào h p ng v n chuy n. Ch phương ti n v n t i ch u trách cung c p v t li u, d ng c , nhân l c th c hi n các công vi c chèn lót, ch ng bu c hàng hóa. d. Phí ư ng c u, phà. Trư ng h p phương ti n v n chuy n trên ư ng có thu phí ư ng, c u, phà thì ch hàng ph i thanh toán ti n phí ư ng, c u, cho ch phương ti n theo ơn giá do Nhà nư c quy nh. . Chi phí v sinh phương ti n: Phương ti n v n t i ưa n x p hàng hóa ph i ư c quét d n s ch s ; v sinh thông thư ng do bên v n t i m nhi m không tính ti n. Trư ng h p v n chuy n hàng hóa là các lo i vôi, xi măng r i, hàng dơ bNn ... thì ch hàng ph i tr ti n làm v sinh cho bên ch phương ti n theo gi th a thu n gi a hai bên. 5. M t s ví d tính cư c v n chuy n hàng hóa b ng ô tô: Ví d l: V n chuy n 12 t n mu i i t trên quãng ư ng mi n núi có c ly 30km ư ng lo i 5, s d ng phương ti n có tr ng t i nh (3t n), cư c v n chuy n tính như sau: 1. M c cư c cơ b n: 3.058 /tkm x 1,4 (HB4) x 30km x 12t = 1.541.232 2. Các quy nh ư c c ng thêm ti n cư c: - S d ng phương ti n có tr ng t i t 3T tr xu ng (áp d ng kho n 2/II Ph l c 1): 1.541.232 x 30% = 462.370 3. T ng s ti n cư c v n chuy n là: 1.541.232 + 462.370 = 2.003.602
  7. Ví d 2: V n chuy n 25 t n xăng b ng xe Stéc (có s d ng thi t b hút x ), c ly 42km ư ng lo i 2, cư c v n chuy n tính như sau: 1. M c cư c cơ b n. 912 /tkm x 1.3 (HB3) x 42km x 25t = 1.244.880 2. Các quy nh ư c c ng thêm ti n cư c: - S d ng xe stéc (áp d ng i m 4.2 kho n 4/II Ph l c1): 1.244.880 x 20% = 249.976 - S d ng thi t b hút x (áp d ng i m a/4.3 kho n 4/II Ph l c1) 2.500 x 25t n = 62.500 3. T ng s ti n cư c v n chuy n là. 1.244.880 + 249.976 + 62.500 = 1.556.356 Ví d 3: V n chuy n 22 t n phân hóa h c trên quãng ư ng có c ly 85km (trong ó 5km ư ng lo i 3, 30km ư ng lo i 4 và 50km ư ng lo i 5), xe có tr ng t i 5 t n nhưng ch ch ư c 4 t n (h s s d ng tr ng t i b ng 80% ), s d ng phương ti n 3 c u ch y b ng xăng, cư c v n chuy n tính như sau: 1. M c cư c cơ b n: (895 /tkm x 5km + 1.428 /tkm x 30km + 2.070 /tkm x 50km) x 1,3 (HB3) = (4.475 /t + 42.840 /t + l03.500 /t) x 1,3 = 196.060 /t 2. Các quy nh ư c c ng thêm ti n cư c: S d ng phương ti n 03 c u ch y xăng (áp d ng kho n 1/II ph l c1): Ti n cu c 1 t n do phương ti n ch y xăng: 196.060 /t x 30% = 58.818 /t 3. Ti n cư c m t t n hàng là: 196.060 /t + 58.818 /t = 254.878 /t n 4. Do hàng v n chuy n ch x p ư c 80% tr ng t i ăng ký phương ti n, áp d ng quy nh t i i m b kho n 6/II ph l c l ti n cư c l t n là: (254.878 /t n x 5t x 90%) : 4t n (th c ch ) = 286.738 /t n 5. T ng ti n cư c 1à:
  8. 286.738 /t n x 22t n = 6.308.236 Ví d 4: Xe ô tô 5 t n ư c i u t bãi xe ( i m A) n a i m B c ly dài 50km, v n chuy n hàng t i m B i n i m C có c ly dài 100km, sau khi xong vi c tr v i m A, ti n huy ng phí ư c tính như sau: -T ng s km xe ch y t A n C là: 150km x 2 = 300km - S km ph i tr theo quy nh là: 3km x 2 = 6km - S km xe ch y có hàng là t B n C là: 100 km x 2 = 200 km - ơn giá cư c hàng b c l, ư ng lo i 1, c ly 100km là 503 /km Ti n huy ng phí là: (300 km - 6 km - 200 km) x 503 /tkm x 5t n = 236.410 .
Đồng bộ tài khoản