Quyết định 105/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định 105/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 105/2006/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Công ty Giống gia súc Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Nội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Giống gia súc Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 105/2006/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- ----------- Số: 105/2006/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT HÀ NỘI THÀNH CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI" UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 26/11/2003 và Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005; Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thành Công ty TNHH một thành viên, Nghị định số 145/2005/NĐ-CP ngày 21/11/2005 của Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi một số Điều của Nghị định số 63/2001/NĐ-CP; Căn cứ Quyết định số: 4546/QĐ-UB ngày 06/7/2005 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh sách Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Giống gia súc triển khai chuyển đổi thành Công ty TNHH nhà nước một thành viên; Xét đề nghị của Ban đổi mới phát triển doanh nghiệp Thành phố và Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Chuyển đổi Công ty Giống gia súc Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Giống gia súc Hà Nội. - Tên gọi đầy đủ: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI. - Tên viết tắt: Công ty Giống gia súc Hà Nội, LTD. - Tên giao dịch quốc tế: HANOI LIVESTOCK BREEDING COMPANY.LTD - Tên viết tắt: HLBC.Ltd. - Trụ sở chính Công ty: 1152 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội.
  2. - Điện thoại: (04).7663342 - Fax: 84.4.7669367. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Giống gia súc Hà Nội là Công ty 100% vốn Nhà nước trực thuộc UBND thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền Đồng Việt Nam và ngoại tệ tại các Ngân hàng trong nước và ngoài nước theo quy định của Pháp luật; hoạt động theo Luật doanh nghiệp Nhà nước, Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Giống gia súc Hà Nội được UBND Thành phố Hà Nội phê chuẩn. - Công ty TNHH nhà nước một thành viên Giống gia súc Hà Nội có trách nhiệm kế thừa mọi quyền lợi, nghĩa vụ và các vấn đề khác có liên quan của Công ty Giống gia súc Hà Nội khi chuyển sang hoạt động theo mô hình mới. Điều 2. Chủ sở hữu và vốn điều lệ: a. Chủ sở hữu: - Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội là Đại diện Chủ sở hữu của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Giống gia súc Hà Nội. - Địa chỉ số 79 phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội b. Vốn điều lệ: - Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm chuyển đổi là: 61.000.000.000 đồng (Sáu mốt tỷ đồng Việt Nam). Điều 3. Ngành, nghề kinh doanh: - Chăn nuôi gia súc, gia cầm giống gốc. Giết mổ công nghiệp gia súc, gia cầm. - Chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu nông sản, thực phẩm, các sản phẩm chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi. - Tư vấn xây dựng chăn nuôi công nghiệp, chuyển giao công nghệ chăn nuôi gia súc, gia cầm, xây dựng nhà vườn sinh thái. - Kinh doanh du lịch, các dịch vụ du lịch, vận tải hàng hoá và khách du lịch. - Nghiên cứu khoa học, dịch vụ phổ cập tiến bộ chăn nuôi. - Kinh doanh thương mại và dịch vụ thương mại. - Kinh doanh các dịch vụ công cộng (văn phòng, bãi đỗ xe...)
  3. - Xây dựng, lắp đặt các công trình: Dân dụng, Nông nghiệp, Thuỷ lợi, Công nghiệp, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật, Công trình công cộng, Nội ngoại thất; xây dựng nhà và kinh doanh nhà; - Lập, quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở, Khu đô thị. - Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. - Xuất nhập khẩu gỗ và lâm đặc sản, sản xuất chế biến gỗ dân dụng, đồ gỗ mỹ nghệ xuất khẩu. Điều 4. Tổ chức và bộ máy, gồm: - Chủ tịch. - Tổng giám đốc. - Các Phó Tổng giám đốc. - Kế toán trưởng. - Các phòng nghiệp vụ. - Các đơn vị trực thuộc Công ty. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh trong bộ máy quản lý, điều hành của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Giống gia súc Hà Nội thực hiện theo thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước, Thành phố về công tác cán bộ. Điều 5. Giao nhiệm vụ: - Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố phối hợp với Sở, Ban, Ngành có liên quan chỉ đạo Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Giống gia súc Hà Nội hoàn chỉnh Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế Tài chính của Công ty, đề xuất phương án kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, điều hành của công ty trình UBND thành phố Hà Nội phê chuẩn. - Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Giống gia súc Hà Nội bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Điều 6. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp & PTNT, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Giám đốc Công ty Giống gia súc Hà Nội, Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty TNHH
  4. nhà nước một thành viên Giống gia súc Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thế Quang
Đồng bộ tài khoản