Quyết định 102/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
207
lượt xem
7
download

Quyết định 102/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 102/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành để sửa đổi điểm 1, điều 1 Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng Bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng do xã, phường, thị trấn quản lý và các cơ sở bảo trợ xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 102/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 102/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 23 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH V VI C S A I I M 1, I U 1 QUY T NNH S 43/2009/Q -UBND NGÀY 15/01/2009 C A UBND THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16/12/2002; Căn c Ngh nh s 67/2007/N -CP ngày 13/4/2007 c a Chính ph v chính sách tr giúp các i tư ng B o tr xã h i; Căn c Thông tư s 09/2007/TT-BL TBXH ngày 13/7/2007 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n m t s i u c a Ngh nh s 67/2007/N -CP ngày 13/4/2007 c a Chính ph v chính sách tr giúp các i tư ng B o tr xã h i; Căn c Quy t nh s 43/2009/Q -UBND ngày 15/01/2009 c a UBND thành ph v vi c quy nh m c tr c p xã h i hàng tháng cho các i tư ng B o tr xã h i s ng t i c ng ng do xã, phư ng, th tr n qu n lý và các cơ s b o tr xã h i thu c S Lao ng – Thương binh và Xã h i; Căn c ý ki n c a Thư ng tr c H ND Thành ph t i công văn s 207/H ND-VHXH ngày 10/9/2009; Xét ngh c a Liên S : Lao ng Thương binh và Xã h i – Tài chính t i T trình s 1156/TTr-LS ngày 15/7/2009, QUY T NNH: i u 1. S a i i m 1, i u 1 Quy t nh s 43/2009/Q -UBND ngày 15/01/2009 c a UBND Thành ph như sau: Quy nh m c chuNn xác nh m c tr c p xã h i hàng tháng cho các i tư ng b o tr xã h i c a Thành ph là 250.000 ng/ngư i/tháng (h s 1). Các n i dung khác gi nguyên theo Quy t nh s 43/2009/Q -UBND ngày 15/01/2009 c a UBND Thành ph . i u 2. Th i gian th c hi n: t ngày 01/10/2009. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S : Tài chính, Lao ng Thương binh và Xã h i; Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i và Giám c các Trung tâm B o tr xã h i; Ch t ch UBND các qu n, huy n, th xã ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - B L TB&XH ( báo cáo); - TT Thành y, TT H ND TP ( báo cáo); - Ch t ch UBND TP ( báo cáo); - Các PCT UBND TP; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website Chính ph ; - Ban VHXH-H ND TP; ào Văn Bình - Trung tâm Công báo TP; - C ng giao ti p i n t TP; - VPUB: Các PVP, Phòng: L , KT, TH; - Lưu: VT, L CSXH.
Đồng bộ tài khoản