Quyết định 100/2000/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định 100/2000/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 100/2000/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục Thông tư liên tịch đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 100/2000/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc ------- S : 100/2000/QĐ-BTC Hà N i, ngày 16 tháng 6 năm 2000 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B DANH M C THÔNG TƯ LIÊN T CH ĐÃ H T HI U L C PHÁP LU T B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996; Căn c Ngh đ nh s 101/CP ngày 23/9/1997 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Quy t đ nh s 355/TTg ngày 28 tháng 5 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v thành l p Ban ch đ o c a Chính ph v T ng rà soát và h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t và k ho ch t ng rà soát, h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t trong năm 1997-1998; Căn c Ngh đ nh s 178 - CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Sau khi trao đ i th ng nh t v i các B , ngành có liên quan; Theo đ ngh c a V trư ng V Chính sách tài chính; Th trư ng các đơn v thu c và tr c thu c B ; QUY T Đ NH Đi u 1. Nay công b Danh m c Thông tư liên t ch do B Tài chính ch trì cùng các B , ngành ban hành đ n ngày 30 tháng 4 năm 2000 đã h t hi u l c pháp lu t (danh m c kèm theo). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Đi u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các đơn v thu c, tr c thu c B Tài chính có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Nguy n Sinh Hùng
 2. DANH M C G M 155 THÔNG TƯ LIÊN T CH DO B TÀI CHÍNH CH TRÌ CÙNG V I CÁC B , NGÀNH BAN HÀNH Đ N NGÀY 30-04-1998 ĐÃ H T HI U L C PHÁP LU T (Kèm theo quy t đ nh s 100/2000/QĐ-BTC ngày 16/6 /2000 c a B trư ng B Tài chính) Văn b n ho c Ngày ban STT Hình th c văn b n S văn b n Trích y u n i dung đi u kho n văn Lý do Ghi chú hành b n bãi b 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Quy t đ nh liên b B 276 QĐ-LB 21-06-1976 Quy t đ nh đ nh m c cung c p t i thi u cho cán Toàn văn Đư c thay b ng Tài chính - B Ngo i b , nhân viên công tác t i các s quán QĐ 65 TC/TCĐN giao ngày 19/01/94 2 Thông tư liên b B 8-TC/CĐKT 02-06-1977 Đ t ch c v k toán trư ng các cơ quan Ngân Đã có văn b n thay Tài chính - Ngân hàng hàng Nhà nư c Vi t nam th Nhà nư c 3 Thông tư liên b B 10/TTLB 03-08-1978 V qu n lý kinh phí đ ng viên, xây d ng l c lư ng Không còn phù Tài chính - B Qu c h u b. h p phòng 4 Thông tư liên b B 2918/TT-LB 14-10-1978 Hư ng d n thi hành chính sách, ch đ đãi ng Đã th c hi n xong. Tài chính - T ng c c đ i v i nhân viên bưu đi n xã ngh vi c Bưu đi n 5 Thông tư liên b B 425/TT-LB 31-10-1978 Hư ng d n công tác ki m kê tài s n 0h ngày 1/ 1/ Văn b n h t hi u Tài chính - T ng c c 1979 l c do có văn b n Th ng kê khác thay th 6 Thông tư liên b B 5-TT/LB 07-03-1979 V vi c c i ti n vi c l p, ki m soát luân chuy n Đã có văn b n thay Tài chính - Ngân hàng ch ng t , báo cáo k toán, qu n lý qu ngân sách th . Nhà nư c Nhà nư c 7 Thông tư liên b B 28/ TC - 05-05-1979 Hư ng d n x lý h th ng Ngân hàng c a ch đ H t th i gian x lý Tài chính - Ngân hàng NHNN cũ Mi n Nam Vi t Nam h th ng ngân Nhà nư c hàng cũ Vi t nam
 3. 3 8 Thông tư liên b B 8TT/LB-TC- 01-02-1980 V vi c t ch c bán lương th c t i xã và tr c p Không còn phù Tài chính - Lương LTTP cho cán b xã, p tham gia công tác lương th c h p, đã có văn b n th c th c ph m thay th 9 Thông tư liên b B 17 TT/LB 29-10-1980 Hư ng d n thi hành vi c tính giá cư c v n t i Tài chính - B Giao hành khách đ i v i công nhân, viên ch c, h c thông v n t i - B sinh, thương binh và công nhân viên ch c đã nh Giáo d c và Đào t o hưu trí đi l i v vi c riêng. 10 Thông tư liên b B 88/TTLB 12-06-1981 Hư ng d n thi hành Quy t đ nh s 78/TTg ngày Th c hi n xong Tài chính - B Qu c 31/3/1981 c a Th tư ng Chính ph v ch đ đãi phòng ng đ i vơí dân quân t v t p trung các xã , th tr n, đ o sát biên gi i Vi t Trung 11 Thông tư liên b B 10TT/LB-TC- 31-03-1982 Hư ng d n vi c đ nh giá thanh toán thu nông Không còn phù Tài chính - Lương LT-NH nghi p b ng thóc và hoa màu lương th c h p, đã có văn b n th c - Ngân hàng Nhà thay th nư c 12 Thông tư liên b B 14/TT-LB 18-06-1982 Quy đ nh ch đ g n thu bù chi cho các đơn v s Không phù h p v i Tài chính - B Nông nghi p nông nghi p lu t NSNN nghi p 13 Thông tư liên b B 16TT/LB-TC- 28-07-1982 Thay đ i và b sung m t s đi m v thanh toán Không còn phù Tài chính - Lương LT-NH Thu nông nghi p b ng thóc h p, đã có văn b n th c - Ngân hàng Nhà thay th nư c 14 Thông tư liên b B 2699-TT/LB 14-09-1982 Hư ng d n thi hành quy t đ nh 159/HĐBT ngày Tài chính - B Giao 14/9/1982 v thu cư c phí qua phà, c u phao thông v n t i 15 Thông tư liên b B 33/TT-LB 10-12-1982 V vi c khoá s thu chi ngân sách cu i năm. Đã th c hi n xong. Tài chính - Ngân hàng Nhà nư c 16 Thông tư liên b B 43/TT-LB 24-01-1983 Quy t đ nh m c cung c p t i thi u cho cán b Đã th c hi n xong. Tài chính - B Ngo i công tác t i Công-gô B
 4. 4 giao 17 Thông tư liên b B 100/TT - LB 18-03-1983 Quy t đ nh m c cung c p t i thi u cho cán b Đã có ch đ m i Tài chính - B Ngo i công tác t i Hongkong v i cán b công tác giao ng n h n nư c ngoài. 18 Thông tư liên b B 53/TT-LB 26-04-1983 Tình hình ho t đ ng ngành than 1983 Đã th c hi n xong. Tài chính - T ng c c Đ a ch t 19 Thông tư liên b B 21/TT-LB 21-10-1983 Bàn giao in phát hành c p phát tem phi u mua Đã b ch đ bao Tài chính - B Ngo i hàng c p. thương 20 Thông tư liên b B 29/TT-LB 28-11-1983 Quy đ nh b i dư ng ngư i cho máu Đã có văn b n thay Tài chính - B Y t th . 21 Thông tư liên b B 2669/ TTLB 20-12-1983 Ch đ t p luy n b i dư ng cho h c sinh trư ng Tài chính - B Văn Ngh thu t hoá - Thông tin 22 Thông tư liên b B 1-TT/LB 18-01-1984 Qu n lý, s d ng ti n nuôi r ng S ađ i Lâm nghi p - B Tài chính 23 Thông tư liên b B 16/ TT-LB 29-02-1984 V vi c hư ng d n trích n p 10% l i nhu n c a Do ban hành NQ Tài chính - T ng c c ngành bưu đi n cho ngân sách đ a phương theo s 186-HĐBT Bưu đi n Ngh quy t s 138/HĐBT ngày 19/11/1993 c a H i đ ng B trư ng 24 Thông tư liên b B 07/TTLB 02-03-1984 V vi c hư ng d n trích n p 10% l i nhu n c a Tài chính - C c Hàng ngành Hàng không dân d ng cho ngân sách đ a không dân d ng phương theo Ngh quy t s 138/ HĐBT ngày 19/11/1993 c a H i đ ng B trư ng 25 Thông tư liên b B 16-TT/LB 29-03-1984 Hư ng d n vi c trích n p 10% l i nhu n c a Không còn phù Tài chính - T ng c c ngành Bưu đi n cho ngân sách đ a phương theo h p Bưu đi n Ngh quy t 138/HĐBT ngày19/11/1983
 5. 5 26 Thông tư liên b B 18-TT/LB 03-04-1984 Hư ng d n vi c trích n p 10% l i nhu n c a Không còn phù Tài chính - B Giao ngành V n t i đư ng s t cho ngân sách đ a h p thông v n t i phương theo Ngh quy t 138/HĐBT ngày19/11/1983 27 Thông tư liên b B 23/ TT-LB 21-05-1984 Hư ng d n trích n p 10% l i nhu n c a ngành Do ban hành NQ Tài chính - Ngân hàng Ngân hàng cho ngân sách đ a phương theo Ngh s 186-HĐBT Nhà nư c quy t s 138/HĐBT ngày 19/11/1993 c a H i đ ng B trư ng 28 Thông tư liên b B 30-TT/LB 10-08-1984 Hư ng d n bán và thanh toán vé tháng cư c qua Tài chính - B Nông phà phao cho cán b công nhân viên nhà nư c, xã nghi p viên h p tác xã đi làm vi c hàng ngày qua b n phà, c u phao 29 Thông tư liên b B 36/ TTLB 21-09-1984 Hư ng d n ch đ qu n lý tài chính đ i h i th d c Đã có văn b n thay Tài chính - U ban th thao 1985 th . Th d c th thao 30 Thông tư liên b B 45/TTLB 30-10-1984 Hư ng d n th c hi n ch đ đãi ng quân nhân Thay th b i Tài chính - B Qu c d b khi t p trung hu n luy n ho c ki m tra s n TT-257QP-TC- phòng sàng chi n đ u. LĐTBXH 27/3/19995 31 Thông tư liên b B 4/TT-LB 28-02-1985 Quy đ nh ch đ h ch toán kinh t trong các xí L c h u không phù Tài chính - B Giao nghi p qu n lý và s a ch a c u đư ng b h p thông v n t i 32 Thông tư liên b B 4/TT-LB 06-03-1985 Hư ng d n bù chênh l ch giá Đã th c hi n xong. Tài chính - B Ngo i thương 33 Thông tư liên b B 8/TT-LB 14-04-1986 S a đ i đ nh m c chi bình quân giư ng b nh/năm Đã có văn b n thay Tài chính - B Y t áp d ng cho các b nh vi n thu c các t nh, thành th . ph và các ngành qu n lý 34 Thông tư liên b B 106-TT/LB 05-05-1986 Đ y m nh công tác qu n lý thu và ch ng th t thu Tài chính - B Giao cư c v n t i trong ngành đư ng s t
 6. 6 thông v n t i 35 Thông tư liên b Ban 39/TT-LB 07-05-1986 Hư ng d n ch đ thư ng các danh hi u thi đua Đã có văn b n thay Thi đua Trung ương - và thư ng hoàn thành nhi m v cu i năm th . B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i - B Tài chính 36 Thông tư Liên b B 6-TT/LB 14-06-1986 V thu ti n nuôi r ng S ađ i Lâm nghi p - B Tài chính 37 Thông tư liên b B 7-TT/LB 20-06-1986 Hư ng d n thi hành Quy t đ nh s 112/HĐBT v Tài chính - T ng c c t ch c tr m bưu đi n xã và Ngh quy t 235/HĐBT Bưu đi n v ch đ sinh ho t phí đ i v i trư ng tr m bưu đi n xã và bưu tá xã 38 Thông tư liên b B 16-TT/LB 11-08-1986 Hư ng d n m t s n i dung v quy n t ch tài Tài chính - B Nông chính trong các h p tác xã và t p đoàn s n xu t nghi p nông nghi p 39 Thông tư liên b B 17/TT-LB 05-09-1986 S a đ i đ nh m c chi bình quân giư ng b nh/năm Đã có văn b n thay Tài chính - B Y t áp d ng cho các b nh vi n Trung ương th . 40 Thông tư liên b B 27-TT/LB 23-09-1986 Hư ng d n thi hành Công văn s 1986/V5 ngày Tài chính - T ng c c 5/5/1986 c a Ch t ch H i đ ng B trư ng v ch Bưu đi n -B Ngo i đ tem thư c a Quân đ i nhân dân và Công an giao nhân dân 41 Thông tư liên b B 961/TT-LB 06-10-1986 V c p h c b ng cho h c sinh Lào, Campuchia t i Đã có văn b n thay Giáo d c và Đào t o - Vi t Nam th . B Tài chính 42 Thông tư liên b B 3218-TT/LB 07-10-1986 Quy đ nh t m th i th c hiên thí đi m v m t s Tài chính - B Giao đ nh m c chi tiêu ngo i t đ i v i thuy n viên công thông v n t i tác trên tàu bi n th c hi n h ch toán kinh t ho t đ ng tuy n nư c ngoài 43 Thông tư liên b B 35 TT/LB 29-10-1986 Hư ng d n t ch c thu n p thu nông nghi p Đã có văn b n thay
 7. 7 Tài chính - Lương b ng hi n v t nông s n th th c th c ph m 44 Thông tư liên b B 23/TTLB 30-10-1986 Hư ng d n nguyên t c, phương pháp xác đ nh giá Tài chính - Ban V t hàng vi n tr giá Chính ph 45 Thông tư liên b B 1108/TTLB 24-11-1986 Quy đ nh m c thu và s d ng phí ph c v trong Tài chính - T ng c c ngành Du l ch Du l ch 46 Thông tư liên b B 51/TT-LB 17-12-1986 Hư ng d n th c hi n ch đ c p phát h n m c Đã có văn b n thay Tài chính - B Lao kinh phí đ i v i các kho n lương hưu trí, tr c p th . đ ng - Thương binh m t s c và tr c p thương binh xã h i và Xã h i - Ngân hàng Nhà nư c 47 Thông tư liên b B 44/TT-LB 25-12-1986 Hư ng d n v h c b ng và sinh ho t phí trong đào Thay th b ng TT Giáo d c và Đào t o - t o c a h c sinh các trư ng đ i h c, cao đ ng và s 53/TTLT ngày B Tài chính trung h c chuyên nghi p 25/8/1998 48 Thông tư liên b B 343/TTLB 05-03-1987 v trích n p l phí trình duy t lu n ch ng kinh t Thay b ng NĐ Tài chính -T ng c c k thu t ch tiêu tính tr lư ng khoáng s n và báo 281/HĐBT ngày Đ a ch t cáo k t qu thăm dò đ a ch t t i H i đ ng xây 7/8/90 d ng tr lư ng khoáng s n. 49 Thông tư liên b B 02 /TT-LB 15-06-1987 Hư ng d n vi c s a đ i, b sung ch đ đ i v i Toàn văn Đư c thay th Đã có Tài chính - B Lao công nhân viên ch c sang làm chuyên gia và ph c b ng b n tho Hi p đ nh đ ng - Thương binh v chuyên gia giúp Lào; Cam-pu-chia thu n gi a hai CP gi a hai và Xã h i - B Ngo i ngày 7/4/94, và HĐ chính ph giao h p tác hàng năm năm 1992 50 Thông tư liên b B 34 /TT-LB 22-06-1987 Quy đ nh vi c thi ti n l phí c p phát các lo i gi y Toàn văn Đã đư c thay th Tài chính - B Ngo i t , ch ng nh n cho ngư i nư c ngoài và công b ng thông tư liên giao -B N i v - B dân Vi t Nam nh p c nh, xu t c nh và cư trú b s 71/TT-LB Tư pháp ngày 5/12/91
 8. 8 51 Thông tư liên b B 39/ TTLB 20-07-1987 Hư ng d n l p d toán các phương án đo đ c và Đư c thay th b i Tài chính - T ng c c l pb nđ TTLT s 26/ TTLB Đ a chính ngày 3/5/1991 52 Quy t đ nh liên b B 323 QĐ-LB 26-10-1987 Quy t đ nh đ nh m c cung c p t i thi u cho cán Toàn văn Đư c thay b ng Tài chính - B Ngo i b , nhân viên công tác t i các s quán QĐ 65 TC/TCĐN giao ngày 19/01/94 53 Thông tư liên b B 61/ TT/ LB 18-11-1987 V vi c hư ng d n m c l c ngân sách Nhà nư c Văn b n h t hi u Tài chính - T ng c c l c do có văn b n Th ng kê khác thay th 54 Thông tư liên b B 66/TT- LB 04-12-1987 Hư ng d n thi hành Quy t đ nh 211/ HĐBT ngày Đã có văn b n thay Tài chính - B Giao 9/11/87 v vi c thu và s d ng phí giao thông th thông v n t i đư ng b , đư ng sông. 55 Thông tư liên b B 58/ TT/ LB 14-12-1987 S a đ i, b sung m t s đi m v th c hi n thu phí Đã có văn b n thay Tài chính - B Giao giao thông đư ng b , đư ng sông th thông v n t i 56 Thông tư liên b B 14/TT-LB 21-04-1988 S a đ i ch đ trang ph c và ti n n p l i cho công Đã có văn b n thay Tài chính - B Ngo i qu trong nư c đ i v i cán b , công nhân, viên th . giao ch c đi công tác dài h n nư c ngoài 57 Thông tư liên b B 3/TTLB 02-06-1988 Hư ng d n vi c bàn giao kinh phí, tài s n c a các Văn b n h t th i Tài chính - T ng c c C c Th ng kê cho đ a phương qu n lý h n có hi u l c đã Th ng kê đư c quy đ nh trong văn b n 58 Thông tư liên b B 17/TT-LB 16-05-1988 Hư ng d n ch đ tr c p khó khăn cho m t s Đã có văn b n thay Tài chính - B Lao đ i tư ng hư ng chính sách thương binh và xã h i th . đ ng - B Thương binh và Xã h i 59 Thông tư liên b B 20/TTLB 06-06-1988 Hư ng d n vi c qu n lý và s d ng kinh phí t ng Tài chính - U ban đi u tra dân s dân s và K ho ch hoá gia đình
 9. 9 60 Thông tư liên b B 11/TT-LB 09-06-1988 Hư ng d n thu n p qu b o hi m xã h i do B L c h u không phù Tài chính - B Lao Lao đ ng - Thương binh và Xã h i qu n lý h p đ ng - Thương binh và Xã h i 61 Thông tư liên b B 23TC/TNN 13-06-1988 V vi c t ch c thu n p, thanh toán qu n lý và s Đã có văn b n thay Tài chính - Lương d ng thóc thu nông nghi p th th c th c ph m - C c d tr qu c gia 62 Thông tư Liên b B 13/TT-LB 18-07-1988 V ch đ lương th c đ i v i cán b y t xã, Không còn ch đ Nông nghi p công phư ng, th tr n bao c p n a. Đã nghi p th c ph m - có văn b n thay th B Tài chính - B Y t 63 Thông tư liên b B 32/TT-LB 01-08-1988 Hư ng d n m c chi bình quân cho m t h c sinh Đã có văn b n thay Giáo d c và Đào t o - thu c trư ng ph thông các c p và qu b o tr th . B Tài chính nhà trư ng 64 Thông tư liên b B 37/TTLB 30-08-1988 Hư ng d n s d ng ngu n thu x s ki n thi t. H t hi u l c. Tài chính - B Y t - U ban khoa h c và k thu t Nhà nư c - B giáo d c và Đào t o 65 Thông tư liên b B 01/TTLB 22-09-1988 Hư ng d n thi hành Ch th c a Ban Bí thư v Tài chính - Ban Qu n công tác tài chính Đ ng tr Trung ương 66 Thông tư liên b B 170/TTLB 29-10-1988 V giá bán hàng cho l c lư ng vũ trang Th c hi n xong Tài chính - B Qu c phòng 67 Thông tư liên b B 27/TT-LB 03-11-1988 S a đ i và b sung m t s quy đ nh t i Thông tư Không còn phù Tài chính - B Y t liên B s 10/TT-LB ngày 28/3/1983 c a liên b B h p. Đã có văn Y t - Tài chính v vi c phân c p qu n lý tài chính b n thay th đ i v i công tác sinh đ có k ho ch
 10. 10 68 Thông tư liên b B 27/TT-LB 30-11-1988 Hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 116/HĐBT Đã có văn b n m i. Lâm nghi p - B Tài ngày 20/7/1988 c a H i đ ng B trư ng v vi c chính s a đ i m c thu ti n nuôi r ng và phương th c qu n lý s d ng ti n nuôi r ng 69 Thông tư liên b B 54/ TT-LB 24-12-1988 V vi c hư ng d n vi c khoá s thu, chi ngân sách T h t hi u l c Tài chính - Ngân hàng cu i năm và ngân sách Nhà nư c năm 1998 Nhà nư c 70 Thông tư liên b B 1-TT/LB 03-01-1989 Hư ng d n x lý bưu ki n, bưu ph m vô th a L ch u Tài chính - T ng c c nh n Bưu đi n 71 Thông tư liên b B 9TT/LB-TC- 20-04-1989 Hư ng d n t ch c thu n p thanh toán và qu n lý Đã có văn b n thay Tài chính - Lương NN-CNTP-DT s d ng thóc thu nông nghi p. th th c th c ph m - C c d tr qu c gia 72 Thông tư liên b B 11/ TT-LB 25-04-1989 Hư ng d n th c hi n ch đ thu n p ngân sách T h t hi u l c Tài chính - B Ngo i Nhà nư c và b o toàn v n v i thương nghi p thương qu c doanh 73 Thông tư liên b B 13/TT-LB 15-06-1989 Hư ng d n vi c s d ng ngo i t vi n tr và t có Đương nhiên h t Tài chính - B Y t c aB Yt . hi u l c 74 Thông tư liên b B 14/TT-LB 15-06-1989 Hư ng d n th c hi n Quy t đ nh c a H i đ ng B Đã có văn b n thay Tài chính - B Y t trư ng v thu n p ph n vi n phí y t th 75 Thông tư liên b B 22/TT-LB 16-06-1989 S a đ i phương th c n p b o hi m xã h i do Không còn phù Tài chính - B Lao ngành Lao đ ng - Thương binh và Xã h i qu n lý h p. Đã có văn đ ng - Thương binh b n thay th và Xã h i 76 Thông tư liên b B 788 TC/ 23-06-1989 Hư ng d n t m th i phương th c c p phát kinh Không còn phù Tài chính - B Khoa KHCNMT phí cho ho t đ ng khoa h c và k thu t h p h c công ngh và Môi trư ng 77 Thông tư liên b B 24/TTLB 24-06-1989 Quy đ nh ch đ c p phát h n m c kinh phí đ i v i
 11. 11 Tài chính - B Qu c các đơn v d toán trong l c lư ng vũ trang phòng 78 Thông tư liên b B 589/TTLB 16-05-1989 Hư ng d n b sung m t s ch đ đ i v i dân Th c hi n theo Tài chính - B Qu c quân t v và quân nhân d b Pháp l nh phòng DQTV 79 Thông tư liên b B 9/TT-LB 02-08-1989 Hư ng d n th c hi n ch đ chính sách đ i v i Đã có Ngh đ nh s Giáo d c và Đào t o - giáo viên m u giáo và cô nuôi d y tr xã phư ng 25/CP v lương B Tài chính m i 80 Thông tư liên b B 16/TT-LB 14-08-1989 Hư ng d n th c hi n thu chi qu h c phí trong L c h u không còn Giáo d c và Đào t o - ngành giáo d c ph thông phù h p B Tài chính 81 Thông tư liên b B 38 TTLB 09-10-1989 Hư ng d n phân ph i và qu n lý thu nh p c a các Toàn văn H t cán b làm Tài chính - B Thu đơn v thu c B Thu l i đi h p tác lao đ ng vi c IRAQ. M t l i C ng hoà IRAQ khác, TCT đã có TT hư ng d n n p thu thu nh p 82 Quy t đ nh liên b B 202 QĐ-LB 24-11-1989 Quy t đ nh đ nh m c cung c p t i thi u cho cán Toàn văn Đư c thay b ng Tài chính - B Ngo i b , nhân viên công tác t i các s quán QĐ 65 TC/TCĐN giao ngày 19/01/94 83 Thông tư liên b B 01 /TT-LB 04-01-1990 Hư ng d n phân ph i và qu n lý thu nh p c a cán Toàn văn Thay th b ng ch Tài chính - B Y t b công nhân viên thu c B Y t đi h p tác lao đ thu thu nh p đ ng t i IRAQ 84 Thông tư liên b B 7/TT-LB 27-02-1990 Hư ng d n m c chi ngân sách giáo d c 1990 B vì đã có văn Giáo d c và Đào t o - b n m i thay th B Tài chính 85 Thông tư liên b B 5/TT-LB 26-03-1990 S a đ i ch đ ph c p tr c đêm cho cán b , Đã có văn b n m i. Tài chính - B Y t nhân viên y t 86 Thông tư liên b B 09/ TT-LB 05-05-1990 Hư ng d n th c hi n Ngh quy t c a H i đ ng B Do ban hành Quy t Lâm nghi p - B Tài trư ng s 186/ HĐBT ngày 27/ 11/ 1989 v phân đ nh 232-CT ngày chính c p ngân sách cho đ a phương s thu ti n nuôi 30/7/1991 c a
 12. 12 r ng. HĐBT 87 Thông tư liên b B 25 TTLB TC- 07-07-1990 Hư ng d n vi c t ch c b o v h th ng Kho b c Thay b ng thông Tài chính - B N i v NV Nhà nư c tư s 40 TTLB ngày 25/7/1996 88 Thông tư liên b B 29/TT-LB 25-07-1990 Hư ng d n t m th i vi c c p phát và qu n lý các Đã có văn b n m i Tài chính - B Lao kho n lương hưu, tr c p thương binh xã h i thay th . đ ng - Thương binh và Xã h i 89 Quy t đ nh liên b B 308 QĐ-LB 14-08-1990 Quy t đ nh đ nh m c cung c p t i thi u cho cán Toàn văn Đư c thay b ng Tài chính - B Ngo i b , nhân viên công tác t i các s quán QĐ 65 TC/TCĐN giao ngày 19/01/94 90 Quy t đ nh liên b B 309 QĐ-LB 14-08-1990 Quy t đ nh đ nh m c cung c p t i thi u cho cán Toàn văn Đư c thay b ng Tài chính - B Ngo i b , nhân viên công tác t i các s quán QĐ 65 TC/TCĐN giao ngày 19/01/94 91 Quy t đ nh liên b B 310 QĐ-LB 14-08-1990 Quy t đ nh đ nh m c cung c p t i thi u cho cán Toàn văn Đư c thay b ng Tài chính - B Ngo i b , nhân viên công tác t i các s quán QĐ 65 TC/TCĐN giao ngày 19/01/94 92 Thông tư liên b B 23/TT-LB 31-08-1990 Hư ng d n th c hi n thu, chi h c phí trong giáo Đã có văn b n m i. Giáo d c và Đào t o - d c ph thông B Tài chính 93 Thông tư liên b B 02/ TT/ LB 19-11-1990 Hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 268 c a Ch Tài chính - B Qu c t ch H i đ ng B trư ng phòng 94 Thông tư liên b B 24/TT-LB 13-12-1990 Hư ng d n n i dung chi tiêu cho công tác phòng, Đã có văn b n m i. Tài chính - B Y t ch ng s t rét 95 Quy t đ nh liên b B 06-TT/LB 18-01-1991 Hư ng d n th t c tr ti n cho ngư i đi h p tác Toàn văn T h t hi u l c khi Tài chính - B Ngo i lao đ ng IRAQ v nư c thanh toán xong giao 96 Quy t đ nh liên b B 72 QĐ-LB 04-03-1991 Quy t đ nh đ nh m c cung c p t i thi u cho cán Toàn văn Đư c thay b ng Tài chính - B Ngo i QĐ 65 TC/TCĐN
 13. 13 giao b , nhân viên công tác t i các s quán ngày 19/01/94 97 Quy t đ nh liên b B 73 QĐ-LB 04-03-1991 Quy t đ nh đ nh m c cung c p t i thi u cho cán Toàn văn Đư c thay b ng Tài chính - B Ngo i b , nhân viên công tác t i các s quán QĐ 65 TC/TCĐN giao ngày 19/01/94 98 Quy t đ nh liên b B 74 QĐ-LB 04-03-1991 Quy t đ nh đ nh m c cung c p t i thi u cho cán Toàn văn Đư c thay b ng Tài chính - B Ngo i b , nhân viên công tác t i các s quán QĐ 65 TC/TCĐN giao ngày 19/01/94 99 Thông tư liên b B 01/ TT/ LB 09-03-1991 Hư ng d n thi hành đi u l qu n lý xây d ng cơ Thay th b ng Ngh Xây d ng - U ban k b n ban hành kèm theo Ngh đ nh 385/HĐBT ngày đ nh 52/1999/NĐ- ho ch Nhà nư c - B 7-11-1990 c a H i đ ng B trư ng. CP ngày 8/7/1999 Tài chính - Ngân hàng ban hành Quy ch Nhà nư c qu n lý đ u tư và xây d ng và các văn b n hư ng d n thi hành thay th 100 Thông tư liên b B 63/TT -LB 13-03-1991 Hư ng d n thi hành Quy t đ nh 13- CT ngày Đã có văn b n thay Tài chính - B Giao 11/1/91 c a Ch t ch H i đ ng B trư ng v thu th thông v n t i phí qua c u đư ng b . 101 Thông tư liên b B 09/TT-LB 04-04-1991 Hư ng d n, b sung vi c c p phát và qu n lý kinh Đã có văn b n thay Tài chính - B Y t phí chi tiêu cho công tác phòng ch ng b nh s t rét th 102 Thông tư liên b B 03/TTLB 08-04-1991 Hư ng d n thi hành quy ch cho thuê nhà, thuê Văn b n bãi b Thay th b i NĐ Xây d ng - B Lao lao đ ng đ i v i ngư i nư c ngoài lưu trú t i Vi t 56/CP ngày đ ng - Thương binh Nam 18/9/1995 c a và Xã h i - B N i v Chính ph ban - B Tài chính hành Quy ch cho ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t nam đ nh cư nư c ngoài thuê nhà t i Vi t nam và Thông tư 28/BXD-QLN
 14. 14 c a B Xây d ng ngày 11/06/1995 hư ng d n qu n lý ho t đ ng doanh nghi p ph c v cho ngư i nư c ngoài thuê nhà 103 Thông tư liên b B 133/ TT/ LB 17-04-1991 Hư ng d n vi c c p phát và qu n lý kinh phí s Tài chính - U ban nghi p dân s và k ho ch hoá gia đình dân s và K ho ch hoá gia đình 104 Thông tư liên b B 67/TT-LB 15-11-1991 Hư ng d n th c hi n Quy t đ nh 323/CT v quy t Đã th c hi n xong Tài chính - B Nông toán c p bù l lương th c 1989 nghi p và Phát tri n nông thôn 105 Thông tư liên b B 25/TT-LB 21-11-1991 Hư ng d n ch đ qu n lý tài chính d án 3844 do Do k t thúc d án Tài chính - B Y t chương trình Lương th c th gi i (FAO) vi n tr 106 Thông tư liên b B 224/TTLB 25-11-1991 Hư ng d n th c hi n Quy t đ nh 158 /CT ngày Đã có văn b n thay Tài chính - T ng c c 18/5/91 c a Ch t ch H i đ ng B trư ng v thu th . Bưu đi n -B Giao các phí c p và b o v t n s vô tuy n đi n. thông v n t i 107 Thông tư liên b B 71/ TT- LB 05-12-1991 Qui đ nh vi c thu ti n l phí c p h chi u, các lo i Đã có văn b n thay Tài chính - B Công gi y t , ch ng nh n cho ngư i nư c ngoài và th . an - B Ngo i giao công dân Vi t Nam nh p c nh, xu t c nh và cư trú. 108 Thông tư liên b B 78/TT-LB 26-12-1991 Quy đ nh hư ng d n ch đ qu n lý, c p phát v n Đã có văn b n thay Tài chính - B Giao qu n lý và s a ch a thư ng xuyên c u đư ng th . Không còn phù thông v n t i h p 109 Thông tư liên b B 1010/TTLB 31-12-1991 Quy đ nh m c thu và s d ng l phí h i quan M c thu và cách Tài chính - T ng c c s d ng không còn H i quan phù h p nên đã
 15. 15 đư c thay th b ng TTLT s 31/TTLT/TC-TCHQ ngày 04-10-1994 quy đ nh ch đ thu n p qu n lý s d ng l phí H i quan 110 Thông tư liên b Toà 1/TT-LB 10-01-1992 Hư ng d n vi c xét x và thi hành án v tài s n Đã có văn b n thay án nhân dân t i cao - trong các v án hình s và dân s th B Tư pháp - B Tài chính 111 Thông tư liên b 2TT - LB 10-01-1992 Hư ng d n th c hi n ch đ trang ph c đ i v i Không còn tr ng tài Tr ng tài kinh t Nhà tr ng tài viên tr ng tài kinh t kinh t . nư c - B Tài chính 112 Thông tư liên b B Y 1/TT - LB 24-01-1992 Hư ng d n ch đ tr c đêm và ch đ ph c p Đã có văn b n m i t - B Tài chính - B ph u thu t cho cán b công nhân viên ngành y t thay th Lao đ ng - Thương binh và Xã h i 113 Thông tư liên b B 06/TT-LB 09-03-1992 Hư ng d n th c hi n ch đ b o hi m tai n n Đã có văn b n thay Tài chính - B Giao hành khách th thông v n t i 114 Thông tư liên b B 7/TTLB 01-04-1992 Hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 437/ HĐBT v Tài chính - B Thu c p gi y phép thu l phí ( ngư i và phương ti n s n ho t đ ng ngh cá c a nư c ngoài) và s d ng ti n ph t 115 Thông tư liên b B 5/TT-LB 11-04-1992 B sung vi c qu n lý kinh phí c a ngân sách trung Đã có văn b n m i Tài chính - B Y t ương chi cho công tác phòng, ch ng s t rét, bư u thay th c và tiêm ch ng m r ng 116 Thông tư liên b B 16/TT-LB 29-05-1992 Hư ng d n ch đ qu n lý tài chính chương trình Không c n dùng Tài chính - B Lao qu c gia nư c sinh ho t nông thôn do t ch c
 16. 16 đ ng - Thương binh UNICEF vi n tr và Xã h i 117 Thông tư liên b B 10/TTLB/LĐ- 24-07-1992 Hư ng d n v chính sách cho vay đ i v i d án Tài chính - B Lao TC nh gi I quy t vi c làm theo Ngh quy t 120/ HĐBT đ ng - Thương binh c a H i đ ng B trư ng và Xã h i 118 Thông tư liên b B 2452/ TTLB 11-08-1992 Ch đ c p phát, qu n lý tài chính đ i v i các b o Tài chính - B Văn tàng và di tích l ch s văn hoá hoá - Thông tin 119 Thông tư liên b B Y 12/TT - LB 18-09-1992 Hư ng d n thi hành Ngh đ nh 299 /HĐBT v ban Đã có văn b n m i t - B Tài chính - B hành đi u l b o hi m y t Lao đ ng - Thương binh và Xã h i 120 Thông tư liên b B 1213/TT - LB 26-09-1992 Hư ng d n vi c qu n lý tài chính c a các chương Không c n dùng Tài chính - B K trình khoa h c và công ngh c p Nhà nư c giai ho ch & Đ u tư đo n 1991 - 1995 121 Thông tư liên b B 1291 TC/ 08-10-1992 Hư ng d n vi c trích l p và s d ng qu phát tri n Không còn phù Tài chính - B Khoa KHCNMT khoa h c và công ngh c a B , t nh, thành ph h p h c công ngh và Môi trư ng 122 Thông tư liên b B 60/TT-LB 16-10-1992 Hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 247/HĐBT Tài chính - B Qu c c a Ch t ch H i đ ng B trư ng phòng 123 Thông tư liên b B 80B/TT - LB 01-11-1992 V vi c b sung t m th i m t s chính sách đ i v i Không còn phù Văn hoá - B Tài văn ngh s và v n đ ng viên h p chính - B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i 124 Thông tư liên b B 14/TT - LB 02-11-1992 Hư ng d n v tr c p ti n thu c ch a b nh cho Không còn phù Tài chính - B Y t nhân dân vùng cao, mi n núi, r ng sâu h p
 17. 17 125 Thông tư liên b B 22/TT - LB 20-11-1992 Hư ng d n th c hi n tr c p cho giáo viên H t hi u l c vì đã có ph c p Lao đ ng - Thương ưu đãi m i binh và Xã h i - B Tài chính - B Giáo d c và Đào t o 126 Thông tư liên b B 73-TT/LB 27-11-1992 Hư ng d n th c hi n qui ch đ t và ho t đ ng c a Thông tư này đư c Tài chính - B Ngo i Văn phòng đ i di n thư ng trú các t ch c b o ban hành căn c thương hi m nư c ngoài t i Vi t Nam theo Ngh đ nh s 382/HĐBT c a H i đ ng B trư ng ban hành Qui ch đ t và ho t đ ng c a Văn phòng đ i di n 127 Thông tư liên b B 86/TT-LB 30-12-1992 Hư ng d n ch đ qu n lý tài chính đ án POD Do k t thúc d án Tài chính - B Y t thu c ngu n vi n tr c a Chính ph Thu -đi n cho ngành y t 128 Thông tư Liên b B 03/TTLB/TC- 18-03-1993 Hư ng d n th c hi n chương trình vi n tr nhân Thay th b ng Tài chính - B Lao LĐ-UBKHNN đ o c a C ng hoà Séc và Slocakia ( cũ ) đ h tr TTLT s đ ng - Thương binh t o vi c làm và d y ngh cho lao đ ng Vi t Nam 13/1999/TTLT- và Xã h i - U ban v trư c th i h n BLĐTBXH-BTC- khoa h c Nhà nư c BKH&ĐT ngày 8/5/1999 129 Thông tư liên b B 28/TTLB 30-03-1993 Qui đ nh vi c thu l phí qu n lý xe và lái xe cơ gi i Đã có văn b n thay Tài chính - B Giao đư ng b th . thông v n t i 130 Quy t đ nh liên b B 277 11-05-1993 Quy t đ nh đ nh m c cung c p t i thi u cho cán Toàn văn Đư c thay b ng Tài chính - B Ngo i TC/TCĐN b , nhân viên công tác t i các s quán QĐ 65 TC/TCĐN giao ngày 19/01/94 131 Thông tư liên b B 43/TT-LB 31-05-1993 Hư ng d n vi c l p k ho ch, c p phát qu ti n Không còn dùng Tài chính - B Lao lương tăng thêm, chi tr và quy t toán qu ti n đ ng - Thương binh
 18. 18 và Xã h i lương theo ch đ ti n lương m i 132 Thông tư liên b B 59 /TTLB 15-07-1993 Hư ng d n thi hành Ngh đ nh 329/ HĐBT ngày Không còn cơ quan Tài chính - Toà án 16/9/92 v l phí trong tài và các kho n thu khác tr ng tài kinh t Nhân dân t i cao khi gi i quy t tranh ch p kinh t và x lý vi ph m Nhà nư c pháp lu t. 133 Thông tư liên b B 13/ TT/ LB 29-07-1993 Hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 46/ CP ngày Thay th b ng TT Tài chính - B Lao 23/6/1993 c a Th tư ng Chính ph v ch đ s 99/ 1998 TTLT đ ng - Thương binh sinh ho t phí đ i v i cán b Đ ng, chính quy n và ngày 19/5/1998 và Xã h i kinh phí h at đ ng c a các đoàn th nhân dân c a BTCCBCP- xã, phư ng th tr n BTC-BLĐTBXH hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 09/1998/NĐ-CP s a đ i b sung NĐ s 50/CP ngày 26/7/1995 v ch đ sinh ho t phí đ i v i xã, phư ng, th tr n 134 Thông tư Liên b B 01/TTLB 29-07-1993 Hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 52/ HĐBT ngày Văn b n h t hi u Tài chính - T ng c c 19/ 2/ 1992 v x ph t vi ph m hành chính trong l c do Ngh đ nh Th ng kê lĩnh v c k toán và th ng kê x ph t vi ph m hành chính đư c tách riêng thành 2 lĩnh v c: k toán và th ng kê. V th ng kê, T ng c c Th ng kê đã có thông tư riêng 135 Thông tư liên b B 17/ TT-LB 29-07-1993 Hư ng d n cơ ch c p phát và qu n lý v n đ c Tài chính - B Qu c bi t chương trình Bi n đông trư ng sa phòng
 19. 19 136 Thông tư liên b B 14/TT - LB 06-09-1993 Hư ng d n th c hi n thu chi h c phí giáo d c ph Không còn dùng B vì đã có văn Giáo d c và Đào t o - thông. b n m i thay th B Tài chính 137 Thông tư liên b B 86/TTLB 04-11-1993 Hư ng d n t m th i phương th c thu n p qu B o Tài chính - B o hi m hi m xã h i ( 5% ) và kinh phí công đoàn ( 2% ) xã h i Vi t Nam 138 Thông tư liên b B 03/ TT/ LB 11-11-1993 Ch đ thu n p và qu n lý s d ng phí và l phí v Đã thay th b i Tài chính - B Thu công tác b o v ngu n thu thu s n TTLB Tài chính- s n Thu s n s 89 TTLT ngày 27/ 11/ 1995. 139 Thông tư liên b B 99TC/ 02-12-1993 Qu n lý thu, chi tài chính trong ho t đ ng sáng Đã có văn b n thay Tài chính - B Khoa KHCNMT ki n s h u công nghi p th . h c công ngh và Môi trư ng 140 Thông tư liên b B 110/TT-LB 31-12-1993 Hư ng d n t m th i vi c thu n p 5% ti n lương Không còn phù Tài chính - B Lao vào qu b o hi m xã h i thu c trách nhi m đóng h p đ ng - Thương binh góp c a ngư i lao đ ng và Xã h i 141 Thông tư liên b B 2/TT-LB 07-01-1994 Hư ng d n truy thu b o hi m y t năm 1993 Không còn dùng Tài chính - B Y t 142 Thông tư liên b B 16/TT-LB 05-03-1994 Hư ng d n qu n lý, c p phát kinh phí cho chương Đã có văn b n m i Tài chính - B Y t - trình qu c gia phòng ch ng suy dinh dư ng tr U ban chăm sóc bà em và chăm sóc tr em có hoàn c nh đ c bi t m và tr em 143 Thông tư liên b B 19/TT-LB 07-03-1994 Hư ng d n t m th i v thu qu 15% b o hi m xã Không còn phù Tài chính - B Lao h i do ngành lao đ ng thương binh và xã h i qu n h p đ ng - Thương binh lý và Xã h i 144 Thông tư liên b B 27/TT-LB 30-03-1994 Quy đ nh ch đ thu và qu n lý s d ng l phí phí L ch u Tài chính - B Nông
 20. 20 nghi p và Phát tri n t n v công tác b o v và ki m d ch th c v t nông thôn 145 Thông tư liên b B 12/TT-LB 01-04-1994 Hư ng d n thu h i và s d ng v n vay đ n h n tr Thay th b ng Tài chính - B Lao c a qu qu c gia gi i quy t vi c làm Thông tư 13/1999 đ ng - Thương binh ngày 8/5/1999 và Xã h i - U ban k ho ch Nhà nư c 146 Thông tư liên b B 33/TT-LB 14-04-1994 Hư ng d n b sung Thông tư 19/TT-LB ngày Không còn phù Tài chính - B Lao 7/3/1994 v vi c qu n lý thu chi qu b o hi m xã h p, đã thay th đ ng - Thương binh h i do ngành Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và Xã h i qu n lý 147 Thông tư liên b B 30 TT/LB 10-08-1994 Hư ng d n vi c bán và thanh toán vé tháng cư c Tài chính - B Giao qua phà, c u phao cho cán b , công nhân viên thông v n t i ch c nhà nư c, xã viên h p tác xã đi làm vi c hàng ngày qua b n phà, c u phao. 148 Thông tư liên b B 71 TT/LB 25-08-1994 Hư ng d n cơ ch qu n lý, c p phát và quy t toán Đã có văn b n m i Tài chính - B Y t các kho n chi c a các chương trình y t qu c gia thay th phòng ch ng s t rét, phòng ch ng bư u c , tiêm ch ng m r ng và phòng ch ng b nh AIDS thu c ngân sách Trung ương. 149 Thông tư liên b B 2411/TTLB 27-12-1994 V th c hi n ch đ chi tiêu đ i v i s nghi p Thay th b i Tài chính - B Qu c qu c phòng đ a phương trong tình hình m i TT-91-TC-QP phòng ngày 29/6/1998 150 Thông tư liên b B 06/TTLB 06-01-1995 Hư ng d n m t s đi m v tài chính và ngân sách Thay th b i Tài chính - B Qu c trong quân đ i theo Quy t đ nh s 829/TTg ngày TTLT QP-TC phòng 30-12-1995 c a Chính ph ngày 29/6/1998 151 Thông tư liên b B 02/TTLB/LĐ- 10-02-1995 Hư ng d n b sung vi c th c hi n chương trình Thay th b ng Tài chính - B Lao TC-UBKHNN vi n tr nhân đ o c a c ng hoà Séc và Slovakia ( TTLT s đ ng - Thương binh cũ ) 13/1999/TTLT- và Xã h i - U ban K BLĐTBXH-BTC- ho ch Nhà nư c BKH&ĐT ngày
Đồng bộ tài khoản