Quyết định 1010/QĐ-BXD

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định 1010/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1010/QĐ-BXD về việc phê duyệt Văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án đầu tư Nâng cấp đô thị Vùng đồng bằng Sông Cửu Long do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1010/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1010/Q -BXD Hà N i, ngày 14 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T VĂN KI N D ÁN H TR K THU T CHU N BN D ÁN NÂNG C P Ô THN VÙNG NG B NG SÔNG C U LONG DO NGÂN HÀNG TH GI I (WB) TÀI TR B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 9/11/2006 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Quy t nh s 1849/TTg-QHQT ngày 08/10/2009 c a Th tư ng Chính ph giao B Xây d ng tr c ti p ch o, i u ph i t ng th D án nâng c p ô th vùng ng b ng Sông C u Long, vay v n Ngân hàng Th gi i (WB); Căn c Văn b n s 1892/TTg-QHQT ngày 13/10/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c Phê duy t danh m c d án h tr k thu t chu n b d án Nâng c p ô th Vùng ng b ng Sông C u Long do Ngân hàng Th gi i (WB) tài tr . Căn c Thông tư s 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 c a B K ho ch và u tư v hư ng d n th c hi n Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 9/11/2006 c a Chính Ph v ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Báo cáo k t qu th m nh Văn ki n D án h tr k thu t chu n b d án u tư Nâng c p ô th Vùng ng b ng Sông C u Long do Ngân hàng Th gi i (WB) tài tr ngày 14/10/2009 c a V K ho ch Tài chính; Xét ngh c a C c trư ng C c phát tri n ô th t i Văn b n s 310/PT T-CV ngày 09/10/2009 v vi c phê duy t Văn ki n D án h tr k thu t chu n b d án u tư Nâng c p ô th Vùng ng b ng Sông C u Long; QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Văn ki n D án h tr k thu t chuNn b d án u tư Nâng c p ô th Vùng ng b ng Sông C u Long do Ngân hàng Th gi i (WB) tài tr v i các n i dung chính như sau: 1. Tên D án: H tr k thu t chuNn b d án u tư Nâng c p ô th Vùng ng b ng Sông C u Long. 2. Nhà tài tr : Ngân hàng Th gi i. 3. Cơ quan Ch qu n: B Xây d ng
  2. Các ơn v th hư ng bao g m: B Xây d ng, UBND thành ph C n Thơ, UBND các t nh: Cà Mau, Trà Vinh, Ti n Giang, ng Tháp và Kiên Giang. 4. Ch D án: C c Phát tri n ô th - B Xây d ng. 5. a i m th c hi n: Các Thành ph : C n Thơ, Cà Mau, M Tho, Cao Lãnh, R ch giá và Th xã Trà Vinh. 6. Th i gian b t u và k t thúc D án: 1/2010-6/2011. 7. M c tiêu và k t qu ch y u c a D án: - M c tiêu c a D án: Th c hi n m t ph n công tác chuNn b cho d án u tư “Nâng c p ô th Vùng ng b ng Sông C u Long” do WB tài tr . - K t qu ch y u: Xây d ng h th ng các tiêu chí ánh giá phân lo i cơ s h t ng k thu t và xã h i c a khu v c dân cư có thu nh p th p trong ô th , tiêu chí phát tri n và c i thi n m c s ng cho ô th làm cơ s cho vi c tri n khai d án u tư. Hoàn thành báo cáo nghiên c u kh thi và các tài li u tri n khai cho công tác u tư (thi t k , u th u..) cho m t ph n công vi c xu t th c hi n trong năm u tiên. 8. T ng ngân sách c a D án: T ng ngân sách c a D án là: 500.000 USD, trong ó ODA do Ngân hàng Th gi i tài tr :400.000 USD; V n i ng c a Chính ph Vi t Nam:1.800.000.000 ng (tương ương 100.000USD, t giá 1USD= 18.000 ng). Hình th c cung c p ODA: Vi n tr không hoàn l i. 9. Ngu n và cơ ch tài chính: V n i ng: Do Ngân sách Trung ương c p phát 100% cho B Xây d ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. C c trư ng C c phát tri n ô th , Ch t ch UBND thành ph C n Thơ, Ch t ch UBND các t nh: Cà Mau, Trà Vinh, Ti n Giang, ng Tháp và Kiên Giang, V trư ng các V ch c năng thu c B Xây d ng: H p tác Qu c t , K ho ch-Tài chính và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2; - B trư ng Nguy n H ng Quân ( báo cáo) - B KH& T; - B Tài chính; - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. - Lưu: VP, KHTC. Cao L i Quang
Đồng bộ tài khoản