Quyết định 100/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định 100/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 100/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập thanh tra chuyên ngành xây dựng thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 100/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th ñ tí ng c h Ý n h  p h ñ  S è  100/2002/Q§­T T g   n g µ y  24 th¸ng 7 n¨ m  2002 V Ò   Ö c th Ý  ® i Ó m  th µ nh l Ë p  vi T h a n h  tra ch uyªn n g µ n h  x © y  d ù n g  th µ nh p h è  H µ  N é i thñ tíng ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Ph¸p  Önh  cø  l Thanh    µy  th¸ng4  trang 01    n¨m  1990; C¨n  Ph¸p  Önh  ñ  «  µ   éi ngµy  th¸ng12  cø  l Th ® H N   28    n¨m  2000; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l X l    h ch ng 02    n¨m  2002; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 48/CP  µy  th¸ng5  ng 05    n¨m 1997  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong qu¶n  ýx©y  ùng,qu¶n  ýnhµ  µ    l  d   l  v c«ng   tr×nh kü  Ëth¹ tÇng  «  Þ;   thu     ® th X Ðt    Þ  ña  ñ   Þch  û   ®Ò ngh c Ch t U ban  ©n  ©n  µnh  è  µ   éi t¹  ê   nh d th ph H N   i T tr×nh sè    98/TTUB  µy  th¸ng11  ng 05    n¨m  2001, quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u    1. Cho  Ðp  Ý  iÓ m   µnh  Ëp  ph th ® th l Thanh   trachuyªn ngµnh  ©y    x dùng  µnh  è  µ   éi theo    ×nh    Êp: cÊp  µnh  è  µ  Êp  Ën, th ph H N   m« h haic   th ph v c qu   huyÖn    ¬  ë  chøc  ¾p  Õp  ¹ lùc l ng  trªnc s tæ  s x l i  î qu¶n  ýtrËttù x©y  ùng  «     l      d ® thÞ, ®Ó   ùc  Ön    th hi chøc  n¨ng thanh    tra chuyªn  µnh  ©y  ùng, xö  ¹tvi ng x d   ph     ph¹m  µnh  Ýnh  h ch trong  Ünh  ùc  l v qu¶n  ý x©y  ùng, qu¶n  ý nhµ  µ  l  d   l  v c«ng  tr×nh kü  Ëth¹ tÇng  «  Þ.   thu     ® th Thanh    tra chuyªn  µnh  ©y  ùng  µnh  è  µ   éi  µ tæ  ng x d th ph H N l   chøc  ã   ct c¸ch ph¸p  ©n, cã    nh   con  Êu  µ  µikho¶n  d v t  riªng,kinh phÝ  ¹t®éng  Ng ©n       ho   do  s¸ch Nhµ   íccÊp.   n  §i Ò u  Chñ  Þch  û   2.  t U ban  ©n  ©n  µnh  è  µ   éi ban  µnh    nh d th ph H N   h Qui chÕ   chøc  µ  ¹t®éng  ña  tæ  v ho   c Thanh    trachuyªn ngµnh  ©y  ùng  µnh  è    xd th ph Hµ   éi  µ    Ö m,  Ôn  Ö m   N v bæ nhi mi nhi Thanh      tra viªn theo    nh  ña  qui ®Þ c ph¸p  luËtvÒ     thanh  tra. §i Ò u  3. Uû  ban  ©n   ©n   µnh  è  µ   éi  chøc  ùc  Ön  nh d th ph H N tæ  th hi Quy Õt  nh  µy,tiÕn hµnh  ¬  Õt,tæng  Õt  ótkinh nghiÖm,  c¸o ®Þnh   ®Þ n    sk   k r    b¸o    kú s¸u th¸ng vµ    b¸o  ®ét  Êt lªnThñ íng  Ýnh  ñ    Þp  êixö  ý c¸o  xu     t Ch ph ®Ó k th   l   nh÷ng  íng m ¾ c   v  n¶y sinh.
  2. 2 §i Ò u 4. Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ, Thanh    µ   íc,Bé  b Ch ph   tra Nh n   X ©y  ùng  µ  é    d v B T ph¸p cã    tr¸chnhiÖm     tham      Õn  íi û   gia ý ki v   ban  ©n  ©n   U nh d thµnh  è  µ   éi  ph H N trong  Öc  ¹n  vi so th¶o, ban  µnh    h Qui  Õ   ch nªu  ¹  Òu    t i§i 2 Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ý. 5. Quy ®Þ n c hi l   15    t  k Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  µnh  è  µ   éi,Bé   ëng, Thñ  ëng    nh d th ph H N   tr   tr c¸c c¬ quan ngang  é   µ  ¬  B v c quan  éc  Ýnh  ñ  Þu  thu Ch ph ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
Đồng bộ tài khoản