Quyết định 101/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
100
lượt xem
8
download

Quyết định 101/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 101/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy định trách nhiệm trong công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và tất toán tài khoản tại hệ thống Kho bạc Nhà nước Thành phố đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 101/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 101/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 23 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH TRÁCH NHI M TRONG CÔNG TÁC QUY T TOÁN V N U TƯ XÂY D NG CƠ B N VÀ T T TOÁN TÀI KHO N T I H TH NG KHO B C NHÀ NƯ C THÀNH PH I V I CÁC D ÁN S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C C A THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26/11/2003; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03/12/2004; Căn c Lu t u th u ngày 29/11/2005; Căn c Lu t cán b , công ch c ngày 13/11/2008; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh quy t s 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 c a Qu c h i v i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và m t s t nh liên quan; Căn c Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 10/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 23/2009/N -CP ngày 27/02/2009 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng xây d ng; kinh doanh b t ng s n; khai thác, s n xu t, kinh doanh v t li u xây d ng; qu n lý công trình h t ng k thu t; qu n lý phát tri n nhà và công s ; Căn c Thông tư: s 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007, s 98/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 c a B Tài chính v hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n Nhà nư c; Theo ngh c a S Tài chính t i T trình s 3440 ngày 05/8/2009, báo cáo th m nh c a S Tư pháp t i Công văn s 1263/STP-VBPQ ngày 27 tháng 7 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh trách nhi m trong công tác quy t toán v n u tư xây d ng cơ b n và t t toán tài kho n t i h th ng Kho b c Nhà nư c Thành ph i v i các d án u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c c a thành ph Hà N i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 35/2008/Q -UBND ngày 23/6/2008 c a UBND thành ph Hà N i v vi c ban hành Quy nh trách nhi m trong công tác quy t toán v n u tư xây d ng cơ b n và
  2. t t toán tài kho n t i Kho b c Nhà nư c i v i d án s d ng v n ngân sách nhà nư c c a thành ph Hà N i. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành; Ch t ch UBND các qu n, huy n, th xã, các ch u tư, Giám c các ban qu n lý d án và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - B Tài chính; - TT TU, TT H ND Thành ph ; - /c Ch t ch UBND TP; - Các /c PCT UBND TP; - CPVP, Các phòng CV; - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Trung tâm công báo Thành ph ; Hoàng Minh Hi n - ài PTTHHN, Báo HNM, Báo KT T ( ưa tin); - Lưu VT, KT. QUY NNH TRÁCH NHI M TRONG CÔNG TÁC QUY T TOÁN V N U TƯ XÂY D NG CƠ B N VÀ T T TOÁN TÀI KHO N T I H TH NG KHO B C NHÀ NƯ C THÀNH PH I V I CÁC D ÁN S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C C A THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 101/2009/Q -UBND ngày 23/9/2009 c a y ban nhân dân thành ph Hà N i) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi i u ch nh B n quy nh này quy nh trách nhi m và các bi n pháp x lý khi có vi ph m c a các ch u tư, các nhà th u và các cơ quan, ơn v trong công tác quy t toán v n u tư xây d ng cơ b n và t t toán tài kho n t i h th ng Kho b c Nhà nư c Thành ph i v i các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c c a thành ph Hà N i. i u 2. Nguyên t c xác nh trách nhi m 1. Ch u tư ch u trách nhi m toàn di n v qu n lý chi phí u tư xây d ng t giai o n chuNn b u tư n khi k t thúc u tư d án; có trách nhi m quy t toán v n u tư và t t toán tài kho n các d án ã k t thúc u tư t i Kho b c Nhà nư c Thành ph và Kho b c Nhà nư c các Qu n, Huy n, Th xã theo úng th i h n quy nh c a B Tài chính.
  3. 2. H th ng Kho b c Nhà nư c Hà N i, các S , Ban, Ngành, Qu n, Huy n, Th xã (ngoài ch c năng làm ch u tư) có trách nhi m ph i h p gi i quy t các khó khăn, vư ng m c c a các ch u tư i v i nh ng n i dung thu c ph m vi qu n lý trong lĩnh v c u tư xây d ng, t o i u ki n ch u tư hoàn thành công tác quy t toán và t t toán tài kho n theo quy nh. i u 3. Trách nhi m quy t toán và t t toán tài kho n i v i các d án s d ng h n h p nhi u ngu n v n trong ó có m t ph n v n ngân sách 1. Ch u tư là doanh nghi p ho c các cơ quan, ơn v th c hi n các d án s d ng v n h n h p ư c UBND: thành ph Hà N i, t nh Hà Tây cũ, t nh Vĩnh Phúc ( i v i d án thu c a bàn huy n Mê Linh) và t nh Hòa Bình ( i v i d án thu c a bàn 4 xã ông Xuân, Ti n Xuân, Yên Trung, Yên Bình) quy t nh u tư trư c th i i m Ngh nh 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph có hi u l c: a) Trư ng h p ph n v n ngân sách chi m t tr ng l n hơn so v i các thành ph n v n khác (v n t có, v n vay, v n huy ng), ch u tư l p h sơ báo cáo quy t toán g i S Tài chính thNm tra, trình phê duy t quy t toán v n u tư theo thNm quy n. Ch u tư ch u trách nhi m hoàn t t thanh toán công n ph i thu, ph i tr theo quy t nh phê duy t quy t toán v n u tư, làm th t c t t toán tài kho n t i h th ng Kho b c Nhà nư c. b) Trư ng h p ph n v n ngân sách chi m t tr ng nh hơn trong t ng m c u tư: - Ch u tư t t ch c thNm tra, phê duy t quy t toán toàn b d án và t t toán tài kho n v n ngân sách t i h th ng Kho b c Nhà nư c Thành ph , ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c UBND Thành ph v vi c qu n lý th c hi n d án và công tác thNm tra, phê duy t quy t toán v n u tư. - Riêng i v i ph n v n ngân sách c p ho c h tr , n u tách ư c thành các h ng m c, công vi c c l p, ch u tư ch u trách nhi m l p h sơ quy t toán các h ng m c, công vi c th c hi n b ng v n ngân sách g i S Tài chính thNm tra và thông báo k t qu ch u tư phê duy t quy t toán toàn b d án. 2. Ch u tư là doanh nghi p ho c các cơ quan, ơn v th c hi n các d án s d ng v n h n h p sau th i i m Ngh nh 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph có hi u l c có trách nhi m l p h sơ quy t toán trình ngư i quy t nh u tư t ch c thNm tra, phê duy t theo thNm quy n theo quy nh t i Ngh nh 12/2009/N -CP ngày 12/2/2009 c a Chính ph và Quy t nh s 60/2009/Q - UBND ngày 09/4/2009 c a UBND thành ph Hà N i. 3. Ch u tư là các doanh nghi p nhà nư c th c hi n các d án ư c Ngân sách c p ho c h tr v n; chưa quy t toán v n u tư, n u doanh nghi p ã chuy n sang công ty c ph n nhưng trong quá trình c ph n hóa chưa h ch toán ph n v n ngân sách nhà nư c c p ho c h tr cho d án ghi tăng v n nhà nư c thì công ty c ph n m i có nghĩa v l p, thNm tra, phê duy t quy t toán theo quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này, báo cáo S Tài chính x lý h u c ph n hóa. Chương 2.
  4. QUY NNH C TH i u 4. Trách nhi m c a Ch u tư 1. i v i công tác qu n lý, th c hi n d án: Th c hi n úng ch c năng, nhi m v c a ch u tư theo quy nh c a Lu t Xây d ng, Ngh nh c a Chính ph , Thông tư hư ng d n c a các B , Ngành và quy nh c a UBND Thành ph v qu n lý d án u tư. 2. i v i công tác l p, trình duy t báo cáo quy t toán v n u tư và t t toán tài kho n: a) Ch u tư ch u trách nhi m l p báo cáo quy t toán d án hoàn thành, d án u tư d dang d ng th c hi n, d án chuNn b u tư b h y b , h ng m c công trình ho c công trình hoàn thành ưa vào khai thác s d ng, m b o th i gian và n i dung theo quy nh t i Thông tư 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 và Thông tư 98/2007/TT- BTC ngày 29/8/2007 c a B Tài chính v hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n Nhà nư c. b) Ch u tư ch u trách nhi m l a ch n doanh nghi p ki m toán c l p theo quy nh c a Lu t u th u th c hi n ki m toán báo cáo quy t toán d án hoàn thành i v i các d án nhóm A, B; các d án còn l i th c hi n ki m toán theo yêu c u c a c p có thNm quy n (Nhóm d án ư c xác nh theo quy nh t i Ngh nh 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph ). Trên cơ s báo cáo k t qu c a ơn v ki m toán, ch u tư hoàn ch nh báo cáo quy t toán và trình c p có thNm quy n thNm tra phê duy t quy t toán. Ch u trách nhi m v tính chính xác i v i s li u quy t toán, tính pháp lý i v i tài li u, h sơ trình duy t quy t toán. c) Cung c p y tài li u liên quan n công tác quy t toán v n u tư theo yêu c u c a cơ quan ki m toán và cơ quan thNm tra phê duy t quy t toán. d) Sau 6 tháng k t ngày ban hành quy t nh phê duy t quy t toán, ch u tư có trách nhi m gi i quy t xong công n và hoàn thi n vi c t t toán tài kho n u tư c a d án. Ch u tư thông báo b ng văn b n cho các nhà th u n thanh toán công n theo quy t nh phê duy t quy t toán c a c p có thNm quy n ch m nh t sau 15 ngày k t khi ch u tư nh n ư c quy t nh. Sau 3 l n ôn c b ng văn b n, n u nhà th u nào không ch p hành vi c thanh toán công n thì ch u tư có văn b n báo cáo y ban nhân dân Thành ph và các cơ quan liên quan x lý vi ph m theo quy nh t i Ngh nh 23/2009/N -CP ngày 27/02/2009 c a Chính ph và các quy nh c a pháp lu t hi n hành. e) Qu n lý, lưu h sơ quy t toán úng quy nh. 3. i v i công tác u th u, l a ch n nhà th u: a) C p nh t danh sách các nhà th u ã vi ph m công tác quy t toán và t t toán tài kho n d án s d ng v n ngân sách theo thông báo c a S K ho ch và u tư.
  5. b) Quy nh i u ki n tiên quy t trong h sơ m i th u lo i b h sơ d th u i v i các nhà th u vi ph m trong công tác quy t toán và t t toán tài kho n các d án s d ng v n ngân sách Thành ph . 4. X lý các khó khăn, vư ng m c: a) Ch u tư ch ng ph i h p v i các cơ quan có liên quan gi i quy t các khó khăn, vư ng m c liên quan n công tác l p, hoàn ch nh h sơ quy t toán, gi i quy t các t n t i trong quá trình thNm tra, phê duy t quy t toán và t t toán tài kho n. b) Nh ng v n vư ng m c ngoài ph m vi gi i quy t, ch u tư ph i báo cáo ngư i quy t nh u tư, xu t bi n pháp gi i quy t và làm vi c v i các cơ quan ơn v liên quan ư c xem xét x lý. 5. i v i công tác báo cáo, trao i thông tin: a) Nghiêm túc th c hi n ch báo cáo nh kỳ tình hình quy t toán d án hoàn thành thu c ph m vi qu n lý quy nh t i Thông tư 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 c a B Tài chính và theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. b) L p danh sách các nhà th u không ch p hành quy t nh thu h i n theo quy t nh phê duy t quy t toán c a c p có thNm quy n i v i các d án ư c giao qu n lý (n u có), g i S Tài chính, S K ho ch và u tư và Kho b c Nhà nư c Hà N i t ng h p báo cáo UBND Thành ph xem xét x lý. Sau khi nhà th u vi ph m b công khai danh sách, n u nhà th u th c hi n xong các kho n n ngân sách thì s ư c lo i tên ra kh i danh sách này. Ch u tư có trách nhi m thông báo cho S K ho ch và u tư lo i tên nhà th u ra kh i danh sách vi ph m ngay sau khi nhà th u ch p hành xong vi c thu n p ngân sách. i u 5. Trách nhi m c a các nhà th u 1. Quy t toán giá tr th c hi n theo h p ng ã ký k t v i ch u tư và các quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng. Hoàn ch nh h sơ quy t toán thu c ph m vi trách nhi m c a nhà th u, ch u trách nhi m v tính chính xác i v i s li u quy t toán và tính pháp lý i v i các tài li u có liên quan cung c p cho ch u tư l p h sơ báo cáo quy t toán v n u tư. 2. Ph i h p v i ch u tư và các cơ quan có liên quan x lý d t i m các v n phát sinh, t n t i trong quá trình l p h sơ, báo cáo quy t toán. Hoàn tr y , k p th i s ti n ã ư c thanh toán vư t so v i quy t nh phê duy t quy t toán c a c p có thNm quy n. 3. Nhà th u ki m toán, ki m toán viên khi th c hi n ki m toán quy t toán d án hoàn thành ph i ch p hành nguyên t c ho t ng ki m toán c l p, ch u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t v k t qu ki m toán ã th c hi n. i u 6. Trách nhi m c a các S , Ban, ngành
  6. 1. Ch u trách nhi m toàn di n trư c UBND Thành ph v th i gian, ch t lư ng, hi u qu công tác quy t toán và t t toán tài kho n i v i các d án ư c Thành ph giao làm ch u tư, y quy n quy t nh u tư: a) Th c hi n trách nhi m ch u tư theo quy nh t i i u 4. b) Ch o, ki m tra, ôn c ban qu n lý d án tr c thu c th c hi n quy t toán v n u tư và t t toán tài kho n t i h th ng Kho b c Nhà nư c Thành ph theo quy nh. 2. Ch u tư ph i h p v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n thu h i n ph i tr ngân sách (n u có) c a các nhà th u theo quy t nh phê duy t quy t toán c a c p có thNm quy n i v i nh ng d án thu c trách nhi m qu n lý. 3. Ch o, ph i h p x lý các khó khăn vư ng m c c a các ch u tư có liên quan i v i nh ng công vi c thu c trách nhi m qu n lý nhà nư c các ch u tư hoàn ch nh h sơ quy t toán v n u tư theo úng th i h n quy nh. 4. Các S chuyên ngành ch o các cơ quan tr c thu c ph i h p v i ch u tư qu n lý, giám sát và ti p nh n bàn giao ngay sau khi các công trình, h ng m c công trình hoàn thành ưa vào khai thác, s d ng theo ch c năng nhi m v ư c giao. i u 7. Trách nhi m c a UBND các Qu n, Huy n, Th xã 1. Ch u trách nhi m trư c UBND Thành ph v th i gian, ch t lư ng, hi u qu công tác quy t toán và t t toán tài kho n i v i các d án thu c ngân sách qu n, huy n, th xã, các d án ư c Thành ph phân c p quy t nh u tư và các d án ư c UBND Thành ph giao làm ch u tư: a) Th c hi n trách nhi m ch u tư theo quy nh t i i u 4. b) Ch o, ki m tra, ôn c Phòng Tài chính K ho ch, Ch u tư, Ban Qu n lý d án tr c thu c th c hi n công tác quy t toán v n u tư, thu h i n ph i tr ngân sách (n u có) và t t toán tài kho n t i h th ng Kho b c Nhà nư c theo quy nh. 2. Kip th i tháo g các khó khăn vư ng m c c a các ch u tư có liên quan n nh ng t n t i trong công tác gi i phóng m t b ng trên a bàn và nh ng n i dung khác thu c trách nhi m qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c u tư xây d ng các ch u tư hoàn ch nh h sơ quy t toán v n u tư. i u 8. Trách nhi m c a S K ho ch và u tư 1. Là u m i ti p nh n x lý các khó khăn, vư ng m c c a ch u tư và các phát sinh có liên quan n vi c thay i ch trương, quy mô u tư theo thNm quy n ho c xu t báo cáo UBND Thành ph gi i quy t ch u tư hoàn ch nh h sơ quy t toán theo quy nh. 2. Ch trì ph i h p v i S Tài chính, Kho b c Nhà nư c Hà N i và các ch u tư có liên quan t ng h p báo cáo UBND Thành ph v danh m c c th các d án quy ho ch, chuNn b u tư, d án u tư d dang, d ng th c hi n; hư ng d n ch u tư l p báo cáo giám sát, ánh giá u tư làm cơ s xu t báo cáo UBND Thành ph
  7. quy t nh cho phép d ng th c hi n d án quy t toán kh i lư ng ã th c hi n ho c gi i quy t các vư ng m c ti p t c th c hi n d án. 3. Ph i h p v i S Tài chính trình UBND Thành ph phê duy t danh m c các d án ã ư c S Tài chính thông báo k ho ch thanh toán n trong năm. 4. Thông báo công khai các nhà th u vi ph m công tác quy t toán và t t toán tài kho n (theo danh sách ư c Ban Ch o công tác quy t toán v n u tư phê duy t) không cho các nhà th u này tham gia u th u các gói th u s d ng v n ngân sách c a Thành ph . C p nh t thông tin báo cáo c a các ch u tư v vi c ch p hành nghĩa v n p ngân sách c a các nhà th u ã b công khai lo i tên ra kh i danh sách nhà th u vi ph m. i u 9. Trách nhi m c a S Tài chính 1. Hư ng d n, ki m tra, ôn c các ch u tư th c hi n công tác quy t toán v n u tư, m b o th i gian, n i dung và bi u m u theo quy nh; hư ng d n ch u tư gi i quy t các vư ng m c phát sinh trong quá trình quy t toán. 2. ThNm tra và trình UBND Thành ph phê duy t quy t toán v n u tư d án nhóm A; thNm tra và phê duy t quy t toán v n u tư, xây d ng công trình các d án nhóm B, C thu c thNm quy n quy t nh c a UBND Thành ph . 3. Căn c giá tr quy t toán ư c duy t c a các d án thu c thNm quy n quy t nh c a UBND Thành ph và ngu n v n cân i ngân sách ư c duy t, S Tài chính thông báo k ho ch thanh toán n c a các d án ã phê duy t quy t toán cho ch u tư và Kho b c Nhà nư c Hà N i ph c v thanh toán; th ng nh t v i S K ho ch và u tư trình UBND Thành ph phê duy t danh m c k ho ch v n thanh toán n cho các d án trư c 31/12 hàng năm. Ph i h p v i các S , Ngành có liên quan hư ng d n, ôn c, t o i u ki n v pháp lý ch u tư hoàn t t vi c gi i quy t công n và t t toán tài kho n sau khi phê duy t quy t toán. 4. Th c hi n ch c năng thư ng tr c Ban Ch o quy t toán v n u tư c a Thành ph , ch trì T công tác giúp vi c Ban Ch o, ph i h p ch t ch v i các S , Ngành, UBND các Qu n, Huy n xem xét x lý nh ng t n t i, vư ng m c trong công tác quy t toán c a các ch u tư; ch u trách nhi m hư ng d n v chuyên môn trong công tác quy t toán v n u tư cho các ơn v thu c Thành ph . 5. Ch trì ph i h p v i S K ho ch và u tư, Kho b c Nhà nư c Hà N i t ng h p danh sách các ch u tư, các t ch c, cá nhân và nhà th u vi ph m trong công tác quy t toán, trình Ban Ch o công tác quy t toán v n u tư c a Thành ph phê duy t làm cơ c ph c v H i ng Thi ua Khen thư ng Thành ph ánh giá thi ua khen thư ng hàng năm và làm cơ s S K ho ch và u tư công khai danh sách nhà th u vi ph m. i u 10. Trách nhi m c a h th ng Kho b c Nhà nư c trên a bàn Thành ph 1. Ki m tra, i chi u, xác nh n v n ngân sách u tư ã thanh toán i v i d án, ng th i có nh n xét, ánh giá, ki n ngh v i cơ quan thNm tra, phê duy t quy t toán
  8. v vi c ch p hành trình t th t c qu n lý u tư và xây d ng, ch p hành ch qu n lý tài chính theo quy nh. 2. Ph i h p v i ch u tư thu h i s v n ã chi tr cho các cá nhân, ơn v sai ch quy nh theo k t lu n c a các cơ quan thanh tra, ki m toán Nhà nư c và quy t nh phê duy t quy t toán v n u tư c a c p có thNm quy n. 3. ôn c, hư ng d n, ph i h p v i ch u tư gi i quy t công n ph i thu ph i tr hoàn thành vi c thanh toán, t t toán tài kho n các d án ã phê duy t quy t toán. 4. nh kỳ ngày 10 tháng u tiên hàng quý, t ng h p danh m c các d án hoàn thành và các d án d ng th c hi n (bao g m c các d án chưa có quy t nh phê duy t quy t toán v n u tư và các d án ã ư c phê duy t quy t toán v n u tư) ã ư c t t toán tài kho n và chưa t t toán tài kho n t i h th ng Kho b c Nhà nư c, phân tích nguyên nhân, ki n ngh bi n pháp x lý g i S Tài chính ch trì ph i h p v i t công tác quy t toán và t t toán tài kho n d án, xem xét x lý, t ng h p báo cáo UBND Thành ph . Chương 3. X LÝ VI PH M i u 11. Ch u tư 1. Ch u tư có hành vi vi ph m quy nh v nghi m thu, thanh toán kh i lư ng hoàn thành và quy t toán công trình xây d ng s b xem xét x ph t theo Ngh nh s 23/2009/N -CP ngày 27/2/2009 c a Chính ph và các quy nh c a Pháp lu t tùy theo m c vi ph m. 2. Ch u tư vi ph m các quy nh v t t toán tài kho n, không ch ng th c hi n vi c thu h i, thanh toán công n úng th i h n và không báo cáo k p th i v i các cơ quan có thNm quy n ph i hoàn toàn ch u trách nhi m t x lý công n và t t toán tài kho n theo các quy nh c a B Tài chính và UBND Thành ph v vi c hư ng d n x lý t n ng trong t t toán tài kho n c p phát và thanh toán v n u tư xây d ng cơ b n. 3. Ngư i ng u và các cán b có liên quan c a ch u tư vi ph m quy nh này s không ư c xem xét b t, b nhi m ho c thuyên chuy n công tác khi chưa gi i quy t d t i m các t n t i, ng th i tùy theo m c vi ph m có th b xem xét k lu t theo các quy nh c a Pháp l nh cán b công ch c. 4. Danh sách các ch u tư và các cán b vi ph m quy nh này s g i H i ng thi ua khen thư ng Thành ph không ư c xem xét ánh giá các danh hi u thi ua hàng năm. i u 12. Các nhà th u 1. Nhà th u có hành vi vi ph m quy nh v nghi m thu, thanh toán s b xem xét x ph t theo Ngh nh s 23/2009/N -CP ngày 27/2/2009 c a Chính ph và các quy nh c a Pháp lu t tùy theo m c vi ph m.
  9. 2. Khi ã có k t lu n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n v trách nhi m hoàn tr ngân sách s ti n ã thanh toán vư t giá tr quy t toán ư c duy t, nhà th u c tình không ch p hành theo th i gian quy nh s ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t, ng th i b công khai danh sách trên trang thông tin i n t c a Thành ph và không ư c tham gia u th u d án s d ng v n ngân sách thu c Thành ph . 3. Nhà th u ki m toán, ki m toán viên vi ph m nguyên t c ho t ng ki m toán c l p làm sai l ch k t qu ki m toán, tùy theo m c vi ph m s b xem xét không ư c th c hi n công tác ki m toán c l p i v i d án s d ng v n ngân sách thành ph Hà N i và b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 13. Các s ngành, UBND các qu n, huy n, cơ quan tài chính và Kho b c Nhà nư c 1. Cá nhân, ơn v gây khó khăn cho ch u tư và các nhà th u, c tình ch m tr kéo dài th i gian gi i quy t công vi c s b x lý k lu t theo Pháp l nh cán b công ch c tùy theo m c vi ph m. 2. Danh sách các cơ quan, ơn v vi ph m quy nh này s giao H i ng thi ua khen thư ng Thành ph không ư c xem xét ánh giá các danh hi u thi ua hàng năm tùy theo m c vi ph m. Chương 4. T CH C TH C HI N i u 14. Công tác thanh tra, i u tra phát hi n sai ph m Ch u tư, các nhà th u và các cơ quan có liên quan có hành vi c tình làm sai l ch giá tr quy t toán do nghi m thu kh ng, sai, kh i lư ng, ch t lư ng công trình; các nhà th u c tình không th c hi n n p ngân sách s ti n ã thanh toán vư t giá tr quy t toán ư c duy t, Ban Ch o quy t toán v n u tư Thành ph s xem xét chuy n sang các cơ quan thanh tra chuyên ngành thu c Thành ph ưa vào k ho ch thanh tra xác nh nguyên nhân, m c vi ph m. Tùy t ng trư ng h p c th , cơ quan thanh tra s xem xét g i h sơ sang cơ quan i u tra làm rõ sai ph m. i u 15. X lý chuy n ti p 1. ThNm quy n thNm tra, phê duy t quy t toán v n u tư: a) i v i các d án u tư trên a bàn t nh Hà Tây (cũ), huy n Mê Linh và 04 xã trư c ây thu c t nh Hòa Bình ã ư c UBND các t nh quy t nh u tư ho c y quy n cho các S ngành quy t nh u tư (tr các d án do các S ngành ho c các ơn v tr c thu c S ngành làm ch u tư), nay thu c thNm quy n qu n lý c a qu n, huy n, th xã theo Quy t nh s 51/2008/Q -UBND ngày 16/12/2008 và Quy t nh s 79/2009/Q -UBND ngày 11/6/2009 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c phân c p qu n lý nhà nư c m t s lĩnh v c kinh t - xã h i trên a bàn thành ph Hà N i giai o n 2009 – 2010, giao UBND các qu n, huy n, th xã t ch c thNm tra, phê duy t quy t toán, b trí k ho ch thanh toán n và ch o ch u tư th c hi n t t toán tài kho n các d án theo quy nh.
  10. b) Các d án thu c i tư ng t i i m a) nhưng ã ư c S Tài chính ti p nh n h sơ quy t toán trư c ngày có hi u l c c a quy nh này s do S Tài chính ti p t c thNm tra phê duy t theo thNm quy n. 2. Chuy n ti p trách nhi m c a các cơ quan, ơn v : a) i v i các d án ã ư c phê duy t, ngư i có thNm quy n quy t nh u tư giao cho các Ban qu n lý d án là ch u tư thì các Ban qu n lý d án có nghĩa v th c hi n trách nhi m c a Ch u tư theo quy nh này. b) i v i d án th c hi n qua nhi u năm, có s thay i v t ch c ban qu n lý d án, h sơ quy t toán d án không y khi bàn giao thì các S , Ban, Ngành, UBND các Qu n, Huy n, Th xã (cơ quan qu n lý c p trên c a các Ban qu n lý d án) ch u trách nhi m trư c UBND Thành ph v vi c ch o Giám c Ban qu n lý d án x lý nh ng t n t i vư ng m c hoàn ch nh h sơ quy t toán và t t toán tài kho n t i Kho b c Nhà nư c theo quy nh này. 3. X lý chuy n ti p trong công tác u th u: a) i v i các gói th u ang trong quá trình l p h sơ m i th u, phê duy t h sơ m i th u: Ch u tư có trách nhi m b sung i u ki n tiên quy t lo i b h sơ d th u theo quy nh t i kho n 3, i u 4. b) i v i các d án ang tri n khai công tác u th u: Nhà th u vi ph m công tác quy t toán và t t toán tài kho n theo thông báo công khai c a S K ho ch và u tư ch ư c công nh n trúng th u sau khi gi i quy t d t i m các t n t i v h sơ quy t toán và công n v i ngân sách Thành ph (n u có). 4. X lý chuy n ti p các d án quy ho ch: Ch u tư các d án quy ho ch ã b trí b ng ngu n v n u tư xây d ng cơ b n ư c x lý chuy n ti p ang th c hi n b ng ngu n v n s nghi p kinh t theo quy nh c a Thông tư 24/2008/TT-BTC ngày 14/3/2008 c a B Tài chính có nghĩa v th c hi n ti p trách nhi m c a ch u tư theo quy nh này. i u 16. i u kho n thi hành Các S , Ban, Ngành, Qu n, Huy n, Th xã, Ch u tư, các nhà th u th c hi n d án, các ơn v liên quan nghiêm ch nh ch p hành quy nh này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, c n ph n ánh k p th i v S Tài chính t ng h p báo cáo UBND Thành ph xem xét i u ch nh, b sung cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản