Quyết định 105/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
1
download

Quyết định 105/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 105/2004/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo QĐ 122/1999/QĐ-TTg ngày 10/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 105/2004/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 105/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 6 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 105/2004/Q -TTG NGÀY 08 THÁNG 6 NĂM 2004 V VI C I U CH NH M C GIÁ MUA XE Ô TÔ PH C V CÔNG TÁC C A CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH S NGHI P VÀ DOANH NGHI P NHÀ NƯ C BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 122/1999/Q -TTG NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 1999 C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 122/1999/Q -TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành quy nh tiêu chu n nh m c s d ng xe ô tô trong các cơ quan hành chính s nghi p và doanh nghi p nhà nư c; Căn c Quy t nh s 208/1999/Q -TTg ngày 26 tháng 10 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i, b sung Quy nh v tiêu chu n, nh m c s d ng xe ô tô trong các cơ quan hành chính s nghi p và doanh nghi p nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 122/1999/Q -TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. i u ch nh m c giá mua m i xe ô tô l p ráp trong nư c ph c v công tác cho các cơ quan hành chính s nghi p và doanh nghi p nhà nư c ư c quy nh t i các i u 6, i u 7, i u 10, i u 12, i u 15 b n Quy nh v tiêu chuNn nh m c s d ng xe ô tô trong các cơ quan hành chính s nghi p và doanh nghi p nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 122/1999/Q -TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph như sau: a) i u ch nh m c giá t i a mua m i xe ô tô ph c v công tác cho các ch c danh ư c quy nh t i kho n 1 i u 6 t 600 tri u ng/m t xe lên 900 tri u ng/m t xe. i v i m c giá mua m i xe ô tô ph c v công tác các ch c danh còn l i quy nh t i i u 6 ư c i u ch nh t 600 tri u ng/m t xe lên 800 tri u ng/m t xe. b) i u ch nh m c giá t i a mua m i xe ô tô ph c v các ch c danh ư c quy nh t i i u 7 t 500 tri u ng/m t xe lên 700 tri u ng/m t xe. c) i u ch nh m c giá mua m i t i a xe ô tô ph c v công tác chung cho các cơ quan hành chính s nghi p ư c quy nh t i i u 10, i u 12 t 400 tri u ng/m t xe lên 550 tri u ng/m t xe.
  2. d) i u ch nh m c giá t i a mua m i xe ô tô ph c v công tác chung cho các cơ quan hành chính s nghi p ư c quy nh t i i u 10, i u 12 t 350 tri u ng/m t xe lên 450 tri u ng/m t xe. ) i u ch nh m c giá t i a mua m i xe ô tô ph c v công tác c a Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c các T ng công ty thành l p theo Quy t nh s 90/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 và s 91/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 c a Th tư ng Chính ph ư c quy nh t i i u 15 t 450 tri u ng/m t xe lên 600 tri u ng/m t xe. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b các quy nh v m c giá mua m i xe ô tô quy nh t i Quy t nh s 122/1999/Q -TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999. Các quy nh khác ban hành kèm theo Quy t nh s 122/1999/Q -TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 và Quy t nh s 208/1999/Q -TTg ngày 26 tháng 10 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v n gi nguyên hi u l c thi hành. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các doanh nghi p nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản